Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Ljibuška Lakatoš

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, pred nama je zakon koji zasigurno doprinosi tome da nivo zdravstvene zaštite i briga o stanovništvu budu na najvišem mogućem nivou.

Članom 3. ovog zakona tačno su definisani svi izrazi i termini koji su upotrebljeni u ovom zakonu. Uzimanje, čuvanje i primena matičnih ćelija u lečenju teško obolelih u našoj državi je u začetku, ali ovaj zakon je inicijativa da se podstakne razvoj naučno-istraživačkih institucija, školovanje visoko-edukativnog kadra, razvoja visoko-specijalizovanih zdravstvenih ustanova i pratećih industrijskih grana što bi prvenstveno uticalo na zdravstveno stanje stanovništva, što je svima nama prioritet, a samim tim utiče i na sveukupni razvoj Srbije.

Dobro zdravlje stanovništva i visok nivo kvaliteta života treba da bude naš cilj. U Staroj Pazovi u preventivnom centru doma zdravlja organizovane su tribine kako bi se stanovništvo upoznalo sa metodama i načinom primene matičnih ćelija u lečenju mnogih oboljenja. Nažalost, za sada nema uslova za sveobuhvatniji rad i edukaciju stanovništva jer u Staroj Pazovi ne postoji adekvatna ustanova koja bi se mogla intenzivnije baviti ovom problematikom.

U bliskoj budućnosti, s obzirom na velika ulaganja u oblast zdravstva, verujem da bi Stara Pazova mogla da ima i zdravstvenu ustanovu na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite koja bi se ozbiljnije bavila ovom problematikom i time doprinela zdravstvenom prosvećivanju stanovništva. To bi bio i podsticaj za dalje unapređenje zdravstvene zaštite i hvatanje koraka sa razvijenim zemljama EU kojoj težimo.

U danu za glasanju poslanici SNS podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, Zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima definiše se i darivanje i primanje ljudskih ćelija i tkiva što se zasniva na uvažavanju prioritetnih interesa za očuvanje života i zdravlja ljudi, kao i njihovih osnovnih ljudskih prava i dostojanstva, kako davaoca, tako i primaoca.

U ovom zakonu ogleda se humanistički karakter razvoja zdravstvenog sistema, a samim tim i cele Republike Srbije. Primena ovog zakona dovodi do pojednostavljivanja administrativne procedure, što bi znatno olakšalo i ubrzalo početak lečenja svih bolesti koje se sporo dijagnostikuju, čije je lečenje dugotrajno, skupo a neretko i neuspešno.

Davanjem ćelija i tkiva jačamo humanističku svest stanovništva, solidarnost među ljudima, a što je najznačajnije utičemo da primaoci tih ćelija i tkiva u što kraćem roku budu izlečeni i uključeni u sve sfere svakodnevnog života, kao potpuno izlečene osobe. Zdravlje stanovništva i kvalitet života moraju biti prioritet svih nas.

Donošenje ovog zakona je od višestrukog značaja kako za unapređenje zdravstvenog sistema, tako i zdravlje stanovništva i samim tim i razvoj cele države. popravlja kvalitet pružene zdravstvene zaštite, daje mogućnost skraćivanja roka od otkrivanja bolesti do početka lečenja.

Predloženi zakon treba podržati jer on ne samo da unapređuje medicinski sistem, a što je najznačajnije teško obolelima daje nove šanse za izlečenje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, članom 2. predloženog zakona definišu se odredbe koje čine pomak u smislu davaoca tkiva i organa. S obzirom da se matične ćelije mogu razvijati u bilo koje drugo tkivo mogućnost njihove primene je široka od farmaceutske do kozmetičke industrije. To bi ujedno dovelo i do razvoja mnogih industrijskih grana, što daje mogućnost zapošljavanja, a samim tim utiče na sveukupni razvoj Republike Srbije.

Amandmanom koji sam podnela na član 2. ovog zakona dodatno se definiše primena zakona u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite našeg stanovništva. Formiranje banke matičnih ćelija dovelo bi do toga da bi se mnogo veći broj ljudi odlučio na čuvanje matičnih ćelija što bi zasigurno imalo pozitivnog efekta u lečenju retkih i teških bolesti i u smislu finansijskih troškova i očuvanja zdravlja građana Srbije.

Donošenje ovog zakona je od velikog značaja za celokupno društvo, za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva, ujedno popravlja kvalitet pružene zdravstvene zaštite, daje mogućnost skraćivanja roka otkrivanja bolesti do početka lečenja, takođe daje mogućnost zamene skupih lekova, citostatika i poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite.

Primenom matičnih ćelija lečenje traje kraće, umanjuje probleme koje nastaju prilikom lečenja i smanjuje finansijske troškove koje iziskuje lečenje teških i retkih oboljenja, kao što su karcinom, bolesti krvi, šećerne bolesti, bolesti hromozoma i drugo.

Na osnovu iskustava iz razvijenih zemalja u primeni matičnih ćelija može se zaključiti da bi njihova primena bila od višestrukog značaja za unapređenje celokupnog zdravstvenog sektora i srodnih dana.

U danu za glasanje treba podržati ovaj zakon, jer će se to pozitivno odraziti na zdravstveno stanje stanovništva, što i jeste naš cilj. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, donošenjem zakona o ljudskim ćelijama i tkivima uređuje se i obezbeđuje sistem u oblasti zdravstva.

Jedan od razloga donošenja ovog zakona jeste potreba da se oblast ljudskih ćelija i tkiva kod ljudi zasniva na najvišim mogućim standardima medicinske nauke i prakse.

Oblast medicine se intenzivno razvija, a samim tim nudi i mnogo veće i bolje mogućnosti za lečenje, a u ustanovama koje obavljaju ove poslove moraju se omogućiti bolji uslovi u skladu sa savremenim dostignućima iz ove oblasti.

Amandman koji sam podnela na član 1. predloženog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima dodaje se stav 3. i glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje medicinskog sistema“.

Matične ćelije su mlade, još uvek nedefinisane ćelije koje se u svom daljem razvoju mogu razviti u bilo koju vrstu tkiva što je veoma značajno za lečenje teških i retkih oboljenja.

Široko polje njihove primene može dovesti do velikog napretka u medicinskim istraživanjima, kao i u oblasti dijagnostike tako i u oblasti lečenja. To bi podstaklo razvoj svih oblasti zdravstva, farmaceutske industrije, oblasti naučno-istraživačkog rada, uticalo bi na poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva, što i jeste naš prioritet, a takođe i na mogućnost zapošljavanja i usavršavanja mladih kadrova.

Podnetim amandmanom se dodatno definiše član 1. predloženog zakona. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnikom, uvažene kolege narodni poslanici, Srbija ponosno čuva uspomenu na sve heroje koji su položili živote za slobodu i oslobođenje naše zemlje. To je deo naše istorije koju čuvamo, o kojoj učimo tokom školovanja, istorija kojom se ponosimo i prenosimo je na mlađe generacije.

Predloženim zakonom o ratnim memorijalima definišu se nadležnosti i lokalnih samouprava i Republike Srbije za održavanje ratnih memorijala, za njihovo saniranje, kao i stvaranje uslova za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

U Staroj Pazovi, postavljen je spomenik narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Janku Čmeliku, pripadniku slovačke nacionalne manjine, čije ime sa ponosom nose mnoge institucije u Staroj Pazovi, koji je zajedno sa srpskim herojima učestvovao u oslobodilačkom ratu.

Na teritoriji Srbije postoji mnogo memorijala koji simbolizuju jedan istorijski period i koji ne dozvoljavaju da se zaborave sve žrtve koje su život dale u mnogim oslobodilačkim ratovima, koje su zahvatile našu državu.

Svi ti memorijali treba da budu svrstani u turističku ponudu Srbije i kao obavezan deo školskih ekskurzija kako bi kroz obrazovni sistem našim mladim generacijama ukazali na našu istoriju, koja je deo naše kulturne baštine i koja simbolizuje narode koji žive na teritoriji naše države.

Poučeni istorijskim činjenicama u obavezi smo da gradimo zajedničkim snagama jednu proevropsku državu gde se vodi računa o svakoj porodici, o svakom pojedincu, ali isto tako ne zaboravljajući ni naše pretke koji su ispisali našu istoriju. Zahvaljujem na pažnji.
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi ministre, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, zakoni koji su regulisali oblast ratnih memorijala doneti su pre 40 godina i upravo to ukazuje na potrebu donošenja ovog zakona kojim se tačno definišu nadležnosti lokalnih samouprava i nadležnosti Republike Srbije u pogledu investicionih održavanja memorijala i u Srbiji i u inostranstvu.

Mnogi ratni memorijali na teritoriji naše države simbolizuju jedan istorijski period, ukazuju na istoriju kojom se ponosimo u uvek ćemo čuvati uspomenu na sve heroje koji su položili živote za oslobađanje naše zemlje. Pored održavanja, saniranja svih memorijala kroz osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje moramo obezbediti određen nivo znanja o istorijskim činjenicama i ratnim memorijalima koji simbolizuju određen vremenski period i koji pored jezika i pisma predstavljaju kulturno nasleđe našeg naroda.

Odgovoran odnos, odnosno adekvatno održavanje naših ratnih memorijala ukazujemo na to da nikada nećemo zaboraviti mnoge žrtve oslobodilačkih ratova koje je vodio srpski narod kroz istoriju.

Ovim zakonom Vlada Republike Srbije pokazuje da je odlučna da zaštiti bogato kulturno nasleđe iz ratnih perioda i uredi oblast vezanu za ratne memorijale i time sačuva od zaborava žrtve i heroje oslobodilačkih ratova koje je naša država vodila.

U danu za glasanje poslanici SNS podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, uvažene kolega narodni poslanici, predloženi Zakon o ratnim memorijalima donosi se po hitnom postupku, što i jeste potreba, jer je od velikog značaja da se urede pitanja koja reguliše zakon radi efikasnijeg delovanja državne uprave u postupku zaštite održavanja, kao i finansiranja održavanja i uređenja memorijala, kao i vođenja evidencija o postojećim memorijalima.

Zakonom se definišu nadležnosti kako jedinica lokalnih samouprava, vezanih za redovno održavanje ratnih memorijala na njihovoj teritoriji, tako i nadležnosti Republike Srbije u pogledu investicionog održavanja ratnih memorijala i na teritoriji naše države, tako i održavanje srpskih ratnih memorijala u inostranstvu.

Propisi koji regulišu oblast ratnih memorijala doneti su pre 40 godina i zato donošenje ovog zakona jeste potreba, jer jasnije definiše nadležnosti, jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinice lokalne samouprave i ostalih institucija i pojedinaca, kao i stvaranje neophodnih uslova za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

Kroz obrazovanje, koje je bitan segment svake društvene zajednice, u osnovnim, srednjim i visoko školskim ustanovama mora se obezbediti potreban nivo znanja o istorijskim činjenicama, vezanim za ratne periode naše države, negujući tradiciju koja, pored jezika, pisma, običaja i verovanja, kao nepokretna kulturna baština simbolizuje određenu naciju.

Uređeni ratni memorijali kao važan segment kulturne baštine Srbije treba da postanu deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude, što će svakako uticati na sveukupni razvoj Srbije.

O zacrtanim programskim ciljevima Vlade Republike Srbije, poboljšanju životnog standarda građana Srbije govore i predloženi zakoni o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, gde će i poslodavac i sezonski radnik biti motivisani da budu prijavljeni, a time se suzbija i siva ekonomija sa kojom se naša država suočava.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom podstiče se populaciona politika i poboljšava se materijalna situacija porodice sa decom, što je još jedan značajan pokazatelj o odgovornoj politici ove Vlade, na čelu sa Aleksandrom Vučićem prema svim građanima Srbije. zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, Zakonom o ratnim memorijalima definišu se sva pitanja koja su značajna za održavanje, uređenje, zaštitu ili uklanjanja, takođe finansiranje održavanja i uređenja ratnih memorijala i vođenje evidencije za ratne memorijale kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu.

Ovim Predlogom zakona definiše se nadležnost jedinice lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije u oblasti zaštite ratnih memorijala, odnosno definiše se nadležnost u finansiranju redovnog održavanja i finansiranje investicionog održavanja.

Rešenje iz Predloga zakona uticaće na sve državne organe, na ustanove koje su i do sada obezbeđivale tehničku podršku, na realizaciji uređenja, sanacija, rekonstrukcija i održavanje ratnih memorijala, ali ono takođe obavezuje i naš obrazovni sistem.

Školski planovi i programi moraju se prilagoditi obavezi da u većoj meri tretiraju pitanja tradicije, koja je, pored jezika, pisma, istorije i običaja, od posebne važnosti.

Veoma je važno da se kroz obrazovni sistem obezbedi potreban nivo znanja o istorijskim i stvarnim činjenicama, vezanim za naš narod, za naše kulturno nasleđe, vezano za ratne periode, a samim tim i dostojanstveno sećanje na poginule u mnogim ratnim dešavanjima, koji su se dešavali na prostorima naše države, a isto tako i na prostorima mnogih drugih država gde postoje ratni memorijali.

Amandman koji sam podnela dodatno definiše član 1. Zakona o ratnim memorijalima. U danu za glasanje poslanici SNS podržaće ovaj zakon, kao i druge predložene zakone koji su dnevnom redu, a posebno bih želela da istaknem i pohvalim Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, s kojim se podstiče populaciona politika i koji se prvenstveno odnosi na podsticaj rađanja, a samim tim uticaće i na poboljšanje demografske slike, koja je trenutno poražavajuća, a to će zasigurno smanjiti negativni prirodni priraštaj.

Finansijska podrška porodici sa decom, koja se utvrđuje ovim zakonom, dodeljuje se radi poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, što ukazuje na to da se Vlada Republike Srbije ovim podsticajnim merama ponaša odgovorno i vodi računa o porodicama koje predstavljaju osnov svakog društva. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ministre sa saradnicima, proces evropskih integracija je veoma složen posao, krajnje odgovoran i od posebnog je interesa i značaja za Republiku Srbiju, njen napredak i sveukupni razvoj.

Preko 60% evropskog zakonodavstva primenjuje se na lokalnom nivou i iz tog razloga je neophodno da se naše opštine i gradovi blagovremeno upoznaju sa svojim obavezama koje ih očekuju, ali isto tako i da se vodi računa o kapacitetima i mogućnostima lokalnih samouprava u Srbiji.

Lokalne samouprave moraju imati dovoljno institucionalnih, administrativnih, finansijskih i tehničkih kapaciteta za uspešnu primenu EU standarda na lokalnom nivou, što ukazuje na neophodnost reformi u lokalnim samoupravama. Veoma je bitno da na putu evrointegracija jačamo i razvijamo administrativne kapacitete u lokalnim samoupravama kako bismo bili spremni da implementiramo promene koje se planiraju kao posledica integracija.

Amandmanom koji sam podnela na član 3. kojim se vrše izmene u članu 13. Zakona o lokalnoj samoupravi se dodatno definiše proaktivnost jedinice lokalne samouprave. Otvaranjem Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, formiranjem timova za izradu projekata za predpristupne fondove opština Stara Pazova je napravila značajan korak ka napretku, te je iz evropskih fondova obezbedila više od 500 hiljada evra za realizaciju tri projekta i to iz oblasti ekonomije i razvoja i socijalne zaštite.

Stara Pazova, kao jedna od najrazvijenijih opština koja prevazilazi nivo opštinskog uređenja, dobijanjem statusa grada stekli bi se još bolji uslovi za privlačenje investitora. Mnogo izvesnija bi bila i saradnja i realizacija projekata sa razvijenim evropskim gradovima, a to ne samo da bi uticalo i na kvalitetniji život građana Stare Pazove, naravno i na sveukupni razvoj Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, ministre sa saradnicima, ovim članom jasno se definiše krug pitanja koja se uređuju statutima jedinice lokalne samouprave, prava i dužnosti i način njihovog ostvarivanja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Obrazovanje je osnova svega. Važno je za svakog pojedinca i temelj je svake društvene zajednice. Osnova je razvoja ne samo lokalnih samouprava, već i Republike Srbije. Upravo zato sam i podnela amandman na član 4. gde se dodaje stav 3. koji glasi: „Realizacijom aktivnosti iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema“.

S obzirom na to da obrazovni sistem nekada ne odgovara potrebama privrede, da školovani kadrovi ne mogu da rade u privredi i da su u deficitu stručna zanimanja, sagledavanjem potreba privrede u opštini Stara Pazova ponuđena su konkretna rešenja u obrazovanja, tj. otvoreni su novi smerovi gde se školuju stručni kadrovi koji će se zapošljavati u firmama koje posluju na teritoriji opštine stara Pazova.

Stara Pazova je opština koja ima veliki broj domaćih i stranih firmi, razvijenu privredu, a uvođenjem novih smerova u obrazovanju doprinosi se još bržem razvoju opštine koja odavno prevazilazi nivo opštinskog uređenja, te će kao grad, za šta postoji već inicijativa, biti još većih mogućnosti da se poveća kvalitet života građana opštine Stara Pazova. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažene kolege narodni poslanici, zbog značaja obrazovanja podnela sam amandman na član 2. kojim se dodatno definiše realizacija statuta jedinica lokalne samouprave sa posebnim osvrtom na školski sistem.

Statutom lokalne samouprave u skladu sa zakonom uređuju se sva pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave. Strateškim planovima razvoja opština Stara Pazova je obezbedila povoljne uslove za mnoge privrednike i strane investitore, čija sedišta firme se nalaze u opštini Stara Pazova i zapošljavaju stanovnike ne samo iz Stare Pazove, već i iz okoline.

Saradnjom privrednog saveta i obrazovnih institucija uvodi se dualno obrazovanje za edukaciju potrebnih stručnih profila koja su se ukazala kao potreba za razvoj privrede.

Statutom je određena i službena upotreba jezika nacionalnih manjina. U opštini Stara Pazova je u službenoj upotrebi i slovački jezik, što je značajno za pripadnike slovačke nacionalne manjine koji čine više od 15% stanovnika Stare Pazove.

Realizacijom statuta doprinosi se da sveukupnom razvoju jedinica lokalne samouprave, i na osnovu toga Stara Pazova sa velikim brojem domaćih i stranih firmi, razvijenom privredom, sa izgrađenom komunalnom i putnom infrastrukturom, uvezanom sa auto putem, razvijenim oblastima zdravstva, školstva, prevazilazi nivo opštinskog uređenja, te je inicijativa za dobijanje statusa grada opravdana, što bi svakako poboljšalo kvalitet života građana opštine Stara Pazova, a razvoj ove lokalne samouprave i, naravno, obezbedilo sveukupni razvoj Republike Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane kolege i koleginice narodni poslanici predloženo rešenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi doprinosi boljem radu jedinica lokalne samouprave, gde će građani više participirati u donošenju politika, doprinosi efikasnijem radu službenika, unapređuje uslove za ostvarenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina. Donosi izmene u radu skupštine, opštinskog veća, reformiše funkcionisanje mesnih zajednica.

S obzirom na to da se u Srbiji javlja problem da obrazovni sistem ne odgovara potrebama privrede, da školovani kadrovi ne mogu da rade u privredi i da su u deficitu stručna zanimanja, neophodna je saradnja obrazovnih institucija i jedinice lokalne samouprave.

Povezivanjem privrednog saveta i lokalnog saveta za zapošljavanje sa tehničkom školom uočene su potrebe privrede na teritoriji opštine Stara Pazova. Ponuđena su konkretna rešenja u obrazovanju, to jest otvaranje novih smerova koji bi se zapošljavali u mnogobrojnim firmama koje posluju na teritoriji opštine Stara Pazova.

Ovakva saradnja je primer dobre prakse i doprinosi razvoju opštine koja spada u najrazvijenije opštine u Srbiji i koja je podnela inicijativu za dobijanje statusa grada, a ujedno doprinosi i sveukupnom razvoju Srbije.

U tom smislu podnela sam i amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i gde se dodaje novi stav koji glasi: „Saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema“. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, Republika Srbija se opredelila za strateško unapređenje institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava otvaranjem pregovaračkog Poglavlja 23, a u prilog tome govore i zakoni koji su danas na dnevnom redu, a to je zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina i zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Želela bih da pohvalim rad Ministarstva i da kažem da pre nego što će predloženi zakoni ući u plenum, održano je dosta javnih tribina, okruglih stolova, što je jako pozitivno, a direktni učesnici na tim tribinama su bili upravo predstavnici nacionalnih manjina i nacionalnih saveta. Na nekima od tih tribina sam učestvovala i sama. Takođe je jako pozitivno da je Ministarstvo prihvatilo mnoge predloge i sugestije predstavnika nacionalnih saveta i nacionalnih manjina.

Ubeđena sam da će velika većina mojih kolega poslanika pozitivno oceniti ove predložene zakone. Verovatno će biti i nekih koji će ove zakone kritikovati, ali, znate, teško je sašiti odelo koje će odgovarati svima.

U ovim predloženim zakonima, mislim da su sagledane sve prednosti i da će oni odgovarati i manjinskim zajednicama, koje su višebrojne i koje broje preko 200 hiljada pripadnika nacionalnih manjina, i, isto tako, i nacionalne manjine koje imaju manji broj, 15, 16 ili još manje, a žive na teritoriji naše države Srbije.

U svom kratkom izlaganju htela bih da ukažem na potrebe donošenja ovih zakona, jer time garantujemo sva prava pripadnika nacionalnih manjina kao ravnopravnih građana Republike Srbije.

Republika Srbija je multinacionalna zajednica gde pored većinskog srpskog stanovništva, koje čini 83% stanovnika, živi i 21 etnička zajednica, koja broji preko 2000 pripadnika. Pripadnici manjinskih zajednica najzastupljeniji su u Vojvodini, tu su Mađari, Slovaci, Bunjevci i Rusini, dok u južnoj i istočnoj Srbiji žive najviše Romi, a Bošnjaci u Šumadiji i zapadnoj Srbiji.

Nacionalni saveti su organizacije kojima se zakonom poveravaju određena javna ovlašćenja, da učestvuju u odlučivanju ili da samostalno odlučuju o pojedinim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma, u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalne manjine na samoupravu u već pomenutim oblastima.

S obzirom na to da je postojećim zakonom utvrđena obaveza sprovođenja redovnih izbora za članove nacionalnih saveta, koji treba da se održe u 2018. godini, neophodno je da se ovaj zakon sprovede po hitnom postupku, kako bi se omogućilo sprovođenje izbora i konstituisanje nacionalnih saveta.

Izglasavanjem ovih predloženih zakona pripadnici nacionalnih manjina će i dalje biti u mogućnosti da neguju svoju tradiciju, kulturu i jezik, a na taj način da upotpune sliku Srbije, kao multinacionalne zajednice.

U danu za glasanje, poslanici SNS, podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, kolege narodni poslanici, predloženim zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu pruža se zaštita korisnicima finansijskih usluga i uređena su prava korisnika finansijskih usluga.

Ubrzani tehnološki razvoj i sve veći značaj elektronskog poslovanja u današnje vreme doprineli su i razvijanju novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga.

Modernizacijom platnog sistema, smanjivanjem troškova privrede u delu koji se odnosi na poslovanje platnim karticama i on-lajn trgovinom i dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga, unapređenjem poslovnog ambijenta stvaraju se mnogo povoljniji uslovi za finansiranje, što obezbeđuje ubrzani razvoj Srbije.

Prioritet Vlade Republike Srbije je unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima, a upravo to vidimo i iz predloženog zakona, jer elektronsko poslovanje je sve više prisutno, značajno je svim građanima, a takođe predstavlja i dobar preduslov za privredni rast.

Ulaganjem u IT sektor obrazujemo stručnjake koji će svojim znanjem unaprediti oblast bankarstva i doprineti sveukupnom razvoju Srbije.

Imajući u vidu tehnološki razvoj, narasle zahteve privrede, ljudi iz poslovnog sveta i građana, ovaj zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu je stvarno dobrodošao i u potpunosti je prihvatljiv.

Na kraju bih želela da izrazim zahvalnost vama gospođo Tabaković za izvanredne rezultate koji su ostvareni u Narodnoj banci Srbije pod vašim rukovodstvom. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, cilj donošenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu jeste unapređenje prava korisnika finansijskih usluga i dodatna zaštita tih korisnika i preciziranje kod ugovaranja na daljinu, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Zacrtani programski ciljevi Vlade Republike Srbije za unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima potvrđuje se i donošenjem predloženog zakona.

I ovo je jedan od primera gde jasno možemo videti opredeljenost Srbije za nastavak evropskog puta, kao i vidljiv napredak započetih reformskih procesa.

Vlada Republike Srbije vodi Srbiju putem evropskih integracija, što je važan mehanizam za sveukupni razvoj naše države.

Modernizacijom platnog sistema, smanjivanje troškova privrede u delu koji se odnosi na poslovanje platnim karticama i on lajn trgovinom i dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga poboljšava se poslovni ambijent, stvaraju se mnogo povoljniji uslovi za finansiranje, što obezbeđuje ubrzani razvoj Srbije.

Amandmanom koji sam podnela na član 1. htela sam ukazati koliko je značajno obratiti i pažnju na školski sistem, gde moramo otvarati nove profile, gde ćemo obrazovati stručnjake, i u informacionoj oblasti, koji će svoje znanje implementirati kako u oblasti IT tehnologija, tako i u oblasti finansija i na taj način doprineti sveukupnom razvoju Srbije. Zahvaljujem.