ŽIVAN ĐURIŠIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1947. godine. Po zanimanju je sudija, u penziji.

Bio je sudija Opštinskog suda u Velikoj Plani.

Osnovne informacije

Statistika

  • 23
  • 0
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

Poštovana predsednice Skupštine, poštovana ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednom situacijom i držeći se teme amandmana, govoriću o jednoj velikoj elementarnoj nepogodi koja je pogodila opštinu Velika Plana i to teritoriju MZ Lozovik i delove teritorija MZ Krnjevo i MZ Miloševac 13. juna ove godine.

Naime, tog dana desila se elementarna nepogoda u vidu grada i ogromne količine kiše. Grad takve jačine i intenziteta, kao i takve posledice na poljoprivredne useve, na poljoprivredne i stambene objekte nisu zapamtili ni najstariji žitelji ovih sela.

Odmah u roku od jednog sata zasedao je Štab za vanredne situacije opštine Velika Plana i to na licu mesta u Lozoviku. Štab je proglasio vanrednu situaciju na ovoj teritoriji, što je učinila i Vlada Republike Srbije.

Postupajući po odlukama Štaba, nadležna opštinska komisija je odmah izašla na lice mesta istog dana, kao i narednih dana da bi sačinila zapisnik o nastaloj štiti. Prijavljeno je blizu hiljadu zahteva za naknadu štete. Izvršena je kategorizacija svakog pojedinačnog slučaja i predlog je upućen na verifikaciju nadležnoj državnoj komisiji pri Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima.

Državna komisija je utvrdila da svi zahtevi ispunjavaju uslove za naknadu štete i svrstani su u pravu kategoriju, što ukazuje da je na ovom području nastala ogromna šteta dejstvom grada, a koja će delimično oštećenim građanima biti nadoknađena. Građani će primiti maksimalan iznos predviđen propisima, nakon čega je opštinska komisija u najkraćem roku donela pojedinačna rešenja o naknadi i štete.

Lokalna samouprava je sa svoje strane učinila sve u granicama svojih mogućnosti da ublaži ove posledice. Svim građanima, koji su bili zainteresovani, obezbeđeno je besplatno seme za kukuruz, radi ponovne setve uništenih površina pod ovom kulturom.

Javno komunalno preduzeće „Miloš Mitrović“ je sa svojom raspoloživom mehanizacijom radilo oko dva meseca i pružalo pomoć najugroženijima na sanaciji stambenih i poljoprivrednih objekata. Najugroženijim porodicama obezbeđen je i građevinski materijal preko Centra za socijalni rad u Velikoj Plani. Zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

Poštovani predsedavajući, poštovana ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Inače, član 4. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama nosi naslov – Načelo integrisanog delovanja i međusektorske saradnje, što je jedno od načela delovanja u sistemu smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama koje ovaj zakon propisuje, određujući njihovu sadržinu.

Ovom prilikom osvrnuo bih se na jedinice lokalne samouprave, s obzirom da elementarna nepogoda prvo nastupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave i da se pravovremenim reagovanjem mogu sprečiti ili ublažiti posledice iste. Iz tih razloga, ovim zakonom, kao i do sada važećim Zakonom o vanrednim situacijama, lokalne samouprave stavljaju se u prvi plan.

U Poglavlju 3 ovog zakona, koji nosi naslov – Prava i dužnosti subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, određene su obaveze jedinica lokalne samouprave i njihove nadležnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednih situacija.

Kako i u do sada važećem Zakonu o vanrednim situacijama jedinice lokalne samouprave, u prvi plan, ovim novim zakonom dobile su još veće obaveze, čijom uspešnom primenom će doći do smanjenja štete koje jedinice lokalne samouprave trpe od vanrednih situacija.

U danu za glasanje pozivam narodne poslanike da glasamo za ovaj zakon. Hvala.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.11.2018.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Postupajući po sada važećem Zakonu o vanrednim situacijama lokalna samouprava opštine Velika Plana je izradila procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda na teritoriji ove opštine koja je činila osnovu za izradu plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Istorijski posmatramo teritorija opštine Velika Plana u zadnjih 100 godina nije bila izložena velikom broju nesreća koje su bile uzrokovane ljudskim faktorom i prirodnim pojavama u vidu elementarnih nepogoda koje bi bile takvog obima i intenziteta da bi ostavljala izuzetno teške posledice po stanovništvo i materijalna dobra.

Međutim, svedoci smo radikalnih meteorološki pojava i klimatskih promena koje u poslednje vreme imaju značajan uticaj na teritoriju Republike Srbije, Podunavski okrug pa i na teritoriju opštine Velika Plana. Otuda možemo pretpostaviti da i teritorija opštine Velika Plana raznim opasnostima, posebno elementarnim nepogodama i drugim nesrećama koje mogu izazvati brojne posledice po stanovništvo i materijalna dobra. Nabrojaću neke od glavnih rizika.

Poplave prouzrokovane bujičnim tokovima. Pojava aktivnih klizišta posle obilnih padavina, snežni nanosi na komunikacijama skoro svake godine, niske temperature i pojava leda na vodotocima, veći šumski požari itd. Nov Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama uspostavlja mehanizme za još efikasnije smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama sa naglaskom na prevenciji u reagovanju. Zahvaljujem se.

Poslednji put ažurirano: 11.06.2018, 19:12