Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Reč ima ministar Nela Kuburović. Izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Tačno je da imamo problema kada je u pitanju zastara pojedinih krivičnih dela, ali ja sam već nekoliko puta iznosila statistiku kada je u pitanju nasilje u porodici.
U ovom slučaju nemamo problem sa zastarevanjem, ali imamo problem sa blagom kaznenom politikom sudova. Tačno je da su činioci osuđuju, ali se izriču uslovne osude, kazne zatvora u vrlo malom broju slučajeva, čak i tamo gde je izrečena kazna zatvora, zatvor bude izrečen u trajanju do šest meseci, iako Zakonik o krivičnom postupku predviđa strožije kazne. Tako da samo budemo precizni, ovde nema reči o zastarevanju krivičnog gonjenja, već o blagoj kaznenoj politici sudova.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dobro je što je usvojen ovaj amandman.
Ali, ja mislim da smo uveli jedan loš običaj da se poslanici zahvaljuju Vladi što Vlada prihvata naše amandmane. Naprotiv, ja u očima ministarke vidim zahvalnost nama koji smo dali ovako dobar amandman koji je popravio zakon i Vlada je konstatovala to samim tim što je usvojila.
Mere koje su predviđene u ovom članu, po amandmanu koji je usvojen, pomoći će nam da zaštitimo onu jadnu Srbijanku od onog nasilnika koji je već četiri godine maltretira.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Marinika Tepić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Samo zbog toga da navežbamo ime, još jednom hvala i na datoj reči, predsedavajući.
Ja ću ipak nastaviti onom praksom kojom sam u toku današnjeg dana govorila o amandmanima, da se zahvalim najpre na pažljivom slušanju od strane ministarke i da primetim da je jedna od novih ministara u Vladi, koja je aktivno učestvovala u diskusiji, za razliku od nekih svojih prethodnika koji su prvi put na ministarskoj funkciji i evo, želim to javno da kažem i sa punom pažnjom, rekla bih, ne samo zbog toga što su neki amandmani LSV usvojeni, već zato što sam naprosto primetila da postoji pozitivan odnos prema promišljanju i onih amandmana, odnosno sadržine amandmana koji su odbijeni, ali sa nekim bar gestikulativnim naznakama da su opravdani i da će, nadam se u nekom potonjem vremenu, kada takođe dođe do intervencije u zakonima, naći svoje mesto u izvornom predlogu zakona nadležnog ministarstva.
Ovaj naš amandman na član 35. je prihvaćen, kao i koliko sam mogla da primetim svih kolega koji su imali intervenciju na član 35, bez obzira kako taj amandman glasio, da li da glasi ovako do tačke, ili da se posle zareza briše, ali je suština ista, a to je da smo uspeli da sačuvamo i krivično delo, kršenja zaštita mera od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, jer smo svi nekako ipak u načelnoj raspravi reagovali na to da ovo krivično delo, bez obzira na usporenu sudsku praksu i na nedavanje željenih rezultata ovim krivičnim odredbama, ipak ne treba eliminisati kao krivično delo i ostaviti ga u opticaju, jer ne može da šteti. Na kraju krajeva, može samo da koristi, ali svakako ne može da šteti. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić, po amandmanu. Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.
Poslanička grupa SDS i Narodnog pokreta Srbije je podnela amandman na član 35. i taj amandman je usvojen, što je za nas zadovoljstvo i znači da neko zapravo čita i posvećuje se ovim amandmanima koje mi podnosimo, bez obzira što dolaze od strane opozicije.
Takođe, kao i moja koleginica Marinika, pozdravljam posvećenost ministarke da popravimo barem malo zajednički zakon, odnosno Predlog zakona koji je pred nama.
Što se tiče samog člana, dakle, mi smo predložili brisanje u stavu 1. jednog dela iza reči „produžena“, dakle - kaznom zatvora do 60 dana, kazniće se za prekršaj lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena ili produžena.
Dakle, predlogom ovog zakona, s obzirom da se radi o prekršaju, postupanje lica protivno meri zaštite nasilja u porodici koja mu je izrečena sankcioniše se kao prekršaj, za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, rešenja prema kome je takvo delo svrstano, odnosno inkriminisano kao krivično delo.
Smatramo da je to postojeće rešenje bolje nego da to tretiramo kao prekršaj, pre svega, zbog bolje zaštite žrtava nasilja u porodici, ali isto tako i da bi takva odredba imala i bolji odvraćajući efekat onih koji su nasilje činili ili će činiti.
Dakle, u okviru predloga amandmana na zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika predlažemo zadržavanje postojećeg krivičnog dela u ovoj sferi, a smatramo da takva dela treba da budu tretirana kao krivična dela, a ne kao prekršaji. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Na član 35. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije
Zahvaljujem.
Evo nas na kraju Predloga zakona, kod člana 35. i kaznenih odredbi. Odmah i ja da se pridružim da podržavam što je promenjen stav 1. ovog člana zakona, gde je mera zaštite od nasilja u porodici izbrisana iz ovog člana, tako da je samo za hitnu meru ostavljena ova prekršajna prijava, a mere zaštite od nasilja u porodici su ostale kažnjive po Krivičnom zakoniku, član 194. tačka 5.
U stavu 2. ovog člana predviđena je i kazna od 50 do 150 hiljada dinara za odgovorno lice u nadležnim institucijama i ustanovama koje ne prijave nasilje. Ali, pošto smo mi ovih dana uglavnom razgovarali i pričali o tome da je za prevenciju nasilja u porodici kriva uglavnom nekoordinisana aktivnost nadležnih institucija i uglavnom se sva krivica svodila na policiju, tužilaštvo, centar za socijalni rad, ja sam i DSS ovde predložila amandman da i za njih predvidimo neku kaznenu odredbu.
Ako već hoćemo da ih označimo da su krivi, ajmo da ne ostavimo samo da se pozivamo na njihovu profesionalnost, nego da na neki način odredimo da i oni mogu da budu kažnjeni novčano ako se ne pridržavaju mera u ovom zakonu, ako recimo ne završe specijalnu obuku, ako ne imenuju sastav, odnosno svoje članove u sastav za Grupu za koordinaciju i saradnju, ako ne izreknu hitnu meru, a ima indicija i imaju obaveštenje da treba da izreknu hitnu meru, da jasno stavimo do znanja da i nadležni zaposleni i odgovorni u ovim institucijama treba da budu podložni kaznenim merama.