Peto vanredno zasedanje , 26.09.2017.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa pretresom u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksi, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije
Poštovani potpredsedniče parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici Ministarstva i ministre, mi smo dali amandman na član 7, u međuvremenu je Ministarstvo shvatilo da taj član 7. nije bio član 7. stav 2. tačka 1, da nije bio jasno napisan, i prihvatili ste amandman jedne od koleginice, takođe iz opozicije i izmenili ovaj član.

Mislim, da je važno da pročitamo šta taj član znači. Taj član govori čime treba da se bavimo prilikom ostvarivanja principa u obrazovanju i vaspitanju i onda kaže zakon, da u saradnji sa porodicom uključivanjem roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja treba da se uključi i lokalna zajednica itd. Dakle, Ministarstvo i svi oni koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem trebali bi da uključe u to i roditelje i porodicu i lokalnu zajednicu. Vi ste to proklamovali ovim zakonom i mi se sa tim slažemo, ali vi potpuno suprotno tome što proklamujete ovim zakonom radite.

Predlažem vam da u rešavanje problema u školi u Zemunu uključite roditelje, kako ste u zakonu napisali, i da uključite porodicu. Svi roditelji dece iz škole „Svetozar Miletić“ iz Zemuna ne žele da se smeni direktor i svoju decu ne šalju u školu danima. Juče je bio prilog, od 1200 đaka, svega 50 ide u školu. Hiljadu 150 đaka je izgubilo mesec dana nastave. Zašto? Zato što Ministarstvo hoće da smeni direktora, a hoće da ga smeni, kao što smo malo pre čuli, to je bilo pitanje upućeno ministru na koje on nije odgovorio, zato što je sekretar škole vodio zapisnik na školskom odboru. Zato što je neko ko ima završen Geografski fakultet predavao geografu, što nije ništa protivno zakonu. Ili zato što je dva puta jednom nastavniku produžen ugovor na određeno vreme zbog zamene dok je drugi nastavnik na porodiljskom odsustvu.

Dakle, mi nismo čuli koji su zakonski razlozi zašto bi bio smenjen direktor škole. Pretpostavljamo da se radi o političkom obračunu sa direktorom škole iz Zemuna, a vi u zakonu sami kažete, da treba da konsultujemo roditelje…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Konstantinoviću, hoćete da mi objasnite kakve to veze ima sa vašim amandmanom?
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije
Sa konsultovanjem roditelja? Ima i te kako veze. Proklamuje se u zakonu nešto što ministar direktno krši istog sekunda dok predlaže to da se unese u zakon. Šta nam vredi ovo napisano u zakonu ako tako nećemo da se ponašamo. Ako ovo piše, konsultujte roditelje, roditelji će vam reći. Pa, imaju pravo roditelji da nešto kažu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Konstantinoviću.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.
Da li neko želi reč? (Da)
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, ovo je jedan od 20-ak amandmana koje sam podneo na ovaj zakon i većina amandmana je upravo usmerena ka poboljšanju zakona i ka jednoj temi koja je više nego aktuelna, a to je borba protiv vršnjačkog nasilja.

Konkretno, ovaj amandman tretira problem edukacije kod kuće dece koja su teško bolesna i pored prava na kućno lečenje ovim amandmanom predlažem da se deci omogući pravo na kućnu edukaciju i obrazovanje u trenucima kada su teško bolesna, kada su postoperativno primorana da idu na neku rehabilitaciju, kada su onesposobljena da pohađaju redovnu nastavu.

Kao lekar i kao profesor mogu da vam kažem da brojna stanja, medicinska stanja kao što su retke bolesti, kao što su onkološki slučajevi zahtevaju duži postoperativni rehabilitacioni proces i vreme koje je potrebno da ta deca prođu kako bi se vratila dnevnim aktivnostima.

Mislim da u mnogim situacijama brojnih tih dijagnoza koje ih onesposobljavaju da pohađaju redovnu nastavu mogu da kroz jedan vid i kućnog učenja i edukacije ne kasne za svojom generacijom i da nastave svoje učenje i kod kuće.

Želim da kažem da je to jedan problem koji postoji u Srbiji. Postoji problem mnogo veći, ne samo što se tiče edukacije, postoji problem i za roditelje teško obolele dece koji su primorani da uzimaju bolovanje ili da čak daju u nekim situacijama otkaz kako bi bili uz svoje dete u toku lečenja, u procesu lečenja. To jedna inicijativa koja nije otišla ka vašem ministarstvu, to je inicijativa NURDOR-A koja je otišla ka Ministarstvu zdravlja odnosno Fondu zdravstvenog osiguranja i mislim da ćemo uskoro imati prilike da promeni i taj zakon i da omogućimo inicijativi NURDOR-a da roditelji imaju pravo da budu uz svoje bolesno dete dokle god traje njihovo lečenje i postoperativni period.

Rekao sam na početku, ovo je jedan od dvadesetak amandmana koje sam ja predložio na ovaj zakon. Vi ste kao resoran ministar usvojili jedan od tih mojih amandmana. Ja se zahvaljujem na tome, ali vas pozivam da pogledate i amandmane koji su vezani za vršnjačko nasilje u narednim članovima zakona. Lično mislim da su dobri i da možemo da nađemo načina da te neke predloge koji su vezani upravo protiv vršnjačkog nasilja uvrstimo u predlog zakona. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

U pravu ste. Ovo je regulisano delimično u ovom zakonu, u tački 4.
Međutim, set zakona koji će ući u Skupštinu, koji su sastavni deo ovoga kompleksnog zakona su zakoni o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Pošto nismo mogli ući sa svim zakonima odjednom, ta problematika se fino razrađuje ovim ostalim zakonima i pravilnicima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na amandman koji se posle člana 7. dodaje član 7a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marijan Rističević i prof. dr Marko Atlagić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Radi uštede vremena, neću obrazlagati amandman. Hvala.