Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Pet
16.09.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Pet
16.09.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona želi da predloženim izmenama dodatno poboljša položaj porodica sa decom, te predlaže uvođenje brisanja otpremnina u slučaju prestanka radnog odnosa i naknada za slučaj nezaposlenosti kao vrste prihoda koja ulaze u obračun prihoda od uticaja za ostvarivanje prava predviđenih Zakonom. Takođe, predviđeno je da se kao prihodi za obračun uzimaju nočana i druga sredstva realizovana u godini podnošenja zahteva, a ne ona koja su realizovana u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.
Predviđa se da pravo na dečiji dodatak nemaju lica koja poseduju nepokretnost u celini, kako bi se omogućilo osobama koje imaju u vlasništvu deo nepokretnosti da, ukoliko ispunjavaju druge zakonom predviđene uslove, dobiju dečiji dodatak.
Dopunama se predlaže da poslodavac mora da obračuna i isplati naknadu zarada za vreme porodiljskog odsustva istovremeno sa obračunom i isplatom zarada ostalim zaposlenima, a najkasnije do kraja narednog meseca, kao i da u roku od 3 dana dostavi dokaz uplate. Predviđaju se novčane kazne za prekršaj poslodavca.
Predlagač zakona širi pravo na roditeljski dodatak tako što navodi da se isti ostvaruje za svu decu, a širi pravo i na dečiji dodatak na svu decu. Uvodi se novi član zakona kojim se priznaje pravo roditelju koji samostalno vrši roditeljsko pravo da, ukoliko ispunjava ostale uslove utvrđene zakonom, da ostavi i pravo na dečiji dodatak u slučajevima kada drugi roditelj ne ispunjava obavezu izdržavanja deteta.

Predlagač zakona predaže i podizanje cenzusa – obračuna prihoda po članu porodice za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, tako što navodi da cenzus bude utvrđen u iznosu četvrtine prosečne mesečne neto zarade za mesec u kome je podnet zahtev. Predlagač tvrdi da se na ovaj način širi krug socijalno ugroženih lica kojima bi se priznalo pravo na dečiji dodatak. Uklađivanje sa indeksom troškova života bi se vršilo dva puta godišnje.

Visina dečijeg dodatka za svako dete u porodici pojedinačno se utvđuje u iznosu od 10% od prosečne neto mesečne zarade za mesec za koji se isplaćuje dečiji dodatak.

U pogledu položaja dece predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju, predlagač navodi da je potrebno da deca imaju pravo na naknadu dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi bez obzira da li ostvaruju pravo na dečiji dodatak, odnosno i kada nisu u posebnoj grupi za decu sa smetnjama u razvoju

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 151
Protiv: 176
151%
176%
0%

Ključne novine

IZOSTAVLJANJE OTPREMNINA I NAKNADA ZA ZAPOSLENE IZ OBRAČUNA PRIHODA

Brisanje otpremnina i naknada za nezaposlene kao iznosa koji ulaze u obračun prihoda od uticaja za ostvarivanje prava predviđenih Zakonom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 140
Protiv: 123
140%
123%
0%

PRAVOVREMENA ISPLATA PORODILJSKOG ODSUSTVA

- Obračun i isplata naknada zarada za vreme porodiljskog odsustva istovremeno sa obračunom i isplatom zarada ostalim zaposlenima

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 143
Protiv: 163
143%
163%
0%

PLAĆENI TROŠKOVI BORAVKA

- Predškolska deca ometena u razvoju imaju pravo na naknadu dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi bez obzira na dečiji dodatak

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 123
Protiv: 177
123%
177%
0%

ISPLATA RODITELJSKOG DODATKA SVIM RODITELJIMA

- Pravo na roditeljski i dečiji dodatak se širi na svu decu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 113
Protiv: 125
113%
125%
0%

VEĆI DEČIJI DODATAK

- Podizanje cenzusa – obračuna prihoda po članu porodice za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i,

- Povećanje visine dečijeg dodatka

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 139
Protiv: 127
139%
127%
0%

Poslednji put ažurirano: 26.09.2023, 10:27