Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre, drage kolege narodni poslanici, na član 2. podnela sam amandman sa intencijom da ukažem koliko efikasno planiranje utiče na sveukupni razvoj Republike Srbije, a posebni je osvrt na povećanje ulaganja. Šta ovo znači u praksi, najbolje govori primer iz moje lokalne samouprave – Sokobanje.

Dolaskom na vlast u Sokobanji, Srpska napredna stranka 2016. je, između ostalog, zatekla neupotrebljivi plan generalne regulacije. Plan koji je trebalo da omogući dolazak investitora, kako domaćih, tako i inostranih, za žuto preduzeće nije značilo ništa. Za građane Sokobanje ste uskratili nova radna mesta, zarade, bolji život. Za njihovo vreme, ne da nije ulagano u Sokobanju, nego su uspeli da hotelsko-turističko preduzeće „Lepterija“ dovedu u stečaj, preduzeće koje je bilo stožer razvoja turizma u Sokobanji.

Zato su čelnici lokalne samouprave koji su iz redova SNS kao prioritetni cilj postavili sebi izradu novog primenljivog plana generalne regulacije Sokobanje, koji će otkloniti probleme koje su izazvale promene u prostoru, a da se razvoj Sokobanje, u skladu sa principima održivog razvoja i principima zacrtanim u evropskim poveljama i dokumentima.

Rezultati koje iznosim svakodnevno govore da smo mnogo toga uradili i do sada, a da će Zakon o planskom sistemu biti pravni okvir da ubuduće budemo još bolji i odgovorniji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, poštovani ministre, na član 2. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije podneo sam amandman u kojem insistiram na efikasnom planiranju koji doprinosi rastu i razvoju, odnosno makroekonomskoj stabilnosti države Srbije.

Dokumenti razvojne politike, dokumenti javnih politika i ostali planski dokumenti svakako utiču na formiranje opšteg nivoa rasta i razvoja jedne nacije.

Ovde se ne govori samo o rastu i razvoju ekonomije, već pre svega o rastu i razvoju obrazovanja, rastu i razvoju zdravstva, opštim životnim uslovima koje jedna nacija može da ostvari imajući dobar sistem planiranja, ali nije sporno da opšta javna potrošnja, pogotovo u državama kao što je srpska uređena se bazira pre svega na javnim prihodima. Javni prihodi su rezultat budžeta Republike Srbije, kao i budžeta lokalnih uprava. To sve čini opštu državu, a da vas podsetim da je budžet realna i planska kategorija.

Budžet Srbije je dugo vremena bio samo planska kategorija i planirao se, ali je realno praktično ostvarljiv i realno se ostvaruje u procentima bez bilo kakvih odstupanja od 2015. godine.

Da podsetim Skupštinu Republike Srbije i građane Srbije da od 2015. godine praktično nemamo rebalans budžeta. Da li nešto govori o boljem planiranju, o boljem i efikasnom sprovođenju javnih politika, ako uspete da u jednoj fiskalnoj godini na nivou države Republike Srbije planirate budžet koji je potpuno tačan i ne doživljava nikakve promene.

Kada govorimo o rastu i razvoju, onda u stvari mešamo dve stvari vrlo često, rast i razvoj. Rast je jasna matematička kategorija i ako pratite ekonomske rezultate od 2015. godine, onda vrlo jasno možemo i precizno da oslikamo sliku drugačije ekonomski jače i bolje Srbije.

Naravno da je ključni doprinos Vlade Republike Srbije, predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, i ovaj amandman i ovaj zakon samo treba da nastavi tim putem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi potpredsedniče Vlade sa saradnicima, ovim amandmanom predlažem u članu 2. dodavanje novog pojma – efikasnost planiranja sa ciljem smanjenja siromaštva u Republici Srbiji. Ukoliko ne postoji efikasnost i visok nivo realizacije planova, kako kratkoročnih, tako i dugoročnih na nivou lokalnih samouprava, to će se definitivno odraziti i na rezultate Vlade i na kašnjenje planova Vlade.

Postojanje jasnog planskog sistema i postojanje planskih dokumenata i propisa definitivno su dobar uslov za nova partnerstva i prekograničnu saradnju.

Podsetiću da se i među tačkama dnevnog reda ove sednice nalaze predlozi zakona koji se tiču podsticaja za korišćenje obnovljivih izvora energije; od izgradnje vetroparka u Kostolcu, pa sve do tržišta bio mase, što je veoma važno za Republiku Srbiju.

Dakle, Vlada Republike Srbije je prepoznala veliki potencijal u ovim međusektorskim projektima održivog razvoja i energetske efikasnosti i na tome se veoma insistira. Zašto? Zato što veća upotreba bio energije pored toga što daje sigurnost za buduća vremena smanjuje loš uticaj na životnu sredinu, podstiče i razvoj lokalnih samouprava, podstiče razvoj otvaranja novih radnih mesta, uštedu novca na energentima koji se kasnije preusmeravaju u nekim drugim pravcima, za neke nove robe i usluge i naravno smanjenje siromaštva, što i jeste cilj ovog mog amandmana, znači smanjenje siromaštva kroz ravnomerni regionalni razvoj. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima iz ministarstva, dame i gospodo poslanici, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije kojim se dodaje tačka 18. koja glasi: „Efikasnost planiranja – planiranje u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na smanjenje socijalnih razlika“. Zaista bez efikasnog planiranja nema dobrog privrednog razvoja.

Danas bih se bazirala na opštinu Voždovac. Dolazim sa opštine Voždovac i 2010. godine, kada smo na lokalnim izborima pobedili, zatekli smo jednu potpuno devastiranu opštinu. Opština Voždovac ima urbani i ruralni deo. Taj ruralni deo je bio katastrofa. Šta da vam kažem, ako selo Ripanj, koje se nalazi na 10 kilometara od centra grada Beograda, nije imalo vodu. Prvo što smo uradili, naravno, radimo infrastrukturu. Ko bi došao od investitora? Ko bi zaposlio ljude ako nema dobru infrastrukturu? Naravno, prvo što je uradila, opština Voždovac je uložila efikasnom politikom, planskom, u infrastrukturu, a onda donela generalni urbanistički plan, napokon.

Zahvaljujući tome, opština Voždovac je postala izuzetno dobro mesto za investiranje. Spomenuću samo tri od možda 33 dobrih investitora. To su „Lidl“, zatim „Voždove kapije“ i „Panorama Voždovca“. „Lidl“ prodavnica nemačkog trgovinskog lanca „Lidl“ koji će u Srbiji otvoriti 18 prodajnih objekata i zaposliti preko hiljadu ljudi, a na Voždovacu će zaposliti 300 ljudi.

Takođe, kompanija, izraelska, „Šikun i Binui grup“ ulaže u srpsko tržište 170 miliona evra. Trenutno gradi „Voždove kapije“, poslovno-stambeni prostor i samim tim pokrećemo građevinsku, mašinsku industriju, elektro industriju, zapošljavamo radnike.

Treći kompleks koji se gradi, gradi se „Panorama Voždovca“. Na 24 hiljade metara uloženo je 13 miliona evra. Takođe, biće zaposlena masa radnika.

Ono što je dobro za opštinu Voždovac je što na opštini Voždovac postoji Savet za zapošljavanje i taj Savet za zapošljavanje svake godine organizuje sajam zapošljavanja, gde izlažu mala, srednja preduzeća, velike kompanije i svake godine se zaposli izvestan broj građana opštine Voždovac, najmanje od 200 do 400 ljudi. Parametar ili egzemplari je da je 2014. godine na opštini Voždovac bilo nezaposlenih 11 hiljada, 12, a danas je taj broj prepolovljen.

Tako radi odgovorna lokalna vlast. Tako se smanjuje siromaštvo. To je odgovorna socijalna politika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj moj amandman ide u pravcu da se poveže afirmacija sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na socijalnu ravnopravnost sa ovim zakonom.

Rukovodstvo grada Leskovca prepoznalo je važnost postojanja planskih dokumenata i u prethodnih pet godina intenzivno radi na donošenju, odnosno usvajanju svih vrsta planskih dokumenata. Dok SNS u Leskovcu nije preuzela odgovornost za rukovođenje gradom, samo 1/3 teritorije grada je bila pokrivena planskim dokumentima. Imali smo generalni urbanistički plan, prostorni plan i jedan plan generalne regulacije. Danas grad Leskovac ima 17 planova generalne regulacije i šest planova detaljne regulacije.

Danas je Leskovac jedan od retkih gradova u Republici Srbiji koji ima usvojene sve potrebne planove. Poslednji planski dokument koji nedostaje za naseljeno mesto Vučje biće usvojen u toku ove nedelje na sednici skupštine grada koja je zakazana. Kao rezultat donošenja planskih dokumenata danas u Leskovcu imamo intenzivnu gradnju i danas u Leskovcu prvi put nakon mnogo godina imamo ozbiljnu stanogradnju i prvi put su moji sugrađani nakon mnogo godina u situaciji da kupe stanove u novogradnji.

Statistika kaže da se godišnje izgradi i proda preko 300 stanova, a da ovaj broj iz godine u godinu raste.

Druga stvar koja je vezana za planska dokumenta je da zahvaljujući planskim dokumentima grad Leskovac je u stanju da izvrši eksproprijaciju zemljišta za izgradnju infrastrukture. Nema novih ulica bez pribavljanja vlasništva nad zemljištem, za šta se osnov naravno opet stvara u planskim dokumentima. Zatim ide utvrđivanje javnog interesa opet na osnovu planskih dokumenata i na kraju kupovina u postupku eksproprijacije i tek nakon toga može da se gradi.

Sve ovo što sam navela je u direktnoj vezi sa razvojem grada, a naravno i sa ostvarivanjem socijalne ravnopravnosti. Zato vas pozivam da u danu za glasanje podržite ovaj moj amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jevtić, izvolite.