Peto vanredno zasedanje , 27.09.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/177-17

5. dan rada

27.09.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslanici, nastavljamo sa radom.
Po evidenciji, imam 87 poslanika.
Molimo vas da radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Hvala.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 90 narodnih poslanika i možemo da nastavimo rad.
Amandman kojim se posle član 46. dodaje član 46a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Samo momenat, da znam šta završavam i kad završavam.
Šta je ovo?
Reč ima Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovana predsednice smatram da ste povredili član 86. i 87. Poslovnika i da ste namerno sinoć prekinuli zasedanje u 20:45 kako bi slušali najnovije laži braće Grim. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Oduzimam vašoj poslaničkoj grupi dva minute i pravo na obrazlaganje jednog amandmana.
Zahvaljujem na tome što mi pomažete, na osnovu primitivizma.
Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić…
(Aleksandra Jerkov: Po Poslovniku.)
Izričem vam opomenu zbog vikanja.
Poslanice Aleksandra Jerkov imate opomenu zbog vikanja.
Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Milorad Mirčić…
(Radoslav Milojičić: Po Poslovniku.)
Izričem vam opomenu zbog vikanja.
Inače povreda Poslovnika može da bude učinjena neposredno, a ne juče uveče.
Amandman su zajedno podneli poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite poslaniče.
(Aleksandra Jerkov: Kako da vam skrenemo pažnju na povredu Poslovnika?)
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 47. Predloga ovoga zakona kojim sam tražio da se briše navedeni član koji se odnosi na formiranje stručnih komisija. Jednostavno smatram, a i moje iskustvo i dugogodišnje obrazovanje mi govori da sam u pravu, da ovakve stručne komisije ne treba da postoje. Mi imamo ogroman broj drugih institucija i ostale administracije koje se bave ovim poslovima, saveti, zavodi, centri, razne komisije, školske uprave i ove stručne komisije nam nisu potrebne.

Obrazloženje Vlade za odbijanje ovog amandmana po meni nije kvalitetno, jer se ovde kaže da to neće uticati na budžet.

Moje mišljenje je potpuno suprotno. Ovde se, pre svega, ne govori o kakvim komisijama je reč i koji posao trebaju da imaju.

Lično mislim da će ove komisije imati, pre svega, funkciju za pranje novca iz budžeta, kako bi se novac preusmerio sa jednih na druge stavke.

Možda on neće uticati na povećanje budžeta, ali sigurno na preraspodelu novca iz budžeta hoće.

Ove komisije su nepotrebne još iz razloga ako ova Vlada smatra i ministar ako smatraju da su one neophodne, a znamo da nažalost ima veliki broj tehnoloških viškova u svim školama i ako se ukaže potreba za ovim komisijama, onda gospodine ministre, iz reda onih koji su postali tehnološki viškovi po bilo kojim osnovama, sigurno se mogu naći ljudi koji će se angažovati i obavljati ove poslove ukoliko za njima postoji potreba.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Recite? Radoslav Milojičić, izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala uvažena predsednice. Reklamiram član 108. – o redu na sednici stara se predsednik Narodne skupštine i ako biste mogli da objasnite zbog čega je koleginica Jerkov i zbog čega sam ja dobio opomenu? Držimo Poslovnik pet minuta, a vi ne želite da nas vidite, rekli smo, predsednice, Poslovnik i vi ste nam dali opomene.

Kako na drugi način da vam skrenemo pažnju, da držimo Poslovnike svakog dana po 15 minuta kada namerno ne želite da gledate u nas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li je to to?
Zato što ste zloupotrebili povredu Poslovnika, kao iskusan poslanik znate, ubeđena sam da znate, i namerno zloupotrebljavate instituciju povrede Poslovnika, jer ona može da bude neposredno učinjena, a ne u 20 časova juče.
Pošto vi nemate vremena za Parlament, pa sedite kod kuće, onda ujutru cenjeni skup i građani Srbije maltretirate povredama Poslovnika koje su izmišljene.
(Radoslav Milojičić: Niste mi zbog toga izrekli opomenu.)
Reč ima Aleksandra Jerkov, izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Stav 8. član 103, izvinite, u slučaju stava 7. ovog člana – predsednik Narodne skupštine je dužan da vreme koje narodni poslanik koristio zloupotrebljavajući pravo iz stava 1. ovog člana oduzme od ukupnog vremena koje pripada njegovoj poslaničkoj grupi u pretresu o tekućoj tački dnevnog reda, ako je njegovoj poslaničkoj grupi preostalo vremena za pretres.

Vi ste smatrali da je kolega Milojičić zloupotrebio pravo na povredu Poslovnika. Pošto naša poslanička grupa nema više preostalog vremena za pretres, vi ste rešili da nam oduzmete pravo da obrazlažemo amandmane, što vam Poslovnik ne dozvoljava.

Dakle, ne možete oduzeti dva vremena od prava našeg da obrazlažemo amandmane, niti nam možete zabraniti da obrazlažemo amandmane. Jedino što vam Poslovnik dozvoljava je da oduzmete dva minuta vremena od vremena poslaničke grupe, koje mi nemamo.

Dakle, ne postoji ovde tačka da ukoliko poslanička grupa nema vremena preostalog za pretres, da predsednik može da odluči i da oduzme poslaničkoj grupi pravo da obrazlaže amandmane, a vi ste to učinili.

Koji amandman nećemo moći da obrazlažemo, da li možete sada da nam kažete koji amandman i kako ćete vi rešiti koji amandman mi sada nećemo moći da obrazlažemo?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li je to to?
To je vaše tumačenje Poslovnika. Vidite, prvo da vam objasnim da smo mi u raspravi, prvo to. Postoji rasprava u načelu, postoji po amandmanima. Postoji ukupno vreme. Pročitajte koliko vremena ima po amandmanima, mimo poslaničke grupe, mimo ovlašćenih.
(Aleksandra Jerkov: Koji amandman nećemo obrazlagati?)
Aha, znači, uopšte više nemate vremena da obrazlažete amandmane.
Eto, poslednji koji bude u minutaži od sada 218 minuta.
Dogovorili smo se, ili ako želite neki drugi?
(Saša Radulović: A, ne, ne.)
(Aleksandra Jerkov: Ne, ne.)
Idemo dalje.
Da li je to najjače što možete da kažete? Važi.
Na član 47. amandman je podneo …
Nemojte da maltretirate građane Srbije, dobila sam pritužbe juče zbog trošenja njihovog novca na gluposti.
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, dao bih prvi doprinos smirivanju situacije, ja neću obrazlagati, štedeću vreme.