Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 1 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SDA Sandžaka – PDD

...

Sabina Dazdarević

Stranka demokratske akcije