Otvoreni Parlament | Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja

Predlog zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja

Uto
16.08.2016

Predlog akta

[pdf] 

Uto
16.08.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač polazi od Zakona o urbanizmu i izgradnji iz 2003. i 2004. godine i na temelju zakonskih rešenja iz tih zakona uvodi i neka nova rešenja. Predlogom se ukida Inženjerska komora Srbije i uvodi Strukovne komore Srbije, Komora planera, urbanista i arhitekata Srbije i Komora inžinjera. Umesto Prostornog plana Srbije, uvodi se Strategija prostornog razvoja Republike Srbije i Sektorske strategije prostornog razvoja. Prostorni planovi se, ovim predlogom, dele na državne i lokalne. Urbanistički planovi se dele na generalni urbanistički plan, plan generalne regulacije, plan detaljne regulacije, kao i nove vrste urbanističkih planova i uređajne osnove i urbanistički projekat. Lokalna samouprava sama odlučuje koju vrstu urbanističkog plana za koje područje će doneti, a predviđeno je i da sama može da bliže uređuje sadržinu urbanističkog plana.

Nadležnost za izdavanje građevisnke dozvole je uređena i redukovana u odnosu na prethodna zakonska rešenja, pobrojan je broj slučajeva u kojima dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, dok u svim ostalim uslovima dozvolu izdaje lokalna samouprava. Pobrojana su dokumenta koje je potrebno dostaviti uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Proširena je lista radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, kao i izgradnja objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola. Redukovane su i dužnosti urbanističkog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora. Prema predlogu zakona inspektor je dužan da proverava samo da li je planski dokument donet u skladu sa zakonom i propisom donetim na osnovu zakona, da li su lokacijski uslovi izdati u skladu sa planskim dokumentom i da li je nosilac javnih ovlašćenja dostavio potrebne podatke i uslove za izradu planskog dokumenta, odnosno lokacijskih uslova i objavilo separat o tehničkim uslovima za izgradnju objekata u propisanim rokovima. Sama ovlašćenja građevinskog inspektora su proširena.

Ovlašćenja za podzakonska akta su znatno umanjena u odnosu na ranija zakonska rešenja i praksu. Pri tome je jasno propisano šta bliže uređuje Vlada, šta ministar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva. Takođe, po prvi put je definisano da lokalna samouprava bliže uređuje položaj, ovlašćenja, kao i prava i dužnosti glavnog urbaniste i sadržinu prostornog plana predela, prostornog plana jedinice lokalne samouprave i urbanističkih planova. Dok sa druge strane predlogom zakona je predviđeno da komora planera, urbanista i arhitekata određuje uslove i način raspisivanja konkursa.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 195
Protiv: 203
195%
203%
0%

Ključne novine

NOVE STRUČNE KOMORE

- Uvodi se Strukovne komore Srbije, Komora planera, urbanista i arhitekata Srbije i Komora inžinjera;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 169
Protiv: 207
169%
207%
0%

UREĐENJE IZDAVANJA GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

- Preciznije se definišu uslovi za izdavanje građevinske dozvole i,

- Uvodi se nova sistematizacija planskih dokumenata i šira nadležnost lokalne samouprave u izdavanju građevinskih dozvola i definisanju dužnosti glavnog urbaniste.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 236
Protiv: 185
236%
185%
0%

Poslednji put ažurirano: 12.07.2024, 10:46