Peto vanredno zasedanje , 27.09.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/177-17

5. dan rada

27.09.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 21:25

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Koleginice Gojković, smatram da nisam učinio povredu Poslovnika, jer ono o čemu ste govorili, na to sam upravo ukazao kroz obrazloženje koleginici Macuri.
Zahvaljujem.
Na član 119. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milan Lapčević, i zajedno Dejan Šulkić i Gorica Gajić.
Kolega Lapčeviću, izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Samostalni poslanici
Poštovani predsedavajući, mi smo podneli amandman na član 119. koji se tiče nadležnosti školskih odbora i odbora predškolskih ustanova.

Moram na početku da izrazim svoje žaljenje i jedno razočaranje zbog atmosfere koja je vladala prethodnih dana u ovom parlamentu, dakle, raspravljali smo o zakonu koji se tiče svih nas i budućnosti naše dece. Zaista bi bilo normalno i krajnje očekivano da o tako važnoj temi koja je temelj jednog društva raspravljamo u atmosferi tolerancije, međusobnog uvažavanja, uvažavanja argumenata, sve sa ciljem da zajednički dođemo do što boljeg rešenja kakvo će nam biti obrazovanje sutra za našu decu. Slažemo se oko toga da ono nije najbolje, a mislim da su u tome podjednako na neki način doprineli poslanici i sa jedne i sa druge strane. Zaista mi je žao što u ovakvoj atmosferi završavamo raspravu o predlozima amandmana, ali mislim da je bilo daleko više prostora da se uvažavamo i da dođemo do boljeg rešenja.

Mi smo predložili da se u članu 119, gde se govori o nadležnostima organa upravljanja, konkretno školskih odbora, tačka 7. koja kaže da, po vašem predlogu zakona, školski odbor samo daje mišljenje i predlaže ministru izbor direktora ustanove, da ne bude tako, već da se ostavi u nadležnost školskog odbora. Ministre, vi mnogo bolje znate, u našoj državi imamo više od 1.800 škola. Ne treba vama, pretpostavljam da to nije vaša intencija, da imenujete 1.800 ljudi, da vodite računa o tome kako su sprovedeni procesi i da trpite pritiske na 1.800 mesta postavljajući razne direktore. Tu su pritisci, naravno, i od predsednika opština i od ljudi iz stranaka, a mislim da ni vama, niti bilo kom drugom ministru prosvete ne treba ta ingerencija. Ostavite to školskim odborima, neka se oni time bave. Na kraju krajeva, i ministar će mnogo lakše raditi ako nema te vrste pritiska i obaveze da se brine o tome koji će direktor biti u nekom selu, u nekoj opštini širom Srbije.

Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Lapčeviću.
Na član 119. amandman je podnela narodna poslanica Vesna Marjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 119. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Amandman kojim se posle člana 119. dodaje novi član 119a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 120. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandara Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 120. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 120. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Amandman kojim se posle člana 120. dodaje novi član 120a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana i član 121. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vesna Marjanović i zajedno Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 121. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Amandman kojim se posle člana 121. dodaje novi član 121a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 122. amandman je podnela narodna poslanica LJupka Mihajlovska.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 122. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Dušan Milisavljević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Amandman kojim se posle člana 122. dodaje novi član 122a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 123. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 123. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 123. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 123. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Koleginice Rašković Ivić, vi imate 12 minuta i 58 sekundi. Izvolite.

Sanda Rašković Ivić

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući. Govoriću o ovom amandmanu, ali pošto imam vreme, malo ću i proširiti temu.

Pre svega, želela bih da počnem sa ovim amandmanom. Naime, zakonodavac je ovde dao predlog, odnosno Vlada je dala predlog da direktora ustanove, svih ustanova, odnosno svih škola, bira ministar. Ja sam i u svom izlaganju već govorila o tome da je to jako loše rešenje, da to vodi u jednu totalnu centralizaciju, da to vodi u jednu totalnu partizaciju školstva. Sem toga, i sam ministar će za skoro 2.000 škola u Srbiji koje postoje, na temelju onoga što mu dođe sa terena, morati da čita i da određuje ko će biti direktori, bez da te ljude uopšte poznaje.

S obzirom na to kakva je situacija u našem društvu, s obzirom da su javna preduzeća postala partijski plen, s obzirom da su mediji, naročito oni elektronski, u potpunosti partizovani, mi sada imamo i uvođenje partijskog školstva, jer potpuno je jasno da će ministar biti pod pritiskom da bira ljude koji su poslušnici vladajuće stranke ili u nekom blažem slučaju vladajuće koalicije, pa bi iz koalicije možda neko uspeo da preko ministarstva, odnosno ministra progura nekog svog direktora.

Naravno, iskoristila bih i to da ovaj izbor direktora koji vrši isključivo i samo ministar i ovu jednu opštu centralizaciju povežem i sa ovim drugim zakonom i da kažem da i Zakon o visokom školstvu vodi jednoj totalnoj centralizaciji i partizaciji, odnosno da se tu i Nacionalni savet, koji bira Vlada, trebalo bi da ga bira Skupština, potom trebalo bi da se potpuno ukine ova Agencija za akreditaciju jer imamo već akreditacionu komisiju. Zaista podozrevam da je ova Agencija za akreditaciju i smišljena zbog toga da se omogući određenim fakultetima koji ne mogu da dobiju akreditaciju da istu dobiju i da se omogući da se akredituju neki fakulteti koji mogu da služe za štancovanje partijskih kadrova koji bi imali problem da se akredituju, odnosno da upišu državne fakultete ili neke možda prestižnije i malo bolje privatne fakultete.

Zato moram da kažem da jako osuđujem istup gospodina Zukorlića prema mojoj koleginici, našoj koleginici, narodnoj poslanici gospođi Jerkov, koja je samo ukazivala na svoje podozrenje, a bila je izvređana tako da se njen doktorat na državnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, dovodi u pitanje. Ja se nadam da bi trebalo zaista reagovati i da bi na ovo trebalo da reaguju i nadležni.

Takođe, želim da kažem i nekoliko reči o samoj atmosferi koja je vladala ovde u ovoj Narodnoj skupštini u poslednjih nekoliko dana, ali i inače vlada takva, mada je sada kod ovih zakona nekako stvar došla do usijanja. Ne želeći da se svrstavam, kao ni moja poslanička grupa, ni na jednu stranu, ipak moram da ukažem da atmosferu diktira većina. Da većina nije postupala ovako kako je postupala i da oni koji vode Skupštinu nisu postupali ovako kako su postupali, ovakva atmosfera se nikada ne bi izrodila.

Takođe, želim da ukažem i na jednu strahovitu manipulaciju kojoj je pribegao, izgleda, frontmen vladajuće koalicije, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke, a to je gospodin Marijan Rističević, koji je ovde podneo skoro 300 amandmana, mislim da je nekih 290 amandmana, da bi ih onda sve povukao, što nije ništa drugo nego jedan najobičniji manevar, da se na taj način potroši povlačenjem vreme za diskusije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Koleginice, ja vas molim, nadoknadiću vam vreme, ali, dao sam vam reč po amandmanu na član 123, koji ste zajedno podneli sa kolegama i koleginicama iz vaše poslaničke grupe. Molim vas da svoje izlaganje usmerite ka amandmanu na član 123.

Sanda Rašković Ivić

Poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije
Ja sam koristila, gospodine predsedavajući, svoje vreme u vezi sa temom. Možda je malo teško samo u vezi sa temom koristiti to vreme, pogotovo kada ste vi dali ljudima koji su bliski režimu ili koji su iz vladajuće koalicije da koriste svoje vreme kako god su hteli i da govore o čemu i o kome god su hteli.
Jasno je potpuno da će se ova diskusija vrlo brzo prekinuti, da će se pristupiti glasanju i da mnoge stvari neće biti razjašnjene.
Ali, pošto vidim da mi preti opasnost da mi uzmete reč, rekla sam dovoljno i hvala na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Zukorlić želi repliku, pošto je pomenut. Izvolite.
...
Bošnjačka demokratska zajednica

Muamer Zukorlić

Samostalni poslanici
Najmanje što sam priželjkivao jeste da mi non-stop na crtu izlaze dame. Zato sam danima i danima izbegavao da odgovaram na direktne provokacije, ali, očito postoje poslaničke grupe koje nemaju muškaraca i onda šalju dame na crtu i ja moram odgovoriti, kako god to mogu.

Molim predsedavajućeg da mi omogući da odgovorim i prethodnoj dami.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas da odgovorite i da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine.
...
Bošnjačka demokratska zajednica

Muamer Zukorlić

Samostalni poslanici
Zapravo, odgovaram. Na moj način odgovaram.
Molim vas da mi ne trošite ove dve minute, da kažem ono što bi bila sadržina odgovora na ovu provokaciju i prozivku.
Druga stvar, glavni zulum koji se nama Bošnjacima desio u Sandžaku je došao iz političke opcije gospođe Rašković Ivić. Mi nakon 10 godina ne možemo da saniramo posledice tadašnje vlasti. To je bio otvoreni obračun sa Bošnjacima i prema islamskoj zajednici i prema našem školstvu i prema svim ostalim segmentima.
Zaista bih zamolio da oni koji nemaju čiste ruke, dok su ranije bili na vlasti, malo pripaze šta će reći, da pripaze koga će isprovocirati, jer samo izazivaju lavinu koja se uglavnom politički sruši na njihovu glavu. Hvala.