Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandmane je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandmane je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala poštovani predsedavajući.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, podnela sam amandman da se u članu 2. Predloga zakona doda stav 2, a sa ciljem da se dodatno definiše član 2. Predloga zakona.

Zaštita korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu prilagođava se korišćenju finansijskih usluga putem savremenih informaciono-tehnoloških sredstava kao što su internet i mobilni telefon, a sve u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

U 2017. godini broj korisnika u Srbiji, koji su obavljali plaćanje putem interneta, dostigao je broj od gotovo dva miliona korisnika, dok je broj onih koji su obaljali mobilna plaćanja po prvi put prešao broj od jednog miliona. Zaštita se odnosi ne samo na usluge koje pružaju institucije pod nadzorom NBS, već i na druge učesnike na tržištu kapitala poput investicionih fondova i fondova.

Ugovaranjem na daljinu, korisnicima finansijskih usluga, omogućava se pristup najširem asortimanu finansijskih usluga koje postoje na domaćem finansijskom tržištu bez obzira na mesto njihovog prebivališta i koliko je udaljena najbliža ekspozitura finansijske institucije.

Obaveze pružalaca usluga i prava korisnika tih usluga kod ugovaranja na daljinu jasno su i nedvosmislen uređene ovim predlogom zakona, što će doprineti jačanju poverenja korisnika u primenu savremenih tehnika ugovaranja poput elektronske trgovine i elektronskog i mobilnog bankarstva, a time posredno i povećanoj sveukupnoj tražnji za finansijskim uslugama, ali i snižavanju njihovih troškova.

Srpska napredna stranka će u danu za glasanje sa zadovoljstvom podržati sve ove predloge zakona. Ja vam se zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč?
Koleginice Kovačević, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovana guvernerko, dame i gospodo narodni poslanici, digitalizacija društva u finansijskom sektoru se vrlo brzo razvija, stoga je sasvim realna potreba zaštititi korisnike koji nisu fizički prisutni u momentu kada im se pružaju informacije ili kada zaključuju ugovore. Obaveza finansijske institucije je da korisniku pruži jasne i relevantne informacije, što će mnoge ohrabriti da počnu da koriste elektronske finansijske usluge.

Uz dužno poštovanje prema svima koji se već uveliko nesmetano služe elektronskim bankarstvom, veliki broj ljudi je skeptičan i ne usuđuje se da počne koristiti onlajn trgovinu. Najvažnija stavka je znati da ste zaštićeni. Druga stavka jesu saznanja o načinu na koji možete svoje transakcije lako i brzo obavljati uz manje troškove, bez čekanja u redovima i bez troškova odlaska u mesto gde neka institucija ima svoju ispostavu. Ove usluge bi najviše koristile našim najstarijim sugrađanima. Nadam se da će se neka udruženja dosetiti da organizuju obuku iz finansijske pismenosti. Ministarstvo prosvete organizuje takvu obuku za naše mališane i to je jako korisno.

Što se tiče privrede u Srbiji, privreda ima značajne koristi i uštede od kada se vodi odgovorna ekonomska politika, kolika je ušteda izvoznika samo na kursnim razlikama koje su do 2012. postojale izlišno je govoriti. Koliko za privredu znači stabilan investicioni ambijent jasno govore renomirane kompanije koje su došle da posluju u Srbiji. Na našem tržištu sada posluje i jedna indijska kompanija „Tafe“.

Uspeh domaće privrede utiče na kvalitet života svih nas, zato smo veoma zahvalni na naporima koje ulaže Narodna banka Srbije i mi vam se na tome zahvaljujemo. Svakako ćemo podržati u zakone u danu za glasanje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovane kolege i koleginice, saglasno čl. 27 i 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 sati, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Svetlana Nikolić Pavlović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić Pavlović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Svetlana Nikolić Pavlović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana guvernerko Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, predlažem da se u članu 2. Predloga zakona doda stav 2. koji glasi – osnovnim pojmovima i realizacijom ovog zakona obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređenje medicinskih ustanova, time se dodatno definiše član 2. ovog Predloga zakona.

Narodna banka Srbije je u proteklih šest godina obavljala i veoma značajnu ulogu u procesu evropskih integracija Republike Srbije, i to kroz proces pridruživanja i kroz proces pristupanja. Učešćem u radu 11 od 35 pregovaračkih grupa, Narodna banka Srbije je po obuhvatu i broju oblasti za koje je nadležna ostvarila ulogu jedne od vodećih institucija u pregovorima Republike Srbije sa

Evropskom unijom. U procesu evrointegracija Narodna banka Srbije rukovodi pregovaračkom grupom 17 – ekonomska i monetarna pitanja, koja uključuje predstavnike 12 državnih institucija. Pregovaračka grupa Narodne banke Srbije pripremila je predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 17, koji je Vlada Republike Srbije usvojila u martu 2018. godine. U okviru pregovaračke grupe devet – finansijske usluge, kojom rukovodi Narodna banka Srbije, uz veliko zalaganje, profesionalizam i trud svih članova pregovaračke grupe sačinjen je predlog pregovaračke pozicije.

Vlada Republike Srbije je pregovaračku poziciju za Poglavlje 9 usvojila 12. oktobra 2017. godine, a Sekretarijatu saveta Evropske unije dostavila 16. oktobra 2017. godine, pri čemu je kvalitet ovog dokumenta potvrđen u procesu konsultacija sa Evropskom komisijom, u kojem nije bilo dodatnih komentara. Sa takvom odgovornom politikom Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije stvoreni su uslovi za nastavak ulaganja u medicinske ustanove, zahvaljujući čemu je u protekle četiri godine u zdravstvo Srbije uloženo više nego u proteklih nekoliko decenija.

Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati ove predloge zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, članom 2. definisani su pojmovi upotrebljeni u zakonu, detaljnim objašnjenjem dat je i pregled pojmova neophodnih u kreiranju ovakvog zakonskog rešenja u eri digitalizacije i primeni savremenih tehnologija u poslovanju.

Podnetim amandmanom ističe se značaj realizacije ovog zakona za sve oblasti koje su važne u vođenju svakodnevnih životnih aktivnosti i to za sve građane, a naročito kroz sagledavanje modernih, jednostavnih i bezbednih rešenja, delujući u današnje vreme kada se koriste informacione komunikacione tehnologije i jasno je da je velika uloga i značaj i telekomunikacionog saobraćaja. Jer, kako saobraćaj definišemo najjednostavnije? Kao prenos robe, prevoz ljudi i prenos informacija od tačke A do tačke B, a vodeći računa najpre o bezbednosti.

Ovde je važno napomenuti da je sredstvo komunikacije na daljinu, kako je dato u Predlogu zakona, svako sredstvo koje se može koristiti za neposredno oglašavanje, dostavljanje informacija u predugovornoj fazi, davanje i/ili prihvat ponude, pregovaranje i zaključivanje ugovora bez istovremenog fizičkog prisustva pružaoca usluge i korisnika, npr. putem interneta, elektronske pošte, pošte, telefaksa i telefona. Znači, ovde dolazimo do momenta gde se prepoznaje važnost poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja, naročito vodeći računa o dobro razvijenoj mreži, o stabilnoj mreži, o kvalitetnim elementima infrastrukture, do dobro obučenog kadra koji će biti odgovorni za dobro i bezbedno pružanje usluga korisnicima, a sa druge strane i za pružaoce usluga i njihovo poslovanje.

Ovde s punim pravom može da se govori o stabilnosti, o kvalitetu, o stručnom i odgovornom kadru, kao što postupa odgovorno rukovodstvo dolaskom na vlast SNS, jer svaka manja celina u Republici Srbiji u svakom segmentu beležiće sve bolje rezultate, sigurna sam, ako bude delovala kao što vode politiku predsednik gospodin Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, Narodna banka Srbije, kao koordinisana celina u državi Republici Srbiji koja ima cilj, sopstvenu disciplinu i koja baš zbog takvog njihovog delovanja beleži rast, razvoj i u kojoj se omogućava bolji kvalitet života građana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč?
Kolega Zeljug, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković, dame i gospodo kolege poslanici, na član 2. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu predao sam amandman i dodao stav 2. kako bi se osnovnim pojmovima i realizacijom zakona obezbeđivao sveukupan razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na državnu upravu.

Vlada Republike Srbije predvođena SNS postavila je pred sebe prioritet koji se odnosi na unapređenje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u svim oblastima, a pre svega u oblasti privrede i državne uprave. Usvajanjem ovog zakona i njegovom primenom dodatno bi se olakšao privredni ambijent u Republici Srbiji, a posao državne uprave ogleda se u stvaranju što bržih i efikasnijih procedura za ulaganje u privredu naše zemlje, što će rezultirati nastavkom privrednog rasta i proizvodnje, kao i stvaranjem novih radnih mesta, što i jeste jedan od glavnih političkih ciljeva Vlade Republike Srbije.

Predloženim zakonom se sveobuhvatno i konkretno uređuje zaštita finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, čime se istovremeno obezbeđuje viši nivo zaštite prava i interesa korisnika predmetnih finansijskih usluga. Ujedno se stvara kod stranih investitora glavni preduslov stabilnosti i poverenja u finansijski sistem i na taj način dodatno privlače nove investicije i osigurava razvoj već realizovanih, kao i investicije koje su u toku.

Najveću zahvalnost u ostvarenju stabilnosti monetarne politike i stabilnosti finansijskog sistema dugujemo Narodnoj banci Srbije i guverneru.

U cilju nastavka vođenja ovakve odgovorne politike od interesa za građane i sveukupan razvoj Republike Srbije, pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže predloženu izmenu, kao i predloženi zakon. Zahvaljujem.