GORJANA MARINKOVIĆ

Pokret socijalista

Rođena je 1990. godine.

Zavrsila je Fakultet za kulturu i medije u Beogradu. Po zanimanju diplomirana komunikološkinja.

Članica Glavnog odbora Pokreta Socijalista od 2012. godine. Zaduzena za rad omladinske organizacije PS u AP Vojvodini.

 
Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:51

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

Uvažena ministarko, presedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, moje obraćanje odnosi se na Predlog zakona o sistemu plata u javnom sektoru.
U najširem smislu primenom ovog zakona konačno se uvodi red. Podiže se nivo odgovornosti u radu javnog sektora ali se uređuje i odnos zarade. Ovako odgovoran pristup je mnogo iskreniji i pošteniji i prema državi i prema radnicima. Predloženim zakonom radna mesta su razvrstana u 13 platnih razreda i ovim odredbama će se smanjiti postojeće razlike u platama što jeste jedan od ciljeva koji treba da bude postignut primenom ovog zakona.
Takođe, u cilju transparentnosti formira se opšti katalog radnih mesta. Biće tačno istaknut naziv radnog mesta, zvanje, položaj ali i opise tipičnih poslova tako da neće ostati prostor za nagađanja i zloupotrebe kada su u pitanju zarade u javnom sektoru.
Posebno bih naglasila da će zaposleni moći da dobiju veću platu i na osnovu postignutih rezultata i ostvarenog radnog učinka iznad normiranog. Ovim pristupom poštuje se motivacija i takmičarski duh kod zaposlenih, a kao rezultat treba da dobijemo kvalitetnog produktivnog, konkurentnog, a pre svega zadovoljnog i motivisanog radnika.
Za Pokret socijalista vrlo je važna činjenica da se sa ovim zakonom prava zaposlenih u javnom sektoru ne umanjuju ni u jednom segmentu, naprotiv u nekima se i poboljšana. Na primer nadoknade za regres i topli obrok do sada su bile predstavljene u okviru zarade i nisu bile vidljive. Sada se to reguliše, iskazuje se posebno. Treba istaći i da Predlog zakona o sistemu plata prati primenu Zakona o radu. Recimo, kada je reč o bolovanju zaposleni će dobijati 65% od proseka 12 mesečnih primanja u koja ulaze i dodaci što jeste predviđeno Zakonom o radu.
Suštinski da je najvažnije da je kroz socijalni dijalog postignut dogovor i usaglašen stav između Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata, ali tako da sve bude u skladu sa budžetskim mogućnostima. Tim činom postignuta je jedna opšta društvena odgovornost svih subjekata.
Sigurno je da ćemo primenom ovog zakona uspeti da se približimo principu jednaka plata za jednak rad. Poslanici Pokreta socijalista će podržati Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, jer smatramo da je reformski i mnogo pravičniji u odnosu na već postojeći. Predloženi zakon još jednom potvrđuje činjenicu da Vlada Republike Srbije vodi socijalno odgovornu politiku. Zahvaljujem se.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 13.10.2015.

Poštovani predsedavajući, gosti iz Ministarstva, kolege narodni poslanici, moje današnje obraćanje odnosi se na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.  Smatram da je predloženi zakon suštinski jedan od najbitnijih, jer na najdirektniji način reguliše osnovne potrebe i probleme radnika u Srbiji.
Pre nego što istaknem sve pozitivne aspekte koje ovaj zakon donosi, dozvolite mi da pomenem i to da je Ministarstvo za rad u proteklom periodu u oblasti bezbednosti zdravlja na radu usvojilo Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu za period do 2017. godine. Obrazovana je i stručna radna grupa za utvrđivanje posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja radi utvrđivanja opcija za uvođenje ovog posebnog osiguranja, a radi nadoknade štete. Preduzete su i mnoge druge mere u promociji bezbednosti i zdravlja na radu, a sve u cilju kako bismo dobili jedan primenjiviji, jasno definisan oblik zakona koji će unaprediti celokupan sistem bezbednosti i zdravlja na radu.
Nov Predlog zakona o bezbednosti i zdravlja na radu potpuno je prilagođen savremenim društvenim odnosima i zadovoljena su sva tri njegova aspekta. Humanitarno-društveni, ekonomski, sociološki aspekt.
U odnosu na već postojeći zakon nov Predlog zakona pruža mnogo jasnije odredbe i propise, usklađena je terminologija teksta, uvodi se jezik koji zaposleni razume, podiže se nivo kompenticije lica za bezbednost i zdravlje na radu. Jasno se definišu prava i obaveze poslodavca i zaposlenih.
Takođe, posebna pažnja poklanja se i prevenciji. Predloženi zakon omogućuje ozbiljne i kontinuirane preventivne aktivnosti, pre svega, nadležne inspekcije za rad, ali i poslodavca i zaposlenih.
Bezbednost i zdravlje radnika je odgovornost celokupnog društva i kao što je ministar Vulin jednom prilikom istakao mi moramo da shvatimo i da razumemo da ulaganje za bezbednost u radu nije trošak. Naprotiv. Ulaganje za bezbednost u radu odlika je jednog zrelog društva.
Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu jasno potvrđuje i interes države da se ostvari najviši nivo bezbednosti radnika i da se neželjene posledice kao što su povrede na radu i profesionalne bolesti svedu na najniži mogući minimum.
Pokret socijalista i poslanici Pokreta socijalista apsolutno podržavaju sve predložene zakone, jer njihovim usvajanjem doprinosimo zaštiti svakog radnika, poboljšavamo nivo kulture rada, doprinosimo mogućnosti države da i dalje sprovodi započete socijalne i ekonomske reforme. Zahvaljujem.

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja, 19.03.2015.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre gospodine Vulin, kolege poslanici, moje današnje obraćanje odnosi se na Predlog zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča.
Bez toga da ponavljam već izrečeno od strane prethodnih kolega narodnih poslanika, želim da napomenem da sam saglasna sa svim iznetim stavovima, a posebno bih istakla nekoliko pozitivnih aspekata koje donosi ovaj zakon.
Republika Srbija prvi put donosi zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča kojim se uspostavlja pravni okvir, koji daje mogućnost svim slepim osobama, ali i drugim osobama sa invaliditetom da koriste usluge psa vodiča.
Nisam želela da samo formalno podržim ovaj zakon, već sam zaista imala potrebu da i suštinski shvatim šta on donosi.
U tom smislu, razgovarala sam sa budućim korisnicima ovih usluga, a jedan od njih je i predsednik Saveza slepih Srbije, gospodin Milan Stošić, kome se ovim putem zahvaljujem, jer mi je u mnogome pomogao da shvatim važnost donošenja ovog zakona i šta on zaista znači za sve osobe sa invaliditetom.
Došli smo do zaključka da pored svih benefita koje će lica sa invaliditetom u Srbiji ostvariti, ostvariće ih i lica sa invaliditetom koja dođu iz inostranstva. U proteklom periodu, gosti iz inostranstva koji koriste pse vodiče nisu mogli da posećuju stručne skupove u Srbiji, jer naša država to nije mogla da im omogući.
Smatram da je to bio veliki hendikep za sve nas, prvenstveno za stručnu javnost, jer smo ostali uskraćeni za mnoga znanja i iskustva, upravo iz ovih oblasti.
Primenom ovih zakona, gosti korisnici usluga psa vodiča, sada će moći slobodno da posećuju skupove, ali će takođe imati i priliku da kao turisti upoznaju našu zemlju.
Takođe, treba dodati da i usvajanjem Zakona o kretanju uz pomoć psa vodiča, predstavlja preduslov za formiranje centara za obuku, kako korisnika usluga, tako i pasa vodiča, što je od izuzetnog značaja.
Usvajanjem ovog zakona, mi postavljamo temelje svim budućim zakonima iz ove oblasti, kao što su zakoni o korišćenju znakovnog jezika, Zakon o organizacijama osobama sa invaliditetom, Zakon o potpisivanju faksimilom i mnoge druge zakone. Ono što je najbitnije i ono što je suština po mom mišljenju, jeste da se stvore realni uslovi da što veći broj slepih, slabovidih i drugih osoba sa invaliditetom mogu da koriste usluge psa vodiča.
Poslanici partije Pokreta socijalista će u okviru poslaničke grupe SNS podržati ovaj zakon, jer smatramo da on daje šansu za bolji, kvalitetniji život svim osobama sa invaliditetom, pruža im osnovna ljudska prava i slobode i daje viši stepen socijalne integracije započet upravo usvajanjem Zakona o radu. Hvala vam na pažnji.