Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Dejan Nikolić

Dejan Nikolić

Demokratska stranka

Govori

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, dakle, mi smo podneli dva amandmana na ovaj član. Jedan je, rekao bih suštinskog karaktera, tiče se programa usavršavanja državnih službenika, i drugi jeste jezičkog karaktera.

Mislim da je trebalo odreagovati. Mi smo to uradili, jer zaista mislim da reč kouč treba da bude zamenjena rečju trener, uz razumevanje uticaja drugih jezika na srpski jezik. Dominantno, anglicizmi, turcizmi, su u toj meri postali, da kažem, srpske reči, pod znacima navoda, da se oni već nalaze u nekim državnim dokumentima, zakonima. Međutim, reč kouč nije ta reč. Postoji solidna srpska reč – trener, i mi predlažemo da se ova reč zameni rečju trener, kako u prethodnom zakonu, tako i u ovom. Hvala lepo.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Marinkoviću, kao i u životu i u Skupštini, anarhija nikad nije dala dobre rezultate i to nikada nije dobar posao.

Mi imamo pune registratore neispunjenih obećanja, da to više u fascikle ne može da stane, i zamislite sada da mi počnemo da čitamo laži ove Vlade, rokove koje su dali, probili, o boljem životu. Da, to bi postala anarhija. To je ono što ste dopustili prethodnom, odnosno pre nekoliko govornika.

Ono što hoću da kažem o amandmanu, da amandman jeste jezičkog karaktera i srpski jezik, kao i drugi jezici su podložni promenama i postoje neki anglicizmi, koji su se već odomaćili u srpskom jeziku na način da su čak postali deo javnih dokumenata, državnih dokumenata. Međutim, reč koučer, koučin, kouč nije ta reč. Mi imamo solidnu srpsku reč za to a to je reč trener i mi ovim amandmanom predlažemo da se prosto koučeri zamene trenerima, da se koučin zameni treninzima i da je to adekvatnije i svrsishodnije za ovaj zakon. Hvala najlepše.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, fer je reći da je devet meseci dovoljno vreme da se urade podzakonska akta, ali moram da obrazložim svoj amandman koji sam podneo na Predlog zakona koji ste vi uputili.

Pre svega, moj motiv je malo različit od koleginica koje su već obrazlagale, sa kojima sam saglasan, mislim na koleginicu Vjericu Radetu, Gordanu Čomić i Mariniku Tepić. Inače, ovaj zakon ste podneli po hitnom postupku.

Dakle, Zakon o Nacionalnog akademiji za javnu upravu ste podneli po hitnom postupku, a podzakonska akta, propisi će biti doneti za šest meseci. Ovo je član 12, a u vezi sa članom 17. koji kaže da će pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji Nacionalne akademije biti donet za šest meseci. Dakle, ona neće moći da funkcioniše u narednih šest meseci bez svih pravilnika.

Dakle, jedan zakon po hitnom postupku podnosimo iako će početi da funkcioniše tek za šest meseci. Moj motiv je bio upravo da skratim to vreme na tri meseca. Još jedan, a to je, koje mi govori moje parlamentarno iskustvo, da oni zakoni koji su u ovom trenutku neprimenjivi, ne primenjuju se upravo zbog kašnjenja sa izradom podzakonskih akata. Dakle, zakon se donosi za sve, opšteg je karaktera i on mora da obaveže činovnike da pravilnik urade što pre.

Zato smo mi hteli amandmanom da prosto poguramo upravu da te podzakonske akte urade za tri, a ne za šest meseci, kako bi ovaj zakon postao primenjiv što pre, odnosno za tri, a ne za šest meseci. To je moj motiv.

Ima još nekoliko stvari o kojima ću govoriti kada je član 17, član 13. takođe. Dakle, još jednu stvar želim da kažem. U zakonu ste stavili da do početka važenja novih podzakonskih akta, važe podzakonska akta koja su važila do sada. Ovo je novi institut. Nacionalna akademija za javnu upravu je nova stvar. Ne postoje podzakonska akta koja regulišu Nacionalnu akademiju. U tom smislu mislim da je ovo neprimenjivo u narednih šest meseci i samo sam hteo da skratim vreme i da ga učinim primenjivijim, odnosno primenjivim za tri, a ne za šest meseci. Hvala.
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, vrlo kratko jer je tehnički amandman. Mi smo podeli da pravilnik o unutrašnjem uređenju, sistematizaciji Nacionalne akademije umesto 60 dana bude urađen u narednih 30 dana.

Naime, vi ste zakonom definisali da taj posao do donošenja pravilnika obavlja Služba za upravljanje kadrovima. I sami ste rekli da ta služba već ima širok delokrug rada, da ima pune ruke posla. Posebna je tema da definišemo i da razgovaramo o tome kako ona radi svoj posao. To nije tema, ali već zbog preuzetog posla staviti im još jedan posao da obavljaju – postoji osnovana sumnja da taj posao neće biti dobro urađen.

Moj amandman govori da Nacionalna akademija što pre, dakle, u narednih 30 dana počne da radi u punom kapacitetu i da ti svi pravilnici i podzakonska akta budu usvojeni što pre, dakle, u narednih 30 dana u ovom slučaju. Hvala lepo.
Koristiću vreme poslaničke grupe.

Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, hteli smo bolje da definišemo stav 1. člana 3. i da dodamo da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, ali uz puno uvažavanje, specifičnih interesovanja, sposobnosti, talenata i potreba svakog učenika.

Ovaj amandman jeste opšti, ali ukazuje na to šta mi zapravo želimo da postignemo ovim amandmanima koje smo podneli. Želimo da obrazovni proces, obrazovanje, usmerimo na svakog učenika, na svako dete, pojedinačno.

Ovaj amandman pravi jedan uvod za neke moje amandmane koje sam podneo i o kojima ću govoriti našto kasnije, a mislim na posebne grupe dece kojima je potrebna dodatna podrška, mislim na obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu.

Vaš posao ministre je da u saradnji sa ostalim ministrima interresorno, jednaku šansu pružite svako učeniku bez diskriminacije. Mislim da u praksi situacija nije takva. Znamo da postoje učenici sa kojima rade pedagoški asistenti zato što je interresorna komisija tako opredelila i tako donela odluku. Postoje učenici sa kojima ne rade pedagoški asistenti, ako je interresorna komisija odlučila da je potrebno da rade. Postoje učenici i deca koji nemaju lične pratioce iako je interresorna komisija donela odluku da je potrebno da oni sa njima rade i postoje deca koja imaju lične pratioce.

Dakle, imamo jedan obrazovni proces koji ne pruža jednake šanse i ministre teška je reč, ali upotrebiću je, ovde se radi o blagoj diskriminaciji dece. Roditelji su primorani da prihvataju lične pratioce iako interresorna komisija dodelila pedagoške asistente. Roditelji du u situaciji da daju otkaze na poslu da bi se bavili decom, da prosto budu, samo budu u obrazovnom procesu, da budu u školi, iako je to obaveza države, vaša obaveza ministre, jer se oni nalaze u ovom zakonu, jer se oni nalaze u jednom procesu obrazovanja.

O tome ću mnogo više govoriti kada za to dođe vreme i amandmani koje sam podneo, tiče se ovoga, a ovaj amandman, ministre pravi preduslov da ti amandmani budu potpuni. Hvala vam.
Član 27.

Gospodine Arsiću, vi i ja smo dugo poslanici. Imamo prilično korektan odnos i znamo da je Narodna skupština jedno živo telo i da se vodi živa debata. Teško je uvek sve govore, povrede Poslovnika staviti u formu dnevnog reda ili povredu Poslovnika. Mi iz opozicije smo često tolerantni na takve ispade. Ali, hajde sada između mene i vas, jel mislite da nije trebalo da reagujete na govor gospodina Markovića?
Rekla je da su neki batinaši što je dokumentovano fotografijama, ali nije sad to povreda Poslovnika, gospodine Arsiću. Svako onaj ko baci jednu ovakvu priglupu političku udicu neće naići na našu reakciju. Ostavićemo da se sam valja u tom političkom blatu. Nećemo da reagujemo na tako nešto. Na tako nešto morate vi da reagujete. Mora da reaguje i mandatarka i sada mi je jasno zašto ona u ekspozeu nema ni reči o ljudskim pravima, o pravima manjina, o političkim manjinama. Sada mi je apsolutno sve jasno.
Nisam hteo da govorim o zdravstvenom sistemu, jer reagujem prilično emotivno i sam prolazim kroz njega i mislim da vrlo kompetentno mogu da dam ocenu. Međutim, nakon vaše besede o zdravstvenom sistemu, dobio sam jednu fotografiju od jednog građanina Mladenovca, koji mi je poslao fotografiju da na vratima doma zdravlja piše da svi oni koji dovedu decu zbog visoke temperature ponesu i lekove sa sobom, jer pedijatrijska služba nema lekove protiv visoke temperature.

Molim vas, pre nego što pročitate sve te silne nagrade za reformu obrazovnog sistema i pre nego što izgradimo sve te velelepne zdravstvene centre nekoliko stotina miliona evra. Hajde prvo da nabavimo lekove protiv visoke temperature za sve domove zdravlja.

Društvo znanja i reforma obrazovanog sistema nije prvi put prioritet u ovoj Skupštini i u vašem ekspozeu. Bio je 2012. i 2013. i 2014. i 2016. i 2017. godine. Pet godina prioriteta reforme obrazovnog sistema, on i dalje čuči u nekom uglu 19. veka.

Pošto govorite o reformi obrazovnog sistema i uporno ponavljate kontinuitet sa svim vladama, želim nekoliko pitanja da vam postavim. Da li znate koliko školskih godina unazad pet godina, je počelo da učenici nisu imali udžbenike, ne krede, nisu imali udžbenike, unazad pet godina?

Moje drugo pitanje – ako govorite o društvu znanja da li znate kakvi zakoni vam se spremaju da uđu za desetak dana u parlament? Govori se o zakonima o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, o zakonima u oblasti visoko-školskog obrazovanja. Ako ne znate, to je poseban problem. Ako znate, ne znam kako je moguće da govorimo o društvu znanja, jer oni prave partijski obrazovni sistem i o tome ćemo svakako više govoriti kada za to dođe vreme. Moje pitanje je – da li znate kakvi se zakoni iz oblasti obrazovanja spremaju po rečima ministra budućeg i trenutnog, oni treba da uđu ovog leta u parlament.

Mislim da nije moguće da napravimo društvo znanja i da krenemo u reformu obrazovnog sistema, a da znamo stav ili stavove buduće premijerke, sadašnje mandatarke o plagiranim diplomama. Ćutali ste o tome i sada u raspravi niste ni reč rekli o tome. Nemoguće je da krenemo dalje i ne možete da uđete u reformu da ne znamo vaš stav o tome. Nema društvo znanja ukoliko podržavate jedan takav sistem i sistem koji ima jednu hiper produkciju magistarskih radova, doktorskih disertacija, to je nemoguće ministarka, odnosno mandatarka.

Još jedno pitanje – sa kim želite da pravite društvo znanja? Po vašim stavovima delite ili podržavate ekonomske reforme po kojima su smanjene plate prosvetnim radnicima i tako ste seli u red, jednu korpu ministara koji su Srbiju učinili jedinom zemljom u Evropi koja je smanjila plate nastavnicima, učiteljima, profesorima, mislim na prosvetu.

Kako mislite kada ste pored plate oduzeli i dostojanstvo, onima, mislim na prosvetne radnike, vrednosti kod naše dece o kojima ste vi pričali, dostojanstvo kod naše dece treba da grade. To su pitanja na koje želim odgovore.
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, danas neću govoriti samo kao narodni poslanik, govoriću i kao otac i kao suprug, jer pored pitanja želim danas da se obratim svim građanima Srbije koji su na bilo koji način učestvovali…
Dakle, pored pitanja se i zahvaljujem…
Da ste dobro slušali, čuli biste da želim da postavim pitanje, ali moram da napravim kontekst tog pitanja. Pitanje će biti vrlo jasno.
Kažem, pitanje će biti vrlo jasno. Molim samo vreme da mi vratite.
Želim svima vama da kažem hvala. Znam da hvala danas nema neku ekskluzivu, ali ovo hvala koje ja danas govorim ima težinu jednog spašenog života i jedne velike pobede. Sa tom težinom hvala svim medijima, hvala svim ljudima na društvenim mrežama koji su preneli ovu informaciju i doneli da svi oni koji su na kraju pomogli…
Pitanje ću postaviti Ministarstvu zdravlja.
Morate da me sačekate jer vidite da u Poslovniku ne postoji da prekidate poslanika da postavi pitanje.
Po kom tačno članu ja kršim Poslovnik?
Pa, sada na osnovu ovoga što ste rekli mogao bih ja da kažem da je povređen ceo Poslovnik.