Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 12.03.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/24-18

5. dan rada

12.03.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, nemojte da mi stavljate reči u usta koje nisam rekao. Nisam vas pitao šta hoćete, jer smatram da je to nevaspitano i uvažavam vas kao kolegu, nego sam pitao – po kom osnovu. To je velika razlika. Osim toga, niste prisustvovali izlaganju kolege Đurišića, tako da i ne znate o čemu se radi.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu?
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Cilj samog amandmana je da osnaži napore Vlade Republike Srbije u postizanju tog proklamovanog cilja i sveukupnog ekonomskog razvoja i borbe protiv kriminala. Naime, svedoci smo u nekom prethodnom periodu kako je izgledao taj rad od 2012. godine kada su u pitanju neke prethodne vlade, a svedoci smo kako je to sada.

Kada su u pitanju stranci, ja ću samo izneti primer jedne fabrike iz grada Subotice, iz koga dolazim, gde je uz pomoć stranaca iz austrijske firme ATB firma privatizovana još 2004. godine, kada je 2.000 radnika tadašnje firme završilo na ulici. Vrednost firme je unižavana i prodata je negde za četiri miliona evra. Ti ljudi koji su završili na ulici su svakako postali predmet interesovanja države, jer su prosto postali lica u stanju socijalne potrebe.

Međutim, kako to danas izgleda kada je u pitanju odnos sa strancima i sa stranim investitorima, evo, reći ću vam samo na primeru opet Subotice. Naime, uz napore našeg gradonačelnika Bogdana Labana, našeg predsednika države Aleksandra Vučića i premijerke, zajedno sa ministrima, danas su u privrednoj zoni u Malom Bajmoku, isti ti stranci rade, ali na povećanju broja radnih mesta. Tako smo negde već u martu 2017. godine, što čini bitnu razliku u odnosu na ono što smo imali u „Severu“, potpisali ugovor sa firmom za proizvodnju komponenti u automobilskoj industriji, tako da je firma „Kontinental“ otvorila novih 12.000 metara ukupno za prostore i za infrastrukturu, sa 500 radnih mesta u naredne tri godine.

To svakako čini bitnu razliku kada je u pitanju odnos prema stranim investitorima u periodu do 2012. godine i u periodu od 2012. godine do danas. To jeste cilj ovog amandmana, da pokažemo da taj odnos prema strancima može biti potpuno drugačiji i u cilju našeg ekonomskog razvoja i borbe protiv kriminala. Hvala u svakom slučaju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, prekršili ste član 103. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Izneli ste nekoliko neistina. Pre svega, rekli ste da nisam prisustvovao sednici u delu kada je govorio gospodin Đurišić i da ne znam o čemu se radi.

Vi možete da uzmete izvod iz elektronskog sistema… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, ne možete sa mnom da polemišete oko povrede Poslovnika i mog obrazloženja. Ne možete ni da obrazložite nešto tako.
(Nemanja Šarović: Ja objašnjavam…)
Ne možete da polemišete sa mnom u vezi mog obrazloženja. Možete samo da tražite da li će Skupština da se izjasni u danu za glasanje ili ne.
(Nemanja Šarović: Ja itekako mogu.)
Da li ne?
Opet po Poslovniku, Nemanja Šarović.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, član 103. Ja ću vam ga sad citirati, pošto ga očigledno niste zapamtili. Kaže – narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ukoliko smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjeno je na sednici Narodne skupštine koja je u toku, i to neposredno po učinjenoj povredi.
Vidite da imam pravo, imam pravo u skladu sa Poslovnikom i koristim ga. Vi nemate pravo.
Predsednik Narodne skupštine daje reč narodnom poslaniku koji ukazuje na povredu stava 1. ovog člana odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika, i to ste povredili.
Dalje, kaže – narodni poslanik je dužan da navede koji je član Poslovnika povređen postupanjem predsednika Narodne skupštine i da obrazloži u čemu se sastoji da povreda.
Prema tome, ja kada obrazlažem kako ste povredili Poslovnik, to nije bilo kakva diskusija, to nije replika, ja obrazlažem na koji ste način svojim protivposlovničkim ponašanjem napravili nered na sednici Narodne skupštine. Vi ste bili dužni da date istinito objašnjenje. Istinito je u skladu sa Poslovnikom. Činjenica je da sam bio prisutan od početka sednice i još od trenutka utvrđivanja kvoruma. Možete videti to na snimku i možete isto tako uzeti… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, ponovo polemišete sa mnom o mom obrazloženju.

(Nemanja Šarović: Ja ne polemišem.)

Polemišete. Polemišete o mom obrazloženju.

(Nemanja Šarović:Ja obrazlažem kako ste Poslovnik prekršili.)

Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović, po Poslovniku. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, javljam se po članu 32. i zamolila bih za pažnju da bi i drugi videli o čemu se tu radi.

Vi zloupotrebljavate st. 2 i 3. ovog član koji kaže – predsednika Narodne skupštine u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje jedan od potpredsednika koga on odredi, a o čemu obaveštava sve potpredsednike i generalnog sekretara pisanim putem. Ako predsednik Narodne skupštine ne odredi koji ga od potpredsednika zamenjuje, zamenjuje ga najstariji. Ovo je najvažnije - potpredsednik Narodne skupštine koji zamenjuje predsednika na sednici Narodne skupštine ima ovlašćenja predsednika Narodne skupštine u predsedavanju, u skladu sa ovim Poslovnikom.

Dakle, ne u skladu sa Poslovnikom u glavi Veroljuba Arsića, nego u skladu sa ovim nakaradnim Poslovnikom, što reče kolega Šarović, koji vi primenjujete šest godina. Ako vas je već odredila Maja Gojković, a ja sam uverena da to nije trebala da uradi, jer vi niste dostojni toga da na način kako je utvrđeno ovde predsedavate Skupštinom…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Možete da mi izreknete i tri opomene, ali ja vam kažem, vi morate u skladu sa ovim Poslovnikom da vodite sednicu, jer sve drugo je flagrantno kršenje prava svih nas.

Vi ste počeli veoma oštro, znate, od jutros. Zbog čega? Kakav je dan, šta je vama, kakvo je raspoloženje? Poslanik ima pravo, pogotovo zamenik šefa poslaničke grupe, kao što je Nemanja Šarović, da štiti interese poslaničke grupe, da štiti interese svih narodnih poslanika bez obzira iz koje su poslaničke grupe, jer to što vi radite je nešto najgore moguće što može da se desi u kršenju poslovničkih prava narodnih poslanika, i to vama treba da služi na čast, kao i ta opomena koju ste mi dali, a verujte mi, vi ste svedok toga, godinama sam dobijala…(Isključen mikrofon.)