Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Zvonimir Đokić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zvonimir Đokić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Centralni registar će, stupanjem na snagu ovog zakona, preuzeti vođenje registra zaposlenih, izabranih imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. To je jedna od najznačajnijih novina koju donosi ovaj novi Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, jer je do sada vođenje ovog registra bilo povereno Upravi za trezor, ali nije samo to jedina dobra novina koje donosi ovaj zakon, jer ima i drugih novina koje će doprineti da kontrola naplate doprinosa bude efikasnija, da se istovremeno smanje troškovi administracije, a da funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja bude efikasnije.

  To će se postići uspostavljanjem centralne baze podataka, koja će objediniti više različitih već postojećih i novih baza podataka i povezati ih u jednu celinu, u jednu mrežu i više drugih registara, što je osnov za dalji razvoj elektronske uprave.

  Na kraju, želim istaći da je i u dosadašnjem periodu postojanja Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a posebno od 2013. godine, kada je elektronski servis operativno pušten u rad, postizao izvrsne rezultate zahvaljujući visokoj stručnosti i posvećenosti radu svih zaposlenih, a posebno menadžmentu Centralnog registra, što je svakako za pohvalu. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Na naslov iznad člana 4. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Da.)

  Koleginice Jovanović, izvolite.

  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, sad je kraj godine i svi oni koji su obavezni da prijave zaposlene na obavezno socijalno osiguranje mogu da vam kažu da se suočavaju sa određenom vrstom problema.

  Ja sam ovih dana dok je trajala, i traje još uvek ova rasprava, obavila razgovor sa više knjigovodstvenih agencija, dakle, vlasnika koje poznajem, i koji se suočavaju baš sa jednim problemom koji vi morate da rešite ili gospođa Kalinović i njen resor.

  Znači, nije dovoljno da imate samo aplikaciju, potrebno je da ona funkcioniše. U toku decembra meseca aplikacija nije radila za sve korisnike iz Srbije čitavih deset dana.

  Navešću vam primer koji mi je gospođa vlasnik jedne eminentne agencije iz Kragujevca rekla. Čoveku je prestao radni odnos na određeno vreme, recimo, 2. decembra. Imao je povredu 3. decembra. Završio je u Urgentnom centru u Kragujevcu. Pošto nije imao overenu zdravstvenu knjižicu, morao je za to što imao intervenciju da plati 40 hiljada sve iz razloga što aplikacija nije radila i odgovorna lica iz agencije nisu mogla da ga prijave na dalji staž da bi mu se overila zdravstvena knjižica.

  Oni postavljaju pitanje da li je onda normalno da, posle nekoliko godina od postojanja registra za obavezno socijalno osiguranje, mi sada gubimo ovde vreme sa ovim tehničkim zakonom, koji to zaista jeste, a problemi su mnogobrojni?

  Nemam sada vremena, a sledeći je budžet, mada nema, da vam pričam o tome da ranije umesto šest stavki, sada treba da se popuni sedam stranica za prijavu PDV, pa od toga da on Nove godine za svaku radnju mora da se vodi dvojno knjigovodstvo. Dokle to vodi? Da uništite preduzetnike, a s druge strane, imate i dalje Rasima LJajića … (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Skrenuli smo pažnju na samom početku da ovaj zakon, hajde nećemo reći nije potreban, ali ovako kako je urađen više liči na neki podzakonski akt.

  Juče vas je Ružica Nikolić, narodni poslanik, pitala zašto u ovom zakonu niste predvideli i način izdavanja ili overe zdravstvenih knjižica, a vi ste rekli – biće to u toku 2019. godine.

  Sada vas dodatno pitamo zašto niste ostavili mogućnost da svaki zaposleni u toku svog radnog veka ili na kraju radnog veka može sam da uzme listing svih onih prethodnih godina na osnovu ovog centralnog registra? Bez toga ovo zapravo nema nikakve velike razlike u odnosu na one M-4 obrasce.

  Ništa se tu suštinski ne menja, ali dok mi ovde raspravljamo, ljudi u Srbiji, koliko god se i predstavnici vlasti i ovog dela nekakve prozapadne opozicije svojim načinom trude da nekako Narodnu skupštinu ogade građanima Srbije, ljudi ovo ipak gledaju i svako nekako gleda sa svog aspekta i svoju muku želi da narodni poslanici prenesu i ministrima i javnosti, pa kažu iz jednog dela Šumadije ljudi, a to nije problem samo u tom delu Šumadije, nego u celoj Srbiji, kažu – o čemu ovaj ministar priča kada i država ne plaća doprinose?

  Recimo, i HMZ ne plaća radnicima koji se bave ovim protivgradnom zaštitom i nije samo to, nego ima takvih slučajeva koliko god hoćete i to je ona priča od prvog susreta sa vama, gospodine Mali, koliko je neophodno da ozbiljno uradite pravu reformu poreske uprave. Bez toga džabe vam svi ovi pokušaji. Ništa ovo neće dobro doneti.

  Kada sam rekla da nas zovu građani, javljali su se i ljudi iz Novog Pazara. Pre svega, ćerka prvog vlasnika fabrike „Opcija“ d.o.o, koji je, nažalost, umro zbog stresova koje je doživeo kada mu je Rasim LJajić oteo fabriku i kada je tu fabriku prodao nekom svom prijatelju Italijanu.

  Ona se javljala i u ime porodica sa kojima kontaktira porodica ljudi koji su radili u toj fabrici pre nego što je Rasim LJajić opljačkao, pa oteo. Ta fabrika je zapošljavala 150 ljudi, odnosno 200, a nakon prodaje, ili predaje, može i taj izraz da se upotrebi tom LJajićevom prijatelju Italiju, svelo se na broj od 50 zaposlenih.

  Ovo je problem, ne samo ova fabrika, ne samo ovaj slučaj, nego zaista se pitamo – šta sve treba da iznesemo, a imamo još puno podataka za potpredsednika Vlade i ministra LJajića, da bi i nadležni organi preduzeli odgovarajuće mere, a da bi i vi u Vladi rekli – nećemo da sedimo sa takvim čovekom, kvari nam imidž, ili delite to mišljenje. Ako je to tako, onda je to već ozbiljan problem države Srbije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima kolega Branimir Jovanović. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Branimir Jovanović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Javio sam se po Poslovniku.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Po Poslovniku, izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Branimir Jovanović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

  Prethodna govornica je zaista u većem delu svog obrazlaganja amandmana govorila o tački dnevnog reda, međutim u jednom delu i nije. Možda je ona to, verovatno, ne možda, nego sam ubeđen da je svesno to uradila da bi nastavila sa vređanjem i iznošenjem neistina i besmislica na račun potpredsednika Vlade Srbije.

  Razumem da vi ne možete znati šta će neko ovde, unapred, da kaže, da li će neko da govori o tački dnevnog reda, da li će neko nekoga da vređa, da li će neko nekome da preti, da li će neko da baci neku kletvu ovde u Skupštini, ali vi ste dužni da prekinete govornika onda kada primetite da je van teme. Hvala.

  (Vjerica Radeta: Poslovnik.)