Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Mirko Ostrogonac

Mirko Ostrogonac

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Obaveštenja i objašnjenja

Poštovani predsedniče gospodine Orliću, uvaženi auditorijume, želim postaviti dva pitanja ministru nadležnom za oblast građevinarstva i saobraćaja.

Prvo je pitanje – da li bi ovo ministarstvo podržalo ideju i potrebu za obnavljanjem autobuskog saobraćaja na relaciji Subotica – Sombor – Osijek. Ova regionalna saobraćajna veza između spomenutih gradova postojala je sve do 90-ih godina prošlog stoleća, kada je ukinuta. Prošlo je već oko 25 godina otkako su otvoreni granični prelazi Bogojevo – Erdut i Bezdan – Batina i time je obnovljen drumski saobraćaj preko Dunava. Međutim, ova autobuska linija nije ponovno uspostavljena.

Imajući u vidu činjenicu da je zadnjih 30-ak godina značajan broj stanovnika preseljen iz Baranje i Slavonije u severozapadnu Bačku, i obratno, evidentna je potreba da se ova autobuska linija ponovno uspostavi, čime bi se pojednostavio i ubrzao protok putnika u ovoj mikroregiji. Za rešavanje ovog pitanja su posebno zainteresovane kategorije starijeg stanovništva, studenti, zaposleni na drugoj strani granice i drugi putnici. Sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da bi ova linija bila ekonomski isplativa, čime bi u potpunosti opravdala svoju funkciju.

Drugo pitanje se odnosi na sanaciju lokalnog asfaltnog puta na području Subotice, a to je relacija Stari Žednik – Đurđin, u dužini od osam kilometara, koji je izgrađen pre 50 godina i u veoma je lošem stanju. Ovaj put je deo regionalnog transfera od Sente pa do Sombora, dakle do Dunava, a dužina je otprilike 45 kilometara ove spomenute lokacije. Zapravo, ona nema status regionalnog puta, nego lokalnog puta, čime bi zapravo to trebalo otkloniti, u cilju njegovog boljeg održavanja. Grad Subotica ne raspolaže dovoljnim sredstvima za njegovu rekonstrukciju, a tekuće održavanje se svodi na sanaciju udarnih rupa svakoga proleća.

Prema informacijama iz Gradske uprave Subotica, za ovu godinu nije planirano saniranje ove trase lokalnog puta, pa se može steći utisak kao da ovaj put nije ničiji. Zahvaljujem na pažnji.