Otvoreni Parlament | Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita

Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Pet
12.05.2017

Predlog zakona

[pdf] 

Pet
12.05.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Prema Zakonu o osiguranju depozita, Agencija za osiguranje depozita osigurava depozite fizičkih i pravnih lica u bankama. Sa druge strane svaka banka je dužna sve gorespomenute depozite da osigura kod Agencije. U cilju obezbeđenja sredstava za osiguranje depozita, Agencija upravlja Fondom za osiguranje depozita. Fond se sastoji od premija koje plaćaju banke, prihoda od ulaganja sredstava Fonda, sredstava obezbeđenih zaduživanjem, sredstava iz budžeta Srbije i donacija.

Agencija sredstva Fonda drži na posebnom depozitnom računu kod NBS. Dinarska sredstva fonda Agencija ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija ili NBS, dok se devizna sredstva ulažu u strane hartije od vrednosti ili polažu kao depozit kod stranih banaka.

Predlogom zakona predviđena je dopuna Zakona kojom se dozvoljava Agenciji da devizna sredstva Fonda ulaže u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija ili NBS. Ova mera može se preduzeti samo u slučaju postojanja negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka i može trajati samo dok traju takvi poslovni uslovi.

Imajući u vidu činjenicu da čak 85% sredstava Fonda čine devizna sredstva, predlagač smatra da će se na ovaj način u značajnoj meri smanjiti i troškovi Fonda koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni.
0%
0%
0%

Ključne novine

MOGUĆNOST ULAGANJA DEVIZA U DOMAĆE HARTIJE OD VREDNOSTI

- Mogućnost da u izuzetnim slučajevima Agencija za osiguranje depozita devizna sredstva Fonda ulaže u devizne hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija ili NBS.
0%
0%
0%

Poslednji put ažurirano: 18.05.2017, 11:54