BLAGOJE BRADIĆ

Zajedno za Srbiju

Rođen je 1955. godine u Nišu. Živi u Nišu.

Po zanimanju je diplomirani stomatolog.

Bio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje u Nišu.

Do 2014. godine bio je član DS-a, nakon čega prelazi u Zajedno za Srbiju. Bio je narodni poslanik u X. sazivu, sve do 03. juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 01.12.2016, 09:05

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Uvažena ministarko, koleginice i kolege, poštovani građani, član 52. govori o razlozima za razrešenje, pa kaže – službenik se razrešava sa položaja ako mu prestane radni odnos zbog, pa ide nabrajanje, pravosnažne presude na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i konačnog rešenja kojim mu je izrečena disciplinska kazna prestanka radnog odnosa, konačnog rešenja kojim mu je određena ocena „ne zadovoljava na vanrednom ocenjivanju, sprovođenje inicijative za razrešenje na osnovu mera javnog objavljivanja preporuka, za razrešenje koje izrekne Agencija za borbu protiv korupcije, dalje, službenik se razrešava sa položaj i ako organ jedinice lokalne samouprave nadležan za njegovo postavljenje na položaj prihvati javnu preporuku za razrešenje gradskog, odnosno opštinskog Zaštitnika prava građana.
Mi predlažemo da ovaj stav glasi – Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za njegovo postavljenje na položaj, prihvati javnu preporuku za razrešenje Zaštitnika građana pokrajinskog, gradskog, odnosno opštinskog Zaštitnika građana.
Mi smo to proširili i na pokrajinskog Zaštitnika građana, jer smatramo da i na njegovu preporuku bi trebalo da se izvrši razrešenje službenika, pa vas molim da još jedanput razmotrite naš predlog i da ga prihvatite.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Dakle, član 80. govori o načinu popunjavanja radnog mesta, kaže – izvršilačko rado mesto popunjava se trajnim premeštajem, sprovođenjem internog konkursa, preuzimanjem službenika ili zasnivanjem radog odnosa nakon sprovedenog javnog konkursa, položaj se popunjava postavljenjem.
Mi predlažemo da ovaj član glasi – izvršilačko radno mesto popunjava se sprovođenjem internog konkursa ili zasnivanjem radnog odnosa nakon sprovedenog javnog konkursa. Izvršilačko radno mesto može se popuniti preuzimanjem službenika u slučaju kada je jedinica lokalne samouprave preuzela nadležnost ukinute jedinice lokalne samouprave ili gradske opštine, odnosno kada je organ uprave preuzeo nadležnost ukinutog organa uprave ili kada je pokrajinski sekretarijat preuzeo nadležnost ukinutog pokrajinskog organa službe ili organizacije, položaj se popunjava postavljenjem.
Amandmanom se predlaže da se izvršilačko radno mesto popunjava internim ili javnim konkursom, a preuzimanjem samo u slučaju preuzimanja nadležnosti, briše se trajni premeštaj, kao način popunjavanja izvršilačkih radnih mesta.
Predlogom zakona nije precizno uređen postupak za ovaj način popunjavanja radnih mesta, nisu definisani kriterijumi i slučajevi kada dolazi do ovakvog popunjavanja radog mesta. Ovakav način popunjavanja radnog mesta nosi i visok koruptivni rizik i rizik zloupotreba. Ostavljeno je nadređenom da odluči kog zaposlenog na kom mestu će premestiti. Pored toga ovo može biti netransparentan način napredovanja. Istovremeno može biti i način da se sankcioniše neposlušni službenik, jer prema predlogu zakona službenik mora da prihvata premeštaj, pa vas molim. Dobro, niste ni slušali, nije bitno.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

Mislim da je naše rešenje bolje od ovoga što ste vi dali u zakonu, ali dobro, vi ste predstavnik Vlade i vi predstavljate jednu vrstu i jednu politiku i branite tu politiku. Mi branimo našu politiku, a ovi ljudi koji gledaju i očekuju svoju sudbinu. Posle ovog zakona će reći na izborima čija politika je u pravu. Hvala.