DEJAN RADENKOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rodjen je 09.09.1971. godine u Prištini, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a zvanje magistra ekonomskih nauka stiče na Univerzitetu EDUCONS.

Društveno-političkim radom počeo je da se bavi 1989. godine kao srednjoškolac, od kada i postaje aktivan učesnik političkih dešavanja na KiM.

Tokom studija bio je sekretar Saveza studenata Ekonomskog fakulteta u Prištini, generalni sekretar Jugoslovenske Asocijacije studenata ekonomskih fakulteta, pokretač i glavni i odgovorni urednik stručnog akademskog časopisa "AISEC EKONOMIST". U toku obavljanja navedenih funkcija bio je inicijator brojnih naučnih, kulturnih i sportskih manifestacija i osnivač brojnih naučnih i sportskih udruženja studenata.

Značajan doprinos u naučnom, kulturnom i sportskom životu Kosova i Metohije dao je kao član UO Ekonomskog fakulteta, zatim i kao osnivač i predsednik Centra za talentovanu omladinu KiM, osnivač i podpredsednik Omladinskog kulturnog centra u Prištini, osnivač Akademskog informacionog centra u Prištini, predsednik Atletskog kluba Kosovo Polje i član Predsedništva Košarkaškog kluba Kosovo Polje.

Nakon proterivanja iz Prištine 1999. godine, aktivno se uključio u humanitarni rad Komiteta za zaštitu ljudskih prava na Kosovu i Metohiji. Obavljao je funkciju predsednika Omladinskog saveza Srbije.

U Socijalističkoj Partiji Srbije obavljao je funkcije predsednika Mladih socijalista KiM, potpredsednika Mladih socijalista Srbije, potpredsednika Pokrajinskog odbora SPS-a KiM, koordinatora GO SPS-a za KiM i člana GO SPS-a u više mandata.

Za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije biran je 2008, 2012. i 2014. godine.

U Desetom sazivu Narodne skupštine obavljao je funkciju predsednika Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

U periodu 2008-2012. godine obavljao je funkciju zamenika predsednika Odbora za KiM, bio je član Odbora za urbanizam i građevinarstvo, član neformalne "Zelene poslaničke grupe", član Poslaničke grupe za zaštitu obolelih od HIV-a.

U sazivu od 2014-te bio je član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i stalne delegacije u Parlamentarnoj Skupštini NATO-a, takođe bio je član neformalne "Zelene poslaničke grupe" i član Ekonomskog kokusa (Parlamentarna grupa za ekonomski razvoj).

Svoje radno iskustvo počinje kao komercijalno-finansijski direktor u Preduzeću za trgovinu i usluge „Balkan auto“ u Prištini, a nakon toga prelazi u JP PTT saobraćaja „Srbija“.

Aktivnim učešćem u brokerskoj kući „First Global Brokers“ a.d, kao asistent generalnog menadžera, doprinosi njenom početnom pozicioniranju na tržištu finansijskih usluga. U svojstvu savetnika direktora u više preduzeća učestvuje u kontroli i upravljanju finansijskog poslovanja preduzeća i marketinškim aktivnostima.

„Orbita komunikacije“ doo Beograd je firma u kojoj je obavljao poslove direktora, čija je delatnost vezana za sektor informacionih i komunikacijskih tehnologija. Od 2010.godine je radio u Kompaniji „Ratko Mitrović“ a.d u kojoj je obavljao funkciju generalnog direktora, a zatim izvršnog direktora i člana UO. Obavljao je funkciju predsednika Odbora za praćenje poslovanja i člana UO „Dunav banke“ ad Zvečan a jedno vreme vršio funkciju predsedavajućeg UO. Član Odbora za praćenje poslovanja „MTS banke“ ad Beograd i NO SP „Lasta“.

Mandat u 11. sazivu Narodne skupštine potvrđen mu je 19. jula 2017. godine. Još jedan poslanički mandat, u 12. sazivu Narodne skupštine, potvrđen mu je 20. maja 2021. godine.

Oženjen je i otac je dve devojčice.

Twitter: @RadenkovicDejan
Poslednji put ažurirano: 20.05.2021, 10:26

Osnovne informacije

  • Socijalistička partija Srbije
  • Priština
  • Priština
  • 09.09.1971.
  • ekonomista

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

Hvala, potpredsedniče.

Uvažene koleginice i kolege, ja bih da se zahvalim, iako sam možda najmanje očekivao da se ovaj amandman usvoji, a više sam očekivao ove ostale koje sam predložio na ostale članove zakona da budu prihvaćeni, jer su potpuno jasno obrazloženi, potpuno na jedan normalan način uređuju zakon.

Ja sam samo iskoristio priliku da kažem šta je svrha ovog amandmana koji sam podneo i koji je prihvaćen. Radi se o tome da je po postojećem predlogu bilo slobodna volja naručioca da li će da sprovede pregovarački postupak ili neće. Do sada je po važećem zakonu bilo da o tome se dobija saglasnost Uprave za javne nabavke. Na predlog našeg amandmana opet smo to vratili. Hvala što je to prihvaćeno.

Zamolio bih čisto, ovo moje javljanje je u pravcu toga da se na vreme pripremimo, da malo polemišemo o narednim amandmanima koje mislim da je bilo logičnije da budu prihvaćeni, ovde sam navodio i u raspravi kada je bila u načelu, da još nismo sazreli da jedan ovakav postupak prepustimo naručiocima, ali okej, dokaz da je prihvaćen amandman, da nismo sazreli da prepustimo to naručiocima, ali tako isto mislim da ove stvari o čemu ćemo polemisati oko mojih narednih amandmana da se uzmu u obzir i da se još jednom razmisli pre nego što budemo počeli da razgovaramo na tu temu. Ništa, evo toliko. Hvala vam.

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

Hvala potpredsedniče, umalo da ne budem na svom mestu.

Podneo sam amandman na član 75. U članu 75. Predloga zakona posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi – odredbe člana 141-153. ovog zakona shodno se primenjuju u postupku dodele ugovora. Dosadašnji stav 7. do 11. postaju stavovi od 8. do 12. Dosadašnji stav 8. postaje stav 9. menja se i glasi – naručilac je dužan da obaveštenje iz stava 8. ovog člana tromesečno objavljuje zbirno u roku od 30 dana od dana isteka tromesečja u kome su ugovori zaključeni.

S obzirom da moramo malo da polemišemo na tu temu jer smatram da ovde nije obezbeđeno pravo, to jest obezbeđena zaštita prava. Ono ovde nije propisano i na ovaj način kako je predloženo, kao što sam već rekao nije obezbeđena zaštita prava ponuđača, jer čim nema objavljenog ugovora onda nema roka ni za žalbu. Na primer, mogu tu da navedem, to vam je u prilogu sedam. Znači, tu su svi oni koji se… možda ja odskačem od teme, možda vama to nije zanimljivo, ali bih vas zamolio da se saslušamo, jer ovo se tiče zakona tako da ne bi posle usvajanja zakona dolazilo do raznih propusta u primeni zakona.

Molim vas da obratimo panju, jer ovde pod ovim članom 75. potpadaju fizičko-tehničko obezbeđenje, pravne, zdravstvene usluge, administrativne usluge i sve se to nalazi u prilogu sedam koji je u sklopu ovog zakona o kome mi danas raspravljamo i o amandmanima na isti taj zakon koji želimo da popravimo svojim znanjem, svojim možda iskustvom iz prakse. Tako da bi bilo dobro, ministre ako ikako možete da danas prihvatite ovaj amandman. Vi na to imate pravo, jer vi, čak mislim da ste u situaciji jednoj bili. Ovde se radi, kada se raspisuju tenderi za pripremu hrane npr. socijalno ugroženim kategorijama, za vrtiće. Znači, ovde su velike i ozbiljne nabavke u pitanju.

Primer Vojna ustanova Dedinje učestvovala je na tenderu za spremanje hrane za socijalno ugrožene na nivou grada Beograda. Ovim predloženim, kako stoji u članu 75, jednostavno nema prava, nije obezbeđena zaštita prava. Imaćemo problem ako usvojimo ovako kako jeste. Ja svojim amandmanom to ispravljam i definiše se jasno da mora da se objavi taj ugovor na osnovu koga će imati ponuđač pravo da traži svoju zaštitu prava. Ako ostane ovako on nema nikakav rok za žalbu. Nadam se da smo se razumeli i ako je ikako moguće da malo razmislimo i da ovaj amandman prihvatite. Hvala.

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

Hvala potpredsedniče.

Evo da podsetim gledaoce da je pred nama rasprava o amandmanima na Zakon o javnim nabavkama, jednom važnom sistemskom zakonu koji se tiče novca svih poreskih obveznika, na koji način se troši. Ovim zakonom se to i odredbama ovog zakona se to i kako će se on sprovoditi, to se reguliše. Ja sam sve ove amandmane, pre ovoga, ne bih nikoga da uvredim, ali ja bih da malo razmislimo o amandmanima o kojima pričamo, o mojim amandmanima koji se odnose na popravljanje predloženog zakona. Ja, obično umem da budem vrlo uporan, da jasan budem, a čak i da budem bezobrazan, kada se sve ovo donese, izglasa i posle nekoliko meseci primenom tog zakona, baš ono na šta smo mi ukazivali iz SPS, sa našim amandmanima, bude upravo i tu dolazi do problema.

Znači, sada sam podneo u članu 88. Predlog zakona, stav 5. menja se i glasi – naručilac nije dužan da objavi podatke iz plana javnih nabavki, koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi – procenjena vrednost javne nabavke ne može se smatrati poslovnom tajnom u smislu stava 5. ovog člana.

Šta hoćemo da kažemo? Znači, tajni podatak – okej, poslovna tajna, šta je poslovna tajna? Šta se nama dešava? Dešava nam se to da mi prepuštamo nekome, a to smo i ranije kada smo donosili zakone, pričali o maksimalnoj transparentnosti ovih zakona i njegovih članova zakona. Na primer, ako je procenjena vrednost sto miliona dinara, znači dobijamo ponudu 99,99999… miliona dinara. Maltene ko cenu u marketu. To uopšte nije jedan slučaj, to je slučajeva koliko hoćete. Tu ima prostora i za druge organe. Lepo se uzmu sve javne nabavke, pa se vidi koje su bile te procenjene vrednosti proglašene za poslovnom tajnom, pa se vidi ko je dao 99,9. Čekajte, pa ko je onda nekome šapnuo kolika je procenjena vrednost? Ja se ovim amandmanom zalažem da jednostavno to bude krajnje transparentno. Nema razloga da procenjena vrednost, da maltene budu pogođene neke ponude u odnosu na procenjenu vrednost do dinara.

Mora da postane obaveza, kako ja predlažem, i moramo da utičemo na svest naručioca da bolje i pažljivije utvrđuje procenu vrednosti javne nabavke.

Da li je naručilac radio istraživanje tržišta? Da li je obaveza da on to uradi? To nigde ne piše. Šta nam se dešava? Hajde što ne piše, nego da li postoji potvrda neke dokumentacije da je to uradio. Šta se nama dešava? Dešava nam se, na primer, mislim ne, ne dešava se, nego ja sad malo i karikiram, ali na primer može neko da stavi da kilogram kikirikija milion dinara i da to toliko vredi, jer je to tamo neko odredio, i to je tajna. Na osnovu kojih parametara, na osnovu kakvog istraživanja je došlo do tog podatka? Ne postoji nigde.

Znači, procenjena vrednost je jako bitna stvar. Tu se radi o transparentnosti. Kolega Arsić, žao mi je, sada je seo da predsedava, mi smo polemisali i ranije o planovima nabavki, i o mnogo čemu, da dovedemo te procese do što transparentnijeg. Znači, sad možemo mi da pričamo – da, ali ako to bude, onda će neko da se dogovara. Pa ne, ali ovako jednom se samo dojavi i on je u prednosti u odnosu na ostale. Dajte molim vas, ministre, ja stvarno mislim da vi imate ovlašćenja. Ja sam valjda bio dovoljno jasan. Vi kao ministar koji tu sedi, koji je ovlašćen ispred Vlade, imate pravo da kažete – da, prihvata se ovaj amandman.

Ako vam nije dovoljno obrazloženje, ja mogu i dalje da vam to obrazlažem. Nemate razloga da ne prihvatite ovakav amandman. Ne znam, ako je potrebno možda da konsultujete nekoga, ja sad stvarno ne poznajem ljude koji sede sa vaše leve strane, ne znam da li je neko od njih učestvovao u pisanju ovog zakona. Odgovor koji sam ja dobio od Vlade kao mišljenje – amandman se ne prihvata iz razloga što je objavljivanje procene vrednosti predviđeno kao mogućnost, te ostavljamo naručiocima da u svakoj konkretnoj situaciji odluče da je procenjenu vrednost opravdano i nužno objavljivati. Kome mi ostavljamo da on odlučuje? Ljudi, dajte da se ne igramo više. Da li hoćemo da budemo transparentni ili nećemo da budemo transparentni?

Ja vidim kod Arsića želju da siđe dole. Ja bih voleo, jer je on i ranije učestvovao u donošenju mnogih zakona, prvoga 2012. godine, i onim kasnijim izmenama i dopunama i mi smo krajnje stručno i kolegijalno polemisali i razmenjivali argumente, čak je i rasprava u nekim trenucima trajala i po sat i po vremena o amandmanu i ja mislim da je ovo krajnje korektno sa moje strane.

Kolega Martinoviću, ja bih voleo da vi podržite jedan ovakav amandman…

(Aleksandar Martinović: Ja podržavam Vladu, šta da radim.)

I ja podržavam Vladu, ali mislim da oni koji sede u Vladi i koji tamo pišu zakone, ja mislim da su možda napravili propuste, pa kao poslanik imam pravo, valjda, da kažem.

Znate šta, nije problem, posle tri meseca biće… Evo, ja sam vam naveo situaciju. Znači, može odmah istražni organi lepo da uzmu sve javne nabavke gde su procenjene vrednosti bile iks iznosa i gde se neko podvukao za 0,001 dinar. Ništa više ne treba. To je potpuno jasno. I samo uspostaviti i utvrditi ko je s kim komunicirao i za šta je to nego za procesuiranje?

Znači, sa ovim mojim predlogom amandmana, taj problem neće da postoji.

Ministre, da čujem vaš odgovor, ako ga imate? Ili ćete samo tu da sedite i da ne diskutujemo o ovim amandmanima? Ako je tako, onda i ja mogu da idem na slavu, kao i mnogi drugi poslanici koji danas nisu ovde.

Imovinska karta

(Beograd, 18.08.2017.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika mesečno 27320.00 RSD 20.07.1017 -
Predsednik nadzornog odbora SP Lasta ad Javni mesečno 47136.00 RSD 05.10.2013 -
- mts banka a.d. Beograd (Član odbora za praćenje poslova) Javni mesečno 65000.00 RSD 16.01.2015 -