VESNA IVKOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođena je 1960. godine. Živi u Smederevu.

Po zanimanju je lekar specijalista medicine rada.

Bila je direktorka Doma zdravlja u Smederevu i potpredsednice lokalnog SPS-a.

Mandat narodne poslanice potvrđen joj je 06. oktobra 2016. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 7
  • 0
  • 1
  • 0
  • 2 postavljeno / 0 odgovoreno

Pitanja građana

Pismo za narodne poslanike- pitanja za Vladu

čeka se odgovor 22 dana i 17 sati

Poštovani/a, Obraćamo Vam se, kao predstavniku/ci građana, da na sednici za postavljanje poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu (26. oktobra 2017. godine), iskoristite vaše poslaničko pravo i postavite ova pitanja predstavnicima Vlade Republike Srbije u ime nas građana.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

čeka se odgovor 2 meseca i 24 dana i 11 sati

Poštovani, U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona. Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci...

VIDI SVE POSTAVI PITANJE

Peto vanredno zasedanje , 21.09.2017.

Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege. Današnja parlamentarna debata nedvosmisleno potvrđuje da je obrazovanje među najvažnijim temama našeg društva, a da su predloženi zakoni iz ove oblasti i ovog puta povod za široku i sadržajnu raspravu.

Vek 21. je vek savremenog društva koje podrazumeva niz ekonomskih i socijalnih promena, kao i brzu tranziciju društva u društvo znanja. Shodno tome javljaju se i novi izazovi i potreba za novim pristupom vaspitanju, obrazovanju i učenju. Usled sve bržeg razvoja društva, termin o kome se sve više govori jeste učenje tokom celog života sa ciljem stalnog unapređivanja znanja, veština i sposobnosti na polju lične, građanske, društvene i poslovne perspektive.

Obrazovanje nam nudi ne samo znanje iz različitih oblasti i nauka, već i način da se tako izgradimo kao ličnosti i činimo svet boljim za život. Neko mnogo mudriji od mene je rekao – najveća nada svake zemlje leži u primerenom školovanju mladih. Zato obrazovni sistem stalno mora da se menja, jer znanja se stalno obnavljaju, inoviraju, kao i prilagođavaju potrebama tržišta rada.

Reforme u savremenim uslovima podrazumevaju obrazovanje za nova zanimanja i nove veštine. Da bi se to postiglo potrebne su dalje reforme i osnovnog i srednjeg stručnog i univerzitetskog obrazovanja, u čemu Republika Srbija dosta napreduje poslednjih godina, posebno od donošenja strategije obrazovanja. U tom smislu i donošenje ovih zakona smatram daljim unapređenjem sistema obrazovanja.

Predlogom zakona omogućava se sistematičan, racionalan i postupan pristup promenama obrazovano-vaspitnog sistema uz sveobuhvatno sagledavanje procesa od početka do kraja školovanja. Navela bih najpre neke od promena i novina u zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje smatram važnim.

Ovaj predlog zakona stvara uslove i daje mogućnosti za osnivanje ustanova po modelu javno-privatnog partnerstva za oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zatim, ovim zakonom se uspostavlja moderni i efikasni jedinstveni informacioni sistem u obrazovanju i vaspitanju. Propisuje se veća odgovornost direktora, sekretara i organa upravljanja ustanove, ali i obaveza veće uključenosti roditelja i drugih zakonskih zastupnika učenika.

Stvara se zakonski osnov za uvođenje dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju u skladu sa evropskom praksom, što treba da doprinosi bržem uključivanju mladih u svet rada.

Ono što je takođe važan cilj zakona je povećanje obrazovnog nivoa stanovništva Srbije koji još uvek nije zadovoljavajući, a to je jedan od najvažnijih ciljeva strategije obrazovanja, a pokazatelji nivoa obrazovanosti stanovništva direktno su povezani sa stepenom društveno-ekonomskog razvoja.

Uključivanjem marginalizovnih grupa, lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u sistem obrazovanja i vaspitanja putem osnivanja resurs centra. Veoma je važno da se zakonom preciznije reguliše status zaposlenih u prosveti, status nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika koji obavljaju obrazovno vaspitni rad, pri čemu će se pitanje plata regulisati posebnim zakonom.

Naša poslanička grupa je podnela nekoliko amandmana sa željom da se preciziraju neke odredbe i unaprede rešenja. Pomenuću amandmane kojima smo predložili da u Nacionalnom prosvetnom savetu budu predstavnici društva školskih bibliotekara Srbije, kao i predstavnici aktiva nastavnika koji predaju u našim dopunskim školama u inostranstvu.

O ovim i ostalim amandmanima govoriće više moje kolege poslanici u raspravi o pojedinostima.

Kada je u pitanju Zakon o visokom obrazovanju, istakla bih nekoliko stvari. Za kvalitet visokog obrazovanja izuzetno je važno što se značajno unapređuje sistem akreditacije fakulteta kroz osnivanje nacionalnog tela za akreditaciju i uvođenje novih standarda i procedura za izdavanje dozvole za rad i upis studenata.

Želim da pohvalim predlog za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete, koji između ostalog podrazumeva i registre akreditovanih studijskih programa, zaposlenih i studenata. Verujem da će se time značajno olakšati praćenje postignutih rezultata i napretka u visokom obrazovanju, kao i da će ovaj sistem biti baza za utvrđivanje objektivnih kriterija finansiranja.

Ciljevi predlagača su jačanje veza fakulteta i privrede, i unapređenja funkcionalnih znanja naših studenata kako bi se što veći broj njih po završetku studija zaposlio u struci. To je i razumljivo, jer neka ispitivanja kažu da čak 56% naših stručnjaka po završetku studija nije zaposleno na poziciji za koju se školovalo. Zbog toga je izuzetno važno da se uspostavi i ojača spona između fakulteta, tržišta rada i privrednih i društvenih subjekata.

U tom smislu, predlog zakona nudi rešenja poput formiranja saveta poslodavaca na fakultetima, mogućnost angažovanja u nastavi eksperata iz privrede, kao predavača van radnog odnosa, uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada.

Pitanje efikasnog studiranja je takođe jedan od problema našeg sistema visokog obrazovanja. Kako bolonjski princip studiranja podrazumeva kontinuiran rad na praćenju i proveri usvojenih znanja u toku školske godine, to praktično znači da su studenti maksimalno opterećeni obavezama tekuće akademske godine, pa ukoliko se svemu tome doda još jedan ili dva predmeta iz prethodne godine, jasno je sa kakvim opterećenjem se suočavaju naši akademici.

Izuzetno bi bila korisna svestrana analiza ovog problema, kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih je 60 bodova često za naše studente nedostižan cilj. Tek na bazi ovakve detaljne analize, mogli bi se predložiti i adekvatne mere za povećanje efikasnosti studiranja i uspeha naših studenata.

U tom smislu verujem da će novi Zakon o visokom obrazovanju dati dovoljno jasan pravni okvir za unapređenje efikasnosti studiranja i očuvanje i dalje unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja. Jer, Srbija ima kvalitetno visoko obrazovanje, što dokazuju naši univerziteti koji su već stekli svetsku reputaciju, kako rangiranjem na Šangajskoj listi, tako i znanjima naših stručnjaka koji su nakon završetka studija zaposlenje pronašli u danas vodećim svetskim kompanijama.

Podsetiću da je Šangajska lista jedna od najuticajnijih lista koja rangira najbolje univerzitete sveta. Pozicioniranje na ovoj listi, koja obuhvata svega 2% svetskih univerziteta, i dokaz je konkurentnosti i kvaliteta našeg visokog obrazovanja.

Beogradski univerzitet je i ove godine među 300 najboljih univerziteta u svetu. Rangiran je u čak 17 užih naučnih oblasti. U pojedinim oblastima, kao što su matematika i prehrambena tehnologija, rezultati Beogradskog univerziteta su još bolji.

Ove godine na Šangajskoj listi našla su se još tri naša univerziteta – Univerzitet u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu. Svetski renome našeg visokog obrazovanja izgradili su i mnogi naši stručnjaci, koji su radili ili i danas rade na prestižnim mestima u svetu. Neki podaci kažu da samo u Americi i Kanadi ima gotovo 5.000 studenata sa Beogradskog univerziteta koji rade u mnogim velikim kompanijama. Oni su preneli slavu iz svog univerziteta i Srbije.

Iskoristila bih na kraju priliku da dam i neke predloge za dalje unapređenje univerzitetskog obrazovanja. Naime, na svim fakultetima i visokim školama izučava se jedan ili više stranih jezika, predmet informatike i informatičke pismenosti. Ali, po završetku studija, studenti ne dobijaju nikakve sertifikate o nivou stečenih znanja stranih jezika i poznavanja i određenih informatičkih jezika, odnosno informatičkih programa.

Naš predlog je da se na kraju studiranja, u okviru ovih predmeta na fakultetima, organizuje provera znanja od strane relevantnih institucija iz ovih oblasti i da studenti završe studije sa sertifikatima o nivou informatičke pismenosti i znanje stranih jezika, jer znamo da danas nijedan konkurs za zaposlenje ne prolazi bez ova dva uslova. Zašto da ne omogućimo mladim ljudima da u okviru redovnih studija dobiju sertifikate i za ova znanja i time im pomognemo da brže dođu do posla i da ne moraju da ulažu dodatna sredstva.

Peto vanredno zasedanje , 21.09.2017.

I da završim rečenicu koju je pre pet vekova izrekao filozof i državnik Frensis Bejkon – znanje je moć. Moć koju nam niko ne može uzeti. Investicija u znanje nije nikada izgubljena investicija i zato u znanje i naše društvo mora da ulaže, ali i da ga ceni.
U Danu za glasanje Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije glasaće za oba ova zakona. Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice poslanici, Zaštitnik građana je nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave.

Institucija Zaštitnika građana ustanovljena je Ustavom Republike Srbije. Ustavom je predviđeno da se o ombudsmanu donosi poseban zakon. Ombudsman uživa imunitet, kao narodni poslanik bira ga i razrešava Narodna skupština.

Sve procedure koje u zaštiti prava građana sprovodi ovaj nezavisni organ, uređena su Zakonom o Zaštitniku građana. Ustanovljavanjem ove institucije, građani su verovali da će moći da zaštite svoja prava koja nisu mogli pri državnim organima, što se u praksi do sada nije pokazalo tako. Jer, ombudsman reaguje u slučajevima kada postoje propusti u radu ili nesavestan rad organa javne vlasti, odnosno javne uprave pred kojima građani ostvaruju svoja prava.

Ono što je za rad, ovako važnog nezavisnog organa, jesu principi kojih se ombudsman mora pridržavati u svom radu. To su zakonski i moralni principi utvrđeni i našim i međunarodnim propisima, odnosno na nivou međunarodne asocijacije ombudsmana.

Podsetila bih na najvažnije principe na kojima se mora zasnivati rad Zaštitnika građana, a to su nezavisnost, neutralnost, nepristrasnost, politička nesvrstanost, poverljivost i dr. Ombudsman ne sme da ima ni jedan drugi položaj, niti da bude u bilo kojoj organizaciji koja bi dovodila u pitanje nezavisnost i objektivnost. Ne sme da bude član ni jedne partije, sa takvom praksom već imamo negativna iskustva. Građani moraju biti jednaki u ostvarivanju svojih prava, a ne da to zavisi od političke ili neke druge pripadnosti.

Zakonska obaveza ombudsmana jeste da na zakonom definisan način i po ustanovljenim procedurama štiti prava građana u sledećim oblastima: ljudska prava, prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode, rodna ravnopravnost, savetodavna pomoć i dr.

Verujem da će novi Zaštitnik građana ubuduće imati manje posla, jer ova kao i prethodna Vlada čine sve da modernizuju i kadrovski opreme sve javne službe i državne organe pred kojima građani ostvaruju svoja prava. Dobro upravu moraju da karakterišu, poštovanje i dostojanstvo stranke, etičnost, savesnost, stručnost, nepristrasnost, delotvornost. Samo ovakva uprava vraća dostojanstvo građanima koji imaju ustavno i zakonsko pravo da na najbolji i najjednostavniji način ostvaruju svoja prava pri državnim organima.

Koliko su velika ovlašćenja Zaštitnika građana, govori i činjenica da on ima diskreciono pravo da odlučuje da li će i kako da postupa u pogledu pojedinih ili kolektivnih slučajeva. Ombudsman može da inicira postupak na osnovu neposrednog uvida ili svog direktnog saznanja. Ombudsman ima pristup svim informacijama i svim licima u organizaciji kako je dozvoljeno po zakonu. Garanta autoriteta ombudsmana, među građanima, jeste njegova politička neutralnost, stoga je dužan da se drži kako bi svi građani.

U danu za glasanje, poslanička grupa SPS, podržaće sve predloge. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 26.10.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 68297.00 RSD 06.10.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Poslanički dodatak Mesečno 27320.00 RSD 06.10.2016 -
- Dom zdravlja, Smederevo (Lekar) Republika Mesečno 69857.00 RSD 04.01.1993 - 05.10.2016.
Poslednji put ažurirano: 06.03.2017, 16:13