Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u ovoj godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti, konstatujem da imamo 67 narodnih poslanika, koji su se prijavili.
Radi utvrđivanja broja prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika, te da imamo uslova za nastavak rada, odnosno pretresa u pojedinostima po tački 1.
Sa nama su u ovom trenutku ministri Vlade Republike Srbije Siniša Mali i Branko Ružić.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovde raspravljamo o 62 predloga tačaka dnevnog reda, a očigledno da u pojedinostima nećemo stići da raspravljamo o glavnom zakonu koji je u sklopu tačaka dnevnog reda, to je Zakon o budžetu.

U ovom zakonu o kome raspravljamo u pojedinostima, zahvaljujući samo redu na kojem možemo da raspravljamo o njemu u pojedinostima, a inače što se tiče amandmana koje je podnela SRS, oni su smisleni sa ciljem da se iz svih zakona, pa i ovog zakona izbriše ono što je nepotrebno.

U drugom članu se radi o terminologiji odnosno izrazima koji su u ovom zakonu i smatramo da je to suvišno, da bi trebalo, suštinski dobar je zakon zato što se o objedinjavanju podataka, zato što se radi o bazi podataka i to je primedba nas srpskih radikala.

Ono što je osnovna primedba to je što ovakvim načinom rada i ovakvom praksom koja se uvela u parlament, mi u stvari bežimo od suštine postojanja ovog parlamenta, a to je da se raspravlja o veoma, veoma bitnim tačkama. Ponovo kažem, mi srpski radikali, pridajemo značaj svim zakonima, ali postoji jedan zakon, što kaže zakon svih zakona, to je Zakon o budžetu.

Ono što treba javnost da zna, da se ponovi nekoliko puta, to je da zahvaljujući ovim besmislenim amandmanima koje vladajuća koalicija ulaže, mi smo u situaciji da nam se na neki način uskraćuje ta mogućnost da raspravljamo o svim zakonima, a pogotovu Zakonu o budžetu. Nema više nikakvih skrivanja, nema nikakve mistike, očigledno da je ovo taktika kojom se služi vladajuća koalicija, odnosno vlast.

Ne znam koliko će vam se to isplatiti. Imate ovde prave primere u ovima koji su sad u nekim savezima. Sećate se samo kada je Gordana Čomić predsedavala, ona je crno da crnje ne može biti, samo možda Nataša Mićić ima crnja od nje. Videli ste šta je sve radila, kojim se sve sredstvima i metodama služila i ne vredi, sada sedi u klupi kao i svi poslanici, zavisi od volje i milosti vladajuće većine. Žalosno je što vladajuća većina u ovom sazivu nije izvukla pouke iz tog perioda. To je, po nama, srpskim radikalima jedan od najcrnjih, najtamnijih perioda u parlamentarnom životu.

Međutim, ne sme se u politici nikad isključivati mogućnost da ima još crnje. Moguće da je ovo na tragu da bude još gore kada je u pitanju parlamentarna rasprava, ali gospodo oni koji su vas doveli vidite da vas opominju.

Opominju vas da morate razvijati, negovati parlamentarni život, mi smo ovde srpski radikali kao opoziciona politička partija da pokušamo da vratimo na pravi put, da vas postavimo što bi se reklo na kolosek gde se vodi rasprava parlamentarna. Mi poslanici u parlamentu možemo jedni drugima da kažemo i ono što nam se sviđa, a i ono što nam se manje sviđa, ali oni koji predstavaju, oni koji vode Skupštinu, oni moraju da vode računa kako će da funkcioniše ovaj parlament, moraju da budu ravnopravni, objektivni, jednaki prema svim poslanicima, a ne da pokazuju ovde izliv svoje pameti, kao što to radi gospodin, recimo Arsić, on mi je najbliži, pa ga navodim kao primer.

On uvek čeka priliku da pokaže koliko je on dobar poznavalac Poslovnika i na stranu to, treba kao predsedavajući, ali uvek pokazuje koji kvantum znanja poseduje i kakva sve iskustva ima. Vaša iskustva su za građevinsku operativu, za neku industriju gde treba potpuno drugačija pamet i drugačiji intelektualni rad, a ovde ostavite gospodine Arsiću da poslanici raspravljaju i da slobodno to rade.

Zašto vas navodim, ne samo što ste ukrali mandat SRS pa ste nam bliski, nego ste vi žrtva osobe o kojoj sam na početku govorio, njihovog nedemokratskog ponašanja u parlamentu nakon 5. oktobra. Vi gospodine Arsiću i od vas sam najviše očekivao da ćete na bazi tog lošeg iskustva, na bazi vaših ličnih iskustava ipak da budete objektivni, a to se odnosi i na sve predsedavajuće. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč od onih koji imaju vreme? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović.
Reč ima Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala predsedavajuća.

Mi smo ovim amandmanom tražili da se podaci koji se obrađuju i prikupljaju za formiranje registra obrađuju i da se sa njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

Zašto je važno da se naglasi da se postupanje sa podacima mora raditi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, možemo da vidimo na primeru zloupotrebe podataka penzionera u Republici Srbiji, koje je neke obradovalo, neke iznerviralo i sigurno ražalostilo pismo predsednika SNS, koji je, ne znam na koji način došao do podataka svih penzionera u Srbiji, a sasvim sigurno to nije mogao da uradi u skladu sa zakonom, i onda im je poslao pismo u kojima se zahvaljuje što im je oteo penzije. Što im je oteo penzije, da bi trošio na sumanute projekte, kao što su „Beograd na vodi“, oteo im je penzije da bi sada mogao da priča kako će u državi Srbiji da napravi nacionalni fudbalski stadion, koji podsetiću vas, kada je krenula priča o njemu, trebalo je da košta 150 miliona evra.

Sada, u ovom budžetu vidimo da je za to predviđeno 250 miliona evra. Vidimo da predsednik Srbije, predsednik SNS, koji krade podatke građana, priča da će da napravi sedam-osam stadiona. Ja znam da je fudbal najveći izvozni posao Srbije. Ako niste znali, od fudbalskih transfera igrači koji igraju širom sveta, poreklom iz Srbije, preko milijardu evra godišnje je vrednost tih ugovora. Ali, neće se to povećati, to je samo jedna zona u kojoj će nastaviti da vlada bezakonje i kriminal, to je još jedna zona gde će SNS…(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske partije Srbije.
Da li neko želi reč?
Izvolite, Ivan Bauer.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Ivan Bauer

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani ministri, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, mi smo podneli amandman na član 2. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, sa idejom da se ovaj član dodatno precizira, odnosno da se definicije koje se u stavu 1. ovog člana pojavljuju, bolje definišu, odnosno da se ti pojmovi usklade sa načinom na koji se oni naknadno u zakonu koriste.

Mi smo izvršili izmene u, kao što sam rekao stavu 1. u tački 1) i u tački 18). Evo, pročitaću vam ove dve tačke da biste shvatili zbog čega smo smatrali da treba da se urade ove intervencije. Stav 1. tačka 1) glasi - jedinstvena baza podataka u smislu ovog zakona jeste elektronski vođena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje osiguranicima i osiguranim licima, u koju se podaci unose i čuvaju u skladu sa zakonom.

Mi smo dodali – i za unose obrađuju i čuvaju u skladu sa zakonom, jer naravno ti podaci se ne unose i ne čuvaju samo, nego se i obrađuju, odnosno sa njima se upravlja, što se može videti iz člana 28, na primer, ovog zakona, u kome kaže - podaci uneti u jedinstvenu bazu dnevno se elektronski obrađuju, objedinjuju, selektuju, ažuriraju, čuvaju i dostupni su korisnicima podataka. Dakle, ovim podacima se upravlja, odnosno oni se obrađuju, prema tome smatramo da nije dovoljno potpuna definicija u kojoj se kaže da su oni samo unose i čuvaju.

Podsetiću vas da naslov, odnosno podnaslov ako hoćete, iznad člana 2. glasi - značenje pojedinih izraza. Dakle, smatramo da treba ti izrazi da se definišu u članu 2, a ne naknadno da se dodatno definišu u samom zakonu.

Isto se odnosi i na stav 18, odnosno tačku 18) stava 1. koja glasi - informacioni sistem jeste skup programa informacionih i telekomunikacionih uređaja primenjenih u postupcima izrade, slanja, prijema, provere i čuvanje elektronskih dokumenata. Mi smo dodali - i ažuriranja. Zato što ponovo sa ovim elektronskim dokumentima se na neki način manipuliše, da kažem, naravno pod znacima navoda, ne u pežorativnom značenju te reči, odnosno sa njima se na neki način upravlja, prema tome i oni se ažuriraju, te smatramo da ovo treba da se izmeni.

Molim ministra, da još jedanput razmisli o prihvatanju ovog amandmana, jer smatramo da je važno da se u tački zakona, odnosno u članu zakona, u kome se definišu značenja izraza za ovaj zakon, da je važno da ta značenja budu u potpunosti precizno definisana. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je jedan od 62 zakona o kojima raspravljamo i to je, moram priznati, bila idealna prilika da se ubaci još jedan. Vi uvođenjem ovog Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja dobijate mogućnost da na mnogo bolji način pratite lična primanja svakog Zakonu o utvrđivanju porekla imovine. Podsetiću vas, to je zakon čije ste donošenje najavljivali gromoglasno još 2012. godine.

Bilo bi dobro kada bi ministar i predsedavajući slušali šta ja govorim i kako bi ministar mogao da odgovori. Nije pristojno ne biti na svom mestu i pričati sa predsedavajućim, gospodine ministre. Evo, ja molim kamere makar da prikažu onda šta se tamo dešava i apsurdno je da ja govorim o zakonu ako niko ne sluša. Ja vas molim gospođo Gojković da vratite vreme ovaj minut koji je protekao, jer nisu postojali uslovi za izlaganje.

Dakle, pitanje za ministra, zašto nema Zakona o utvrđivanju porekla imovine? Obećavali ste ga u kampanji 2012. godine, obećavali ste ga više puta nakon toga. To je zakon koji je neophodan da bi ste se obračunali, zakonski naravno i u skladu sa zakonom i Ustavom, sa predstavnicima bivšeg režima koje svakodnevno nazivate lopovima. Ali, ne činite ništa, osim tog verbalnog, da njih privedete pravdi, da utvrdite ko je krao, koliko je krao, da te iznose vratite građanima Srbije, jer to je zapravo ono što je suština.

Gledajući vas i posmatrajući to što radite, čovek bi pomislio da je zapravo vaša intencija da nikada ne donesete Zakon o utvrđivanju porekla imovine, priznaćete da, elementarna pretpostavka logička, da se ne bojite da bi to donelo mnogo problema u vašim redovima, vi biste to uradili. Pa, ko ne bi poželeo da raskrinka političke protivnike i da sa sigurnošću kaže – evo, ovaj je ukrao toliko, nije imao prijavljenih prihoda, stekao je imovinu za koju ne može da dokaže poreklo, i da se na taj način, rekao bih, razotkrije i kao lopov, ali i da se politički eliminiše iz ove utakmice.

Na političkoj sceni u Srbiji je previše optužbi, previše je toga negativnog, ali se na žalost nikada stvari ne rešavaju u skladu sa zakonom. Nama je potrebno da te brojne afere o kojima vi pričate i o kojima se međusobno optužujete, konačno dobiju epilog kakav takav. Da se zna da li je neko u pravu ili nije u pravu, jer način na koji vodite parlament, ono u šta pretvarate parlament, način na koji suštinski, namerno, smisleno izbegavate raspravu o bitnim temama je nešto što je nama potpuno jasno. Svi vaši sukobi u prethodna dva dana, nazovi opozicije i nazovi vlasti, su izrežirane. Ovo što radite sa žutima i njihovim satelitima je zapravo samo način da se ne razgovara o ozbiljnim temama, da se izbegavaju.

Mi imamo ozbiljnu krizu vezano za KiM oko koje bi trebalo postići nacionalni konsenzus i koja bi morala biti najbitnija tema. O čemu vi pričate? Dakle, dajte vratite se jedanputa da radimo u skladu sa Ustavom, u skladu sa Poslovnikom i u skladu sa zakonom i da na dnevni red konačno dođu one teme koje jesu od suštinskog značaja i koje su najvažnije za srpsko društvo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Siniša Mali.
...
Srpska napredna stranka

Siniša Mali

| Ministar finansija
Dame i gospodo poslanici, postoji radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i Poreske uprave. Ovaj zakon je u završnoj fazi pripreme i čim bude završen biće predstavljen i javnosti, organizovaćemo i javnu raspravu kako bi svako zainteresovan mogao da da svoje mišljenje. To očekujem u narednih par meseci.
Ono što je naš cilj, kao Vlade Republike Srbije, da napravimo zakon koji je sa jedne strane sprovodljiv, koji nudi rešenja koja će dati mogućnost da se utvrdi poreklo imovine, a sa druge strane koji je fer i svestran na način na koji izbegavamo bilo kakve zloupotrebe u samoj primeni tog zakona. Hvala.