Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predloženim izmenama i dopunama zakona predviđeno je da javno preduzeće ne može osnivati društvo kapitala za obavljanje delatnosti koja nije od opšteg interesa.

Predlogom zakona predviđaju se i strožiji kriterijumi koji predsednici i članovi nadzornog odbora moraju da ispunjavaju da bi bili imenovani u ovaj organ. Naime, predviđa se da ova lica moraju imati sedam godina radnog iskustva i pet godina iskustva na poslovima koji su povezani sa javnim preduzećima. Takođe, za ova lica se predviđaju i tri dodatna uslova koja moraju da ispune prilikom imenovanja u nadzorni odbor.

Predlagač zakona reguliše kraće rokove prilikom prestanka mandata predsednika i članova nadzornog odbora u ovom organu. Naime, predlogom zakona predviđeno je da ova lica moraju da obavljaju dužnost do imenovanja novog člana/predsednika najduže 60 dana, umesto 6 meseci kako je trenutno zakonsko rešenje. U slučaju da se članovi nadzornog odbora ne imenuju u ovom roku, predlagač zakona predviđa da dužnost člana ovog tela vrše tri lica koje odredi osnivač do imenovanja novog člana/predsednika nadzornog obora.U slučaju predsednika nadzornog odobra predviđeno je da njegovu funkciju vrši najstariji član nadzornog odbora, sa mandatom koji ne može biti duži od 30 dana.


Prema trenutnom zakonskom rešenju predviđeno je da nadzorni odbor prilikom statusnih promena, ulaganja kapitala i osnivanju drugih pravnih društava donosi odluku uz prethodnu saglasnost Vlade, nadležnog organa autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave. Međutim, predlagač zakona uvodi uslov da u slučaju da Vlada, nadležni organ autonomne pokrajine ili jedinica lokalne samouprave ne dostave saglasnost u roku od 15 dana, smatraće se da saglasnost nije ni data.

Predlagač zakona predviđa i da direktor javnog preduzeča umesto trenutnog uslova koji određuje da direktor nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u stranci, ne obavlja funkciju u političkoj stranci. Sa druge strane predlagač zakona ukida odredbu koja dozvoljava javnim preduzećima da imaju najviše sedam izvršnih direktora. Predlagač zakona organičava broj izvršnih direktora na jedan, osim kada je osnivač javnog preduzeća Republika Srbija, u tom slučaju može biti najviše tri nadzorna direktora. Predlačag zakona ograničava stimulacije izvršnim direktorima i direktorima. Naime ova lica mogu ostvariti pravo na stimulaciju samo u slučaju da javno preduzeće ostvaruje dobit.

Što se tiče lica koja su članovi komisije za izbor direktora, prema predlogu zakona, pored postojećih ograničenja ne mogu ni obavljati funkciju u političkoj stranci. Takođe,prilikom imenovanja direktora komisija mora doneti akt o imenovanju u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Predlogom zakona se skraćuje mandat vršiocima funkcije direktora sa jedne godine na tri meseca prema predlogu zakona. Takođe, lice koje je imenovano za vršioca dužnosti direktora ne može da bude imenovani za direktora javnog preduzeća.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 195
Protiv: 180
195%
180%
0%

Ključne novine

STROŽIJI USLOVI ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJU U JAVNOM PREDUZEĆU

- Strožiji kriterijumi kako za imenovanje na mesto člana/predsednika nadzornog odbora, tako i na mesto direktora/vršioca dužnosti javnog preduzeća i komisije za izbor direktora i,

- Kraći rokovi prilikom odlučivanja o imenovanju direktora, kao i zabrana svim gorespomenutim licima da obavljaju funkcije u političkoj stranci.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 188
Protiv: 200
188%
200%
0%

Poslednji put ažurirano: 19.02.2024, 09:11