Otvoreni Parlament | Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I I II

Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I I II

Tip akta: Zakon

Oblast: Ekonomija

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Čet
18.05.2017

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Čet
18.05.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se potvrđivanje Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih materijala potpisane u Beču 15.11.1972. godine (Hallmarking Convention), kao i Aneksa I i II ove Konvencije. Konvenciju i Anekse do dana podnošenja Predloga zakona zaključilo je 19 ugovornica.

Osnovni cilj Konvencije je olakšavanje međunarodne trgovine predmetima od dragocenih metala.

Pristupanjem Konvenciji omogućiće se Srbiji korišćenje Zajedničkog kontrolnog žiga - međunarodnog žiga za označavanje predmeta od dragocenih materijala (Common Control Mark –CCM).

Predmeti od dragocenog metala su nakit i drugi predmeti izrađeni u celosti ili delimično od platine, zlata, paladijuma, srebra ili njihovih legura.

U cilju kontrole i žigosanja,sve ugovornice imenuju najmanje jednu ovlašćenu kancelariju za ispitivanje. O imenovanju kao i o povlačenju ovlašćenja ugovornica obavezno obaveštava Kraljevinu Švedsku koji bez odlaganja o tome obaveštava ostale ugovornice.

Kako je predviđeno Aneksom II Konvencije, ovlašćena kancelarija za ispitivanje proverava da li predmeti od dragocenih metala koji su joj dostavljeni radi žigosanja ispunjavaju predviđene uslove. Kada utvrdi usklađenost predmeta sa standardima Konvencije, kancelarija žigoše predmet žigom odgovornosti, žigom kancelarije za ispitivanje, žigom CCM, te stavlja oznaku finoće arapskim brojevima.

Predmeti od dragocenih materijala označeni žigom CCM mogu da uđu na teritoriju države članice Konvencije ali i u druge države koje CCM prepoznaju kao oznaku kvaliteta bez dodatne kontrole ili žigosanja. Ipak, država ugovornica koja vrši uvoz može ukoliko smatra potrebnim vršiti testiranja radi provere. Takođe, država ugovornica sa čijim nacionalnim standardima određeni predmet sa oznakom CCM nije usklađen, nije obavezna da dozvoli uvoz tog predmeta.

Ugovornice nisu u obavezi da primenjuju odredbe konvencije u slučaju kada su nakon podnošenja kancelariji za ispitivanje predmeti na bilo koji način izmenjeni.

Ugovornice su dužne da obezbede zakonodavni okvir za procesuiranje i kažnjavanje u vezi sa zloupotrebama CCM i žigova ovlašćenih kancelarija.

Konvencijom je uspostavljen Stalni komitet u kome su zastupljene sve ugovornice, a koji se stara o sprovođenju i tumačenju odredaba Konvencije i koji daje preporuke u slučaju kada neka od ovlašćenih kancelarija ne poštuje odredbe Konvencije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 38
Protiv: 50
38%
50%
0%

Ključne novine

KORIŠĆENJE MEĐUNARODNOG ŽIGA ZA OZNAČAVANJE PREDMETA OD DRAGOCENIH MATERIJALA U SRBIJI

- Omogućavanje Srbiji korišćenja Zajedničkog kontrolnog žiga - međunarodnog žiga za označavanje predmeta od dragocenih materijala (Common Control Mark –CCM)

- Predmeti označeni žigom CCM mogu da uđu na teritoriju država članica Konvencije bez dodatne kontrole ili žigosanja

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 34
Protiv: 53
34%
53%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.10.2020, 10:29