Otvoreni Parlament | Zakon o udžbenicima

Zakon o udžbenicima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Predlažemo da se navedeni zakon uputi Narodnoj skupštini radi donošenja po
hitnom postupku, jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da
prouzrokuje štetne posledice za rad organa i organizacija.
Imajući u vidu da je donet novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(„Službeni glasnik RS”, broj 88/17), koji je predvideo nova rešenja kada je u pitanju
nastavni plan i program, odnosno plan i program nastave i učenja, da su doneti
planovi i programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole i da su
planirani digitalni udžbenici u skladu sa zahtevima savremene prakse, potrebno je da
se preduzme niz prethodnih radnji i mera kada je u pitanju obezbeđivanje
blagovremene primene rešenja utvrđenih navedenim zakonom i njegovu
implementaciju u narednoj školskoj godini.
Predlažemo da se Zakon o udžbenicima usvoji po hitnom postupku kako bi se
sprečile štetne posledice za izdavače udžbenika (javni izdavač, preduzetnik ili drugo
pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost) i ustanove (Zavod za
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i ustanove obrazovanja i vaspitanja), kao i za
učenike, koje će nastupiti ukoliko se Zakon o udžbenicima ne usvoji po hitnom
postupku.
U situaciji kada su u pripremi novi planovi i programi nastave i učenja i za naredne
razrede osnovne i srednje škole u skladu sa navedenim zakonom, da na tržištu nema
odgovarajućih udžbenika i da se uvode digitalni udžbenici, neophodno je da se u što
kraćem roku donese novi Zakon o udžbenicima i odgovarajući podzakonski akti, kako
bi se pokrenule efikasnije procedure za odobravanje novih udžbenika koji su podrška
donetim planovima i programima nastave i učenja, posebno ogledima, kao i svi
niskotiražni udžbenici i da bi se svi zainteresovani organi i organizacije: izdavači
udžbenika (javni izdavač, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za
izdavačku delatnost) i ustanove (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i
ustanove obrazovaanja i vaspitanja) u što kraćem roku, bez štetnih posledica koje bi
mogle da nastupe produžavanjem rokova, prilagodili zahtevima za obezbeđivanje
udžbenika (priprema rukopisa, ocena kvaliteta, odobravanje i izbor udžbenika) u
uslovima ekonomičnijeg postupka i optimalnim rokovima za postupanje.
Osim štetnih posledica za rad organa i organizacija, posledice bi mogle da nastupe i
kada je u pitanju kvalitet sticanje obrazovanja učenika, ukoliko blagovremeno ne
dobiju nove udžbenike, odobrene kao osnovno nastavno sredstvo koje se koristi u
obrazovno-vaspitnom radu u školi, čiji su sadržaji usklađeni sa novim planom i
programom nastave i učenja.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.04.2018, 09:54