KOLIKO DUGO POSLANIK IMA PRAVO DA GOVORI U PLENUMU?

24.05.2023.

...

Vreme koje je poslaniku na raspolaganju za obraćanje u plenumu zavisi, pre svega, od njegove pozicije u Skupštini, ali i od razloga njegovog obraćanja, i definisano je Poslovnikom.

 

1. NAČELNI PRETRES

- Predlagač akta ili ovlašćeni predstavnik predlagača akta ima pravo prvi da govori i nema vremensko ograničenje.

- Nakon njega govori izvestilac nadležnog skupštinskog odbora koji može govoriti jednom u trajanju od pet minuta.

- Ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe ima pravo da govori do 20 minuta u plenumu, s tim što se ovo vreme može podeliti u dva dela.

- Nakon toga Predsednik Skupštine daje reč narodnim poslanicima prema redosledu koji je dostavila njihova poslanička grupa. Oni mogu govoriti do isteka vremena predviđenog za tu poslaničku grupu. Ako su za raspravu prijavljeni poslanici iz više različitih poslaničkih grupa, prvo govori poslanik iz brojčano najmanje poslaničke grupe, a na kraju poslanik iz brojčano najveće poslaničke grupe. Međutim, reč se daje i prema tome da li poslanik osporava ili podržava predlog (što poslanici navode u prijavi za reč), tako da naizmenično govore oni koji su protiv i koji podržavaju predlog. Poslanici koji se pri prijavi nisu izjasnili o predlogu govore poslednji. Ukupno vreme za raspravu iznosi pet časova i deli se srazmerno na poslaničke grupe prema broju narodnih poslanika koji ih čine.

- Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa, međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u raspravi, koji imaju pravo da govore svako po jednom u trajanju od pet minuta. Međutim, ukoliko ne postignu ovakav dogovor, pravo da govore imaju tri narodna poslanika koja se prva prijave za reč.

- U skraćenom postupku predviđeno trajanje rasprave i izlaganja svih aktera se umanjuje za 50%

2. RASPRAVA U POJEDINOSTIMA

- Narodni poslanik koji podnese amandman ima pravo da amandman i obrazloži u trajanju od dva minuta, s tim da ukupno vreme obrazlaganja svih amandmana ne može trajati duže od 10 časova.  Ako više narodnih poslanika podnese zajedno amandman ili više poslanika podnese amandmane iste sadržine, takav amandman će moći da obrazloži samo jedan narodni poslanik u trajanju od dva minuta;

- Ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa za pretres u pojedinostima imaju na raspolaganju 15 minuta;

- Ukupno vreme koje poslaničke grupe imaju za pretres u pojedinostima jednako je vremenu predviđenom za načelni pretres zakona (i primenjuje se isti princip preraspodele vremena i davanja reči narodnim poslanicima);

- Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa za raspravu o pojedinostima određuju tri poslanika. Svaki od njih može govoriti samo jednom u maksimalnom trajanju od 5 minuta, a ukoliko ne bude postignut dogovor, pravo da govore imaju tri narodna poslanika koja se prva prijave za reč.

3. REPLIKA

Ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku koja može trajati maksimalno dva minuta. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe, u ime poslaničke grupe, takođe u trajanju od dva minuta. O tome da li su se stekli uslovi za korišćenje prava na repliku odlučuje predsednik Narodne skupštine. 

4. POVREDA POSLOVNIKA

Narodni poslanik može ukazati i na povredu poslovnika kada dobija reč odmah nakon prethodnog govornika.

 

Poslednji put ažurirano: 24.05.2023, 12:45