Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti izmene Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), radi omogućavanja nesmetanog funkcionisanja organa nadležnog za projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa, kao i radi obavljanja poslova CERT-a republičkih organa koji su od izuzetnog značaja za očuvanje bezbednosti računarske mreže republičkih organa, odnosno prevenciju i zaštitu od eventualnih napada na mrežu koji mogu izazvati štetu po funkcionisanje državnih organa povezanih na republičku računarsku mrežu. 24-09-2017 03-10-2017 17-10-2017
Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu zakon Vlada Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija u sistemu javne uprave. Naime, predloženim rešenjima menja se režim stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi, koja u smislu ovog zakona, obuhvata državne organe i samostalne i nezavisne organizacije i tela čiji sastav bira Narodna skupština (nadzorna i regulatorna tela), organe, organizacije i službe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i preduzeća, ustanove, organizacije i pojedince kojima su poverena javna ovlašćenja, na način koji treba da obezbedi sveobuhvatnost i održivost sistema stručnog usavršavanja kao polazne osnove u daljem normativnom unapređenju i uspostavljanju javno-službeničkog sistema zasnovanom na zaslugama i upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u skladu sa evropskim standardima. Međutim, uvođenje novog režima moguće je samo ako se obezbedi prioritetno osnivanje Nacionalne akademije, koja bi ostvarivanjem nadležnosti utvrđene Zakonom, blagovremeno mogla da učestvuje u procesu budžetskog planiranja i utvrđivanja potreba stručnog usavršavanja u javnoj upravi. 24-09-2017 02-10-2017 17-10-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa državne uprave i drugih državnih organa na koje se odnosi. Naime, donošenje Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koje je predloženo po hitnom postupku, zahteva istovremeno usklađivanje odredaba Zakona o državnim službenicima sa novom organizacionom formom u sistemu stručnog usavršavanja u javnoj upravi, odnosno inoviranje materijalnih elemenata stručnog usavršavanja državnih službenika radi omogućavanja implementacije tog režima i u sistemu državne uprave. Ovo tim pre što se programi stručnog usavršavanja, prema predloženom, donose na godišnjem nivou, te je neophodno uskladiti proces donošenje ovih programa sa procesom budžetskog planiranja i utvrđivanja. 24-09-2017 03-10-2017 17-10-2017
Zakon o visokom obrazovanju zakon Vlada Predlaže se da se predmetni zakon o visokom obrazovanju donese po hitnom postupku. Naime, Predlogom zakona je u pogledu uslova za utvrđivanje statusa studenta u pogledu finansiranja studija u narednoj godini studija uspostavljen kriterijum koji se odnosi na potreban broj ESPB bodova (48) za rangiranje u okviru budžetske kvote, a radi ostvarivanja, odnosno zadržavanja budžetskog statusa u narednoj školskoj godini. Školska godina na visokoškolskim ustanovama, po pravilu, počinje 1. oktobra kada se prilikom upisa u narednu godinu studija utvrđuje status studenta u pogledu finansiranja studija. Status studenta u pogledu finansiranja studija je takođe od uticaja i na utvrđivanje i ostvarivanje drugih prava studenata, prevashodno iz oblasti studentskog standarda u narednoj godini studija. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbediće se pravne pretpostavke blagovremene primene njegovih odredaba. 15-09-2017 20-09-2017 27-09-2017
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja zakon Vlada Razlog za donošenje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po hitnom postupku je činjenica da je neophodno uvesti racionalizaciju u sistem prosvete kada su u pitanju zaposleni koji su ostali bez norme ili dela norme časova (tzv. tehnološki viškovi koji se nalaze na listi tehnoloških viškova), čime se sprečavaju štetne posledice po budžet Republike Srbije zbog neuređenog sistema ostvarivanja prava na naknadu ovih lica, i nemogućnosti blagovremenog planiranja budžetskih sredstava za plate nastavnika za ovu školsku i narednu budžetsku godinu. Takođe, ovim zakonom je uređeno i pitanje zaposlenih koji će ostati neraspoređeni do roka koji je propisan prelaznim i završnim odredbama i koji će ostvariti pravo na otpremninu na način propisan zakonom kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru. 15-09-2017 20-09-2017 27-09-2017
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu izmene i dopune Vlada Radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa sa propisima Evropske Unije. Naime, Predlogom zakona vrši se usklađivanje sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njenih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, kojima je urađeno da će po stupanju na snagu ovog Sporazuma, Republika Srbija da dopusti državljanima Evropske Unije da stiču svojinu nad nepokretnostima u Srbiji uz celishodu i potpunu primenu postojećih postupaka. U periosu od četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Srbija će postepeno usklađivati svoje zakonodavstvo koje se odnosi nad sticanje svojine nad nepokretnostima u Srbiji kako bi državljanima članica Evropske Unije obezbedila isti tretman kao i svojim državljanima. Navedena odredba počinje da se primenjuje od 1.9.2017. 14-08-2017 24-08-2017 28-08-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima izmene i dopune Poslanik Sprečavanje štetnih posledica po rad organa i organizacija. 23-06-2017 24-06-2017 26-06-2017
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat "Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A") zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da su stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje i korišćenje sredstava zajma, kao i rokovi dospeća obaveza Zajmoprimca, uslovljeni stupanjem na snagu ovog zakona. 12-05-2017 18-05-2017 23-05-2017
Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) s obzirom na to da će predložena dopuna Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda, koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Istovremeno će se, imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, omogućiti efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvariti zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu, na osnovu prihoda, će imati pozitivan uticaj i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu član 4. stav 2. Zakona o osiguranju depozita, kojim je propisano da za obaveze isplate osiguranih depozita jemči Republika Srbija, te da u slučaju da u Fondu nema dovoljno sredstava za isplatu osiguranih depozita, nedostajuća sredstva obezbeđuje Republika Srbija iz budžeta. 12-05-2017 18-05-2017 23-05-2017
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu) zakon Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona. 12-05-2017 23-05-2017
Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da će predložena dopuna Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda, koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Istovremeno, a imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, omogućilo bi se efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvarila zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu, na osnovu prihoda, će imati pozitivan uticaj i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu član 4. stav 2. Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), kojim je propisano da za obaveze isplate osiguranih depozita jemči Republika Srbija, te da u slučaju da u Fondu nema dovoljno sredstava za isplatu osiguranih depozita, nedostajuća sredstva obezbeđuje Republika Srbija iz budžeta. 12-05-2017 18-05-2017 23-05-2017
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama izmene i dopune Poslanik Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad sudova u Republici Srbiji. 26-04-2017 11-05-2017 15-05-2017
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. 15-11-2016 28-12-2016
Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova izmene Poslanik 06-12-2016 22-12-2016 28-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala izmene i dopune Vlada 06-12-2016 28-12-2016