Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 2 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka