Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

79. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.09.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 21. septembra, razmotrili 32 predloga akata koje će narodni poslanici razmatrati na sednici Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1/2018 o izmeni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje i Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 2/2018 o izmeni Aneksa IV Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije o olakšavanju trgovine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o transferu osuđenih lica, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Kazahstan o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju od 13. oktobra 2012. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katara, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o međunarodnom drumskom prevozu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Predložena akta obrazložili su predstavnici predlagača, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i PIO fonda. Odbor je ocenio da su svi predlozi akata u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Balint Pastor, Bojan Torbica i Gordana Čomić.

78. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.07.2018.
Na sednici Odbora, održane 19. jula, Odbor je razmotrio amandmane na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da je od 526 amandmana, koji su podneti na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, 524 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela Vlada, podneto je 165 amandmana, a Odbor je ocenio da su 162 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Od 103 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji je podnela Vlada, Odbor je ocenio da je 83 amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Vesna Vukajlović Nikolić, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Petar Petrović.

77. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

17.07.2018.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održane 17. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada i konstatovali da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Repubike Srbije. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela Vlada i ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora razmotrili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji je podnela Vlada i ocenili da je i ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pod četvrtom tačkom dnevnog reda sednice, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, koji je podnela Vlada i ocenili da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i predstavnici resornih ministarstava.

76. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

25.06.2018.
Na sednici Odbora, od 25. juna, članovi Odbora razmotrili su amandmane na više predloga zakona koji su na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, a koje je podnela Vlada. Odbor je ocenio da je 583 amandmana koji su podneti na Predlog zakona o ratnim memorijalima, 582 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, podneto je 164 amandmana, a Odbor je ocenio da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, podneto je četiri amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, narodni poslanici podneli su 29 amandmana, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, podneto je 130 amandmana, od kojih je Odbor odbacio 20. Od 21 amandmana koji su podneli narodni poslanici na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, Odbor je ocenio da je 18 u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, podneto je devet amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani na ovaj predlog u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je od 73 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, odbacio 20 amandmana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Ivan Manojlović, Balint Pastor, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

75. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.06.2018.
Na sednici održanoj 21. juna 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su više predloga zakona koji su na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o ratnim memorijalima, Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Odbor je, takođe, ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Vesna Marković, doc. dr Mihailo Jokić, Vesna Vukajlović Nikolić, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

73. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

15.06.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 15. juna, razmotrili amandmane podnete na devet predloga zakona, koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podneto je 603 amandmana. Odbor je ocenio da 12 amandmana podnetih na naziv Predloga zakona nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih sedam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama narodni poslanici podneli su 106 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana podnetih na naslov Predloga zakona i četiri amandmana podneta na članove 2. i 4. Predloga zakona nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor je kao nepotpun odbacio amandman narodnog poslanika Petra Jojića na član 4. Predloga zakona, a za preostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama podneto je 109 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana podnetih na naslov Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, odbacio amandman narodnog poslanika Momčila Mandića na član 4. Predloga zakona i ocenio da su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih 130 amandmana podnetih na Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da, od ukupno 163 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i odbacio kao nepotpune osam amandmana na članove 2, 4, 11, 26. sa ispravkom, 48, 60. i 68. Predloga zakona. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da, od 126 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sedam amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da su tri, od ukupno četiri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je amandman na član 20. Predloga zakona koji je podnela narodna poslanica Ljibuška Lakatoš odbačen kao neosnovan. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, Jelena Žarić Kovačević, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Neđo Jovanović, Balint Pastor i Petar Petrović.

74. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

15.06.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na kraćoj sednici 15. juna, razmotrili tri amandmana, koje je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, podneo Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Odbor je ocenio da su amandmani podneti na članove 11, 12. i 50. Predloga zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Vesna Marković, Aleksandra Majkić, Jelena Žarić Kovačević, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Neđo Jovanović, Balint Pastor, Petar Petrović i Bojan Torbica.

72. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.06.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 12. juna razmotrili predloge zakona koji su na dnevnom redu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama, Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, Predloga zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji su podneli narodni poslanici Studenka Kovačević, Miletić Mihajlović, dr Darko Laketić i mr Dejan Radenković. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Zvonimir Stević, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

70. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.06.2018.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 6. juna, razmotrio amandmane na predloge zakona koji se razmatraju na Šestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, podneto je 564 amandmana. Odbor je odbacio dva amandmana podneta na naslov Predloga zakona, a za ostale je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je svih 107 amandmana, podnetih na Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, podneto je 93 amandmana. Odbor je odbacio tri kao nepotpuna, a za ostale je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da 15 od 40 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, podneto je 90 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da 20 nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Članovi Odbora su ocenili i da je svih 87 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 60 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

71. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.06.2018.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na kraćoj sednici održanoj 6. juna, razmotrio amandman koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, doc. dr Mihailo Jokić, Neđo Jovanović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić i Jasmina Obradović.

69. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

01.06.2018.
Na sednici Odbora, održanoj, 1. juna , razmatrani su sledeći predlozi zakona u načelu: Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Narodna banka Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada. Odbor je ocenio da su predlozi zakona od 1. do 10. dnevnog reda sednice u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

68. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

21.05.2018.
Na sednici održanoj 21. maja 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandmane na više predloga zakona koji se razmatraju na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini. Na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneto je ukupno 619 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, podneto je ukupno 206 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podneto je ukupno 217 amandmana, od kojih je Odbor ocenio da amandman na član 55. Predloga zakona, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su amandmani na član 30, 34, 48. Predloga zakona odbačeni kao nepotpuni. Članovi Odbor ocenili su da su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, podneto je ukupno 97 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, podneto je ukupno 54 amandmana narodnih poslanika, od kojih amandman na član 1. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali ocenjeni da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o putevima, podneto je ukupno 313 amandmana narodnih poslanika, Odbor je amandman na član 3. Predloga zakona ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, četiri amandmana su odbačena kao nepotpuna, dok su ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o železnici, podneto je ukupno 310 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, podneto je ukupno 319 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora su odbacili amandman na član 2. Predloga zakona kao nepotpun, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, podneto je ukupno 113 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, podneto je ukupno 54 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, podneto je ukupno 12 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, podnet je 21 amandman narodnih poslanika, članovi Odbora su ocenili da amandman na član 6. Predloga zakona nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je ukupno 29 amandmana narodnih poslanika, Odbor je ocenio da dva amandmana nisu su skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

67. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.05.2018.
Na sednici održanoj 14. maja 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Članovi Odbora ocenili su da su Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripradnike snaga bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o putevima, Predlog zakona o železnici, Predlog zakona o bezbednosti saobraćaja u železničkom saobraćaju, Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis, koje je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Milena Ćorilić, Vesna Nikolić Vukajlović, Elvira Kovač i Neđo Jovanović.

66. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

03.05.2018.
Na sednici održanoj 3. maja, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, Predlog zakona o vojnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbedonosno-informativnoj agenciji. Na Predlog zakona o vojnom obrazovanju podneto je ukupno 654 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani podneto je ukupno 110 amandmana, a članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije podneto je ukupno 162 amandmana narodnih poslanika, od kojih je jedan odbačen kao nepotpun, a ostali su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na pomenuti Predlog zakona, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je jedan amandman za koji je Odbor ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme podneto je ukupno 333 amandmana narodnih poslanika i jedan amandman Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, a članovi Odbora su ocenili da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 58 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, a članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani u sladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi podneto je ukupno 96 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 40 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbedonosno-informativnoj agenciji, od kojih je Odbor četiri amandmana odbacio kao nepotpuna, a ostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustvom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

65. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.04.2018.
Na sednici održanoj 19. aprila, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su predloge odluka i više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini i Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini. Odbor je takođe ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o vojnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbedonosno-informativnoj agenciji, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane. U nastavku rada, Odbor je doneo Odluku da se dostavi odgovor Ustavnom sudu u skladu sa mišljenjem Vlade Republike Srbije, povodom podnetog predloga za ocenu ustavnosti odredbe člana 28a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS", broj 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 -dr. zakon, 63/06-US, 5/09, 107/09,101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14) i Odluku da se dostavi mišljenje Ustavnom sudu, u skladu sa dostavljenim mišljenjem Vlade Republike Srbije, povodom pokrenutog postupka za ocenu ustavnosti člana 92. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 72/12 – US i 83/14). Na kraju rada, članovi Odbora su utvrdili Predlog odluke o prestanku funkcije zamenika Zaštitnika građana Vladane Jović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Ivan Manojlović, Petar Petrović, Elvira Kovač i Milena Ćorilić.

64. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

16.04.2018.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 16. aprila, razmotrio amandmane na predloge zakona koji se razmatraju na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, narodni poslanici su podneli 534 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio i da je svih 57 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i deset amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, osam amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji i sedam amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu. Narodni poslanici su podneli 15 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, od kojih je Odbor šest odbacio kao nepotpune, a za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor je ocenio da je 153 amandmana narodnih poslanika i dva amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, podneto je 12 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 16 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Odbor je ocenio i da je amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka“ a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.