Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.10.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Jovanoviću.
Povreda Poslovnika, narodna poslanica Maja Videnović.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine Milićeviću, potpredsedniče, vi ste prekršili Poslovnik i ja vas sada pozivam da zajedno pročitamo član 109.

Dakle, ja smatram da je apsolutno bilo neophodno da narodnom poslaniku, Veroljubu Arsiću, izreknete opomenu iz razloga što je upotrebljavao psovke i uvredljive izraze… (Isključen mikrofon.)

(Maja Videnović: Ja vas molim da mi ne isključujete mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Koleginice Videnović, ja vas molim da ne podižete ton.
(Balša Božović: Povreda Poslovnika.)
Dakle, dobićete po Poslovniku reč, naravno, samo trenutak.
Znači, napravili smo pauzu shodno članu 112, jer je, naravno da ima veze, nakon toga da bi nastavili po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč u zajedničkom jedinstvenom načelnom pretresu.
Nakon toga, shodno prijavljenim poslanicima, reč sam dao koleginici Sonji Vlahović. Dakle, jedinu povredu Poslovnika koju sam mogao da učinim nakon toga, a podsećam vas da se shodno Poslovniku, na povredu može ukazati samo onda u trenutku kada je ona učinjena.
(Maja Videnović: To sam uradila i vi ste to zloupotrebili i dali pauzu.)
(Balša Božović: Po Poslovniku.)
Ne, nećete dobiti reč, jer ne možete govoriti o nečemu zbog čega smo napravili pauzu da bi sednicu nastavili.
Zahvaljujem koleginice Videnović.
Izvolite kolega Božoviću, povreda Poslovnika.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Povreda Poslovnika, član 103. i 107.

Gospodine Milićeviću, navedite mi tačno gde piše u Poslovniku da se raspisuje pauza, a posle pauze da ne možete da tražite povredu Poslovnika šta je bilo svega pet minuta ranije.

Dakle, recite mi tačno gde to piše? Dakle, ovo je u pitanju ista sednica, vi ste zloupotrebili mogućnost da saopštite da je pauza, a nakon toga ste prešli na dnevni red iako smo sve vreme govorili da je povreda Poslovnika u pitanju evidentna.

Dakle, morate da poštujete Poslovnik. Ne smete da ga zloupotrebljavate da bi se dodvoravali SNS, nego morate da, posebno kada su u pitanju koleginice koje su prethodno govorile, ispoštujete kao predsedavajući, dame koje su tražile povredu Poslovnika, a vi se pravili da niste to čuli.

Samo da mi tačno kažete, kada je pauza ta koja određuje da se ništa ne važi šta je bilo pre toga? Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Božoviću, član 112 – ako predsednik, odnosno predsedavajući u konkretnom slučaju, redovnim merama ne može da održi red na sednici, odrediće pauzu dok se ne uspostavi red, a red na sednici znači da se nastavi sa radom onako kako je to definisano dnevnim redom, a trenutno po redosledu narodnih poslanika koji su se prijavili za reč.
Mi možemo tumačiti na različite načina, a o tome ko je u pravu, vi ili ja, odlučiće Narodna skupština u danu za glasanje.
(Balša Božović: Građani Srbije.)
Meni samo ostaje da vas pitam na kraju, da li želite…
Građani Srbije svakako odlučuju na nekim izborima, ali ovde odlučuju poslanici.
(Balša Božović: Da, želim da se izjasni.)
Zahvaljujem kolega Božoviću.
Povreda Poslovnika, narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, potpredsedniče.

Moja se povreda Poslovnika upravo desila nakon pauze. Radi se o članu 96. Pre toga vas molim samo da mi objasnite koje ste vi tačno redovne mere pokušali da upotrebite, pa niste da uspeli da održite red pa ste raspisali pauzu, osim redovne mere da nas ućutkate?

Dakle, član 96, gospodine potpredsedniče, kaže lista govornika i narodni poslanici dobijaju reč naizmenično prema tome da li podržavaju ili osporavaju predlog, što navode u prijavi za reč. Na spisku govornika koji smo dobili stoji da je koleginica Vlahović u prijavi za reč navela da je neopredeljena, a poslanici koji su neopredeljeni govore nakon poslanika koji podržavaju predlog zakona ili poslanika koji taj predlog ne podržavaju. Ovako kako vi vodite sednicu, koleginica Vlahović koja je neopredeljena će govoriti pre mnogih kolega koji podržavaju Predlog zakona, recimo koleginice Karanac, što je u suprotnosti sa Poslovnikom.

Naravno da se svi menjamo u okviru svojih poslaničkih grupa, ali jedino ukoliko smo se isto opredelili za predlog zakona. Nama ne bi palo na pamet, gospodine potpredsedniče, od vas da tražimo da ja, koja sam se izjasnila da sam protiv zakona, sada odjednom govorim na kraju liste kao da sam neopredeljena, niti bi vama palo na pamet da tako nešto nama dozvolite. Dozvoljavate to kolegama iz Srpske napredne stranke, kojima ovde dozvoljavate mnoge stvari.

Mislim, gospodine potpredsedniče, da manipulišete spiskom govornika, ne biste li našli kolege koje će nas… (Isključen mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jerkov.
Manipulacija je teška reč, ali to dovoljno govori o vama, a ne o meni.
(Aleksandra Jerkov: Mogu li da završim izlaganje?)
Završili ste, imali ste dva minuta, do dva minuta. Ako poštujete Poslovnik, onda je to do dva minuta.
Ako bih ja sada u potpunosti primenjivao Poslovnik i koristio redovne mere, onda bih primenio član 103. stav 8. i oduzeo vam vreme od poslaničke grupe koje vam je preostalo, ali evo ja to neću učiniti. Ali, što se tiče rotiranja, pa sličnu rotaciju smo učinili i kada je reč o vašem poslaničkom klubu.
(Aleksandra Jerkov: Kada?)
Pa, evo danas. Napravili smo rotaciju između dva poslanika.
Dakle, praksa u Skupštini je da unutar poslaničke grupe kolege mogu rotirati mesta, ukoliko postoji takav dogovor unutar poslaničke grupe.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi?
(Aleksandra Jerkov: Naravno da želim. Vaša objašnjenja su luda.)
Zahvaljujem.
Šta ste rekli, izvinite? To opet dovoljno govori o vama. O tome možemo da raspravljamo na nekom drugom mestu, a ne dok ja predsedavam, jer to neću dozvoliti sebi.
Nastavljamo dalje po redosledu prijavljenih.
I vi želite povredu Poslovnika? Izvolite, koleginice Tepić.

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Ujedno molim da ne gledate samo u dva ili tri sektora u ovoj sali, posmatrajte sve narodne poslanike, zato i sedite dva nivoa iznad nas, da biste mogli da imate uvid u sve narodne poslanike.

Smatram da ste povredili član 8. koji predviđa da se starate o redu na sednici Narodne skupštine. Vašim ponašanjem unazad nekoliko minuta izazvali ste nered ovde. Malopre ste se obratili koleginici Jerkov da je upotrebila za vas, odnosno način na koji upravljate ovim poslednjim minutima sednicom, manipulaciju da je teška reč. Uverena sam i za to imam dokaze, i svi koji prate ovu sednicu, da vi vršite diskriminaciju. Ne manipulaciju, nego diskriminaciju.

(Isključen mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Tepić.
D li želite da se Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Da. Zahvaljujem.
Nastavljamo sa radom.
Reč ima narodna poslanica Studenka Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, kada govorimo o Republičkom fondu za lečenje retkih bolesti u inostranstvu, moram da napomenem da je on uveden 2012. godine, a sredstva u tom fondu smo svake godine, kako nam je ekonomija rasla, uvećavali. Ove godine Fond raspolaže sa dve milijarde i tokom čitave godine se vodi računa da u Fondu uvek ima dovoljno novca. Ministar Lončar je detaljno obrazložio koje su to retke bolesti prisutne u Srbiji i koliko dece može da se leči ovim sredstvima, a ja bih samo dodala da je država na raspolaganje stavila i avion Vlade Srbije za transport pacijenata, odnosno transport dece u inostranstvo.

Procedura za ostvarivanje prava na sredstva iz Fonda je maksimalno uprošćena i završava se vrlo brzo, a detaljne podatke o bolesti ne moraju da dostavljaju sami roditelji, već lekari koji tretiraju pacijenta. Roditelji samo moraju da se prijave budžetskom fondu sa dokumentacijom koju već poseduju. Onda Fond od klinike zatraži kompletnu dokumentaciju, odnosno istoriju bolesti, komisija kontaktira inostranu kliniku i obrađuje zahtev. Kada se iscrpe sve mogućnosti za lečenje u Srbiji, lekari treba da roditelje upute na taj državni budžetski fond, treba da ih upoznaju sa uslovima i procedurom koja je, kažem, maksimalno pojednostavljena. Za dodelu sredstava potrebno je da klinika u kojoj je predloženo lečenje potvrdi mogućnost uspešnog lečenja i da je to lečenje naučno dokazano, dakle, da se ne radi o eksperimentalnom obliku lečenja.

Još jednom naglašavam, u fondu ima dve milijarde i uvek se vodi računa da u njemu ima dovoljno novca za potrebe lečenja bolesne dece od retkih bolesti u inostranstvu, a postoji i praksa dovođenja lekara i stručnjaka iz inostranstva u Srbiju, što je svakako povoljnija varijanta za pacijente.

Tema zaštite životne sredine već dugo je vrlo prisutna u našoj javnosti, upravo zbog svoje važnosti. Mislim da nema potrebe naglašavati koje su posledice nemarnog ponašanja prema životnoj sredini, pa opet još uvek kao društvo nismo u potpunosti preuzeli odgovornost za nemar, niti pojedinačnu, niti kolektivnu.

Uspostavljanje integrisanog sistema iziskuje mnogo sredstava, a najskuplje je uređivanje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, po nekim procenama čak pet milijardi evra. Dakle, najveća šansa su nam upravo ovi fondovi i svi napori moraju biti usmereni upravo ka povlačenju sredstava iz evropskih fondova.

U Boru, kao što mnogi od vas znaju, od 1903. godine postoji rudnik bakra i zlata. Topljenje metala starom tehnologijom imalo je katastrofalan uticaj na životnu sredinu, a zagađenje sumpor-dioksidom je bilo, verujte, surovo. Potom je 2013. godine Vlada Aleksandra Vučića završila projekat nove topionice, promene tehnologije topljenja, rekonstruisana je topionica, izgrađena je nova fabrika sumporne kiseline, kvalitet vazduha je potpuno preobraćen i od crne tačke na mapi Evrope Bor je postao grad sa kvalitetom vazduha prve kategorije. Za to smo dobili priznanje od Evropske agencije za zaštitu životne sredine, koja je 2016. godine RTB proglasila ekološkom zvezdom poboljšanja kvaliteta vazduha u Srbiji. Nedavno je stiglo i priznanje Ministarstva ekologije za doprinos smanjenju zagađenja vazduha u zemlji. Upravo je ta topionica bila svetla tačka u pronalaženju kvalitetnog strateškog partnera za kompaniju i za realizaciju rasta i razvoja proizvodnje. Partneri iz Kine mnogo polažu na zaštitu okoline, stoga smo mi u Boru time izuzetno zadovoljni.

Smisao izmena ovog Predloga zakona je da bi njegovim usvajanjem individualnim gazdinstvima i fizičkim licima bilo omogućeno da participiraju i traže sredstva iz IPARD fonda. Sredstva mogu dobiti i preduzetnici i privredna društva, ali i zemljoradničke zadruge. Dakle, vrlo je važno da se aplicira sa što većim brojem projekata i da se povuku sredstva u što većem iznosu. Apel je, naravno, upućen ljudima, fizičkim licima, i organizacijama koje sam nabrojala. Ja vam se zahvaljujem.