Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Kovač i Slavica Saveljić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Vesna Kovač.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije
Zahvaljujem.
Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, vrlo sam zahvalna, gospodine ministre, što je Vlada imala sluha i usvojila ovaj amandman, takođe, narodnim poslanicima, članovima nadležnih odbora koji su glasali za ovaj amandman.
Zašto je on važan? Pojam – korisnik javnih sredstava je vrlo širok pojam i obuhvata širok spektar, između ostalog i pravnih lica koji su u većinskom vlasništvu bilo Republike Srbije, bilo jedinica lokalne samouprave.
Ovim amandmanom se omogućuje da se tim pravnim licima čija je osnovna delatnost sezonskog karaktera omogući da zapošljavaju, u stvari angažuju lica po ugovorima i preko broja od 10%. To je vrlo značajno, jer imamo brojna javno-komunalna preduzeća, gde postoji potreba da se angažuje više od 10%, kao što su „Gradska čistoća“, „Zelenilo“ itd. Imamo, npr, privredna društva koja se bave izdavanjem udžbenika, koji sklapaju ugovore o autorstvu sa svim piscima tih udžbenika, tako da je ovaj amandman vrlo značajan za primenu ovog zakona. Toliko o tome. Zahvaljujem.

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Đelić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik mr Božidar Đelić.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Da kažem da ću povući ovaj amandman, zato što smo tokom sednice Odbora konstatovali da je sledeći bolji. I dalje je pitanje prisutno. Čujemo fantastične cifre koje dolaze iz tog centralnog registra. Jasno je da je on potreban Srbiji i mi smo ga zbog toga i podržali.
Međutim, jedan primer koji sam dao jutros, koji je dao sam rektor Beogradskog univerziteta, na tom konkretnom primeru on je bio više nego iznenađen onim što je našao u tom centralnom registru. Čini nam se da ukoliko je to prioritet, a jeste, jer imali smo za 4,5% povećanje plata kroz indeksaciju.
Koliko se sećam, ono što je bilo predviđeno za ovu godinu bilo je 1,5%. Ne znam kada je Vlada promenila tu indeksaciju? Zašto niko o tome ništa nije čuo?
Oko tog pitanja plata imamo velike nedoumice i veoma će biti bitno da što je moguće pre Vlada izađe sa konkretnim ciframa i da on profunkcioniše. U tom smislu ja povlačim ovaj amandman. Hvala.

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vladimir Ilić. Izvolite.

Vladimir Ilić

Ujedinjeni regioni Srbije
Poštovani ministre, želim da vam se zahvalim što ste prihvatili ovaj amandman. Mislim da je to i hrabro. Centralizovan obračun zarada u javnom sektoru je važan i zbog planiranja sredstava i efikasnosti. Predviđeno je da se ostvare uštede.
Zahvaljujem se gospodinu Đeliću na komplimentu za ovaj amandman, takođe.
Želeo bih da iskoristim ovu priliku i da vam kažem da je važno i nešto o čemu ćemo kasnije pričati, izmene Zakona o poreskom postupku, koje će objediniti uplatu, odnosno usloviti isplate zarada sa isplatom doprinosa. Sve to doprinosi finansijskoj disciplini i pre svega likvidnosti.
Želim da iskoristim priliku da vas pitam vezano za primenu Zakona o ograničenju plaćanja u javnom sektoru, odnosno da li budžet i budžetski korisnici poštuju rokove plaćanja, jer se o tome ništa ne čuje već mesecima? Ako se ne čuje zato što je sve u redu, to je odlično, a ako taj zakon tu i tamo ne prolazi onako kako je zamišljeno, to onda nije dobar signal, pa ako ste u prilici, vi mi samo kažite vezano za taj zakon da li se koristi ili ne, o rokovima plaćanja. Izvinite što sam zloupotrebio možda Poslovnik zbog toga.

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Sadržaj mog amandmana je da se predloženi član 3. u Predlogu zakona briše. Sadržaj člana 3. je objašnjavanje koje vrste kazni se uspostavljaju za kršenje zakona, pa kaže da se novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do dva miliona dinara kazniti za prekršaj korisnik javnih sredstava ako ne poštuje odredbe članova o kojima smo govorili u prethodnom delu rasprave. Novčanom kaznom od 30.000 do dva miliona kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava ako ne poštuje odredbe zakona. U slučaju da direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje ne poštuju odredbe, ministar će onda rešenjem: 1) privremeno obustaviti izvršenje aproprijacija namenjenih za isplatu plata, odnosno primanja zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i 2) privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne vlasti.
Dva pitanja imam za ovaj član, s obzirom da je moj predlog da se briše odbijen. Da li je vođeno računa o tome šta je od poreza još uvek pripadajuće lokalnim samoupravama, jer smo već imali zabunu o tome da li se ili ne u predlogu budžeta pojavljuje iznos koji po zakonu koji smo u međuvremenu usvojili više ne pripada lokalnim samoupravama?
Drugo pitanje je ko plaća ovaj novac? Da li je tačno da iznosi o kojima govorimo se uzimaju iz budžeta i vraćaju u budžet ili je odgovorno lice neko ko će iz privatnih sredstava izvaditi iznos od 30.000 do dva miliona dinara pa uplatiti u budžet?
Pošto je dosadašnja praksa da se radi ovo drugo, o čemu tražim razjašnjenje, dakle, iz budžeta te iste ustanove se plaća prekršajna kazna. Dodatno razjašnjenje je neophodno i zbog dva zakona koja sam već pominjala, a na snazi su od 2009. godine, koji se tiče Zakona o ograničavanju broja zaposlenih u republičkoj administraciji i u lokalnoj samoupravi, pa onda pitam šta je kriterijum da se primeni u kršenju ovog zakona? Da li će biti slučaj da za kršenje zakona, koji su na snazi oba iz 2009. godine, niko neće biti kažnjen po odredbama tog zakona, a za zapošljavanje lica tokom 2012. i 2013. godine ili će u budućnosti biti bez primene zakoni koji su na snazi iz 2009. godine, a tiču se republičke administracije i lokalne samouprave i ko će o tome donositi odluku da je u primeni samo ovaj deo istog prekršaja iz izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu, a ne zakon koji je i dalje na snazi i odnosi se ili na republičku administraciju ili na lokalnu samoupravu?
Volela bih da nemam potrebe da pitam ova pitanja. Volela bih da nije bilo greške u Predlogu budžeta o tome koja vrsta poreza ide lokalnoj samoupravi, a ne neide po u međuvremenu donetim zakonima, ali zbog svih nas koji treba da brinemo o sprovođenju zakona, mislim da je ministar dužan da da jasne odgovore na ova tri pitanja.
Dakle, iz čijeg džepa idu kazne u budžet? Drugo, koji se zakon primenjuje, ovaj ili prethodna dva? Treće, ko odlučuje o tome koji će se zakon primeniti, s obzirom na istovetne odredbe u jednom zakonu, a ko oslobađa od odgovornosti sve one koji su tokom prethodnih godina kršili odredbe Zakona o ograničenju broja zaposlenih u republičkoj administraciji, odnosno lokalnoj samoupravu. Hvala vam.

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Reč ima ministar Lazar Krstić.

Lazar Krstić

Vrlo kratko da odgovorim na ova tri pitanja.
Vi ste u pravu da je to ispravljeno amandmanom u onom drugom zakonu vezano za to koji deo poreza pripadajući lokalnoj samoupravi i iz čijeg džepa. Korisnik sredstava jeste, ali takođe i odgovorno lice.
Drugo, jeste, od korisnika javnih sredstava se vraća u budžet, međutim korisnik javnih sredstava ostaje bez tog novca.
Što se tiče trećeg pitanja, ovaj zakon se primenjuje u ovom slučaju. Ona prethodna dva takođe su drugačije definisana tamo gde već postoji prekršaj, ali ono što mi radimo jeste da se lokalnim samoupravama ne odobrava dalje onima koji su prekoračili četiri u hiljadu kvotu. Takođe ćemo se tome obratiti kroz ovu reformu javne uprave kroz koju idemo. Hvala.