Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

3. dan rada

27.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Vera Paunović.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Vera Paunović

Poštovani potpredsedniče, poštovani ministri sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, zakon o kome je danas reč bavi se jednom javnom službom koja se po malo nalazi u senci drugih i koja možda još uvek nije u potpunosti zaživela na pravi način u našem svakodnevnom životu, a reč je o komunalnoj policiji, odnosno o komunalnoj miliciji, kada budemo usvojili ovaj zakon.

Sama terminološka promena reči, komunalna policija u komunalnu miliciju je prouzrokovana odredbama Zakona o policiji kojima je propisano da samo organ MUP-a može upotrebljavati taj naziv kako ne bi dolazilo do mešanja i nesporazuma među građanima.

Suštinska promena u odnosu na sada važeći zakon odnosi se na činjenicu da će pravo da osnivaju komunalnu miliciju sada imati sve jedinice lokalne samouprave, bez obzira na veličinu, dok su po sadašnjem rešenju to pravo imali samo gradovi i grad Beograd.

Ovo je jedno dobro rešenje, jer iako su gotovo svi značajniji urbani centri dobili status grada, treba imati na umu da u našem sistemu lokalnih samouprava mi trenutno imamo i takve opštine koje se bliže šestocifrenom broju stanovnika, odnosno čija sedišta imaju i po više desetina hiljada stanovnika, kao što su Stara Pazova, Inđija, Vrbas, Paraćin, Ćuprija, Gornji Milanovac, Negotin i tako dalje.

Takvim sredinama je komunalna milicija svakako neophodna za bolje funkcionisanje i viši kvalitet života. Kako bi se sa druge strane uvažile specifičnosti malih opština, Predlogom zakona predviđena je mogućnost i da dve ili više opština formiraju zajedničku službu komunalne milicije i tako na jedan optimalan način, uz smanjene troškove, ostvare ciljeva zbog kojih bi osnovale takvu službu.

U delu koji uređuje nadležnosti i ovlašćenja komunalne milicije neće biti većih izmena. Pored već postojećih nadležnosti iz domena održavanja komunalnog reda i mira dodato je i pravo komunalne milicije da vrši kontrolu nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli osim u odnosu na državne organe.

Takođe ovim zakonom se predviđa i pravo komunalne milicije da prikuplja obaveštenja od građana u vezi sa otkrivanjem prekršaja izdavanja prekršajnog naloga. Nešto veće promene donose novi članovi koji se odnose na zasnivanje radnog odnosa. Ovo je veoma važno, novim predlogom zakona predviđeni su daleko rigorozniji posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa koji se ogledaju kroz bezbednosnu proveru i odredbu da potencijalni kandidat ne sme da bude osuđivan za bilo koje krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, pa čak ni za prekršaje iz određenih oblasti koje su od značaja za primenu zakona.

Ovako postavljeni uslovi su strožiji, čak i od onih koji se postavljaju za zaposlenje u drugim državnim organima i time će se postići da se u redove komunalne milicije u narednom periodu prime zaista najkvalitetniji kadrovi sa besprekornim biografijama. Predlogom novog zakona detaljnije se propisuju norme koje se odnose na ispit za komunalnog milicajca, kao i za povrede radnih obaveza.

Imajući u vidu predložene izmene i nova rešenja ove zakonske materije, poslanička grupa PUPS-a će u danu za glasanje dati podršku za njihovo usvajanje, jer smatramo da će ono na pravi način doprineti kvalitetu rada komunalne policije, a time i boljem kvalitetu života u našim gradovima i opštinama. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Paunović.
Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović.
Izvolite kolega Mihajloviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Miletić Mihajlović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani ministre, saradnici ministra, dame i gospodo narodni poslanici, dok danas raspravljamo o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji, jer smatram da je to svakako jedan od važnih zakona u našem zakonodavstvu kojim treba da uredimo ono što je osnovno za funkcionisanje jednog društva, a to je komunalni red.

Komunalni red je zapravo ogledalo jednog društva i tim pitanjem zbog toga moramo da se bavimo na adekvatan način. Uporedno gledano mi imamo različite prakse i velika iskustva i korisna iskustva u drugim društvima, odnosno zemljama i naravno da mi u tom pravcu treba dosta da uradimo, i rekao bih da dosta i zaostajemo u tom pogledu po onome što je i ponašanje i način života naših građana u pojedinim sredinama koji se nisu navikli u dovoljnoj meri, da tako kažem, redu.

Ono što je osnovno, svakako jeste da komunalna policija ima ono osnovno, a to je održavanje komunalnog reda i obezbeđivanje efikasnog izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata koji su u nadležnosti jedne opštine, što do sada to nije bilo na adekvatan način rešavano i na jedan ustrojen način kako je to trebalo i kako će to nadam se biti u buduće.

Pokazalo se zapravo da kroz desetogodišnje iskustvo u primeni Zakona o komunalnoj policiji u gradovima, da svakako stoji potreba da se to proširi kao praksa, kao služba koja će isto to raditi i u drugim lokalnim samoupravama i to je mnogo značajno iz tog razloga što postoje mnoga pitanja i mnogi problemi koji su svakodnevni u funkcionisanju jedne lokalne samouprave, naravno mislim na opštine i gde imamo određene probleme koji nisu u fokusu pažnje nekih organa i službi, a sa druge strane oni se nalaze tu negde izmelju i nisu u neposrednoj nadležnosti već postojećih organizacija i službi, te stoji potreba da se tim pitanjima na jedan jasan način bavi posebna služba, a to je komunalna policija koja će sada to raditi po ovom zakonu i po podzakonskim aktima koji će se doneti.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji čuli smo da je dobijeno pravo, isključivo pravo na upotrebu termina policija, samo od strane MUP-a i Ministarstva za narodnu odbranu. Iz tih razloga stajala je potreba da se usklade svi zakoni i propisi i da praktično u ovoj oblasti održavanja komunalnog reda se odreknemo tog naziva komunalna policija i komunalni policajac.

Bilo je pitanje koji je to najadekvatniji izraz, kao što smo čuli, rekli ste da bi to možda bio redar, itd. Opredelili ste se, kao predlagač zakona, za komunalnu miliciju, odnosno komunalni milicionar. Gledano kroz istoriju, taj izraz nije nikakva novina ili neke ideologije posebne. Milicija se pojavljuje kao izraz još u starom Rimu u antičkim gradovima i državama itd, i etimološki kada se taj izraz analizira, njegovo značenje jeste da miles je vojnik, a milicija je vojna služba, s tim što ta vojna služba je sačinjena od slobodnih ljudi, odnosno građana i podrazumeva se da ta vojna služba nije profesionalna. Znači, to nije profesionalna vojska, već za potrebe građana i naroda i sačinjena je od predstavnika slobodnih ljudi i običnih ljudi itd.

Iz tih razloga imamo i kasnije da se objašnjava zapravo da milicija pripada narodu i označava se kao narodna milicija, što je naročito korišćeno u 20. veku u komunističkoj ideologiji, u komunističkim zemljama, koje su izbegle upotrebu reči „policija“ i „policajac“ iz ideoloških razloga, a radilo se na tome zapravo da se milicija definiše kao snaga, kao služba koja uvodi red i vodi računa o javnom redu i miru itd, ali u korist naroda i zato je ona dobila taj epitet „narodna“, što naravno ima svoje uporište u onome što je značenje ove reči i ove službe, koja vuče korene još iz starog Rima iz antičkog vremena.

Organizovanje komunalne policije svakako će doprineti otkrivanju prekršaja u komunalnom redu, ali svakako i u prevenciji, u preventivnom delovanju i sprečavanju prekršaja, što je, mislim, još važnije. U svesti naših ljudi stoji to da ako neko vodi računa o nečemu, ako je o nečemu nadležan, ako postoji mogućnost da se preduzmu sankcije, ako postoji mogućnost da bude upozoren, on će svakako više voditi računa o svom ponašanju i odnosu prema sredini u kojoj živi.

Kada govorimo o ovlašćenjima, moramo reći da su ta ovlašćenja veoma široka, veoma značajna i zahtevaju veliku odgovornost, stručnost i taktičnost. Ta ovlašćenja, kao što smo rekli, to je upozorenje, a koje smatram da je veoma značajno kao jedna mera i jedno ovlašćenje, jer ono može da ima i vaspitnu tu ulogu i da ima zaista dubok značaj u onome što će biti odnos ljudi prema komunalnom redu. Međutim, ove druge mere nisu nimalo naivne, da tako kažem, one zahtevaju veliku odgovornost, veliku stručnost i taktičnost i smatram da treba pridati veliki značaj onome što je obuka budućih komunalnih policajaca.

Kada govorimo o organizaciji komunalne milicije, jedinica lokalne samouprave obrazuje komunalnu policiju kao unutrašnju organizaciju u sastavu opštinske uprave ili gradske uprave, zatim, rečeno je da zapravo samo najmanje tri izvršilaca, odnosno milicionera mogu da čine jednu komunalnu policiju u jednoj opštini, u većim jedinicama lokalne samouprave mogu se formirati područne organizacione jedinice, zatim postoji mogućnost zajedničke komunalne policije za više opština itd. Međutim, tu se otvaraju mnoga pitanja koliko je to opština koje mogu zajedničkim aktom, odnosno sporazumom da čine i da formiraju jednu komunalnu policiju, da li i tu možda su potrebna određena uputstva od strane ministarstva ili ne.

Mislim da ta otvorena pitanja daju mogućnost i raznim improvizacijama i ličnom shvatanju u onome što treba da bude organizacija i rad komunalne policije, kao što je na primer i pitanje i problem, rekao bih ipak, broja komunalnih milicionara u jednoj lokalnoj samoupravi u okviru zajedničkog organa opštinske uprave. Ranije je to bilo, kada je reč o Zakonu o komunalnoj policiji, da na 5.000 ljudi dolazi jedan. Ja se slažem da je to jedan kvantitativni kriterijum koji možda nema smisao svuda i da je svaka lokalna samouprava, kako da kažem, specifična, ima svoje potrebe itd. Ali, u svakom slučaju, mislim da u narednom periodu će proizaći potreba za određivanjem određenog kriterija i da se to ne prepusti proceni, da tako kažem, lokalnih samouprava koje mogu da zastrane u onom što je formiranje, uobličavanje i modeliranje funkcije komunalne policije.

Ono što je interesantno pitanje, to je kontrola rada komunalne milicije. Kroz zakon je data odredba unutrašnje kontrole gde se formira posebna organizaciona jedinica za potrebe unutrašnje kontrole. Mislim da, to je moje lično mišljenje, ne mora biti da sam uopšte u pravu, da taj momenat u zakonu, da tako kažem, može da bude problematičan u određenim situacijama, jer u lokalnim samoupravama koje će npr. formirati komunalnu policiju od nekoliko ili desetak npr. komunalnih milicionara, posebna organizaciona jedinica unutrašnje kontrole, pitanje je koliko može da bude zaista u funkciji onoga što treba da radi ta unutrašnja kontrola. To je mali broj ljudi, ljudi se međusobno poznaju, međusobno komuniciraju, možda su bliski i u nekim odnosima itd, tako da ta unutrašnja kontrola može da bude samo veštački izraz onoga što bi trebalo da bude, ne bi imalo pravu funkciju.

Sa druge strane, postoji opasnost od instrumentalizacije komunalne policije u korist određenih interesnih grupa ili možda čak u korist ljudi koji su politički moćni u jednoj lokalnoj samoupravi u kojoj čak imaju nadmoć ili supremaciju u odlučivanju u odnosu na sve organe u jednoj lokalnoj samoupravi, pa onda uzimajući u obzir, na primer, ovlašćenja koja ima komunalna milicija, pa recimo prikupljanje obaveštenja, video snimanje, audio itd, onda može da dođe do zloupotrebe ovih funkcija pod uticajem ljudi od moći, a da ta unutrašnja kontrola nije u stanju da učini ispravku određenih devijacija ili određenih opasnosti u funkcionisanju komunalne policije. Zato lično smatram, možda će u narednom koraku to da se učini, raditi na toj tzv, ako je tako možemo nazvati, spoljašnjoj kontroli, mada član 33. daje, ali ne govori ništa detaljno o tome šta će to ministar urediti svojim aktom oko te kontrole, osim onoga što je unutrašnja kontrola.

U svakom slučaju, mi kao SPS, kao što smo čuli ovde, mi ćemo podržati ovaj zakon i smatramo da je to jedan dobar iskorak u onome što jeste jedno bolje uređivanje društva naših lokalnih samouprava i poštovanju jednog reda i u onome što je sprovođenje i zakona i propisa i opštih akata jedne lokalne samouprave. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mihajloviću.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87, st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.
Izvolite, kolega Zukorliću.
...
Stranka pravde i pomirenja

Muamer Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Delatnost komunalnih usluga je sektor od izuzetnog značaja i od neposredne važnosti interesa za građane, zato je donošenje i ovog zakona važan iskorak u pogledu konačnog uređenja ovog sektora.

Moram priznati da i meni para uši ovaj pojam „milicija“ iako sam čuo objašnjenja i od strane ministra i tumačenja koja smo čuli od ostalih govornika iako sam u načelu shvatio da je možda cilj ili ovo deo celokupne jezičke resrbizacije koju prtimo iako nisam pobornik da se na taj način posebno oživljava ili štiti jezik.

Čuli smo da, etimoliški gledano, ovaj pojam ništa manje nije militantniji od policije, tako da tu ne vidim ozbiljan argument, osim ako sa naše jezičke tačke gledano milicija treba da bude milija ili milostivija od ove policije tada bi mi to bilo logičnije od ostalih pojašnjenja iako bi u tom slučaju bi morali biti veoma rezervisani po pitanju ovlasti ove milicije u upotrebi sile, odnosno prinude i tu sam veoma rezervisan kod onog člana koji daje mogućnost upotrebe prinude pri izvršenju svojih zadataka. Za razliku od člana u kome se prinuda može upotrebiti u ličnoj odbrani, samoodbrani, odbrani kolege pri vršenju svoje dužnosti.

Mislim da, s obzirom, na stanje u određenim lokalnim upravama gde su vrlo često svi mehanizmi deo partokratskih programa, pogotovo sam svedok za prostor Sandžaka, gde svakodnevno možemo svedočiti takva događanja, bojim se da bi davanje ovlasti sile službenicima komunalne milicije zapravo moglo biti dodatni mehanizam u određenim obračunima na lokalu i mislim da bi se tu trebalo biti veoma rezervisano i čak ispraviti ovo ako nemamo adekvatne amandmane, onda barem kroz odborski amandman zašto još postoji mogućnost.

Kod mene ovaj pojam izaziva i kontraverzu s obzirom da smo tokom Drugog svetskog rata imali i muslimanske milicije Sandžaka i zato kod nas ima i jedan drugi prizvuk i verovatno i na to treba obratiti pažnju. Sada, još zamislite kako će izgledati komunalna milicija, koju recimo bude gospodin Ugljanin organizovao u lokalnim upravama gde on vlada, pogotovo ukoliko je bude organizovao sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao što organizuje Bošnjačko nacionalno veće. Zamislite koje će sve table biti postavljene ako će biti ili neće biti skinute.

Dakle, sve su ovo teme za nas, iz našeg ugla, veoma važne i veoma interesantne i ne želim da to samo kroz ironiju ili sarkazam postavim, već želim na taj način da skrenem pažnju na to veoma važno pitanje, jer dosadašnja iskustva nas uče da zapravo, mi vrlo često uredimo zakone dosta dobro, bilo po tome što stvarno želimo da ih uredimo da budu dobri bilo po tome što imamo određene evropske standarde koje želimo ili moramo ispuniti. Međutim, ono što se permanentno događa jeste raskorak između onoga što zakon jeste, što intencija i namera i cilj tog zakona jeste i onoga što se desi na kraju brazdu, gde na početku brazde imamo puno vode na kraju brazde voda ili ne stigne ili je ima veoma malo ili bude mutna.

Sada, po pitanju ovog zakona, pogotovo tamo gde se pominje prinuda, gde se daju ovlasti koje se mogu upotrebiti, zloupotrebiti, tu sam prilično zabrinut, recimo, imamo Zakon o pravima nacionalnih manjina, koji je uspostavio jedan veoma dobar institut koji se zove nacionalni savet, odnosno nacionalna veća. Međutim, mi u iskustvu Bošnjačkog nacionalnog veća imamo katastrofalne stanje još od 2010. godine i permanentno čekamo da ćemo u sledećem mandatu ispraviti određene problem. Nažalost i dalje mi imamo to veće kao taoci, nesposobnost zakona ili nesposobnost ili nevoljnost ministarstva da konačno sprovede taj zakon i da zakon rezultira onim što je zapravo njegova namera i njegov cilj.

U svakom slučaju mi ćemo ovaj zakon podržati, ali bi bilo jako važno da se ove primedbe i sugestije imaju obzir i da se uvaže. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Zukorliću.
Reč ima narodna poslanica Marjana Maraš. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, osnovni razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, jer do sada ta mogućnost nije bila predviđena osim za gradove i moglo je da se ima jedan komunalni policajac na 5.000 stanovnika.

Komunalna milicija u jedinicama lokalnih samouprava obrazuje se radi obavljanja određenih poslova u oblastima komunalne delatnosti i zaštite životne sredine ljudi i dobara i obezbeđuje se zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata.

Među najvažnijim bezbednosnim problemima u čijem rešavanju se vidi uloga komunalne milicije jesu istaknuti problemi u lokalnoj zajednici, to su problemi u lokalnom saobraćaju, nasilje nad sportskim objektima, buka, oštećenje javne i privatne imovine.

U funkcionisanju opština uočeni su veliki problemi u održavanju komunalnog reda. Organizovanje komunalne milicije u opštinama doprineće otkrivanju prekršaja komunalnog reda tako i preventivnom delovanju u sprečavanju prekršaja, a svakako doprineće i tome da menjamo svest građana kada je u pitanju komunalni red. Propisani su poslovi komunalne milicije, šta se smatra održavanjem komunalnog reda. Taksativno su i nabrojana ovlašćenja komunalne milicije u obavljanju poslova od upozorenja, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregledanje lica predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, audio i video snimanje i upotreba sredstava prinude i prikupljanje obaveštenja.

Pored toga kada je na to ovlašćen zakonom, drugim propisom ili drugim aktom jedinice lokalne samouprave, komunalni milicioner može izdati i prekršajni nalog, podneti krivičnu prijavu nadležnom organu kao i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Propisana je obaveza donošenja strateškog plana komunalne milicije od strane opštinskog, odnosno gradskog veća, kao i obaveza usklađivanja strateškog i godišnjeg plana rada komunalne milicije sa propisima i odgovarajućim planskim aktima policije.

Saglasnost na strateški i godišnji plan rada daje skupština jedinice lokalne samouprave donošenjem strateškog plana komunalne milicije od strane opštinskog, odnosno gradskog veća i utvrđuju se prioriteti na osnovu procene postojećeg stanje, daju se razvojne, organizacione, kadrovske i druge smernice.

Na osnovu strateškog plana usvaja se i godišnji plan rada, njega takođe usvaja opštinsko, odnosno gradsko veće, a saglasnost daju skupštine jedinice lokalne samouprava. U jedinicama lokalne samouprave koje obrazuju komunalnu miliciju u skladu sa ovim predlogom zakona opštinsko, odnosno gradsko veće treba da donese prvi strateški plan komunalne milicije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije.

Komunalna milicija obrazuje se kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu opštinske odnosno gradske uprave. Broj komunalnih milicionera u okviru organizacionih jedinica kako je rekao i moj kolega poslanik Miletić Mihajlović, ne može biti manje od tri izvršioca. Predlog ovog zakona uređeno je i rukovođenje komunalnom milicijom, strožiji kriterijumi za prijem komunalnih milicionera od toga što podrazumeva stepen obrazovanja, da imaju određenu bezbednosnu proveru, psihofizičku sposobnost i da polože ispit za komunalnog milicionera. Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara i način nošenja uniforme propisuje jedinica lokalne samouprave uz saglasnost sa Ministarstvo za lokalnu samoupravu. One se moraju jasno razlikovati od uniformi MUP. Broj i način označavanja vozila, kao i opremu propisuje jedinica lokalne samouprave po pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za lokalnu samoupravu.

Sada se predviđa kao mogućnost da poslove komunalne milicije pored uniformisanih komunalnih milicionera u izuzetnim slučajevima mogu obavljati i komunalni milicioneri bez službene uniforme sa oznakom po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije, a radi što efikasnijeg obavljanja poslova.

S obzirom na činjenicu da milicionar primenjuje ovlašćenja i postupa samo kada na licu mesta zatekne počinioca, što je izuzetno retko u slučajevima kršenja komunalnog reda, kao što je prodaja van prodajnog objekta, zauzeće javne površine, kontrola taksi prevoza, kontrola radnog vremena i kontrola buke u ugostiteljskim objektima, neophodno je bilo predvideti i ovu mogućnost, kako počinioci ne bi imali vremena da napuste mesto i na osnovu toga su se javljale velike kritike od strane građana, i onda kada sa oznakom i uniformom dođe komunalni policajac, na licu mesta, počinioci se udalje i ne može da se izvrši, odnosno da se izreknu kaznene mere.

Zakon predviđa i upotrebu raspršivača sa nadražujućim sredstvom kao dodatnog sredstva prinude. Ovim sredstvom se može u poređenju sa upotrebom palice, da se kaže da je manje represivan način, na taj način istovremeno i protivpravni napad, ali i savladati otpor i sprečiti pokušaj bekstva. Oblik i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije inspekcijskih službi bliže propisuju jedinice lokalnih samouprava u roku od tri meseca. Takođe, propisani su i odnosi saradnje između komunalne milicije i MUP, predviđa se mogućnost formiranja zajedničke komunalne milicije za jednu ili više jedinica lokalnih samouprava, što je značajno i sa stanovišta ekonomičnosti, jer pruža mogućnost da se udruži više manjih jedinica lokalne samouprave, uvodi se unutrašnja kontrola komunalne milicije. Ona se odnosi na kontrolu upotrebe sredstava prinude, što je jako dobro, jer je upotreba prinude vrlo osetljivo pitanje, a izazvalo je negde najviše komentara u javnosti.

Još jedna novina koju donosi ovaj predlog zakona je promena imena komunalne policije u komunalna milicija zbog usvajanja zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, kojim je utvrđeno da pravo na upotrebu naziva policija, ima isključivo MUP i Ministarstvo odbrane.

Predviđen je i rok za promenu postojećih naziva i oznaka u komunalna milicija, u budžetima opština i gradova koje žele da obrazuju komunalnu miliciju, potrebno je da se obezbede dodatna sredstva za obrazovanje i za početak rada, kao i za osposobljavanje i usavršavanje komunalnih milicionera, pri tome vodeći računa o odluci i maksimalnom broju zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava.

Mogu se očekivati uvećani budžetski prihodi od naplate novčanih kazni za prekršaje. Komunalna milicija treba da doprinese boljoj zaštiti i imovine i ljudi u jedinicama lokalnih samouprava.

Preventivno delovanje i predupređivanje prekršaja komunalnog reda jeste ono što se očekuje i što je glavni cilj donošenja ovog zakona, uvođenje komunalne milicije u opštinama prati i savremene tendencije koje naglašavaju novu ulogu lokalnih zajednica u održavanju komunalnog i drugog reda i u jačanju njihovog partnerstva sa policijom.

Na kraju, uvaženi ministre, želim da vas pohvalim, s obzirom na vaše svakodnevne obaveze, vi nalazite vremena i da obiđete lokalne sredine, da se upoznate sa problemima sa kojima se susreću jedinice lokalnih samouprava.

U jednoj takvoj poseti bili ste i u opštini Vrbas i ja vam se još jednom zahvaljujem na izdvojenom vremenu da nas obiđete i saslušate. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Maraš.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Uvaženi ministre Ružiću, gospodine Kasaloviću, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš, a u Skupštini Srbije predstavljam USS i izabran sam sa liste SNS.

Ja ću glasati za predlog ovog zakona, zato što je potrebno da u malim opštinama, da imaju mogućnost da oforme komunalnu miliciju i da na taj način reše svoje probleme.

Problemi su nagomilani i mislim da je potrebno te probleme da rešavamo, ali uvek to da bude preventivno, bez sankcija i kazni.

Još jednom ja ću kao narodni poslanik, predsednik USS, glasati za predlog ovog zakona.