Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.11.2017.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, raskid ugovora je definisan. Navešću primer. Ovde smo imali predstavnike stranke bivšeg režima koji su govorili kako to preko nekih agencija rade ljudi za jeftine pare. Raskinut je ugovor u NIS sa svim radnicima, bez ikakvih prava u zakonu. Zašto je prodat NIS? Da bi neko bio izabran za predsednika. Usudiću se da kažem – vrlo jeftino, samo zato da bi neko bio izabran za predsednika. Setite se onog velikog otimanja oko stolice između Koštunice i onoga što je izabran, koji je prolongirao kosovsku nezavisnost samo dok on ne bude izabran, pa posle zakletve, dva dana, proglašena na njihov zahtev. Raskid ugovora je usledio posle te prodaje. Svi zaposleni su otišli u agenciju i svi su posle dobili tri puta manju platu, svi radnici, tako je njima bilo do radnika. Kada neradnici odlučuju o radnicima, oni ne definišu njihova prava, jer oni misle samo kada su njihovi džepovi puni da svi drugi džepovi mogu da budu prazni, da može da bude siromaštvo koje je bilo neizdrživo za gledanje.

Danas kada neko pokušava da zanovi majstore, zanatlije, privredu, njima to ne odgovara. Oni imaju neku svoju virtuelnu privredu gde niko ništa ne mora da radi, gde će akademici da prave obuću, gde će akademici da seku limove itd. NJima nije do radnika. Oni su od radnika napravili jadnika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naziv iznad člana 19. i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević.

Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Član 19. kao i rubrum smo predložili da se briše, pošto je ovaj zakon o dualnom obrazovanju loš i neće doneti ni jednu dobru posledicu niti u obrazovni sistem, a ni u sistem rada na koji se ovde toliko pozivamo.

Član 19. je predložen za brisanje, jer govori o raskidu ugovora od strane škole, pa kaže u tački 3. – ako poslodavac izvrši povredu zabrane iz člana 10. ovog zakona, tada škola raskida ugovor. Član 10. u dva stava kaže sledeće, u prvom stavu – da se zaštita prava učenika o dualnom obrazovanju ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove i sistem obrazovanja i vaspitanja, zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje, zakonom kojim se uređuje oblast rada i zaštite na radu, propisima kojima se uređuje zabrana obavljanja opasnog rada za decu i ovim zakonom.

Već smo imali komentar da mi nemamo listu opasnih poslova, koja je inače utvrđena, mi to nismo usvojili, nismo ratifikovali, oblast opasnog rada za decu, takođe, izmene i dopune Zakona o radu tek slede i to je legalno, idete zakon po zakon, pa ćete menjati jedan i drugi.

No, drugi stav, ovde kaže – tokom učenja kroz rad, kod poslodavca zabranjeni su diskriminacija učenika fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje učenika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove i sistem obrazovanja, vaspitanja i drugim zakonom.

Vi ste u dva stava člana 10, na koji se član 19. poziva prepisivali odredbe iz jednog zakona, ne sve, a ne možete da prepišete odredbe iz drugih zakona koje ste naveli u članu 10. jer ih nema ni u Zakonu o radu, kao što nemamo listu opasnih poslova.

Stojimo čvrsto na tome da je situacija sa dualnim obrazovanjem takva da posla ima i robovi su imali posao, posla uvek ima. Žene znate, imaju posla po ceo dan, samo što taj posao nije plaćen. Na tom besplatnom ženskom radu se zasniva što šta, a vi ovde predlažete da se razvoj Srbije zasniva na besplatnom dečijem radu. Loše i neprihvatljivo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 19. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sandra Pavlović, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Pa jeste, to je član 19 – raskid ugovora od strane škole. Obrazovanje jeste javno pravna stvar, a ne stvar obligacionih odnosa ili nečega što pripada ugovornom pravu. Međutim vi ste pokušali da to regulišete na ovaj način, pa ste naveli slučajeve kada raskid ugovora može da traži škola, a razlozi za raskid ugovora nisu na strani škole niti na strani poslodavca, nego mogu da budu i sasvim treće vrste.

Tu se vidi kompletan apsurd kada se obrazovni proces tretira kao ugovorni odnos, bez obzira da li je ugovorni odnos između škole i poslodavaca ili je ugovorni odnos između učenika ili ovoga što vi nazivate, poslodavca gde treba da se vrši praksa. I to je sada krunski dokaz nedorečenosti jednog sistema, koji će u praksi da stvori velike probleme, jer poluistina, polulaž, nedorečenost jednog sistema stvarno izaziva problem. Vi ste ovde napravili grešku što ste sve ovo digli na nivo zakona, iako je ovo suštinski materija za podzakonske akte, za programe obrazovanih institucija koje treba da imaju i jedan fleksibilan pristup, kako da se sprovede ta radna praksa za one obrazovne profile za koje je to potrebno.

Mene prosto čudi da se niste više opredelili za nešto što ima bolju tradiciju od nas, a to je stipendiranje učenika, uz obavezu da onaj ko plaća stipendiju ima pravo da iškolovanog učenika, majstora zanata drži u radnom odnosu najmanje u dvostruko dužem vremenskom periodu nego što je trajalo školovanje, jer mislim da je to mnogo bolji i stimulativniji i nešto što stvara mnogo veći motiv kod mladih generacija da sa ulaskom u obrazovni proces, za sticanje stručnog obrazovnog profila, već ima izvesnost da kroz tri, četiri godine počinje da radi u jednoj ozbiljnoj zdravoj firmi i da ima obavezu da šest do osam godina bude u tom radnom odnosu.

Zato kažem nama je bio potreban autentičan obrazovni sistem, koji liči na ovo što vi kažete da je dualno, kako bi zadovoljili pre svega onu stranu u ovom procesu, a to je obrazovna strana, to je učenik koji stiče znanja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Poslanica. Zahvaljujem predsedavajući.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Tepić, vratiću vam reč. Nemojte da me terate da kršim Ustav, zakon i Poslovnik, molim vas.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Nemojte molim vas, vi da tumačite Ustav, zakon i Poslovnik. Imam pravo da se izjašnjavam i da me oslovljavate kako ja smatram da treba.

Dakle, član 19. ovog štetnog zakona o dualnom obrazovanju, koji mi iz Nove stranke Kluba samostalnih poslanika tražimo da se briše, kao i sve druge članove, pa i sam zakon da se povuče iz procedure, na šta imate pravo gospodine ministre, do kraja ove rasprave. Sigurna sam da ćete u jednom trenutku, kada bude ostali sami i dobro i duboko razmislili, da ćete takvu odluku i doneti.

Dakle, član 19. je loš nastavak odredbi koje su i u prethodnim članovima sadržane, a tiču se ugovora između škole i poslodavaca o dualnom obrazovanju, koji takođe definiše uslove raskida, kao što je prethodno u drugim članovima definisano šta sve treba da sadrže ugovori, ali mi kao narodni poslanici, kao možda roditelji, kao zainteresovani građani nikada nećemo moći da vidimo ugovore između škole i poslodavaca. Odnosno, oni se neće nalaziti na internet stranici škola koje ove ugovore potpisuju.

Škole nisu privatne. Ovde raspravljamo o državnim školama, vi ste državno ministarstvo, a ne ministarstvo poslodavaca i ne ministarstvo Privredne komore i ne ministarstvo u interesu bilo koga drugog, osim učenika, đaka i škola. Prosto je neverovatno da ste sve drugo zakitili u ovim odredbama, samo ne da taj ugovor između škole i poslodavaca bude javan, dostupan roditeljima, da u svakom trenutku znaju na šta se škola obavezala, a i na šta su se poslodavci obavezali.

Samo još da stavite oznaku tajnosti, kao što je Vlada stavila na dokumentaciju o kamerama na Kosovu…(Isključen mikrofon.)