Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Ljibuška Lakatoš

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnikom, uvažene kolege narodni poslanici, Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili živote za slobodu i oslobođenje naše zemlje. To je deo naše istorije koju čuvamo, o kojoj učimo tokom školovanja, istorija kojom se ponosimo i prenosimo je na mlađe generacije.

Predloženim zakonom o ratnim memorijalima definišu se nadležnosti i lokalnih samouprava i Republike Srbije za održavanje ratnih memorijala, za njihovo saniranje, kao i stvaranje uslova za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

U Staroj Pazovi, postavljen je spomenik narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Janku Čmeliku, pripadniku slovačke nacionalne manjine, čije ime sa ponosom nose mnoge institucije u Staroj Pazovi, koji je zajedno sa srpskim herojima učestvovao u oslobodilačkom ratu.

Na teritoriji Srbije postoji mnogo memorijala koji simbolizuju jedan istorijski period i koji ne dozvoljavaju da se zaborave sve žrtve koje su život dale u mnogim oslobodilačkim ratovima, koje su zahvatile našu državu.

Svi ti memorijali treba da budu svrstani u turističku ponudu Srbije i kao obavezan deo školskih ekskurzija kako bi kroz obrazovni sistem našim mladim generacijama ukazali na našu istoriju, koja je deo naše kulturne baštine i koja simbolizuje narode koji žive na teritoriji naše države.

Poučeni istorijskim činjenicama u obavezi smo da gradimo zajedničkim snagama jednu proevropsku državu gde se vodi računa o svakoj porodici, o svakom pojedincu, ali isto tako ne zaboravljajući ni naše pretke koji su ispisali našu istoriju. Zahvaljujem na pažnji.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, zakoni koji su regulisali oblast ratnih memorijala doneti su pre 40 godina i upravo to ukazuje na potrebu donošenja ovog zakona kojim se tačno definišu nadležnosti lokalnih samouprava i nadležnosti Republike Srbije u pogledu investicionih održavanja memorijala i u Srbiji i u inostranstvu.

Mnogi ratni memorijali na teritoriji naše države simbolizuju jedan istorijski period, ukazuju na istoriju kojom se ponosimo u uvek ćemo čuvati uspomenu na sve heroje koji su položili živote za oslobađanje naše zemlje. Pored održavanja, saniranja svih memorijala kroz osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje moramo obezbediti određen nivo znanja o istorijskim činjenicama i ratnim memorijalima koji simbolizuju određen vremenski period i koji pored jezika i pisma predstavljaju kulturno nasleđe našeg naroda.

Odgovoran odnos, odnosno adekvatno održavanje naših ratnih memorijala ukazujemo na to da nikada nećemo zaboraviti mnoge žrtve oslobodilačkih ratova koje je vodio srpski narod kroz istoriju.

Ovim zakonom Vlada Republike Srbije pokazuje da je odlučna da zaštiti bogato kulturno nasleđe iz ratnih perioda i uredi oblast vezanu za ratne memorijale i time sačuva od zaborava žrtve i heroje oslobodilačkih ratova koje je naša država vodila.

U danu za glasanje poslanici SNS podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, uvažene kolega narodni poslanici, predloženi Zakon o ratnim memorijalima donosi se po hitnom postupku, što i jeste potreba, jer je od velikog značaja da se urede pitanja koja reguliše zakon radi efikasnijeg delovanja državne uprave u postupku zaštite održavanja, kao i finansiranja održavanja i uređenja memorijala, kao i vođenja evidencija o postojećim memorijalima.

Zakonom se definišu nadležnosti kako jedinica lokalnih samouprava, vezanih za redovno održavanje ratnih memorijala na njihovoj teritoriji, tako i nadležnosti Republike Srbije u pogledu investicionog održavanja ratnih memorijala i na teritoriji naše države, tako i održavanje srpskih ratnih memorijala u inostranstvu.

Propisi koji regulišu oblast ratnih memorijala doneti su pre 40 godina i zato donošenje ovog zakona jeste potreba, jer jasnije definiše nadležnosti, jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinice lokalne samouprave i ostalih institucija i pojedinaca, kao i stvaranje neophodnih uslova za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

Kroz obrazovanje, koje je bitan segment svake društvene zajednice, u osnovnim, srednjim i visoko školskim ustanovama mora se obezbediti potreban nivo znanja o istorijskim činjenicama, vezanim za ratne periode naše države, negujući tradiciju koja, pored jezika, pisma, običaja i verovanja, kao nepokretna kulturna baština simbolizuje određenu naciju.

Uređeni ratni memorijali kao važan segment kulturne baštine Srbije treba da postanu deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude, što će svakako uticati na sveukupni razvoj Srbije.

O zacrtanim programskim ciljevima Vlade Republike Srbije, poboljšanju životnog standarda građana Srbije govore i predloženi zakoni o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, gde će i poslodavac i sezonski radnik biti motivisani da budu prijavljeni, a time se suzbija i siva ekonomija sa kojom se naša država suočava.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podstiče se populaciona politika i poboljšava se materijalna situacija porodice sa decom, što je još jedan značajan pokazatelj o odgovornoj politici ove Vlade, na čelu sa Aleksandrom Vučićem prema svim građanima Srbije. zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, Zakonom o ratnim memorijalima definišu se sva pitanja koja su značajna za održavanje, uređenje, zaštitu ili uklanjanja, takođe finansiranje održavanja i uređenja ratnih memorijala i vođenje evidencije za ratne memorijale kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu.

Ovim Predlogom zakona definiše se nadležnost jedinice lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u oblasti zaštite ratnih memorijala, odnosno definiše se nadležnost u finansiranju redovnog održavanja i finansiranje investicionog održavanja.

Rešenje iz Predloga zakona uticaće na sve državne organe, na ustanove koje su i do sada obezbeđivale tehničku podršku, na realizaciji uređenja, sanacija, rekonstrukcija i održavanje ratnih memorijala, ali ono takođe obavezuje i naš obrazovni sistem.

Školski planovi i programi moraju se prilagoditi obavezi da u većoj meri tretiraju pitanja tradicije, koja je, pored jezika, pisma, istorije i običaja, od posebne važnosti.

Veoma je važno da se kroz obrazovni sistem obezbedi potreban nivo znanja o istorijskim i stvarnim činjenicama, vezanim za naš narod, za naše kulturno nasleđe, vezano za ratne periode, a samim tim i dostojanstveno sećanje na poginule u mnogim ratnim dešavanjima, koji su se dešavali na prostorima naše države, a isto tako i na prostorima mnogih drugih država gde postoje ratni memorijali.

Amandman koji sam podnela dodatno definiše član 1. Zakona o ratnim memorijalima. U danu za glasanje poslanici SNS podržaće ovaj zakon, kao i druge predložene zakone koji su dnevnom redu, a posebno bih želela da istaknem i pohvalim Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, s kojim se podstiče populaciona politika i koji se prvenstveno odnosi na podsticaj rađanja, a samim tim uticaće i na poboljšanje demografske slike, koja je trenutno poražavajuća, a to će zasigurno smanjiti negativni prirodni priraštaj.

Finansijska podrška porodici sa decom, koja se utvrđuje ovim zakonom, dodeljuje se radi poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, što ukazuje na to da se Vlada Republike Srbije ovim podsticajnim merama ponaša odgovorno i vodi računa o porodicama koje predstavljaju osnov svakog društva. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ministre sa saradnicima, proces evropskih integracija je veoma složen posao, krajnje odgovoran i od posebnog je interesa i značaja za Republiku Srbiju, njen napredak i sveukupni razvoj.

Preko 60% evropskog zakonodavstva primenjuje se na lokalnom nivou i iz tog razloga je neophodno da se naše opštine i gradovi blagovremeno upoznaju sa svojim obavezama koje ih očekuju, ali isto tako i da se vodi računa o kapacitetima i mogućnostima lokalnih samouprava u Srbiji.

Lokalne samouprave moraju imati dovoljno institucionalnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih kapaciteta za uspešnu primenu EU standarda na lokalnom nivou, što ukazuje na neophodnost reformi u lokalnim samoupravama. Veoma je bitno da na putu evrointegracija jačamo i razvijamo administrativne kapacitete u lokalnim samoupravama kako bismo bili spremni da implementiramo promene koje se planiraju kao posledica integracija.

Amandmanom koji sam podnela na član 3. kojim se vrše izmene u članu 13. Zakona o lokalnoj samoupravi se dodatno definiše proaktivnost jedinice lokalne samouprave. Otvaranjem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, formiranjem timova za izradu projekata za predpristupne fondove opština Stara Pazova je napravila značajan korak ka napretku, te je iz evropskih fondova obezbedila više od 500 hiljada evra za realizaciju tri projekta i to iz oblasti ekonomije i razvoja i socijalne zaštite.

Stara Pazova, kao jedna od najrazvijenijih opština koja prevazilazi nivo opštinskog uređenja, dobijanjem statusa grada stekli bi se još bolji uslovi za privlačenje investitora. Mnogo izvesnija bi bila i saradnja i realizacija projekata sa razvijenim evropskim gradovima, a to ne samo da bi uticalo i na kvalitetniji život građana Stare Pazove, naravno i na sveukupni razvoj Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ministre sa saradnicima, ovim članom jasno se definiše krug pitanja koja se uređuju statutima jedinice lokalne samouprave, prava i dužnosti i način njihovog ostvarivanja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Obrazovanje je osnova svega. Važno je za svakog pojedinca i temelj je svake društvene zajednice. Osnova je razvoja ne samo lokalnih samouprava, već i Republike Srbije. Upravo zato sam i podnela amandman na član 4. gde se dodaje stav 3. koji glasi: „Realizacijom aktivnosti iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema“.

S obzirom na to da obrazovni sistem nekada ne odgovara potrebama privrede, da školovani kadrovi ne mogu da rade u privredi i da su u deficitu stručna zanimanja, sagledavanjem potreba privrede u opštini Stara Pazova ponuđena su konkretna rešenja u obrazovanja, tj. otvoreni su novi smerovi gde se školuju stručni kadrovi koji će se zapošljavati u firmama koje posluju na teritoriji opštine stara Pazova.

Stara Pazova je opština koja ima veliki broj domaćih i stranih firmi, razvijenu privredu, a uvođenjem novih smerova u obrazovanju doprinosi se još bržem razvoju opštine koja odavno prevazilazi nivo opštinskog uređenja, te će kao grad, za šta postoji već inicijativa, biti još većih mogućnosti da se poveća kvalitet života građana opštine Stara Pazova. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažene kolege narodni poslanici, zbog značaja obrazovanja podnela sam amandman na član 2. kojim se dodatno definiše realizacija statuta jedinica lokalne samouprave sa posebnim osvrtom na školski sistem.

Statutom lokalne samouprave u skladu sa zakonom uređuju se sva pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave. Strateškim planovima razvoja opština Stara Pazova je obezbedila povoljne uslove za mnoge privrednike i strane investitore, čija sedišta firme se nalaze u opštini Stara Pazova i zapošljavaju stanovnike ne samo iz Stare Pazove, već i iz okoline.

Saradnjom privrednog saveta i obrazovnih institucija uvodi se dualno obrazovanje za edukaciju potrebnih stručnih profila koja su se ukazala kao potreba za razvoj privrede.

Statutom je određena i službena upotreba jezika nacionalnih manjina. U opštini Stara Pazova je u službenoj upotrebi i slovački jezik, što je značajno za pripadnike slovačke nacionalne manjine koji čine više od 15% stanovnika Stare Pazove.

Realizacijom statuta doprinosi se da sveukupnom razvoju jedinica lokalne samouprave, i na osnovu toga Stara Pazova sa velikim brojem domaćih i stranih firmi, razvijenom privredom, sa izgrađenom komunalnom i putnom infrastrukturom, uvezanom sa auto putem, razvijenim oblastima zdravstva, školstva, prevazilazi nivo opštinskog uređenja, te je inicijativa za dobijanje statusa grada opravdana, što bi svakako poboljšalo kvalitet života građana opštine Stara Pazova, a razvoj ove lokalne samouprave i, naravno, obezbedilo sveukupni razvoj Republike Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane kolege i koleginice narodni poslanici predloženo rešenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi doprinosi boljem radu jedinica lokalne samouprave, gde će građani više participirati u donošenju politika, doprinosi efikasnijem radu službenika, unapređuje uslove za ostvarenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina. Donosi izmene u radu skupštine, opštinskog veća, reformiše funkcionisanje mesnih zajednica.

S obzirom na to da se u Srbiji javlja problem da obrazovni sistem ne odgovara potrebama privrede, da školovani kadrovi ne mogu da rade u privredi i da su u deficitu stručna zanimanja, neophodna je saradnja obrazovnih institucija i jedinice lokalne samouprave.

Povezivanjem privrednog saveta i lokalnog saveta za zapošljavanje sa tehničkom školom uočene su potrebe privrede na teritoriji opštine Stara Pazova. Ponuđena su konkretna rešenja u obrazovanju, to jest otvaranje novih smerova koji bi se zapošljavali u mnogobrojnim firmama koje posluju na teritoriji opštine Stara Pazova.

Ovakva saradnja je primer dobre prakse i doprinosi razvoju opštine koja spada u najrazvijenije opštine u Srbiji i koja je podnela inicijativu za dobijanje statusa grada, a ujedno doprinosi i sveukupnom razvoju Srbije.

U tom smislu podnela sam i amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i gde se dodaje novi stav koji glasi: „Saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema“. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, Republika Srbija se opredelila za strateško unapređenje institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava otvaranjem pregovaračkog Poglavlja 23, a u prilog tome govore i zakoni koji su danas na dnevnom redu, a to je zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina i zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Želela bih da pohvalim rad Ministarstva i da kažem da pre nego što će predloženi zakoni ući u plenum, održano je dosta javnih tribina, okruglih stolova, što je jako pozitivno, a direktni učesnici na tim tribinama su bili upravo predstavnici nacionalnih manjina i nacionalnih saveta. Na nekima od tih tribina sam učestvovala i sama. Takođe je jako pozitivno da je Ministarstvo prihvatilo mnoge predloge i sugestije predstavnika nacionalnih saveta i nacionalnih manjina.

Ubeđena sam da će velika većina mojih kolega poslanika pozitivno oceniti ove predložene zakone. Verovatno će biti i nekih koji će ove zakone kritikovati, ali, znate, teško je sašiti odelo koje će odgovarati svima.

U ovim predloženim zakonima, mislim da su sagledane sve prednosti i da će oni odgovarati i manjinskim zajednicama, koje su višebrojne i koje broje preko 200 hiljada pripadnika nacionalnih manjina, i, isto tako, i nacionalne manjine koje imaju manji broj, 15, 16 ili još manje, a žive na teritoriji naše države Srbije.

U svom kratkom izlaganju htela bih da ukažem na potrebe donošenja ovih zakona, jer time garantujemo sva prava pripadnika nacionalnih manjina kao ravnopravnih građana Republike Srbije.

Republika Srbija je multinacionalna zajednica gde pored većinskog srpskog stanovništva, koje čini 83% stanovnika, živi i 21 etnička zajednica, koja broji preko 2000 pripadnika. Pripadnici manjinskih zajednica najzastupljeniji su u Vojvodini, tu su Mađari, Slovaci, Bunjevci i Rusini, dok u južnoj i istočnoj Srbiji žive najviše Romi, a Bošnjaci u Šumadiji i zapadnoj Srbiji.

Nacionalni saveti su organizacije kojima se zakonom poveravaju određena javna ovlašćenja, da učestvuju u odlučivanju ili da samostalno odlučuju o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma, u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u već pomenutim oblastima.

S obzirom na to da je postojećim zakonom utvrđena obaveza sprovođenja redovnih izbora za članove nacionalnih saveta, koji treba da se održe u 2018. godini, neophodno je da se ovaj zakon sprovede po hitnom postupku, kako bi se omogućilo sprovođenje izbora i konstituisanje nacionalnih saveta.

Izglasavanjem ovih predloženih zakona pripadnici nacionalnih manjina će i dalje biti u mogućnosti da neguju svoju tradiciju, kulturu i jezik, a na taj način da upotpune sliku Srbije, kao multinacionalne zajednice.

U danu za glasanje, poslanici SNS, podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, kolege narodni poslanici, predloženim zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu pruža se zaštita korisnicima finansijskih usluga i uređena su prava korisnika finansijskih usluga.

Ubrzani tehnološki razvoj i sve veći značaj elektronskog poslovanja u današnje vreme doprineli su i razvijanju novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga.

Modernizacijom platnog sistema, smanjivanjem troškova privrede u delu koji se odnosi na poslovanje platnim karticama i on-lajn trgovinom i dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga, unapređenjem poslovnog ambijenta stvaraju se mnogo povoljniji uslovi za finansiranje, što obezbeđuje ubrzani razvoj Srbije.

Prioritet Vlade Republike Srbije je unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima, a upravo to vidimo i iz predloženog zakona, jer elektronsko poslovanje je sve više prisutno, značajno je svim građanima, a takođe predstavlja i dobar preduslov za privredni rast.

Ulaganjem u IT sektor obrazujemo stručnjake koji će svojim znanjem unaprediti oblast bankarstva i doprineti sveukupnom razvoju Srbije.

Imajući u vidu tehnološki razvoj, narasle zahteve privrede, ljudi iz poslovnog sveta i građana, ovaj zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu je stvarno dobrodošao i u potpunosti je prihvatljiv.

Na kraju bih želela da izrazim zahvalnost vama gospođo Tabaković za izvanredne rezultate koji su ostvareni u Narodnoj banci Srbije pod vašim rukovodstvom. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, cilj donošenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu jeste unapređenje prava korisnika finansijskih usluga i dodatna zaštita tih korisnika i preciziranje kod ugovaranja na daljinu, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Zacrtani programski ciljevi Vlade Republike Srbije za unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima potvrđuje se i donošenjem predloženog zakona.

I ovo je jedan od primera gde jasno možemo videti opredeljenost Srbije za nastavak evropskog puta, kao i vidljiv napredak započetih reformskih procesa.

Vlada Republike Srbije vodi Srbiju putem evropskih integracija, što je važan mehanizam za sveukupni razvoj naše države.

Modernizacijom platnog sistema, smanjivanje troškova privrede u delu koji se odnosi na poslovanje platnim karticama i on lajn trgovinom i dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga poboljšava se poslovni ambijent, stvaraju se mnogo povoljniji uslovi za finansiranje, što obezbeđuje ubrzani razvoj Srbije.

Amandmanom koji sam podnela na član 1. htela sam ukazati koliko je značajno obratiti i pažnju na školski sistem, gde moramo otvarati nove profile, gde ćemo obrazovati stručnjake, i u informacionoj oblasti, koji će svoje znanje implementirati kako u oblasti IT tehnologija, tako i u oblasti finansija i na taj način doprineti sveukupnom razvoju Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade, kolege i koleginice narodni poslanici, nijedna prethodna vlast nije bila spremna da se uhvati u koštac za rešavanjem problema izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti. Rezultat svega toga jeste da danas imamo više od 30 hiljada pripadnika službi bezbednosti koji imaju nerešeno stambeno pitanje.

Ovaj zakon donosi se u cilju da konačno reši problem, a njega je moguće realizovati, jer je Srbija od 2012. godine krenula napred, jer je budžet Republike Srbije u suficitu, prisutan je rast BDP jer su sredstva u iznosu od 64.355.716 evra za izgradnju 1.578 stanova već obezbeđena.

Brojna gradilišta će biti otvorena, realizacijom ovog projekta i upravo tu vidimo da ulaganje u školski sistem odnosno dualno obrazovanje nalazi široku primenu ne samo u oblasti široku primenu, ne samo u oblasti građevinarstva već i u drugim oblastima koje će se koristiti u realizaciji ovog projekta, tj. izgradnju stanova za pripadnike službe bezbednosti.

Sve ovo je moguće uraditi jer danas ovu državu vode ozbiljni ljudi na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ljudi koji prvenstveno brinu o svojim građanima i stvaraju bolju budućnost za mlade generacije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade, kolege i koleginice narodni poslanici, pripadnici službi bezbednosti koji rade jedan odgovoran i častan posao, zbog kojih se svi mi osećamo bezbedno, dovedeni su u situaciju da nisu stambeno zbrinuti. Upravo ovaj zakon o kojem raspravljamo i koji, nadam se, podržaće sve moje kolege, daje mogućnost stambenog zbrinjavanja pripadnika Vojske Srbije, MUP, BIA i lica koji su pravo na penziju stekli u jednom od pomenutih državnih organa.

Realizacijom ovog projekta izgradnje stanova ne samo da će se popraviti životni standard pripadnicima službi bezbednosti, zaposliće se mnogi naši radnici, mnoge građevinske kompanije i druge privredne grane.

Ovim projektom stvaraju se uslovi za još brži socijalni, ekonomski i sveukupni razvoj Srbije.

Republika Srbija ulaže u obrazovanje, kako bi iškolovala vojnike, oficire, a ovi stanovi pod povoljnim uslovima doprinose tome da zaposleni u pomenutim državnim organima budu stambeno zbrinuti, da ostanu u struci za koju ih je država školovala i da i dalje besprekorno obavljaju svoju dužnost.

Sa izgradnjom se započinje u šest gradova, što predstavlja prvu fazu ovog projekta. Za neku od sledećih faza zainteresovana je i moja opština, opština Stara Pazova, koja je pokrenula inicijativu da dobije status grada, a koja je jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji. Opština kojom rukovode ljudi iz SNS je spremna da obezbedi lokaciju i opremi građevinsko zemljište i, po mojim saznanjima, postoji veliki broj zainteresovanih koji bi na ovaj način rešili svoje stambeno pitanje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, amandman koji sam podnela na član 2. ovog zakona glasi: „Realizovanjem projekta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema“.

Donošenjem zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i realizovanjem projekta izgradnje stanova za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Vojske Srbije i Ministarstva odbrane rešava se decenijski problem zaposlenih u ovim službama.

Predloženi zakon omogućava stambeno zabrinjavanje zaposlenih u pomenutim službama, kao i lica koja su pravo na penziju stekla u jednom od pomenutih državnih organa. Realizacijom projekta izgradnje na šest lokacija od 1.578 stanova u prvoj fazi gradnje upošljavaju se mnoge građevinske firme iz Srbije, podiže se BDP u oblasti građevinarstva, a što je posebno važno, obezbeđuje se rast zaposlenosti.

Brojna gradilišta koja će se otvoriti u skladu sa ovim zakonom biće sjajna mesta za primenu dualnog obrazovanja učenika građevinskih struka, što je veoma značajno za naš obrazovni sistem i budući razvoj građevinske industrije u našoj zemlji. Ulaganje u dualno obrazovanje je jako primenljivo, ne samo u građevinarstvu, već i u drugim oblastima koje se mogu iskoristiti prilikom realizacije projekta izgradnje stanova. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, predloženim zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, potvrđuju se zacrtani programski ciljevi Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Donošenjem ovog zakona, rešava se jedan od osnovnih problema pripadnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, MUP, BIA, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za lica koja su pravo na penziju ostvarili u jednom od ovih državnih organa, a to je problem stanovanja koji decenijama niko nije ni pokušavao da reši.

Ovim zakonom daje se mogućnost da se popravi životni standard ljudima koji rade odgovoran posao i zbog kojih se svi mi osećamo bezbedno.

Usvajanjem ovog predloga zakona, omogućiće se izgradnja stanova za sada u šest gradova Republike Srbije, kako bi zaposleni u pomenutim državnim organima mogli da budu stambeno zbrinuti.

Kako bi isškolovali vojnike, oficire, policajce, moramo ulagati i u obrazovanje, moramo ulagati u školski sistem, jer naš cilj je da oni ostanu u Vojsci, policiji, a upravo ovaj zakon će dobrim delom doprineti tome da zaposleni u ovim službama reše svoje stameno pitanje i da besprekorno obavljaju svoju dužnost u službama gde su zaposleni, što ujedno i doprinosi sveukupnom razvoju naše države.

Zbog svega pomenutog, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona koji glasi – donošenjem zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na školski sistem. Zahvaljujem.