Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

96. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

13.02.2019.
Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 13. februara, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, narodni poslanici podneli su devet amandmana, od kojih je ocenjeno da jedan amandman, na član 1. Predloga zakona, koji je podnela narodna poslanica Nataša Jovanović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 1. Predloga zakona amandman je podneo i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, a Odbor je ocenio da je taj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, podneto je 26 amandmana, od kojih je ocenjeno da jedan amandman, na član 9. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović, nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanici podneli su 25 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 14 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije sva tri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, kao i oba amandmana podneta na Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, podneta su dva amandmana, za koje je Odbor ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

95. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.02.2019.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici održanoj 11. februara, razmotrili predloge zakona koji su na dnevnom redu Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi, Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koje je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković. Članovi Odbora ocenili su da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora), Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi, i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

94. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.12.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 5. decembra, razmotrili amandmane koje su podneli Odbor za zaštitu životne sredine, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu, kao i narodni poslanici Katarina Rakić i Đorđe Komlenski. Odbor za zaštitu životne sredine podneo je 25 amandmana na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman sa ispravkom na član 8. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Odbor za pravosuđe, državu upravu i lokalnu samoupravu podneo je amandman na član 61. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodna poslanica Katarina Rakić podnela je amandman sa ispravkom na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Narodni poslanik Đorđe Komlenski podneo je dva amandmana sa ispravkom, i to na članove 2. i 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Bajro Gegić i Vojislav Vujić.

93. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.12.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 2. decembra, razmotreno je u pojedinostima više predloga zakona koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, podneto je ukupno 521 amandman. Odbor je odbacio 14 amandmana, za jedan je ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostale konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog carinskog zakona podneto je 45 amandmana. Odbor je ocenio da dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostala 43 amandmana su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, podneto je 179 amandmana. Odbor je ocenio da 26 amandmana nije u skladu sa članom 2. Zakona o budžetskom sistemu,a da osam amandmana nije u skladu sa članom 28. zakona o budžetskom sistemu. Takođe, ocenjeno je da jedan amandman nije u kladu sa članom 28. do 44. Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Svi ostali amandmani su prema oceni Odbora u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, podneto je pet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o carinskoj službi, podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da jedan amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za ostalih 11 konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini podneto je 14 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, podneta su dva amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je 13 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, podneto je 19 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu podneto je 88 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana podneto je ukupno četiri amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pranim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je 29 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica podneto je 32 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac –Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ctečaju podneto je 11 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, podneto je 46 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama podneta su dva amandmana. Odbor je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, podneto je 14 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima podneta su tri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, podnet je 21 amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije podneto je 15 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, podneto je šest amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je sedam amandman. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, podneto je 24 amandmana, od kojih je Odbor odbacio jedan, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, podneto je devet amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, podneto je 62 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, podneto je četiri amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, podneto je osam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru podneto je šest amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, podneto je sedam amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, podneto je 10 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama podneto je 122 amandmana. Odbor je ocenio da 20 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ostali amandmani su, prema oceni Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Na Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, podneto je 510 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, podneto je 66 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“,podneto je 12 amandmana. Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandar Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Bajro Gegić, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević, Milena Đorilić i Jasmina Obradović.

92. sednica Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.11.2018.
Na sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 26. novembra, razmotreni su sledeći predlozi zakona: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između Strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je podnela Vlada; Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu, koji je podnela Vlada; Predlog carinskog zakona, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je donela Vlada; Predlog zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E 70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4,5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koji predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac –Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), koji je podnela Vlada; Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija, a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanske štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ctečaju, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o., Bor, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju Javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su većinom glasova utvrdili da su svi predlozi zakona dnevnog reda 92. sednice Odbora, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović , Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

91. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

23.11.2018.
Na sednici održanoj 23. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su utvrdili Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17) )i Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), koje je podnela Vlada i uputili ih Narodnoj skupštini na dalje razmatranje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: doc. dr Mihailo Jokić, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Vojislav Vujić, dr Balint Pastor i Milena Ćorilić.

88. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.11.2018.
Na sednici održanoj 5. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su više predloga zakona, u pojedinostima, koji su na dnevnom redu Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini. Na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, podneto je ukupno 524 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su ostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, podneto je ukupno 96 amandmana narodnih poslanika, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da 20 amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, podneto je ukupno 24 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je ukupno 11 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, podneto je ukupno 13 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, podneto je ukupno 16 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da dva amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, podneto je ukupno 40 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da 20 amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, podneto je ukupno deset amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, podneto je ukupno pet amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, podneto je ukupno osam amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, podneto je ukupno četiri amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, podneto je ukupno tri amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, podneto je ukupno 124 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, podneto je ukupno 88 amandmana, od kojih 20 nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, podneto je ukupno 63 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o lobiranju, podneto je ukupno 100 amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, podneto je ukupno dva amandmana, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.

89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

05.11.2018.
89. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Na sednici održanoj 5. novembra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali su amandman na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu. Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogarstvu, amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su ocenili da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavo predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor i Jelena Žarić Kovačević.

87. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.10.2018.
Na sednici, održanoj 29. oktobra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine. Članovi Odbora su ocenili da su Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Takođe, Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o lobiranju i Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Bajro Gegić, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

85. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.10.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 22. oktobra, razmotreni su amandmani na predloge zakona dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine. Na Predlog zakona o građevinskim proizvodima podneto je 567 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je 72 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, podneto je 107 amandmana, od kojih je Odbor odbacio amandmane na članove 5, 15, 17, 21. koje su podneli narodni poslanici Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović, a kao nepotpune odbacio je amandmane na članove 14, 15, 16,17. koje su podneli Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju podneto je 130 amandmana, a Odbor je konstatovao da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe podneto je 64 amandmana. Odbor je odbacio kao nepotpun amandman na član 33. koji je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić, a za ostale amandmane konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju podneto je 39 amandmana za koje je Odbor konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto je 69 amandmana, a Odbor je konstatovao da su svi u svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila podneto je 65 amandmana, za koje je Odbor konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, podneto je 64 amandmana. Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor i Bojan Torbica.

86. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.10.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici od 22. oktobra, razmotrili amandmane koje je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je tri amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije podneo je takođe tri amandmana. Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenili su da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, dr Balint Pastor i Bojan Torbica.

84. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

16.10.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici, održanoj 16. oktobra, razmotrili predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o građevinskim proizvodima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata, koje je podnela Vlada. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

83. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

09.10.2018.
Na sednici održanoj 9. oktobra 2018. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine podneto je ukupno 402 amandmana narodnih poslanika, a članovi Odbora su ocenili da 27 amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, 4 amandmana su odbačena kao nepotpuna, dok su preostali amandmani ocenjeni da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Dejan Šulkić, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, Jelena Kovačević Žarić, Jasmina Obradović i Milena Ćorilić.

82. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

02.10.2018.
Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su, na sednici, održanoj 2. oktobra, razmotrili Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, koji je podnela Vlada. Članovi Odbora su ocenili da je navedeni predlog odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

81. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

28.09.2018.
Na sednici održanoj 28. septembra, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmotrio više predloga zakona koje je podnela Vlada, a koji su predloženi za dnevni red Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini. Članovi Odbora su ocenili da su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bojan Torbica, Elvira Kovač, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević i Milena Ćorilić.

80. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

26.09.2018.
Na sednici, od 26. septembra, članovi Odbora razmotrili su amandmane na više predloga zakona, koje je podnela Vlada, a koji se nalaze na dnevnom redu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podneto je 615 amandmana, a Odbor je ocenio da 21 amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a dva amandmana je odbacio kao nepotpune. Za preostale amandmane Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, podneto je 38 amandmana, a Odbor je ocenio da jedan amandman, podnet na član 9. nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za preostale amandmane Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Od 20 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Dejan Šulkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Srbislav Filipović, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.