Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

6. dan rada

10.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani gospodine Arsiću, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Predloženim izmenama i dopunama zakona u članu 1. i 2. predlaže se još jedan izuzetak od propisane obaveze sprovođenja javnog konkursa i to za pripremu i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći EU, u skladu sa članom 89. stav 3. i 4. ovog zakona, kao i za nepredviđene troškove za realizaciju tih projekata.

Ja sam kroz jučerašnju diskusiju spomenuo deponiju u Opštini Bujanovac, pa hoću kroz ovaj amandman da vas upoznam sa još nekim stvarima. Naime, radi se o tome da je Republika Srbija preko koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu finansirala izgradnju transfer stanice koja je trebala da se izgradi u Bujanovcu. Znači od 2015. godine, do sada, za ove namene, preko koordinacionog tela je na račun Opštine Bujanovac uplaćeno 72.000.000 dinara. Otprilike toliko novca je opredelila i Opština Bujanovac za ove namene, a imamo informaciju da je i oprema koja je trebala da se montira u ovoj transfer stanici stigla iz donacija i da se nalazi u magacinu JKP ali se još uvek ne montira, razlog je taj što, praktično, izgradnja transfer stanice za ove četiri godine nije ni krenula.

Ja sam pričao koji se problemi stvaraju na toj deponiji i hoću i to da vas obavestim, znači, i pored toga što je oprema stigla lokalna samouprava je kroz budžet za 2018. godinu izdvojila 24.000.000 za nabavku opreme. Kada smo na sednici lokalnog parlamenta postavili pitanje i tražili izveštaj o utrošku budžetskih sredstava i dokle se stiglo sa izgradnjom transfer stanice, odgovor i izveštaj od predsednika Opštine Šaipa Kamberija nismo dobili. Pa vas ja molim da iz svoje nadležnosti, ukoliko ste u mogućnosti proverite o čemu se radi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milan Knežević.
Da li neko želi reč?
Kolega Kneževiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi smo ovih dana kroz ove amandmane sa mnogo aspekata dali i objasnili prednosti i značaj ovog zakona.

Ja bih pokušao malo da rezimiram, koliko budem u mogućnosti. Jeste „mali“ zakon o zaštiti životne sredine kome se menjaju i koriguju tri člana, ali daje znatne i velike efekte.

Prvo, naravno značaj u oblasti zaštite životne sredine, što je bitno i detaljno smo diskutovali. Druga stvar, budžet, odnosno sredstva iz budžeta ministarstva nisu potreba, izuzev sredstava koja su vezana za rad inspekcijskih poslova. Treća stvar, formalno pravno su ostvareni uslovi da se povuku sredstva iz pretpristupnih IPARD programa EU i već smo rekli da to nije mala suma. Do 2020. godine to je 160 miliona evra, što je ulaganje prevashodno za privrednike, preduzeća i individualne proizvođače, vezano za poljoprivredu, a samim tim i zaštitu životne sredine. Četvrti efekat je što u okviru ovih aktivnosti će doći i sigurno do razvoja novih privrednih subjekata koji će direktno biti vezani za razvoj i realizaciju ovih infrastrukturnih objekata i projekata u oblasti zaštite životne sredine i poljoprivrede.

Razvojem tih subjekata imaće pozitivan efekat na zapošljavanje, tako da i u tom pogledu treba gledati korisnost izmene ovih članova Zakona o zaštiti životne sredine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Snežana R. Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, na član 2. Predloga zakona sam podnela amandman kojim se podstiče razvoj Republike Srbije, sa osvrtom na poboljšanje ekološkog nasleđa.

Poboljšanje ekološkog nasleđa kroz očuvanje celovitosti i kvaliteta ekosistema životinjskog fonda, plodnosti zemlje, prirodnih lepota i kulturne baštine koju je stvorio čovek, osnovni su i prioritetni zadaci sadržani u Predlogu zakona o zaštiti životne sredine.

Grad Užice iz koga dolazim, ima ozbiljni problem sa zagađenjem vazduha u zimskom periodu zbog velikog broja individualnih kotlarnica na ugalj i druge ekološki manje čiste energente.

Na osnovu strategije lokalnog održivog razvoja grada Užice, za period od 2012. - 2020. godine, a u cilju rešavanja ovog problema, doneta je odluka o formiranju budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Užice u cilju realizacije sufinansiranja mera energetske efikasnosti, porodičnih, stambenih objekata na teritoriji grada Užice.

Cilj projekta je smanjenje štetnih emisija, odnosno smanjenje zagađenja vazduha u zimskom periodu, kroz uštede u energentima koje će ostvariti ugradnjom bolje izolacije stambenih objekata, korišćenjem ekoloških goriva, povećanjem svesti o racionalnom korišćenju energije.

U vezi sa navedenim grad Užice već četiri godine zaredom daje ova podsticajna sredstva, tako da je u periodu od 2015. - 2018. godine za ovu namenu izdvojeno ukupno 37 miliona dinara. Iz opredeljenih sredstava se sufinansira 50% od vrednosti investicija za nabavku kotlova na gas, ugradnju izolacije i kvalitetnije stolarije na stambenim objektima. U ovom periodu za ove četiri godine, ukupno 433 korisnika su iskoristila ove subvencije koje daje lokalna samouprava.

Godine 2017. je sprovedena anketa sa korisnicima subvencija i na osnovu rezultata ostvarenih anketom dokazano je da je 20% izvršena ušteda u energiji, 17% smanjena emisija štetnih gasova ugljen dioksida.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre, dame i gospodo narodni poslanici, jedno od najvažnijih tekovina EU svakako je zaštita životne sredine i to je tema o kojoj će tek biti reči u daljem procesu pristupanja Srbije ovoj organizaciji država.

Razvoj industrije, porast broja stanovnika, otvaranje fabrika, sve veći broj prevoznih sredstava i brojni drugi faktori utiču da stanje životne sredine postane jedna od najbitnijih tema modernog doba.

Poglavlje 27. jedno je od najvažnijih u daljem nastavku pregovora o članstvu Srbije u EU, a jedna trećina svih pravnih normi EU obuhvata upravo zaštitu životne sredine. Zato, velika je potreba da i naša država uskladi svoju politiku sa postojećim potrebama.

U proteklih nekoliko godina, Vlada Republike Srbije intenzivno radi na postavljanju temelja za dalji razvoj ekološke svesti i zaštite životne sredine. Osnovan je Zeleni fond, koji predstavlja budžetsku liniju u koju se slivaju prihodi namenjeni za očuvanje ekologije i razvoja, u zaštitu životne sredine. Ove odredbe su u bliskoj vezi sa razvojem Republike Srbije, jer je jasno da je EU lider kada je očuvanje prirode u pitanju.

Zdrava životna okolina, očuvanje prirodnih dobara u bliskoj su vezi sa celokupnim razvojem države. To doprinosi razvoju turizma, povećanju prihoda, zdravijem životu i donosi čitav niz načina da poboljša privredu. Alternativne metode uklanjanja otpada, stvaranje ekoloških proizvoda i drugi oblici, sa kojima se ide u korak sa modernim državama, samo mogu doneti načine da se i ekonomski ojača država.

Republika Srbija svakako može da se pohvali sa značajnim i uticajem koja naša prirodna dobra imaju u čitavoj Evropi. Nacionalni parkovi Srbije su zaštićena zona od izuzetno prirodnog, ali i kulturnog istorijskog značaja.

Lokalna samouprava u Aranđelovcu je tokom poslednjih godina, od dolaska SNS na vlast, uradila mnogo toga kada je očuvanje prirode u pitanju. Dosta je sredstava uloženo, da i prirodni spomenici kulture i prirode dobiju lepši izgled.

Nadamo se da će izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ova oblast biti još bolje i preciznije uređena i da će to voditi ka boljem razvoju Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, jedan od glavnih ciljeva koji se postiže predloženim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i otklanjanju razlika koje postoje u aktuelnom zakonu i međunarodnih obaveza, koje proističu iz procesa pristupanja EU, kao i stvaranje mogućnosti za korišćenje sredstava Zelenog fonda za kofinansiranje projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU i ispunjavanju uslova za korišćenje sredstava iz IPARD fondova.

Kada kažemo Zeleni fond, onda treba istaći da se radi o budžetskom fondu koji služi za finansiranje svih projekata koji imaju veze sa zaštitom životne sredine. Dakle, fond je osnovan radi evidentiranja sredstava namenjenih finansiranju pripreme, sprovođenje razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja održivog korišćenja zaštite i unapređivanja životne sredine.

Ovi projekti uključuju zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, šuma, kao i smanjenje uticaja klimatskih promena. Fond takođe služi kako bi finansirao uvođenje novih čistih tehnologija, kao i infrastrukture potrebne za unapređenje životne sredine, te da obezbedi stabilan sistem tretmana opasnog otpada.

Na žalost, prethodna štetočinska vlast je uspela u prethodnom periodu i ovaj fond da ugasi, kao što je gotovo uspela čitav život u Srbiji. Naime, 2016. godine po drugi put osnovan, a fond pre njega ugašen je 2012. godine zbog zloupotreba, netransparentnog i lošeg poslovanja. Tokom rada fonda nije realizovano više 2.200 potpisanih ugovora i na taj način se stvorio od 5,5 milijardi dinara.

Siguran sam da će ova odgovorna Vlada i ministarstvo, te ostali nadležni organi preduzeti sve mere i aktivnosti u pravcu otklanjanja prepreka i slabosti, koji su se manifestovali u dosadašnjem radu fonda kako u pogledu većeg izdvajanja sredstava, njihovog namenskog korišćenja, pa do donošenja svih neophodnih podzakonskih akata koji će ga učiniti operativnim. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Da.)