Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

52. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

04.02.2022.
Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 4. februara 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su Zahtev Komisije za zaštitu konkurencije za pribavljanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa novim licima, koji su usvojili i na koji su dali saglasnost. U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Zahtev generalnog sekretara Narodne skupštine za pribavljanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme sa novim licima, na koji je dao saglasnost. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Luka Kebara, Željko Tomić, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, dr Dragana Barišić, Branimir Jovanović, Violeta Ocokoljić, Nebojša Bakarec i Ivana Nikolić.

51. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

02.02.2022.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja je održao, 2. februara 2022. godine, sednicu na kojoj je razmotrio ostavku koju je na funkciju narodnog poslanika podnela Samira Ćosović. Odbor je utvrdio da je podnošenjem ostavke narodne poslanice Samire Ćosović, izabrane sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata imenovanoj narodnoj poslanici. Članovi Odbora su na sednici razmotrili i dali saglasnost Komisiji za kontrolu državne pomoći za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima. Data je saglasnost i na zahtev narodnog poslanika prof. dr Jahje Fehratovića za ostvarivanje prava na zakup stana u Beogradu i prava na naknadu za odvojeni život od porodice. Sednici je predsedavao predsednik Obora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Viktor Jevtović, Dijana Radović, Marina Raguš, Adam Šukalo, Veroljub Matić, Branimir Jovanović, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

50. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

28.12.2021.
Na sednici Odbora, održanoj 28. decembra, razmotreni su zahtevi Branibora Jovičića, zamenika člana Republičke izborne komisije i Sandre Božić, narodne poslanice, za davanje pozitivnog mišljenja za obavljanje druge javne funkcije. Odbor je jednoglasno dao pozitivno mišljenje na predloge koje su podneli Branibor Jovičić i Sandra Božić. Sednici je predsedavao predsednik Odbora, dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Darko Laketić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, Viktor Jevtović, Marina Raguš, Branimir Jovanović, Adam Šukalo, Violeta Ocokoljić, Nebojša Bakarec i Ivana Nikolić.

49. sednica Odbora za administrativno- budžetska i mandatno -imunitetska pitanja

15.12.2021.
Na sednici Odbora održanoj 15. decembra, članovi Odbora razmatrali su i doneli Odluku o visini osnovice za obračun i isplatu plate za predsednika Republike, narodne poslanike i imenovana lica u Službi predsednika Republike i Službi Narodne skupštine. Predsednik Odbora dr Martinović naveo je da odredbom člana 27e st. 60. Zakona o budžetskom sistemu propisano da se u 2022. godini, ostalim zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava, plate povećaju za sedam odsto, počev od plate za januar 2022. godine. U nastavku rada, razmotrena je usvojena inicijativa Ministarstva kulture i informisanja za izmenu i dopunu Odluke o visini naknade za rad u Nacionalnom savetu za kulturu. Na kraju sednice Odbor je utvrdio spisak nalepnica za parkiranje A-I i A-II. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, Dijana Radović, Veroljub Matić, Marina Raguš, Branimir Jovanović, Nebojša Bakarec i Ivana Nikolić.

47. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

08.12.2021.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja je na sednici, održanoj 8. decembra 2021. godine, razmotrio obaveštenje Poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije (SPS)'' o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću. Odbor je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Milutina Mrkonjića, izabranog sa Izborne liste „IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“, nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se smrt narodnog poslanika navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predlaže da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, dr Dragana Barišić, Dijana Radović, Violeta Ocokoljić, Branimir Jovanović, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

48. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

08.12.2021.
Na sednici, koja je održana 8. decembra 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja doneli su Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Odbor je konstatovao da je prestankom mandata narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću, izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“, ostalo upražnjeno poslaničko mesto u Narodnoj skupštini, u skladu sa odredbom člana 88. Zakona o izboru narodnih poslanika. Odbor predlaže da Narodna skupština odmah po prijemu izveštaja, konstatuje potvrđivanje mandata novoizabranom narodnom poslaniku sa iste Izborne liste, Ratku Nikoliću. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med Darko Laketić, Željko Tomić, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Dijana Radović, dr Dragana Barišić, Branimir Jovanović, Violeta Ocokoljić i Nebojša Bakarec.

46. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

24.11.2021.
Na sednici Odbora, održanoj 24. novembra, doneta je Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Odbor je konstatovao da je prestankom mandata narodnom poslaniku akademiku Muameru Zukorliću, izabranom sa Izborne liste Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM), ostalo upražnjeno poslaničko mesto u Narodnoj skupštini, u skladu sa odredbom člana 88. Zakona o izboru narodnih poslanika. Odbor predlaže da Narodna skupština odmah po prijemu izveštaja, konstatuje potvrđivanje mandata novoizabranom narodnom poslaniku sa iste Izborne liste, Ameli Lukač Zoranić. Sednici je predsedavao predsednik Odbor dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, Viktor Jevtović, Branimir Jovanović, Veroljub Matić, Adam Šukalo, Nebojša Bakarec i Ivana Nikolić.

45. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

23.11.2021.
Na sednici, koja je održana 23. novembra 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su obaveštenje Poslaničke grupe „Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS“ o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku akademiku Muameru Zukorliću. Odbor je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Muamera Zukorlića, izabranog sa Izborne liste Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM) nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se smrt narodnog poslanika navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predlaže da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, Sanja Jefić Branković, Veroljub Matić, Adam Šukalo, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

44. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

28.10.2021.
Na sednici održanoj 28. oktobra 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su Odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Odbor je predložio Narodnoj skupštini da konstatuje potvrđivanje mandata novoizabranom narodnom poslaniku Momčilu Vuksanoviću, ispred političke stranke Partija ujedinjenih penzionera Srbije, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. U nastavku rada, članovi Odbora razmatrali su predlog Skupštinskog budžeta za 2022. godinu, koji je pripremio generalni sekretar Narodne skupštine. Predlog Skupštinskog budžeta za 2022. godinu, obrazložio je zamenik generalnog sekretar Branko Marinković i istakao da se za 2022. godinu utvrđuju rashodi i izdaci Narodne skupštine u ukupnom iznosu od 4.297.325.000 dinara i da ga čini pet programa, od kojih su tri redovna (narodni poslanici, Služba Narodne skupštine i redovan rad Republičke izborne komisije). Odbor je jednoglasno utvrdio Predlog Skupštinskog budžeta za 2022. godinu. Članovi Odbora su razmotrili i Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad u periodu januar - septembar 2021. godine, koji je takođe obrazložio zamenik generalnog sekretara Branko Marinković, koji je istakao da je u pomenutom, trećem kvartalu, ukupno izvršeno 61,43 odsto skupštinskog budžeta, odnosno 1.405.500.000 dinara. Dodao je da izvršenje budžeta teče u skladu sa finansijskim planom Narodne skupštine i pozitivnim propisima, dok će se ostatak neutrošenih sredstava trošiti u skladu sa potrebama Narodne skupštine do kraja tekuće godine. Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad u periodu januar - septembar 2021. godine. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Branimir Jovanović, Adam Šukalo, Veroljub Matić, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

43. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

27.10.2021.
Članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja održali su 27. oktobra 2021. godine sednicu, na kojoj su razmotrili obaveštenje Poslaničke grupe PUPS – ''Tri P'' o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku Đuru Periću. Odbor je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Đura Perića, izabranog sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se smrt narodnog poslanika navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predlaže da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Viktor Jevtović, Dijana Radović, Branimir Jovanović, Violeta Ocokoljić, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

42. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

26.10.2021.
Na sednici, održanoj 26. oktobra, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdili su Predlog odluke o obrazovanju Komisije za etiku. Za kandidate za etičku Komisiju iz redova fakultetskog nastavnog osoblja predloženi su prof. dr Dragan Smiljanić, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Brankica Popović Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini i dr Ivana Stojanović Prelević Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Nišu. Što se tiče kandidata državnih službenika, iz službe Narodne skupštine predloženi su diplomirani pravnici Sanja Pecelj i Sanja Dedić. Odbor je jednoglasno utvrdio Predlog odluke o obrazovanju Komisije za etiku i glasao da Narodnoj skupštini uputi Predlog po hitnom postupku kako bi se o njemu u plenumu odlučivalo po hitnom postupku, a samim tim i stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja u ''Sl. glasniku RS''. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Đorđe Milićević, dr Dragana Barišić, Branimir Jovanović, Violeta Ocokoljić, Sandra Božić, Vesna Nedović i Ivana Nikolić.

41. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

14.10.2021.
Na sednici održanoj 14. oktobra 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdili su predlog izmena Skupštinskog budžeta za 2021. godinu, koji je pripremio generalni sekretar Narodne skupštine. Predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović je na početku sednice izneo podatak da se ovim predlogom izmena Skupštinskog budžeta za 2021. godinu, utvrđuju rashodi i izdaci Narodne skupštine u ukupnom iznosu od 2.266.631.000 dinara. Predlog izmena Skupštinskog budžeta za 2021. godinu obrazložio je generalni sekretar Narodne skupštine Veljko Odalović. Članovi Odbora su jednoglasno utvrdili Predlog izmena Skupštinskog budžeta za 2021. godinu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Viktor Jevtović, Đorđe Milićević, Branimir Jovanović, Violeta Ocokoljić, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

40. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

06.10.2021.
Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, održanoj 6. oktobra, razmotrena je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Odbor je predložio Narodnoj skupštini da konstatuje potvrđivanje mandata novoizabranoj narodnoj poslanici Jeleni Katić, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Viktor Jevtović, Dijana Radović, Adam Šukalo, Branimir Jovanović, Violeta Ocokoljić, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

39. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

05.10.2021.
Na sednici Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, koja je održana 5. oktobra 2021. godine, članovi Odbora razmotrili su obaveštenje Poslaničke grupe ''ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU'' o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku Ivanu Tasovcu. Odbor je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Ivana Tasovca, izabranog sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8. Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se smrt narodnog poslanika navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, te predlaže da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku. Odbor je razmotrio zahtev Agencije za energetiku Republike Srbije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licem, na neodređeno vreme, koji je usvojio i na koji je dao saglasnost. U nastavku sednice, Odbor je usvojio Predlog odluke o visini naknade za rad u Komisiji za etiku, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Sanja Jefić Branković, Dijana Radović, Adam Šukalo, Veroljub Matić i Ivana Nikolić.

38. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja

15.09.2021.
Na sednici Odbora, održanoj 15. septembra, utvrđen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Odbor je usvojio Predlog predsednika Odbora da se član 23. Kodeksa menja; Predlog predsednika da se u članu 23e stav 1. dostavljenog teksta iza reči ''ostavke'', dodaju reči: ''iz razloga navedenih u članu 23. stav 2.''; Predlog predsednika Odbora da se u članu 23ž dostavljenog teksta brišu reči: ''ako postane član političke stranke, odnosno političkog subjekta, ili ako se utvrdi da je povredio ovaj kodeks'' i Predlog predsednika da se u članu 5. dostavljenog teksta doda novi stav 6, koji glasi: ''Mišljenje Komisije o povredi Kodeksa se objavljuje na internet stranici Narodne skupštine.'' Odbor je usvojio Predlog za razmatranje Predloga odluke po hitnom postupku na sednici Narodne skupštine i za stupanje na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije“. Predsednik Odbora istakao je da je Narodna skupština dobila molbu od Vlade Republike Srbije da izmene Kodeksa ponašanja narodnih poslanika budu izvršene što ranije, u skladu sa preporukama GREKO. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Đorđe Milićević, dr Dragana Barišić, Branimir Jovanović i Ivana Nikolić.

37. sednica Odbora za administrativno- budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

09.09.2021.
Na sednici održanoj 9. septembra, članovi Odbora za administrativno- budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su zahtev potpredsednice Vlade i ministarke kulture i informisanje Maje Gojković i dali pozitivno mišljenje za obavljanje druge javne funkcije. U nastavku rada, članovi Odbora su razmotrili i prihvatili zahtev narodne poslanice Dubravke Kralj za ostvarivanje prava na isplatu mesečne nakade na ime zakupa stana u Beogradu. Članovi Odbora su razmotrili i prihvatili Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u periodu januar – jun 2021. godine, koji je podneo generalni sekretar Narodne skupštine. Na kraju sednice, Odbor je utvrdio spisak nalepnica za parkiranje A – I i A- II. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; dr Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, dr Nina Pavićević, Branimir Spasić, Miroslav Kondić, dr Dragana Barišić, Branimir Jovanović Adam Šukalo, Violeta Ocokoljić, Nebojša Bakarec, Sandra Božić i Ivana Nikolić.