Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 06.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

3. dan rada

06.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
Da li neko želi reč?
Kolega Rančiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući gospodine Arsiću, poštovani guverneru Narodne banke gospođo Tabaković, poštovana gospodo iz Narodne banke, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koji definiše predmet ovog zakona.

Propisano je da se Zakonom uređuju prava korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja finansijskih usluga korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu, kao i uslovi i načini ostvarivanja i zaštita tih prava. Ovim zakonom se nastavlja rad Narodne banke Srbije na unapređenju zaštite korisnika finansijskih usluga.

Osnovna novina koju donosi ovaj zakon ogleda se u tome što se sada zaštita prilagođava korišćenju finansijskih usluga putem savremenih informaciono-tehnoloških sredstava, kao što su internet i mobilni telefoni, a sve u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

Medicina zahteva evidenciju velike količine podataka. Prikupljanje i čuvanje ovako velike količine podataka je nemoguće bez savremenih informacionih tehnologija i zato je grana medicinske informatike jedna od grana koja se najbrže razvija. Osnovi ove grane su standardi koji moraju da se primene kako bi bila moguća razmena i upoređivanje informacija i mehanizama interoperabilnosti između sistema i sistema zaštite podataka. Tako, na primer, novi informacioni sistem Fonda zdravstva preuzimaće podatke Poreske uprave o plaćenom doprinosu i automatski overiti zdravstvenu knjižicu. Na taj način i firma i radnik mogu elektronski da provere činjenično stanje.

Znači, da poslodavci mogu da overe knjižicu bez odlaska na šalter i da se na taj način pravi ušteda od oko 500.000 sati samo za privredu, koja je do sada toliko vremena gubila na šalterima RFZO-a. Poslodavci će uštedeti oko 1.500.000 evra u čekanju i administrativnim procedurama za overu. Do sada je odšampano oko 6.000.900 kartica, preko 93% od planiranog, što znači da poslodavci plaćaju doprinose. To je pravi put u borbi protiv sive ekonomije. Ugovaranje na daljinu korisnicima finansijskih usluga omogućava se pristup najširem asortimanu finansijskih usluga koje postoje na domaćem finansijskom tržištu, bez obzira na mesto prebivališta i koliko je udaljena najbolja ekspozitura.

U danu za glasanje zamolio bih i kolege lekare iz opozicije, ako ih ima, da podrže moj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Vukojičić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovana guvernerko sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama se nalazio set zakona koji je predložila Narodna banka Srbije i ja sam u načelnoj raspravi rekla da su svi zakoni u interesu građana, u interesu privrede, u interesu razvoja finansijskih usluga i u interesu razvoja uopšte čitave zemlje i njenih građana, a samim tim i u cilju unapređenja kvaliteta života i standarda njenih građana.

Podnela sam amandman na zakon koji se odnosi na zaštitu korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Najpre, moram da istaknem, da u samom nazivu zakona, njegov fokus i njegov cilj, u stvari, određen je samim nazivom zakona. Šta je cilj? Zaštita korisnika finansijskih usluga. Zašto je to osnovni cilj ovog zakona? Zato da bi se na najmanju moguću meru sveo rizik. Rizik, naravno, nikada nije moguće apsolutno isključiti, ali ovim zakonom rizik za korisnika finansijske usluge svodi se na najmanju meru zato što on kod korišćenja usluge na daljinu, predstavnik finansijske institucije, odnosno finansijska institucija nije fizički prisutna i na taj način se korisnik štiti da ne može doći u situaciju da on izabere neku finansijsku situaciju zbog koje će se kasnije kajati ili dovesti sebe u stanje finansijskog siromaštva, odnosno u stanje koje se može negativno odraziti na njegov kvalitet života.

Moram da istaknem da je svakako digitalizacija i korišćenje savremenih telekomunikacionih usluga strateško opredeljenje i Vlade Aleksandra Vučića, ali i strateško opredeljenje koje je nastavila da sprovodi Vlada Ane Brnabić. Otovreni podaci, a to su podaci koji su pogodni za računarsku obradu i za razmenu putem interneta jesu podaci koji i te kako doprinose i privrednom razvoju, ali i održivom ekonomskom razvoju. U savremenom svetu otvorenim podacima i njihovoj upotrebi danas se govori kao o novoj nafti.

Moram takođe da istaknem da je i ovaj zakon, i te kako u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za smanjenje sive ekonomije, jer su i u pitanju povećanje obima bezgotovinskog plaćanja, a svakako da je jedan od prioriteta SNS smanjenje sive ekonomije i legalno poslovanje.

Na kraju želim da istaknem kada su u pitanju ranjive grupe, bez obzira što je žuto preduzeće danas u različitim agregatnim stanjima i danas apsolutno nisu ovde, a i njihove primedbe apsolutno nisu imale nikakvu argumentaciju, niti su bile zasnovane na realnosti, već samo na ličnim uvredama, što je porazno, naravno, za njih.

Želim da istaknem, u stvari, da nijedno novčano davanje koje se odnosi na najugroženije kategorije stanovništva nije smanjeno niti njima uskraćeno. Samo adekvatnom ekonomskom politikom može se omogućiti i adekvatna socijalno zaštitna funkcija države. Adekvatnu ekonomsku politiku i temelje ekonomske politike ovoj zemlji postavio je Aleksandar Vučić. Samim tim i socijalno zaštitna funkcija države biće kvalitetnija i bolja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč?
Koleginice Stojiljković, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena guvernerko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. kojim se definiše predmet zakona i uređuju se prava koja korisnika finansijskih usluga korišćenjem upravo sredstava komunikacije na daljinu.

Predložila sam dodavanje stava 2. kojim se ističe značaj ovog zakona, odnosno primena odredbi ovog zakona u interesu građana, samim tim i u interesu smanjenja siromaštva u Republici Srbiji. Kao i sva predložena zakonska rešenja koja su sada na dnevnom redu, tako i ovaj zakon ima za cilj da unapredi finansijsko poslovanje, finansijsko tržišta i uslove poslovanja, kao što sam već rekla u interesu građana, ali i u interesu privrede. Konkretne izmene odnose se na smanjenje troškova poslovanjem kako platnim karticama, tako i onlajn trgovinom, a pri tom se obezbeđuje dodatna zaštita korisnika ovih finansijskih usluga.

Treba napomenuti još jednom zbog građana da je ovakva vrsta zaštite postojala i ranije, ali ona je sada proširena upravo na nove vrste plaćanja putem interneta i mobilnih telefona. Ako imamo u vidu, a već je to uvažena guvernerka napomenula, da je ova vrsta plaćanja prošle godine dostigla svoj maksimum do sada, 2017. godine i da se ona sada meri milionima korisnika. Jasan je i značaj ovog zakona i novih odredbi kako u smislu zaštite korisnika tako i u smislu unapređenja ovakvog načina poslovanja.

Dakle, zaštita koja se do sada odnosila samo na građane proširena je i na privrednike, i na preduzetnike, odnosno na poljoprivrednike. Dakle, cilj je doprineti jačanju poverenja korisnika primenu ovakvih oblika trgovine i elektronskog poslovanja i mobilnog bankarstva, jer ovaj način poslovanja radi na sniženju troškova što pre svega ide na korist građana, smanjenja siromaštva i naravno na svim ovim rezultatima NBS i te kako radi i vaši rezultati su izvanredni. Još jednom vam čestitamo i želimo puno sreće u daljem radu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Todorović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovana gospođo Tabaković, guverneru NBS, uvaženi saradnici NBS, koleginice i kolege narodni poslanici, Srbija je čvrsto na evropskom putu. Srbija je stabilna zemlja i u političkom i u ekonomskom smislu. Srbija je disciplinovana zemlja koja štiti svoje interese brine o svojim građanima. Srbija je poštovana i uvažena zemlja u svetu. Srbija ispunjava svoje međunarodne obaveze, usklađuje svoju legislativu sa legislativom EU i tom kontekstu su i predloženi zakoni o kojima diskutujemo na ovoj sednici.

Podnela sam amandmane na Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i želela bih da istaknem da se benefiti ovog zakona u praksi odnose na korisnike finansijskih usluga, fizička i pravna lica, uključujući i poljoprivrednike i preduzetnike, a u vezi sa pružanjem ovih usluga preko interneta, maila, preko pošte ili drugih sredstava komunikacije na daljinu. Zakon će doprineti pospešivanju tržišne konkurencije i jačanju i razvoju finansijskog tržišta u Republici Srbiji. Zakon omogućava širu primenu sredstava komunikacije na daljinu a time i pristup svim potencijalnim klijentima pod jednakim uslovima za sve pružaoce platnih usluga na teritoriji Republike Srbije.

Sve više prisutna digitalizacija u finansijskom sektoru dovela je do potrebe da se uvede posebna zaštita za korisnike koji nisu fizički prisutni u momentu pružanja informacija ili zaključivanja ugovora, kako bi se prevenirali neželjeni događaji.

Na taj način će korisnici biti ohrabreni na masovnu upotrebu tih usluga putem savremenih sredstava komunikacije. Zakon štiti korisnike od pružanja i naplaćivanja usluga koje nisu tražene i unapređuje prava korisnika finansijskih usluga.

Korisnici finansijskih usluga će biti na najbolji mogući način informisani i zaštićeni. Pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da na pouzdan i predvidljiv način oglašavaju finansijske usluge na daljinu i na taj način zaključuju ugovore sa korisnicima.

Masovnim, da kažem, svakodnevnim korišćenjem savremenih tehnologija u oblasti pružanja finansijskih usluga, finansijske institucije na srednji i duži rok imaće dobrobit u smislu manjih troškova zbog automatizovanih procesa i manjih izdvajanja kada je u pitanju papirna dokumentacija. Dakle, benefiti postoje za obe strane i za korisnike i za pružaoce usluga.

Na kraju gospođo Tabaković, vama i vašim saradnicima sve pohvale na predloženim zakonima, kao i na dosadašnjem impresivnim i snažnim rezultatima rada. Samo nastavite tako, građani Srbije su uz vas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč?
Reč ima koleginica Turk. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković, dame i gospodo narodni poslanici, obzirom na da je prvi član zakona o kome danas raspravljamo posvećen regulisanju prava korisnika finansijskih usluga, ja sam podnela amandman kojim se dodatno definiše predlog i predmet ovog zakona.

Kako je jedan od prioriteta rada Vlade Republike Srbije upravo unapređenje i korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima, naročito u oblasti privrede i u oblasti državne uprave, sigurno je da će zakoni u oblasti finansija značajno doprineti unapređenju korišćenja savremenih tehnologija i u oblasti finansijskih usluga.

Ono što je značajno i što ovaj zakon donosi je to što akcenat stavljen ne samo na potrošače, već i na privrednike, na preduzetnike, na poljoprivrednike, što znači da će ove usluge biti dostupne svima i to pod uslovima koje korisnicima odgovaraju. To naravno direktno znači jednake uslove, jednake šanse za sve.

Ukoliko želimo da govorimo o ravnomernom regionalnom razvoju, to je izuzetno značajno za naše opštine i za naše gradove koji će imati jednake šanse kada je u pitanju saradnja na daljinu.

Kada je u pitanju reforma koju smo do sada sprovodili i koja je akcenat stavila upravo na efikasnu administraciju, na efikasan državni aparat, sigurno je da je mnogo učinjeno u ovoj oblasti, počev od digitalizacije, do prenošenja matičnih knjiga u elektronski oblik, povezivanje baza podataka MUP, Nacionalne službe za zapošljavanje, PIO fonda. Dakle, sve su ovo bili preduslovi neophodni da bi se privreda pokrenula, da bi se obezbedili uslovi za lokalni razvoj. Ovo je veoma značajno jer je bilo potrebno da pokrenemo i oporavimo našu privredu koja je godinama stagnirala.

Uz jačanje poverenja korisnika finansijskih usluga, uz obezbeđivanje dodatne njihove zaštite i preciziranje svih pitanja koja su možda bila sporna, imajući u vidu i to da se za sve korisnike omogućavaju isti uslovi, smatram da bi ovakav predlog koji se odnosi na ravnomerni regionalni razvoj trebalo da pronađe svoje mesto u tekstu zakona. Hvala.