Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima izmene i dopune Poslanik Sprečavanje štetnih posledica po rad organa i organizacija. 23-06-2017 24-06-2017 26-06-2017
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat "Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A") zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da su stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje i korišćenje sredstava zajma, kao i rokovi dospeća obaveza Zajmoprimca, uslovljeni stupanjem na snagu ovog zakona. 12-05-2017 18-05-2017 23-05-2017
Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) s obzirom na to da će predložena dopuna Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda, koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Istovremeno će se, imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, omogućiti efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvariti zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu, na osnovu prihoda, će imati pozitivan uticaj i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu član 4. stav 2. Zakona o osiguranju depozita, kojim je propisano da za obaveze isplate osiguranih depozita jemči Republika Srbija, te da u slučaju da u Fondu nema dovoljno sredstava za isplatu osiguranih depozita, nedostajuća sredstva obezbeđuje Republika Srbija iz budžeta. 12-05-2017 18-05-2017 23-05-2017
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu) zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona. 12-05-2017 23-05-2017
Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da će predložena dopuna Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda, koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Istovremeno, a imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, omogućilo bi se efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvarila zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu, na osnovu prihoda, će imati pozitivan uticaj i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu član 4. stav 2. Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), kojim je propisano da za obaveze isplate osiguranih depozita jemči Republika Srbija, te da u slučaju da u Fondu nema dovoljno sredstava za isplatu osiguranih depozita, nedostajuća sredstva obezbeđuje Republika Srbija iz budžeta. 12-05-2017 18-05-2017 23-05-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama izmene i dopune Poslanik Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad sudova u Republici Srbiji. 26-04-2017 11-05-2017 15-05-2017
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. 15-11-2016 28-12-2016
Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova izmene Poslanik 06-12-2016 22-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala izmene i dopune Vlada 06-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona izmene i dopune Vlada Ovim zakonom vrši se usklađivanje Carinskog zakona sa drugim propisima koji su od uticaja na postupanje carinskih organa, kao što su Zakon o prekršajima, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i drugi. Kako ne bi došlo do kolizije propisa koji su od značaja za postupanje carinskih organa, to je potrebno usvojiti izmene Carinskog zakona u najkraćem mogućem roku. Takođe, u kontekstu evrointegracija i obaveza koje je Republika Srbija preuzela u vezi sa tim, a imajući u vidu činjenicu da se predloženim izmenama Carinskog zakona vrši dalje usklađivanje sa carinskim propisima Evropske Unije, to je neophodno predložene izmene usvojiti u što kraćem roku. 06-12-2016 28-12-2016
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je rok koji je odredio Sud istekao 16. jula 2015. godine, što znači da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se izvršile obaveze Republike Srbije u skladu sa presudom Suda. 13-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodno u što kraćem roku preduzeti mere kako bi se izvršile obaveze Republike Srbije nakon odluke Suda. 13-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama izmene i dopune Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbede dodatni prihodi u budžetu Republike Srbije od 2017. godine, i to od povećanja akcize na cigarete, kao i stvaranja uslova koji će omogućiti izjednačavanje položaja uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima kafe, čime se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu. 13-12-2016 28-12-2016
Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu zakon Vlada 19-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima izmene Vlada Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa. 19-12-2016 28-12-2016