Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 17.12.2014.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, rekao sam malopre, ne bih želeo da se ponavljam, mislim da prvo vi, šefovi poslaničkih, treba da vodite računa o tome, da se manje javljate po izmišljenim replikama, da poštujete što je viceguverner, gospođa Dragutinović, čitavo vreme od jutros, od 10.00 časova, u sali, strpljivo vas sluša, odgovara na vaša pitanja, na vaša izlaganja, daje vam potrebne informacije. Malo manje da pričamo o replikama, o izmišljenim povredama Poslovnika, a da više govorimo o dnevnom redu i amandmanima, i sigurno da ne bi bili na 86. amandmanu, nego sigurno da bi bili već pri kraju ove rasprave o amandmanima. Zahvaljujem.

Na naziv iznad člana i član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Član 87. se bavi zabranom posredovanja u osiguranju i kaže da društvo za posredovanje u osiguranju ne može posredovati radi zaključenja ugovora o osiguranju, reosiguranju s društvom za osiguranje i reosiguranje, ako bi zaključenje tih ugovora bilo suprotno ovom zakonu. Bez obzira što se kaže „sa“, a ne „s“, to nije suština.

Suština je članu 278. koji kaže – propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim propisa iz člana 243. stav 4. ovog zakona koji će se doneti posle početka primene ovog stava. Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o osiguranju „Službeni glasnik“ Republike Srbije, pa onda ide ceo niz raznih izmena od 2004. do 2013. godine, osim odredaba propisa koji su suprotne ovom zakonu.

Ovo čitam zato što je iz ovoga jasno zašto smo tražili da se briše ovaj član sa adekvatnim obrazloženjem, jer nije bilo potrebe da se na jedan preki način i preko kolena, preko svih granica pristojnosti ponudi poslanicima jedan zakon koji bi trebalo da je ozbiljan, a nudi se na jedan neozbiljan način.

Naravno da poštujemo prisustvo viceguvernerke, ali to što je ona prisutna na sednici ne znači da je dala odgovore. Imao sam par pitanja na koja nisam dobio odgovor, a najmanje prava da buni oko ovoga što se dešava u Skupštini ima…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, gospodine Živkoviću.

(Narodni poslanik Zoran Živković dobacuje s mesta.)

Molim?

Gospodine Živkoviću, kada kažem vreme, to je upozorenje da vam je isteklo vreme, ali možete završiti rečenicu, nije problem.

(Narodni poslanik Zoran Živković dobacuje s mesta.)

Verujte da nije namerno. Prijavite se, možete da završite.

(Zoran Živković, s mesta: U redu je.)

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Uz iskazivanje podrške amandmanu koji su predložili kolega Zoran Živković i Vladimir Pavićević, moram da podelim sa narodnim poslanicima svoje razočaranje zbog nekorektnosti koji se tiče dogovora između potpredsednicima i rada Skupštine na osnovu člana 158. stav 4.

Ja sam pretpostavljala da kada se ljudi među sobom nešto dogovore da to onda važi…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Čomić,po kom osnovu ste se javili?
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Član 158. stav 4. koji govori o raspravi u pojedinostima, koje se tiče amandman na naziv i na član i člana 87.

 
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Ja govorim o amandmanu i o vremenu koje mi je na raspolaganju da amandman obrazložim i taj i druge amandmane.

Dakle, član 158. stav 4. našeg Poslovnika kaže – da ukupno vreme za amandmane je 10 časova, što znači da se u toku jednog pretresa u pojedinostima može raspraviti najviše 300 amandmana.

Jedan od amandman koji ja podržavam je amandman koji je trenutno u pretresu i hoću da izrazim žaljenje što zbog nekorektnosti dogovora između potpredsednika Narodne skupštine, moram da kažem i protest jer neću imati prilike da odbranim amandmane koje sam ja potpisala, a koji se tiču pretresa u pojedinostima podnetim na druge zakone.

Zašto je važno da se o ovome govori..
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
Vi govorite o amandmanu?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Čomić…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Kada je u pitanju amandman koji je naziv iznad člana i član 87.

Zato što je tekst predloga zakona u članu 87. zabrana posredovanja u osiguranju. Vrlo daleko je asocijaciji…