Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Svetlana Nikolić Pavlović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, sveopšti trend digitalizacije društva koji se osetno brže razvija u finansijskom sektoru, vrednost obavljenih transakcija karticama na internetu u 2017. godini je oko 20 milijardi dinara i dovodi do potrebe da se uvede posebna zaštita za korisnike koji nisu fizički prisutni u momentu pružanja informacija ili zaključivanja ugovora koji koriste internet ili mobilne telefone, što stvara rizik da će korisnik bez potrebnih objašnjenja izabrati finansijski proizvod i obavezati se prema finansijskoj instituciji ugovorom koji ne odgovara njegovim potrebama, a može trajati više godina.

Ovim zakonom se uvodi posebna zaštita za korisnike svih finansijskih institucija koje posluju na našem tržištu, uključujući i one koji nisu pod nadzorom Narodne banke Srbije. Zaštitom su obuhvaćeni, ne samo potrošači, već i poljoprivrednici i preduzetnici.

Korisnici finansijskih usluga osetiće pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja odgovara njihovim potrebama, bez obzira na to koliko je daleko najbliža ekspozitura.

U svakom slučaju, dalje se podstiče već prisutna digitalizacija u finansijskom sektoru i ohrabruju korisnici na masovniju upotrebu tih usluga putem savremenih sredstava komunikacije, dodatnom zaštitom, te je u prošloj godini po prvi put broj korisnika mobilnog bankarstva u Srbiji prešao broj od jednog miliona korisnika.

Svi ovi pozitivni efekti i finansijska sigurnost doprinose razvoju Republike Srbije, a svakako stvaraju se uslovi za dalje ulaganje u zdravstvo i poboljšanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga. Zato u danu za glasanje SNS će podržati ova predložena zakonska rešenja. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić. Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnetim amandmanom se dodatno definiše odnos prema drugim propisima, jer u članu 3. Predloga zakona jasno je definisano da u okviru pružanja finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu pitanje zaštite korisnika apsolutno je sagledano i da će budući korisnik u svakom pogledu, uz dobra zakonska rešenja, biti zaštićen.

Kako je u stavu 2. ovog člana definisano da se ugovor na daljinu može zaključiti i upotrebom sredstava komunikacije na daljinu u formi elektronskog dokumenta uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, jasno je da je jako važno da korisnik, koristeći instrument elektronskog potpisa bude siguran i da ima poverenje kada se vrši prenos informacija od izvorišta do odredišta, odnosno kada se vrši prenos usluge od prijema do uručenja. Takođe, korisnik treba da bude siguran da će informacija biti preneta u garantovanom roku, u obliku u kom je poslata, da će biti vidljiva učesnicima u sistemu samo sa onima sa kojima je on upoznat, a od pružaoca usluge se očekuje dobra, kvalitetna, bezbedna infrastruktura i povezanost.

Ovakvim zakonskim rešenjima građani Republike Srbije imaju sve više poverenja u funkcionisanje sistema u Republici Srbiji. Da građani prepoznaju i vrednuju rezultate rada, da poštuju i osećaju rezultate marljivog rada predsednika gospodina Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije, kroz razne pokazatelje, nesumnjivo potvrđuju iz izbore u izbore dajući podršku dobrom, sigurnom i odgovornom timu. To se prepoznaje i građanima je potpuno jasno da rad Narodne banke Srbije za rezultat ima nisku i stabilnu inflaciju, da ima stabilan devizni kurs, da ima niže kamatne stope na kredite, i to se potvrđuje dobrim zakonskim rešenjima u interesu građana Srbije koji su danas na dnevnom redu. Otvaranje novih radnih mesta, povećanje finansijske sposobnosti naših građana dovode do povećanja broja finansijskih usluga i tome doprinosi odgovoran rad rukovodstva dolaskom na vlast SNS i shodno tome intenzivno se radi na stvaranja uslova za što bolji kvalitet života građana. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Izvolite, kolega Zeljug.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Na član 3. Predloga zakona o zaštiti finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu podneo sam amandman gde se dodaje stav 5. koji ima za cilj usklađivanje predloženog zakona sa drugim propisima i obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije, osvrćući se na državnu upravu.

Predlog zakona uređuje odnos prema drugim propisima. Kako bi se izbegle poteškoće u primeni, predviđeno je da se pitanje zaštite korisnika koja nije uređena zakonom shodno primenjuju odredbe, propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga, zaštita potrošača, finansijske usluge koje su predmet ugovora na daljinu, poslovanje pružalaca finansijskih usluga i zaštita podataka o ličnosti.

Osnovni ciljevi donošenja zakona jesu unapređenje prava korisnika finansijskih usluga i dodatna zaštita istih, kao i preciznije određivanje praktičnih pitanja kod ugovaranja na daljinu, kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvenim pravima EU. Ova odredba zakona koja predviđa usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravom EU ima višestruki značaj za Republiku Srbiju.

Prvi razlog jeste nedvosmislena odlučnost Vlade Republike Srbije da Srbija bude na evropskom putu, a diplomatski napori predsednika Aleksandra Vučića dodatno učvršćuju ovakvu odluku i danas posle dugog niza godina iščekivanja imamo jasno utvrđen rok pristupanja društvu zemalja članica EU.

Drugi razlog za usvajanje ovog zakona jeste dodatno olakšavanje priliva stranog kapitala. Prema podacima Narodne banke Srbije u 2017. godini direktne strane investicije iznosile su 2,1 milijarde evra, iako je planirano 1,7. U cilju prihvatanja amandmana, pozivam kolege da ga podrže.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nemojte da se ljutite, moram da prekidam da bismo poštovali vreme. Čisto kolegijalno da ne pomislite da ne želim da dozvolim da se završi misao ili rečenica. Hvala na razumevanju.
Na član 3. amandman je podneto narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi guverner sa saradnicima, koleginice i kolege, kroz član 3, odnosno stavovima od 1. di 4. definisan je odnos prema drugim propisima na koji sam podneo amandman 3. kojim se dodaje stav 5. koji glasi – usklađivanjem ovog zakona sa drugim propisima obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine.

Pripremajući amandmane koje sam podneo na ovaj zakon, detaljno sam analizirao sve članove zakona i mogu slobodno da kažem da je cilj zakonskog predloga da se umanje rizici, da će korisnik, iz razloga što predstavnik finansijske institucije nije fizički prisutan u momentu pružanja informacija ili zaključivanja ugovora, izabrati proizvode i obavezati se prema finansijskoj instituciji ugovorom koji ne odgovara njegovim potrebama i zbog toga snositi posledice dugi niz godina.

Ovim zakonom se korisnici štite i od pružanja i naplaćivanja usluga koje nisu zatražili, budući da je izričito propisano da su oslobođeni od bilo kakvih obaveza u slučaju usluga koje nisu naručene, kao što je npr. slučaj sa određenom vrstom osiguranja kod kojih korisnik uopšte i nije svestan da ima bilo kakve obaveze, niti je te usluge tražio.

Moram da naglasim da bi se donošenjem zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu izvršilo usklađivanje sa zakonskom regulativom EU.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije je mnogo radila i mnogo uradila u prethodnom periodu, postavljala je ciljeve i prioritete, a svima su nam bili potrebni dalekosežni ciljevi koji su nam pomogli da zaobiđemo prepreke na koje smo nailazili i koje su nam podmetali svakodnevno. Srećom što su naši ciljevi bili snažniji i jasniji, lakše nam je bilo da se borimo za njih i da garantujemo da ćemo ih realizovati.

Još jednom bih naglasio da su ovim Predlogom zakona detaljno uređeni pravo na informisanje korisnika finansijskih usluga.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala doktore.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Tarbuk.
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana guvernerko Narodne banke Srbije sa saradnicima, uvaženi građani Srbije, predloženim amandmanom bih u članu 3. Predloga zakona dodao stav 5. koji ukazuje na usklađenost ovog zakona sa drugim propisima i obezbeđuje sveukupni razvoj Srbije, sa posebnim osvrtom na lokalnu samoupravu.

Predloženi zakon sadrži nekoliko najbitnijih načelnih obeležja. To su unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji, to je smanjivanje troškova privrede u delu koji se odnosi na poslovanje platnim karticama i on lajn trgovinom, stvaranje pretpostavke da dalji razvoj finansijskog tržišta, posebno u delu otklanjanja prepreke za razvoj lokalne, međunarodnog repo tržišta i tržišta finansijskih derivata, dodatno zaštita korisnika finansijskih usluga, kroz povećanje transparentnosti i pružanja tih usluga, kako bi svakom građaninu i privrednom subjektu omogućili da lakše donose pravu odluku o izboru usluga i finansijskih institucija u skladu sa njegovim realnim potrebama.

Naravno, Banka Srbije nastoji svojim propisima da podrži i dostigne korišćenje savremenih tehnologija kod usluga koje pružaju finansijske institucije, imajući u vidu i potrebe korisnika finansijskih usluga u 21. veku.

Ovaj set zakona naravno da treba podržati i, naravno, ako budete imali snage i vremena, i moj amandman. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Tarbuk.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik dr Desanka Repac.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima Mladen Lukić. Izvolite.