Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 1 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara

...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara