Peto vanredno zasedanje , 27.09.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/177-17

5. dan rada

27.09.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:25

OBRAĆANJA

Tatjana Macura

Poslanička grupa Dosta je bilo
Povreda Poslovnika, član 158. stav 4. kaže - svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman u trajanju do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima po ovom osnovu ne može biti duže od 10 časova.

Ovo nije klasična povreda Poslovnika. Ja ću samo zamoliti vas kao predsedavajuću u ovom trenutku…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Onda ne može, ne možete da molite kroz povredu Poslovnika. Ne možete to radite. Vi stalno pominjete predsedavajuće, a jedino vaša poslanička grupa radi šta hoće ovde.
Sami kažete - ovo nije povreda Poslovnika, ali ja ću da kažem. Tako se vi ponašate u parlamentu. Svima držite lekcije i radite šta god hoćete, kao dobrovoljno pevačko društvo.
Gde smo stali?
Amandman kojim se posle člana 115. dodaje novi član 115a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da vidimo samo koliko imate vremena. Samo da vidimo, polako samo, pa imamo koliko hoćete vremena, samo polako.
Znači, Dušan Pavlović je potrošio vreme.
Po kom osnovu se onda vi javljate?
(Saša Radulović: Uzeli ste dva minuta.)
Samo polako. Čemu žurba?
Želimo da dođemo do istine. Vaša grupa tri dana ovde ima svoj „tok šou“, tako da, ne brinite ništa. Građani plaćaju. Sve je u redu.
Potrošeno je vreme kao ovlašćenog. Možda vam se dopada, možda vam se ne dopada.
Gospodine Raduloviću, hoćete li da obrazložite vaš amandman?
A, oduzeta vam je reč. Vi ne poštujete odluke parlamenta. Vi se glupirate ovde sa nama. Kako vas nije sramota? Držite konferencije za štampu gde govorite da vam je oduzeta reč, dođete ovde, izmotavate se sa nama, izbijate novac iz džepa građana Srbije, kojima bi dali besplatne udžbenike. Sram vas bilo. Ne poštujete parlament.
Vama je oduzeta reč, a bićete udaljeni sa sednice ako nastavite ovde da pravite cirkus, a pravite ga. Oduzeta vam je reč.
(Narodni poslanik Saša Radulović stoji i gestikulira.)
Oduzeta vam je reč, a sada dobijate meru udaljenja sa sednice 20 dana.
Razmislite kako se ponašate, a imamo dole i zdravstvenu službu.
Molim kamere da snime poslanika Sašu Radulovića kakav cirkus pravi ovde.
Srećan put. Udaljeni ste sa sednice.
Minut. Molim službe da isprate poslanika koji je udaljen sa sednice, u skladu sa Poslovnikom.
Zatvorite vrata kada budete izlazili. Iznesite i karticu, po Poslovniku, da ne bi došlo do zloupotrebe kartice, jer ste skloni tome.
Molim službe da zatvore vrata, da omoguće da nastavimo rad, pošto poslanik ne zna da kada se izlazi iz zatvorene prostorije, zatvaraju se vrata, iz kuće, sa posla, iz kancelarije itd. Sve o trošku građana Srbije, da se razumemo.
Amandman kojim se posle člana 115. dodaje novi član 115a podneo je poslanik Saša Radulović, koji je isključen iz rada sednice na 20 dana.
Na član 116. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
Nije prisutan.
Na član 116. amandman je podneo mr Goran Čabradi.
Nije prisutan.
Na član 116. amandman su zajedno podneli poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Reč ima Sanda Rašković Ivić.

Sanda Rašković Ivić

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije
Hvala.

Ovo je amandman koji smo mi želeli da unesemo neke promene u sastav organa upravljanja. Da pojasnim možda za ljude koji nas gledaju, to je u stvari sastav školskog odbora. Do sada je bilo tri-tri-tri, tri člana zaposlenih, tri lokalne samouprave i troje roditelja.

Pošto je sada po ovom novom Predlogu zakona predviđeno da se primat daje lokalnoj samoupravi, mi mislimo da je to jako loše, jer lokalna samouprava dobija najviše članova, a i roditelji i zaposleni dobijaju manje. Mislimo da to vodi u politizaciju i u jačanje demokratskog kapaciteta jednog društva.

Mi smo predložili ovim amandmanom da četvoro iz školskog odbora, odnosno organa upravljanja, čine zaposleni u školi, da su troje roditelji, a da je samo dvoje iz lokalne samouprave. Zašto samo dvoje iz lokalne samouprave? Zato što je lokalna samouprava uvek vezana za politiku, a školski odbor ne treba da bude vezan za politiku.

Zna da će ovo možda naljutiti poslanike vlasti. Ja moram ovde da pomenem i ovu školu „Miletić“ u Zemunu i ljude koji tamo štrajkuju, da imamo situaciju da se zaposleni i roditelji izjašnjavaju i da oni vode glavnu reč o tome, onda bismo lako situaciju rešili i videli o čemu se radi.

Mislim da lokalna samouprava ne sme nikako da zauzima ovoliki broj ljudi u školskom odboru, jer to vodi u politizaciju škole.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pravimo pauzu od pet minuta, jer smo sada završili vreme potrošeno po diskusiji po amandmanima, onih 10 sati, i ovlašćeni i poslanici.
(Posle pauze )
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Evo ga, ako smo dobili tačne podatke, možete da slikate, tvitujete, radite šta god hoćete, iza ovog stoji parlament, i znate i sami da je istina, nemojte da izmišljamo.
(Marko Đurišić: Piše na E-parlamentu. Šta je ovo?)
Đurišiću, pitajte bliske srodnike koji rade u parlamentu daće vam tačne podatke, vi bar možete da proverite. Toliko o vašoj malicioznosti. Toliko o vašoj malicioznosti.
(Marko Đurišić: Ne znam šta ovo treba da znači.)
Proverićete vi najlakše od svih poslanika.
Srpska napredna stranka, što se tiče ovlašćenog, 8,57; DS što se tiče ovlašćenih, samo je to vreme ostalo, 4,18; Sanda Rašković Ivić 12,58, jer niste koristili; Marko Đurišić, pošto vam nije tu ovlašćeni, 1,19; i Torbica, izvinjavam se, 6.12. To je sve vreme koje je preostalo. Podnosioci, ako nisu ovlašćeni, ne mogu da govore, jer su potrošili vreme.
Ispraviće službe podatke koje su dali sada, a objasniće vam ako treba i na kolegijumu šta se desilo.
(Vladimir Đurić: Juče uveče je pisalo…)
Koliko znam, juče je vaš uvaženi kolega, tviteraš, isti taj podatak dao, a sada raspravljamo još o 10 časova. Znači, posle četiri sata on daje isti podatak, kao i juče uveče kada je vikao ovde na mene.
(Narodni poslanici opozicije negoduju.)
Idemo dalje. Zaista, ako nemate jače argumente, imate samo ovo, onda je…
Na član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
O svemu ćemo pričati na Kolegijumu, pričaćemo o radu službi. Vrlo sam otvorena za to.
Na član 116. amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić.
Nemate to vreme.
(Vjerica Radeta dobacuje.)
Deset plus ono vreme. Tako se računa. Ako vi smatrate da je deset, to smo davno potrošili.
(Vjerica Radeta dobacuje.)
Sada menjate mišljenje. Vi kažete ukupno vreme, a mi smo računali vreme, plus ovlašćeni, plus poslaničke grupe, mnogo više smo zaračunali. Znači, oko 19, 20 sati.
Na član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Oni mogu kao ovlašćeni, a ne kao podnosioci. Da li me razumete?
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, rešili ste da prekinete raspravu baš kada dolazimo do najzanimljivijih amandmana na ovaj zakona, one koji se odnose na to da će lokalne samouprave, odnosno vaše stranačke kolege imati kontrolu nad radom školskih odbora, da ćete vi postavljati direktore, da to može biti na neograničeno vreme, da će ti direktori imati svu vlast, da privremeni organi koje ćete lično imenovati, isto tako, neograničeno mogu da sede kao privremeni organi. Očigledno je da ne želite da se o tome priča.

Moram da vas pitam, gospodine Šarčeviću, da li vi znate da je zakazana sednica Odbora za obrazovanje i da ćemo mi sada opet usvajati nekakve amandmane u danu za glasanje. Mi opet ne znamo da li ćete ove članove o kojima pričamo usvojiti da se još neki univerziteti akredituju. Prosto je strašno što ste vi pristali da se na ovakav način razgovara o amandmanima o obrazovanju. Mi smo se trudili oko amandmana. Pokušali smo da razgovaramo sa vama. Sami kažete i verovatno je rok bio prekratak da pročitate sve amandmane i zbog toga neki nisu usvojeni.

Ovo što radite sa obrazovanjem, gospodine Šarčeviću, mislim da je najgore od svega što ova Vlada radi. Sami ćete postavljati i razrešavati direktore, a vaše stranačke kolege će razrešavati školske odbore, sami donosite nastavne planove i programe, sami donosite planove udžbenika, obezvlašćujete Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, sami ćete ih postavljati, sami donosite kriterijume za sve. Rekla sam vam – biće vam mnogo, ovo nisu nikakvi zakoni o obrazovanju, ovo su zakoni o kontroli obrazovanja, a Zakon o visokom obrazovanju, kako sada vidimo iz podmetnutih amandmana služi isključivo tome da oni univerziteti koji 15 godina ne mogu da se akredituju dobiju akreditaciju.

Smatram da ste obmanuli narodne poslanike. Smatram da ste obmanuli građane kada ste govorili o sistemskim promenama koje uvodite u ovo obrazovanje. Ne unosite nikakve sistemske promene, jedino sebi dajete više nadležnosti, više kontrole i onima koji ne mogu da akredituju fakultete, omogućavate da to sada urade.

Žao mi je što nećemo moći da pričamo o visokom obrazovanju, žao mi je što nećemo moći da pričamo o tome kako ćete rasterati iz Srbije one koji treba da vode nauku. Žao mi je što nećemo moći da pričamo o tome kako ćete postavljati direktore i time, verovatno manipulisati da u svakoj školi u Srbiji imate jednog poslušnika koji će raditi baš sve što vi hoćete. I, žao mi je što je Narodna skupština postala mesto na kom o ovakvim stvarima ne može da se razgovara.

Samo bih kolege koje su toliko pričale o štednji i nas koji pričamo o amandmanima napadali da trošimo pare, pitala – da li će sami finansirati i papir i štampu svih onih stotina amandmana koji su distribuirani u stotinama primeraka, pa posle povlačenje istih tih amandmana, koji su se sastojali samo u tome da se u članove koje ste vi predložili dodaju zarezi na mestima gde se pravopis srpskog jezika ne slaže da zarezi treba da budu?

Strašno je šta je napravljeno od ove rasprave o zakonima koji su trebali da budu najvažniji zakoni o kojima mi danas raspravljamo. Verovatno ćete tako nešto izvesti i kada budemo razgovarali o dualnom obrazovanju, kada budemo razgovarali o udžbenicima. Nije problem što mi ovde ne možemo da govorimo. To je najmanji problem. Problem je u tome što će iz naših škola izlaziti deca koja neće biti gotovi ljudi, a po ovome svemu što smo videli, vama gotovi ljudi ne trebaju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jerkov, potrošili ste vreme ovlašćenog predstavnika DS.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite.
...
Bošnjačka demokratska zajednica

Muamer Zukorlić

Samostalni poslanici
Član 106, zamolio bih predsedavajućeg da ovaj dom zaštiti od permanentne zloupotrebe koju sve vreme slušamo, a tiče se toga da se koleginica Aleksandra Jerkov, permanentno osvrće na temu koja nije tačka dnevnog reda.

Dakle, mi smo kod Predloga zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, ona non-stop skače na visoko obrazovanje, iz njoj poznatih razloga. Ja bih stvarno zamolio ove padajuće rektore i padajući njen establišment da joj omogući da doktorira za ovih nekoliko meseci, dokle bude ova tranzicija od starog do novog sistema i da konačno stavimo tačku na njene frustracije, probleme koje ima i gde ne može niti jednog trenutka da se oglasi, a da se ne dotakne predmeta akreditacije, njoj omiljenog Univerziteta u Novom Pazaru. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Zukorliću.
Smatram da nisam povredio navedeni član Poslovnika iz jednog prostog razloga, jer koleginica Jerkov je na način kako to sagledava poslanički klub kojoj pripada i kao ovlašćeni predstavnika, govorila o amandmanu koji je podnet na član 116.
Nisam uvek u prilici da predvidim o čemu će govoriti narodni poslanici, tu ste u potpunosti u pravu, ali ponavljam po ko zna koji put, zato ste i vi tu da sugerišete kada se nešto ovako desi. Zahvaljujem.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Zahvaljujem, gospodine Zukorliću.
Reč ima narodni poslanik Maja Videnović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Gospodine potpredsedniče, nadam se, dok pokušavate da vodite sednicu da se koncentrišete i na neprimerena dobacivanja poslanika SNS, u ovom trenutku i na mene i na ono što gospodin Zukorlić…

Pozivam se na kršenje člana 107, na nezamislivo kršenje Poslovnika kolege Zukorlića, koji je na brutalan način zloupotrebio da vređa koleginicu, narodnu poslanicu Aleksandru Jerkov, sa neverovatno nedopustivim insinuacijama. Time je, ne samo pokušao da uruši, jer on ne može to da učini, njeno dostojanstvo, već i dostojanstvo Narodne skupštine. Neverovatno je da tolerišete neverovatnu zloupotrebu narodnog poslanika koji je igrom slučaja predsednik Odbora za obrazovanje, koji privatnim i političkim vezama pokušava da akredituje univerzitet koji ni po kakvom standardu ne bi mogao…