Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Dušan Milisavljević

Sre
13.09.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sre
13.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlogom se postojeća zakonska rešeja dopunjuju i dodatno pojašnjavaju u cilju prevencije vršnjačkog nasilja. Predlaže se uvođenje obaveze Ministarstva prosvete da u okviru školske uprave vodi evidenciju o izrečenim kaznama suspenzije učenika i o stručnom radu sa učenicima koji su udaljeni sa nastave, tokom trajanja mere udaljavanja. Takođe se predviđa da škola za učenike sa smetnjama u razvoju može obavljati poslove resursnog centra sa ciljem unapređenja rada sa decom i učenicima koji imaju smetnje u razvoju.

Predlogom se navodi da savet roditelja ima pravo da predloži svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje, tim za prevenciju vršnjačkog nasilja i druge timove.

Bliže se uređuju uslovi i slučajevi pod kojima se oduzimaju licence direktorima škola, kao i nabrajaju timovi koje direktor može da obrazuje u školi.

Predviđa se da lice iz osetljivih društvenih grupa, uključujući i učenike sa smetnjama u razvoju, može biti redovan učenik u prvom razredu srednjeg obrazovanja i ako je starije od 17 godina, dok je za lica starija od 19 godina neophodna saglasnost ministra.

Predviđa se da i učenici imaju svog predstavnika u Aktivu za razvojno planiranje i timu za prevenciju vršnjačkog nasilja

Predlagač smatra da će se primenom predloženih rešenja doprineti suzbijanju vršnjačkog nasilja.
25%
21%
0%

Ključne novine

OBAVEZA MINISTARSTVA PROSVETE DA VODI EVIDENCIJU O IZREČENIM KAZNAMA SUSPENZIJE UČENIKA

Uvodi se obaveza Ministarstva prosvete da u okviru školske uprave vodi evidenciju o izrečenim kaznama suspenzije učenika
22%
21%
0%

UNAPREĐENJE RADA U ŠKOLAMA SA UČENICIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Škola za učenike sa smetnjama u razvoju može obavljati poslove resursnog centra sa ciljem unapređenja rada sa decom i učenicima
18%
22%
0%

PREDSTAVNIK SAVETA RODITELJA U STRUČNI AKTIV

Savet roditelja ima pravo da predloži svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje, tim za prevenciju vršnjačkog nasilja i druge timove
23%
18%
0%

UČENICI IZ OSETLJIVIH GRUPA MOGU BITI REDOVNI UČENICI

Lice iz osetljivih društvenih grupa, uključujući i učenike sa smetnjama u razvoju, može biti redovan učenik u prvom razredu srednjeg obrazovanja i ako je starije od 17 godina
19%
25%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.11.2019, 02:13