ŠTA JE SPORNO U ZAKONU O VAŽENJU UREDABA DONETIH ZA VREME VANREDNOG STANJA?

06.05.2020.

...

Skupština je danas usvojila Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja  i koje je Narodna skupština potvrdila.

Ovim zakonom ukida se deo mera koje Vlada donela za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, dok se istovremeno i nastavlja primena dela mera koje je Vlada donela sa obrazloženjem da je cilj ublažavanje štetnih ekonomskih i socijalnih posledica epidemije COVID-19. Istim zakonom Skupština je obavezala izborne komisije da 11. maja 2020. godine donesu rešenja o nastavljanju sprovođenja izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova.

U obrazloženju se navodi da sve mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava prestaju da važe danom ukidanja vanrednog stanja, dok se nastavlja primena onih mera za koje je potrebno da nastave da važe da bi se sprovele do kraja i dale potpuni efekat. Stoga se navodi da će se primena tih mera nastaviti na osnovu “zakona koji donosi Narodna skupština u okviru svoje nadležnosti, i to kao mere koje je propisala Narodna skupština”. Međutim usvojeni zakon sadrži i sporne odredbe kojima se odstupa od Zakona o prekršajima u pogledu kažnjavanja prekršilaca mera u vanrednom stanju, kao i odrebe kojima se produžava važenje uredbi kojima se ne odstupa od ljudskih prava. 

Ukidaju se mere poput onih koje se odnose na organizovanje rada poslodavaca, rokovima u sudskim postupcima, ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava i dr, dok se nastavlja primena između ostalog uredaba o finansijskoj podršci i novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima, merama u drumskom saobraćaju ili primeni rokova u upravnim postupcima i dr. Detaljan spisak pogledajte na kraju teksta.

 

Odstupa se od Zakona o prekršajima u pogledu kažnjavanja prekršilaca mera u vanrednom stanju

Zakon predviđa da će se na počinioce “prekršaja propisanih tim uredbama i učinjenih za vreme vanrednog stanja primenjivati odredbe tih uredaba i nakon ukidanja vanrednog stanja”. Ovaj stav posebno je problematičan jer odstupa od opštih pravila vremenskom važenju propisa u prekršajnom pravu u Srbiji. To konkretno znači da će se odstupiti od pravila primenjenog u Zakonu o prekršajima da se na učinioca primenjuje onaj propis koji je najblaži za učinioca. Drugim rečima, prekršaji koji su uvedeni uredbama Vlade koje Zakonom prestaju da važe više neće biti prekršaji nakon prestanka važenja uredaba. Stoga po opštim pravilima počinioci za njih ne bi mogli da budu kažnjeni, jer Zakon o prekršajima (čl. 6) propisuje da se, u slučaju da je posle učinjenog prekršaja jednom ili više puta izmenjen propis, na počinioca prekršaja primenjuje onaj propis koji je najblaži za počinioca.

 

Produžetak važenja uredbi kojima se ne odstupa od ljudskih prava

Zakon predviđa i da, do stupanja na snagu odgovarajućih zakona, nastavljaju da važe odredbe pojedinih uredaba donetih u vreme vanrednog stanja. Radi se o uredbama koje je Vlada donela u vreme vanrednog stanja a kojima se ne odstupa od ljudskih i manjinskih prava, već se odnose na mere iz nadležnosti Narodne skupštine. Na ovaj način, kako je navedeno u obrazloženju Predloga zakona, Vladine mere nastavljaju da važe kao mere koje je propisala Narodna skupština.

Međutim, Skupština nema mogućnost da potvrđuje uredbe Vlade (prema njenim nadležnostima u članu 99. Ustava), kao što ni iz nadležnosti Vlade ne proizlazi mogućnost da ona uredbom reguliše pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.  Jedina uredba koju Skupština može da potvrdi jeste ona kojom se propisuju mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava iz čl. 200 stav 6 Ustava. Iako se u svim svojim uredbama Vlada (uz supotpis) pozvala na član 200. stav 6. Ustava, u slučaju mnogih od njih ne odstupa se od ljudskih i manjinskih prava, već se „propisuju mere čije je propisivanje u nadležnosti Narodne skupštine“. Osnov za njihovo donošenje, stoga, nije mogao da bude član 200 stav 6. Ustava i nije jasno po kom pravnom osnovu su podneti Skupštini na potvrđivanje. Procedura njihovog potvrđivanja odnosno praktično prevođenja u zakon u svemu odudara od procedure donošenja zakona – uključujući i okolnost da se o svima njima odlučivalo zajedno, odnosno, da nije svaka od uredaba pojedinačno bila predmet rasprave i glasanja u Skupštini.

Budući da je osnov donošenja svih uredbi upravo postojanje vanrednog stanja, upitan je pravni osnov po kome se produžava njihovo trajanje mimo vanrednog stanja „do donošenja odgovarajućih zakona“. Odnosi, čije je regulisanje u nadležnosti Skupštine, tako će biti regulisani propisima kojima Skupština daje zakonsku snagu, ali koji nisu usvojeni po redovnoj zakonodavnoj proceduri. Na ovaj način, odnosi za koje je predviđeno da ih u zakonodavnom postupku uređuje Narodna skupština, biće regulisani van redovne zakonodavne procedure.

Ovo pitanje postaje još aktuelnije ukoliko se ima u vidu da se pred poslanicima u Narodnoj skupštini nalaze i izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, te se nameće pitanje zbog čega socio-ekonomske mere koje se predviđaju Uredbama “sa produženim trajanjem” nisu mogle dobiti svoj zakonski oblik.

 

Koje mere nastavljaju da važe a koje prestaju ukidanjem vanrednog stanja?

Nastavljaju da važe mere iz sledećih 15 uredaba:

→     Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/20 i 43/20);

→     Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita („Službeni glasnik RSˮ, broj 42/20);

→     Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 47/20);

→     Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/20);

→     Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/20);

→     Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/20 i 60/20);

→     Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/20 i 57/20);

→     Uredba o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 55/20);

→     Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 57/20);

→     Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 57/20);

→     Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCOV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 57/20);

→     Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 57/20);

→     Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 60/20);

→     Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica („Službeni glasnik RSˮ, broj 60/20);

→     Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 60/20)

 

Prestaju da važe mere iz 11 uredaba:

→     Uredba o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 i 60/20);  

→     Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20);

→     Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 38/20);

→     Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 38/20);

→     Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 38/20);

→     Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, br. 40/20, 43/20, 48/20 i 59/20);

→     Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/20);

→     Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 49/20);

→     Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 52/20);

→     Uredba o organizovanju rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/20);

→     Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 55/20)

 

 

Poslednji put ažurirano: 06.05.2020, 19:38