Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, amandman je predložen kao želja da se potvrdi želja Vlade da se ovim članom definiše neutralna nacionalna institucija, koja treba da pomogne da naši javni službenici imaju što više znanja. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Reč ima narodna poslanica Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanički klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

U članu 3. se statusni položaj Nacionalne akademije za javnu upravu definiše tako da je ona centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, a potom i da se ona obrazuje kao posebna organizacija, i da nadzor nad radom Nacionalne akademije vrši ministarstvo.

Ni sa čim se od toga ne slažem, kao i moje kolege iz Kluba samostalnih poslanika. Obrazložiću, naravno, odmah zašto. Zato što vi definišete Nacionalnu akademiju kao centralnu instituciju. Potpuno razumem da vi želite da je podignete na pijedestal ili na nivo institucije, što je vrlo ne opravdano.

Mi smo, malopre, čuli od jedne koleginice iz poslaničke grupe većine, da se ovde vrše edukacije. Dakle, ne znam zašto bi ste podizali na nivo institucije, a kao što sam, takođe rekla, možete univerzitet da napravite, to vam neće pomoći da od partokratije spasite ono što ste zakovali i mi smatramo da ona treba da se, eventualno ako treba da postoji, da bude centralni organ ili organizacija, nikako institucija. Nemojte je kititi perjem koje joj ne priliči.

Drugo, ovde navodite da nadzor nad radom Nacionalne akademije vrši ministarstvo. Zašto vrši ministarstvo, ako se ovim aktom uspostavlja Nacionalan akademija, odnosno konstituiše Narodna skupština ovim zakonom, onda Nacionalna akademija, po jednostavnoj logici stvari treba da bude odgovorna Narodnoj skupštini, ili u najmanju ruku Resornom odboru, ako već neće Izveštaj o radu, da podnosi pred poslanicima, što je, takođe, već pojavna stvar, jer Vlada stalno izbegava da se pojavi pred poslanicima onog poslednjeg četvrtka u mesecu, ali ako mi kao narodni poslanici, ova Skupština i jeste osnivač ovim zakonom Nacionalne akademije, onda mi treba da vršimo nadzor nad njenim radom, odnosno nama da polaže račun, a ne posle, ministarstvo kao izvršni organ da nadzire i da sve ostane opet u senci partokratije i zloupotrebe, naravno što, konačno odlikuje ovu vlast.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Za deset godina, 34 edukacija je prošlo. Služba za upravljanje kadrovima je vršila ovu edukaciju. Do 2012. godine – 20.000 edukacija je izvršeno u pet kancelarija, koje se nalaze u Palati Srbije. Otprilike, godišnje 3.300 edukacija prođe svaki državni službenik u ukupnom broju, kada govorimo o ukupnoj sumi. Kada govorimo o stručnom usavršavanju, ne govorimo o obrazovanju, ne govorim o tome da li je neko završio određenu struku, određenu srednju školu, fakultet za određeno radno mesto, već govorimo usavršavanje na osnovu iskustva kolega koji su već jako puno prošli kada govorimo o karijernom kretanju unutar državne uprave. Jedino tako možete da dobijete efikasnu državnu upravu sa kojom treba sutra da nosite sve promene u društvu, koje neće biti samo stvar Srbije i zemalja u regionu, već i EU, istoka i zapada, prema tome, ovo je jedan način na koji radi i Francuska i Nemačka i druge razvijene države i ne vidim uopšte problem zašto je toliki otpor ka tome, kada jedna Francuska ima Nacionalnu školu za javnu upravu, kada jedna Nemačka ima Saveznu akademiju za javnu upravu. Prema tome, ako se mi ugledamo na najbolje, onda zaista treba najbolje koncepte i rešenja ovde da predlažemo, da usvojimo. Samim tim mi ćemo olakšati službi za upravljanje kadrovima da, jednostavno, ovaj deo edukacije ne bude isključivo primarni posao SUK-a, već da, jednostavno, oni onaj deo koji se odnosi na upravljanje kadrovima obavljaju na svoj adekvatan način, a da sam deo usavršavanja, znači, ovaj deo kada pričamo o edukaciji, se obavlja u posebnoj instituciji koja se naziva Akademija. Stoga mislim da amandman koji ukida uopšte koncept akademije nije dobar i ne treba ga prihvatiti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Tomić.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Samostalni poslanici
Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, čuli smo ovih dana diskusiju o ovom novom Predlogu zakona o osnivanju Nacionalne akademije za javnu upravu. Znači, mi ipak ovde u Narodnoj skupštini treba da usvojimo ovaj zakon kojim se osniva jedno potpuno samostalno pravno lice, jedna potpuno nova obrazovna institucija, kako bismo sistematski i u kontinuitetu vršili stručnu obuku zaposlenih u javnoj upravi.

Ja mogu donekle da se složim da je naša javna uprava i preglomazna i nefunkcionalna i donekle nestručna, ali da li je baš potrebno osnivati jednu potpuno novu obrazovnu instituciju, to je, verujte mi, veliko pitanje.

Svakako da je naša javna uprava, takva kakva jeste, godinama, i to smo svi ovde rekli ili većina rekla, bila utočište za zbrinjavanje partijskog kadra, jer je to ono najvrednije i najmotivisanije članstvo koje radi sutradan kampanju. .

Sada je koleginica Tomić rekla da je bilo preko 20.000 raznih stručnih obuka vezano za javnu upravu.

Ja bih sada rekla da je na ovaj način, kroz institucije, u stvari institucionalizovano i stavljeno pod jednom kapom stručno usavršavanje, odnosno ta, nazovimo, jako unosna predavanja stručnih kadrova iz javne uprave koji su vršili ovu obuku i te kako, pored plate, dobijali jako dobre honorare. Sada ćemo kroz ovu instituciju ponovo imati nove ljude, nove kadrove, koje ćemo izvući iz nekih partijskih kadrova.

Ali, ja prvo moram da postavim jedno pitanje – da li smo mi, gospodine ministre, konačno prebrojali koliko imamo zaposlenih u javnoj upravi? Da li je to 450 hiljada, 500 hiljada, koliko je novi Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru dao efekte i koliko ćemo mi, koji će broj biti u nekom narednom periodu koje ćemo mi morati stručno da usavršavamo, ne bili smo dobili i efikasniju i obučeniju javnu upravu?

Drugo pitanje, o kome svakako treba ovde da raspravljamo, jeste – koliko će sve ovo da košta naše građane? Ovde u matematici koju ste vi izveli u obrazloženju stoji da ćemo mi morati već u 2017. godini, tj. da su se izdvojila već sredstva za sedmoro preuzetih zaposlenih u Službi za javnu upravu i da to iznosi nekih četiri miliona dinara, da moramo da zaposlimo još novih petoro, to je sedam miliona i osam stotina dinara, da moramo da nabavimo softver za tri i po miliona dinara, da moramo da obezbedimo sredstva za kontinuitet u funkcionisanju službe za javnu upravu, dok se nacionalna akademija ne uspostavi, sve skupa 20 miliona dinara, plus 186 i po miliona dinara za glavni projekat, za obezbeđenje prostora, za opremu, sve skupa treba nam, i za stručni program, 250 miliona dinara će koštati, odnosno biće izdvojeno do 2019. godine u budžetu Republike Srbije. Toliko o ovoj štednji o kojoj se već mesecima unazad priča, kako ćemo mnogo da štedimo u budžetu.

Sada da se vratim na predlog amandmana na član 3. Ja nisam pravnik ali čitajući ovaj predlog zakona stiče se utisak da je nepotpun, nefunkcionalan, necelishodan i da mnogo toga još treba da se doradi u ovom predlogu zakona. Recimo, u članu 3. Predloga zakona regulisan je status i položaj Nacionalne akademije i kažemo da je to centralna institucija, obrazuje se kao posebno pravno lice i nadzor nad njim vrši resorno ministarstvo, tj. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Ovde u Predlogu zakona, ako smo već došli sa ovim u Skupštinu, smatramo da treba da postoji i koji organizacioni akt, da li je to statut, kako se reguliše unutrašnja organizacija, koji su organi ove nacionalne akademije? Zašto ne bismo primenili analogno u ovom zakonu predloge kako stoji u Zakonu o visokom obrazovanju? I ovo je jedna visokoobrazovna institucija, svojstvo pravnog lica, samostalna, dajte da preciziramo koji su to organi i koji je to osnivački akt kod ove nacionalne institucije.

Mi dodajemo novi stav koji glasi – tim aktom o osnivanju Nacionalne akademije, uredili bi se status ustanove u pogledu prava istupanja u pravnom prometu i poslovanju, raspolaganje materijalnim resursima, upravljanje, odlučivanje, kao i druga pitanja koja su bitna za Nacionalnu akademiju. Smatramo da je ovo neophodno. Ipak je ovo institucija.

Vi ste obrazložili da je to samo jedan organ u državnoj upravi koji ima nešto veću samostalnost i zato ne treba da postoji ni osnivački akt, niti organi rukovođenja, poslovođenja i stručni kolegijumi i stručni saveti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Gajić.
Amandman sa ispravkom, kojim se dodaju novi naslovi i novi čl. 3a, 3b. i 3v. Zajedno su podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodna poslanica Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Samostalni poslanici
Poštovani predsedavajući, pošto smo kod člana 3. napravili amandman da treba da postoji osnivački akt, mi smo i posle ovog člana 3. predložili amandmanom, znači, poslanici Demokratske stranke Srbije, da se doda novi naslov koji će glasiti – Organi nacionalne akademije, znači, da to preciziramo, i član 3a. koji će glasiti – Organi nacionalne akademije uređuju se statutom ustanove, u skladu sa ovim zakonom. Saglasnost na taj statut svakako treba da da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Dalje smo precizirali da Nacionalna akademija ima organ upravljanja, organ poslovođenja i posebna stručna tela.

Posle člana 3. dodali smo novi naslov koji bi precizirao sada organe upravljanja. Tu smo stavili da je organ upravljanja akademije savet. Prosto smo primenili analogiju kod visokog obrazovanja, jer je u pitanju jedna obrazovna institucija koja je pravno lice, još jednom podvlačim.

I član 3b, broj članova saveta, postupak predlaganja, izbora i razrešenja članova, način rada i odlučivanja, uređuje se statutom akademije. Mislim da poslanici, ako već raspravljaju o ovom zakonu, ako već osnivamo posebnu nacionalnu instituciju, za šta još uvek smatram da je potpuno nepotrebna, da će biti samo utočište za neki stručni kadar ili pod navodnicima stručni, koji je blizak vlasti, smatramo da treba da preciziramo koji su organi rukovođenja, koji su organi poslovođenja i koji su stručni saveti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: zajedno Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Petar Jojić i zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševrlić.
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.