Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Koleginice …
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Jasmina Karanac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  I, ja vas molim da ne dozvoljavate …
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, koleginice.
  Zaista nisam, ne možete, povrede Poslovnika se odnose na neposredno učinjene, molim vas.
  (Jasmina Karanac: Što ne može sad? Možemo da citiramo.)
  To je bilo, niko tada nije reagovao.
  Reč ima ministar gospodin Mali. Izvolite.

  Siniša Mali

  Uvaženi poslanici, dame i gospodo, zbog građana Srbije samo da kažem da tokom 10 dana od 28. oktobra do 12. novembra portal Centralnog registra nije radio. Međutim, sve vreme radile su šalterske službe, tako da sam posao Centralnog registra nije bio prekidan ni u jednom trenutku. A, upravo će izmene ovog zakona nama dati za pravo da uložimo još više u novu informacionu tehnologiju, kako bi izbegli mogućnost ili minimizirali tu mogućnost da taj sistem, da kažem, padne ili da ne radi ili da je u zastoju neki vremenski period.
  Naravno, takve stvari se dešavaju u realnom životu, ali važno je da je, još jedanput, šalterska služba svo vreme radila, a mi ćemo se naravno truditi u budućnosti da minimiziramo takva dešavanja. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite, koleginice.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ružica Nikolić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem gospodine Arsiću.

  Dame i gospodo narodni poslanici, amandmansko rešenje koje smo ponudili a vi odbili na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, bilo je u cilju preciziranja vođenja jedinstvene baze.

  Takođe smo predložili ovim amandmanom da osnivač Centralnog registra bude Vlada Republike Srbije.

  U okviru ovog amandmana takođe stoji da sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra se obezbeđuju u budžetu i kada su u pitanju opredeljena sredstva u budžetu, navela bih 42 miliona koja su odvojena za Kancelariju nacionalnog saveta, koji predvodi Tomislav Nikolić.

  Mi se plašimo da taj novac neće biti iskorišćen za rad kancelarije za koordinaciju saradnje sa nama prijateljskim zemljama, sa Ruskom Federacijom i NRK, već da će se iskoristiti na finansiranje savetničkog mesta Tomislava Nikolića, odnosno za njega i njegovu vilu.

  Takođe bih pitala šta će uraditi Vlada Republike Srbije da bi sačuvala dostojanstvo i da bi sačuvala ugled Republike Srbije i da li ste u Vladi raspravljali o Rasimu LJajiću koji crta nove granice Srbije i koji je u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom koji je izjavio da je Srbija fašistička tvorevina?

  Takođe bih vas pitala, da li je pokrenut bilo kakav postupak protiv Sulejmana Ugljanina?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Koleginice…
  Na član 4. amandman je podneo narodni posalnik Dubravko Bojić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite kolega Bojiću.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Dubravko Bojić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, sumirajući svoju priču na amandmane na ovaj predlog zakona, samo ću se u jednoj rečenici nadovezati na moj prethodni amandman, a koji se odnosi na saradnju čoveka i mašine.

  Ovde se postavlja logično pitanje – koliko će se mentalitet poslodavca i osiguranika upodobiti procedurama savremenog informatičkog sistema?

  Da ne bude da mi poslanici SRS samo napadamo i kritikujemo, ja ću ovde istaći jedan dobar primer, a to je član 34. ovog Predloga zakona, koji govori da se podaci uneti u jedinstvenu bazu ne mogu brisati i da se čuvaju tajno. Kao što vidite, nemamo nikad problem da budemo maksimalno objektivni kritičari.

  Uvažene kolege narodni poslanici, evo, pri samom smo kraju ove maratonske, objedinjene rasprave, o pravoj poplavi zakonskih predloga, među kojima je i Predlog zakona o budžetu, svakako najvažniji zakon svake Vlade za godinu za koju se donosi. Ja postavljam jedno pitanje – da li smo ovakvom raspravom unapredili i poboljšali neki od ovih zakonskih predloga? Ja mislim da nismo. Da li smo doprineli njihovom poboljšanju i unapređenju? Odgovor je isti, ja mislim da nismo. I, u ovom kontekstu, moram da pohvalim predsedavajuće, i gospodina Arsića i Vladu Marinkovića, da su bili tolerantni i dozvolili narodnim poslanicima da se ne drže striktno amandmana, da mogu reći koju reč o budžetu, čime su, koliko-toliko, upriličili ovu raspravu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Kolega Šešelj, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Aleksandar Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega, moram da razjasnim jednu stvar. Srpski radikali se bave Rasimom LJajićem isključivo zato što smo ga uhvatili u kriminalu. I zbog toga je on politička meta, i to znači to.

  Moram da vas nešto naučim, iako ste vi ovde mnogo duže nego ja, ali izgleda stvarno ne znate ništa.

  Dakle, Siniša Mali, tj. ministar, koliko mi se čini, prvi put predlaže i sad brani budžet u Narodnoj skupštini. Naravno da će biti povoda za napade ukoliko sledeće godine uhvatimo neke nedozvoljene radnje ili afere povodom ovog budžeta, i to je prirodno, i to sve stranke u Skupštini treba da rade. Videćemo kako će da protekne prva godina, tj. sledeća godina ministrovanja Siniše Malog.

  Znate, imamo mnogo nepotrebnih troškova. Mi pričamo o budžetu i ekonomskim reformama, a trošimo pare na razne stvari, mogu slobodno da kažem, nepotrebno.

  Srpski radikali se oduvek zalažu za ukidanje AP Vojvodine. Mislimo da je to jedan korak ka novom separatizmu u Republici Srbiji. Ogromne pare se slivaju u nepotrebnu administraciju AP Vojvodine, što je isto tako i apsurdno, budući da pored AP Vojvodine i AP Kosova i Metohije, mi u stvari imamo asimetriju u upravnom sistemu Republike Srbije, budući da imamo dve pokrajine i jedan region koji nema nikakav status. Kome je to potreba?

  Isto tako, finansiramo Savet nacionalnih manjina, koji se bavi separatizmom, a ne samo što se finansira, nemam ništa protiv tradicije, kulture svih nacionalnih zajednica u Srbiji, to treba da se promoviše, ali ne može separatizam da se promoviše. To morate da rešite u vašoj Vladi sa svojim koalicionim partnerima.