Četvrto vanredno zasedanje, 26.01.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/33-15

26.01.2015

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:05 do 21:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Irena Aleksić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici i poslanice, predlozi zakona o kojima danas raspravljamo, a to su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci i o odbrani, imaju jedan osnovni cilj, a to je da se uspostavi što bolji sistem odbrane, što efikasniji, što kvalitetniji, što je u svakom slučaju od suštinskog značaja kako za našu državu, a isto tako i za naše građane.
Ono što bih želela da napomenem jeste da ono što je veoma bitno za svakog građanina ove zemlje i svake zemlje jeste, pored jedne ekonomske sigurnosti i stabilnosti, ono što mu je jako bitno jeste spoznaja da živi u državi u kojoj postoji jedan veoma siguran, moćan mehanizam odbrane. To je zapravo ono što daje osećaj sigurnosti svakom građaninu. Našim građanima možda čak i više, s obzirom na našu istoriju i s obzirom na brojne promene i brojne transformacije koje smo doživeli i mi kao društvo, a i naša vojska.
Možda jedna od najvećih takvih transformacija koju je doživela naša vojska, a desilo se 2010. godine, kada je ukinuto obavezno služenje vojnog roka i kada je učinjena profesionalizacija vojske.
Predloženim izmenama i dopunama predlaže se preciznije rešenje u donošenju obaveznih akcionih planova. To bi trebalo da doprinese jednoj efikasnijoj, kvalitetnijoj međusobnoj koordinaciji između svih organa koji se tiču poslova odbrane.
Zatim, predloženim izmenama i dopunama, to je ono što bih naročito pohvalila i što mislim da je jako dobro, ide se ka jednoj racionalizaciji troškova, pa se tako planira i predlaže sužavanje kruga pravnih lica koji rade na poslovima i zadacima koji su vezani za poslove odbrane, tako da će sada te delatnosti, naravno, u skladu sa zakonom, biti upućene samo na pravna lica od posebnog značaja za odbranu.
Takođe, u istom tom pravcu maksimalno će se raditi na racionalizaciji, odnosno da se vodi računa o tome kako se troši vojna imovina, stoga će biti organizovano vojno pravobranilaštvo u sastavu Ministarstva odbrane, a do sada je te poslove i zadatke obavljala Direkcija za imovinsko-pravne poslove. Mislim da je sve to jako pozitivno, s obzirom da živimo u veoma teškim ekonomskim vremenima, tako da sve što predstavlja jednu uštedu mislim da je jako dobro.
Ono što je posebno privuklo moju pažnju kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci, jesu promene koje se tiču člana 14a. Kako sam slušala svoje kolege koje su pričale pre mene i oni smatraju da je to nešto jako pozitivno. Sada se tim promenama omogućava aktivnim pripadnicima Vojske Srbije umesto zabrane, koja je nekada bila izričita, sada se omogućava, naravno, uz prethodnu saglasnost ministra, da mogu da učestvuju u različitim aktivnostima različitih građanskih udruženja koja se tiču odbrane, zatim kako da uspostavimo, kako da uskladimo naše zakone sa zakonima EU, tako da mislim da je to jako dobro iz više razloga i jako mi je drago što je prepoznata ta potreba da se taj član promeni, prvo, zato što mislim da zatvorenost nijednog tipa nije dobra i da ne može doneti ništa dobro, a drugo, ko bolje od naših vojnika poznaje okolnosti vojske, odbrane, tako da smatram da oni svojim učestvovanjem na taj način mogu samo da pomognu i uopšte mislim da je promena ovog člana jako dobra, uopšte taj aktivan pristup, aktivan princip.
Kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o odbrani, sada su vrlo precizno i vrlo detaljno izdvojene koje su to nadležnosti koje ima i Vlada Republike Srbije zato što u postojećem zakonu neke nadležnosti nisu bile dovoljno precizno i dovoljno jasno definisane, što u ovoj oblasti nikako ne može da se toleriše, tako da je to predloženim izmenama i dopunama to ispravljeno, tako da neće sada dolaziti do situacije da imamo neke praktične probleme kao što je to bilo zbog, kao što sam već rekla, nekih nedovoljnih jasnoća u postojećim zakonskim regulativama.
Takođe, vrlo precizno je definisano koje su to nadležnosti predsednika Republike. U nekim delovima nadležnosti predsednika Republike su proširene. Takođe, došlo je i do brisanja određenih tačaka, tačnije tačke 9. i tačke 12. iz jednog jednostavnog razloga – zato što je materija koju pokrivaju te tačke već regulisana drugim zakonima, konkretno Zakonom o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, to je tačka 9. i Zakonom o Vojsci Srbije, tačka 12.
Na samom kraju ono što bih volela da istaknem, da pomenem još jednom, jeste da je Vojska Srbije jedna izuzetno značajna institucija za sve njene građane. Možda najbolje u prilog tome govori i činjenica da je nekada dok je postojalo obavezno služenje vojnog roka pa možda jedan od najsvečanijih činova u životu svakog mladog čoveka bio ispraćaj u vojsku i to ne samo njega, nego od njegovih roditelja, čitave porodice, a onda je u jednom vremenskom periodu došlo do jednog nepravednog zanemarivanja Vojske, slobodno tako mogu da kažem. Jako mi je drago da primećujem da se poslednjih godina to i te kako menja. Najbolji primer i dokaz za to jeste vojna parada koja je održana ove godine, kada se vojska pokazala u svom punom sjaju, gde su građani zaista mogli da budu u pravom smislu te reči ponosni na svoju vojsku, da je vide da je jako moćna, da je jako dobro organizovana i da vide da može da ispuni svoju osnovnu namenu, a to je da u pravom smislu te reči brani slobodu svojih građana.
Srpska napredna stranka će uvek podržati sve što može da unapredi tako našu vojsku, tako i naš sistem odbrane u celini. Smatram da predložene izmene i dopune idu u tom pravcu, tako da će u danu za glasanje definitivno imati podršku SNS. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Krstimir Pantić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krstimir Pantić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, poštovani gosti iz Ministarstva odbrane, dame i gospodo narodni poslanici, Vojska Srbije je jedna od najuglednijih institucija u Republici Srbiji i taj svoj ugled i poštovanje koje Vojska Srbije ima u građanima Srbije sticano je i građeno vekovima. Danas je Vojska Srbije poželjan i ravnopravan partner svima u svetu.
Vojska Srbije učestvuje u velikom broju međunarodnih misija pod okriljem UN, a sa ciljem očuvanja mira u svetu. Ukoliko se ne varam, reč je o ukupno sedam misija u kojima učestvuju pripadnici Vojske Srbije. No, to nije jedini uspeh i jedina pozitivna strana koju Vojska Srbije prikazuje i danas i u Republici Srbiji i van granica naše zemlje.
Setimo se samo požrtvovanosti pripadnika Vojske Srbije u vreme prošlogodišnjih poplava kada su nesebično pomagali građanima da se evakuišu iz poplavljenih područja. Setimo se samo njihove energičnosti i požrtvovanosti na saniranju posledica poplava, kao i stvaranju uslova da se stanovništvo iz ugroženih područja vrati svojim domovima.
Takođe je vredno pažnje pomenuti i prošlogodišnju vojnu vežbu, koju je Vojska Srbije u novembru mesecu održala zajedno sa oružanim snagama Ruske Federacije i koja je ocenjena najvišim ocenama.
Od otvorenog neprijateljstva koje je Vojska Srbije imala sa NATO paktom 1999. godine i rata koji se tada desio, došli smo u situaciju da Vojska Srbije danas aktivno sarađuje sa ovom istom organizacijom i da je Srbija članica partnerstva za mir. Zato je naša obaveza da poštujemo i cenimo pripadnike Vojske Srbije, da ne dozvolimo da se oni na bilo koji način blate u javnosti, da ne dozvolimo da padne sumnja na njihov rezultat i zato ćemo u danu za glasanje podržati ove zakone. Siguran sam da će to učiniti i svi poslanici SNS. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, predstavnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se danas nalaze zakoni o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji su vitalni za pravilno funkcionisanje sistema odbrane Republike Srbije.
Ove izmene i dopune Zakona o odbrani i Vojsci Srbije su doneti na osnovu iskustava iz prakse i detaljnih analiza o primeni postojećih zakona na funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Osnovni cilj predlagača ovih izmena zakona je da se ovim izmenama izvrši usklađivanje sa postojećim zakonima i propisima, kao i da se omogući efikasniji rad Ministarstva odbrane uz maksimalne uštede, te da Vojsku Srbije učini efikasnijom i modernijom oružanom snagom.
Osnovne izmene u Zakonu o odbrani se odnose na proširenje nadležnosti predsednika Republike u oblasti odbrane, pa tako predsednik Republike sada daje saglasnost na nacrte svih osnovnih dokumenata planiranja razvoja, a ne samo na nacrt strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije. Proširene su nadležnosti i Vlade Republike Srbije, pa tako sada Vlada Republike Srbije ima ovlašćenja za donošenje akcionih planova za sprovođenje donetih strategija radi efikasnosti u njihovoj primeni.
Značajna je izmena Zakona o odbrani koja se odnosi na znatno preciznije uređivanje materije inspekcijskog nadzora u Vojsci Srbije, čime će se obezbediti efikasnije sprovođenje inspekcijskog nadzora i kontrola postupanja sprovođenja u skladu sa zakonom.
Takođe, možda i najznačajnije rešenje je upravo uvođenje institucije vojnog pravobranilaštva, koje predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane, čiji je zadatak da preduzima pravne radnje i pravna sredstva radi ostvarivanja i zaštite imovinskih interesa Republike Srbije u sistemu odbrane.
Osnivanje vojnog pravobranilaštva je izuzetno značajno zato što smatram da posebna služba koja je formirana i funkcioniše unutar Vojske Srbije, kao što je vojno pravobranilaštvo, može mnogo bolje da štiti interese Vojske Srbije nego neko pravno lice van sistema Vojske Srbije.
Što se tiče izmena Zakona o vojsci, pored značajnih izmena kojima se vrši usklađivanje i harmonizacija sa postojećim propisima i pravnim sistemom u cilju efikasnije primene ovih zakona, novim izmenama Zakona o vojsci se ponovo uvodi mogućnost da pripadnici vojske uz prethodnu saglasnost ministra odbrane učestvuju u aktivnostima udruženja civilnog sektora, kojima se ostvaruju ciljevi reforme sistema odbrane i Vojske Srbije.
Ovakvo rešenje kojim se omogućava pripadnicima vojske da učestvuju u aktivnostima civilnog sektora je vrlo značajno, jer je u skladu sa članom 141. Ustava Republike Srbije, koji definiše da je Vojska Srbije pod demokratskom i civilnom kontrolom.
Ova izmena Zakona o vojsci će vratiti nadzornu ulogu javnosti građanskog društva, što predstavlja jedan od stubova demokratske civilne kontrole sektora bezbednosti. Takođe, izmenama Zakona o Vojsci Srbije se preciziraju specifična zanimanja Vojske Srbije koja se obavljaju u posebno teškim uslovima, čime će se bolje zaštiti prava ovih pripadnika Vojske Srbije koji rade u teškim i opasnim uslovima, kao što su piloti, ronioci, padobranci.
Izmenama zakona se definiše i mogućnost da pripadnik Vojske Srbije nakon devet godina provedenih u statusu profesionalnog vojnog lica može biti primljen u stalni radni odnos kao civilno lice bez javnog konkursa, čime će se omogućiti ovim licima da i nakon ovog perioda nastave svoj rad i daju doprinos sistemu odbrane Republike Srbije.
Pre nego što završim svoje izlaganje, hteo bih da se osvrnem na neke pozitivne stvari u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, koje su se desile od kada ste vi, gospodine ministre, preuzeli dužnost. Kao što ste rekli Vojska Srbije po prvi put za 15 godina ima 75% popunjenosti rezervi naftnim derivatima i avionskim gorivom, dok je za vreme ministra koji je upravljao Ministarstvom odbrane do 2012. godine goriva bilo samo za dnevne potrebe, dok su ratne rezerve bile na nuli.
Takođe, neko iz opozicije je danas rekao da je stanje u vazduhoplovstvu kritično. Evo, postavljam pitanje – u kakvom je stanju bilo vazduhoplovstvo u vreme pre 2012. godine, ako znamo da je u to vreme prosečan nalet pilota lovačke avijacije bio dva i po sata, a sada nalet ovih pilota iznosi 40 sati? Toliko o tome kakvo je stanje u vazduhoplovstvu bilo nekada i kakvo je sada.
Takođe, racionalnim korišćenjem sredstava od uštede u prošloj godini, Vojska Srbije je uspela da kupi preko 30 hiljada gas maski. Opet osnovano postavljamo pitanje – šta se sa tim novcem dešavalo pre 2012. godine?
Gospodine ministre, hvala vam na veličanstvenoj Vojnoj paradi koja je pokazala da građani Srbije imaju oružane snage na koje mogu da se ponose. Smatram da je zaista lepo bilo videti ponos u očima srpskih vojnika koji su prolazili pored ogromnog broja građana koji su došli da vide tu Vojnu paradu.
Smatram da će ove izmene i dopune Zakona o odbrani i Vojsci Srbije znatno doprineti efikasnijem i boljem funkcionisanju sistema odbrane i Vojske Srbije, čime će ove institucije zadržati zasluženi ugled i poverenje građana Srbije. Upravo iz ovih razloga ću podržati ove izmene zakona. Pozivam vas da i vi isto učinite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Gospodine ministre, gospođo i gospodo iz Ministarstva odbrane, za razliku od kolega koji su danas primetili veliki broj uniformi, meni je izuzetno zadovoljstvo da ovoliko visokih zvaničnika Vojske Srbije učestvuje u današnjoj raspravi, na čelu sa gospodinom ministrom. Ja sam bio dosta dobar vojnik.
Nakon donetih zakona 2007. godine i njihovih izmena i dopuna u oktobru 2009. godine, uočenih problema i nedostataka, otklanjanje istih ili sličnih nadležnosti, dopune nadležnosti koje su nejasno ili neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene, pristupilo se izmenama i dopunama navedenih zakona, a sve u cilju obezbeđenja jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane i efikasnijeg komandovanja i rukovođenja Vojskom Srbije, kao i efikasnijeg funkcionisanja iste.
Javan rasprava o nacrtima oba zakona, odnosno oba zakonska predloga obavljena je početkom 2014. godine u više gradova u Srbiji.
Ono što bih posebno istakao u oba predloga izmena i dopuna zakona je sledeće: predlog da se Vojska Srbije strukturno deli na rodove i službe, rodovi i službe na vrsta, a vrste na specijalnosti. Izmenom i dopunom zakona predviđeno je da se pojedini rodovi Vojske Srbije grupišu u vidove pri čemu su predviđeni vidovi Vojske Srbije: kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana. Posebno ističem, kao i većina mojih kolega u raspravi, da je zbog tradicije ponovo vraćen naziv – Ratno vazduhoplovstvo i vazduhoplovna odbrana. U javnoj raspravi je bilo sasvim suprotnih i iznetih primedbi na onaj naziv „ratno“, kao i da ukažem na to, obzirom da Vojska Srbija ima rečne jedinice, na povratak mornaričkih činova ovim predlogom zakona.
Predlogom zakona rodove i službe određuje predsednik Republike na predlog ministra odbrane, dok vrste i specijalnosti rodova i službe Vojske Srbije određuje ministar na predlog načelnika Generalštaba.
Predlogom zakona je navedeno da se organizacione promene Vojske Srbije realizuju u skladu sa odredbama dugoročnog razvoja sistema odbrane, strategijskog predloga odbrane Srbije, kao i srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane.
Zakonom o odbrani uređuje se sistem odbrane, nadležnosti državnih organa i Vojske Srbije u odbrani, kao i prava i dužnosti državnih organa, lokalnih uprava, pojedina, tj. građana, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u odbrani.
Zakonom o vojsci uređuje se organizacija, sastav i način delovanja, položaj i nadležnosti Vojske Srbije, specifičnosti obavljanja vojne službe, komandovanja i rukovođenja. Takođe, predlogom zakona uređuju se činovi i zvanja u Vojsci Srbije, obeležje i simboli, vojni praznici, javnost rada, demokratski civilna kontrola, verska služba i mnoga druga pitanja od značaja za Vojsku Srbije.
Ono što bih na kraju posebno istakao je predlog da oni koji provedu devet godina bez prekida, kao profesionalni vojnici, mogu bez konkursa biti primljeni u oružane snage, kao civilna lica, ukoliko se za to ukaže potreba, kao i na predlog da se porodilje i trudnice ne razrešavaju dužnosti dok su na porodiljskom i trudničkom odsustvu, već da po završetku se vrate na svoje radno mesto.
Ubeđen da će ove izmene i dopune poboljšati sveukupno stanje u Vojsci Srbije i očuvanje svetlih tradicija njene bogate prošlosti, u danu za glasanje podržaću izmene i dopune predloženih zakona.
U ovom trenutku pomenuo bih žeton, koji smo danas pominjali. Video sam žeton i on mi mnogo liči na neki žeton koji sam davno dobio od bivše američke ambasadorke u Srbiji. Jedino što nije imao četiri ocila, nego je imao orlove. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima mr Miloš Tošanić.
...
Srpska napredna stranka

Miloš Tošanić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, gospodo iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, ministar Bratislav Gašić je u izlaganju na početku prezentovao ova dva zakona izuzetno podrobno i detaljno i vrlo dobro nas usmerio na delove koje ćemo izlagati i na delove o kojima ćemo raspravljati, tako da ću se ukratko osvrnuti na oba ova zakona, s tim što u prethodnim izlaganjima, koliko sam mogao da primetim, nisam primetio ništa puno loše što se tiče ovih zakona, čak naprotiv.
Što se tiče samog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, njima je izvršeno usklađivanje sa novodonetim propisima i uredbama, kao nižim hijerarhijskim dokumentima, kao što su Uredba o rodovima i službama, verskoj službi, simbolima, obeležjima, komandovanju, rukovođenju i drugo. Precizno je definisano šta je specifična vojna služba i vojna služba pod otežanim uslovima. Takođe, dopunjeni su sadržaji delokruga nadležnosti Ministarstva odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije šta donose, potpisuju i propisuju. Detaljno je uređena nova oblast u vezi vođenja evidencije stanja u službi profesionalnih pripadnika i civilnih lica, a takođe su detaljno dopunjeni sadržaji u vezi stanja pripadnika u službi, kao što su: napredovanje, penzionisanje, plata, naknade, prestanak službe, odgovornost, disciplinske mere, odlikovanja, priznanja itd.
Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o Vojsci Srbije i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršene nakon stupanja na snagu izmena važećeg zakona izvršenih po zakonu o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Takođe, razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje uočenih nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona i potreba preciziranja pojedinih ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje je moguće doneti za izvršenje ovog zakona.
Cilj koji treba postići podnošenjem ovog zakona je efikasnije komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.
Što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, ovde je sada precizno definisano mnogo pojmova, kao što su: šta je to sistem odbrane, šta je odbrana, koji su subjekti sistema odbrane, šta je civilna, a šta vojna odbrana. Takođe, definisani su pojmovi: šta je doktrina Vojske Srbije, šta su doktrinarni dokumenti, šta su srednjoročni i dugoročni planovi i pregledi odbrane u kojima se definišu ciljevi i procenjuju potrebna finansijska sredstva.
Istaći ću da je veoma pozitivna dopuna člana 14. prema kojem je veoma detaljno obuhvaćena nadležnost i poslovi Ministarstva odbrane po specifičnim oblastima i funkcijama, tako da se sada predlaže 59 zadataka.
Ovim zakonom je detaljno dopunjen sadržaj u vezi inspekcijskog nadzora u Ministarstvu odbrane, u svim oblastima odbrane propisanih zakonima i drugim propisima. Detaljno je dopunjen važan sadržaj u vezi logističke podrške Vojske Srbije, a radi zadovoljavanja suštinski važnih operativnih potreba Vojske Srbije.
Značajno je dorađen sadržaj u vezi opšte i delimične mobilizacije. Unete su novine u vezi uređenja javno-privatnih partnerstava, a radi zaključivanja ugovora o delatnostima značajnim za odbranu, rekonstrukcije i održavanje vojnih objekata, pružanja usluga i slično. Detaljno su dopunjeni važni sadržaji u vezi sa vojnim pravobranilaštvom i sudovima.
Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba otklanjanja problema i nedostataka uočenih u postupku redovnog praćenja primene propisa i akata, a kojima se uređuje sistem odbrane i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu poslednjih izmena važećeg zakona izvršenih u zakonu o izmeni Zakona o odbrani.
Poseban razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje višestrukog uređivanja istih ili sličnih nadležnosti i njihovog nepotrebnog ponavljanja u više zakona i dopuna nadležnostima koje su nejasno ili neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene i neophodne su za efikasnije funkcionisanje sistema odbrane za koje je odgovorno Ministarstvo odbrane.
Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je obezbeđenje jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane.
Na kraju, želim da kažem da je gospodin ministar Bratislav Gašić, na mestu na kome se nalazi, izuzetno dobro obavio svoj zadatak, da je pokazao da je dosledan i dostojan mesta na kome se nalazi, da će vojsku i odbranu dovesti na nivo, na taj pijadestal gde će biti na samom vrhu, da će podići maksimalnu borbenu gotovost Vojske Srbije. U to ime, ministru želim puno uspeha u radu, uz napredno vam bilo, a svima ostalima se zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milan Stevanović.