NEVENA STOJANOVIĆ

Jedinstvena Srbija

Nevena je rođena 13. avgusta 1986. godine.

Diplomirana je ekonomistkinja - menadžerka u trgovini. Trenutno na Tempus projektu EU, MA program Interdisciplinarne studije Jugoistočne Evrope.

Bila je poslanica Jedinstvene Srbije od 2012. godine do juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 16:17

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2015.

Hvala uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine.

Dame i gospodo narodni poslanici, dobro jutro. Pokušaću da budem što konciznija i pragmatična u ovom izlaganju s obzirom da smo dosta vremena izgubili na diskusiju koja nije bila po tački dnevnog reda, ali dobro. Vraćamo se u tok.

Želim da kažem da će poslanička grupa JS uvek podržati one predloge zakona koji predstavljaju jedan kontinuiran proces ka donošenju, odnosno ka izvršavanju reformi koje imaju za cilj ne samo privlačenje stranih i domaćih investicija, već stvaranje povoljnih uslova za poslovanje domaćih privrednika i preduzetnika.

Jedan od takvih zakona je upravo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Možemo da kažemo da je ovaj zakon nastavak pozitivne prakse stimulisanja pravnih lica, odnosno preduzetnika na legalno zapošljavanje. Ovim zakonom omogućavamo svim privrednim, pravnim subjektima odnosno preduzetnicima koji zaposle dva nova lica, odnosno povećaju broj zaposlenih lica u odnosu na 31. oktobar 2015. godine ima pravo da ostvari povraćaj od 75% plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade novozaposlenog lica. Svakako da ćemo ovaj zakon podržati u danu za glasanje, upravo zbog toga što on predstavlja pozitivnu praksu u stvaranju povoljnih uslova poslovanja.

Sledeći zakon koji želim da istaknem je prvo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama. S obzirom da je JS posebno poznata po svom socijalno odgovornom programu koji se bori protiv bele kuge, tako da se mi zalažemo za jedno sistemsko rešavanje problema opadanja nataliteta. S toga podržavamo posebno ovaj zakon o pohvaljujemo MUP koje je i dostavilo inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama. Ono je uključeno u realizaciju projekta „Bebo, dobro došla na svet“ koji ima za cilj da olakša administrativnu proceduru budućim roditeljima prilikom prijavljivanja novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju i predlaže se da se propiše oslobođenje za plaćanje takse za poslove i radnje i u vezi prijave prebivališta novorođene dece u smislu da se taksa ne plaća za potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Ne želim da se fokusiram na usaglašavanje odredaba zakona koji se odnose na oporezivanje oružja, već upravo u onom delu koji ostavlja mogućnost usvojiocima koji vrše roditeljsko pravo nad usvojenom decom, koja su višestruko ometena u razvoju i koja njima ostavlja mogućnost oslobađanja poreza na upotrebu motornih vozila. S obzirom da svi znamo kako je teška situacija kada neka porodica ima decu sa smetnjama u razvoju, smatram da svaka olakšica i svaka pomoć države je i te kako dobro došla.

Kada govorim o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, mi govorimo o jednom cilju ka bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona.

Svi dobro znamo da je najveći problem u našoj državi, nisu zakoni, već upravo implementacija zakona i jedna duga administrativna procedura u brojnim poljima, tako da Jedinstvena Srbija posebno podržava prelazak na elektronsku upravu u poreskoj upravi. Smatramo da živimo u novoj eri, u eri informacija, u eri tehnologije i da Srbija za sada kaska ka svim tim inovacijama, ali eto, nadamo se da ćemo uskoro napravi prave pomake.

Isto ono što želim da istaknem, što je pozitivno kod ovog zakona, što on podržava i taj neki tranzicioni period, u trenutku kada moramo da imamo u vidu i tu jednu nejednakost i jaz u obrazovanju našeg stanovništva, koje većinom u nekim ruralnim predelima nema dostupnost internetu, tako da im ostavlja mogućnost da poreske prijave dostavljaju i u papirnom obliku.

Kada već govorimo o novoj eri, informaciji i tehnologijama i nauci, moramo da kažemo da je nauka današnjice upravo tehnologija budućnosti i mi nauku treba da posmatramo kao instrument razvoja, a ne kao rashodnu stranu u budžeta, koja nažalost nije ni velika.

Zato želim u ime poslaničke grupe Jedinstvene Srbije da podržim donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i da pohvalim sve napore Ministarstva, posebno ministra Verbića, koji znam da je svojim iskustvom upravo doprineo pisanju ovakvog jednog zakona, koji upravo dolazi iz ove oblasti naučnoistraživačkog rada. Želim da istaknem to da ovakav zakon i slični zakoni upravo sprečavaju odliv mladih talentovanih mozgova i naše zemlje, ne samo što razvijaju nauku, a Jedinstvena Srbija će kao i do sada se uvek zalagati da svi talenti ostanu u zemlji.

Ono što meni nije jasno što se tiče ovog zakona, upravo proces javne nabavke, zbog kog mi moramo da produžimo ovaj projektni ciklus do 30. juna 2016. godine. Mene samo interesuje ako bi možda ministar mogao da odgovori – na koji način ćemo mi sprečiti da se slični kiksevi ne dese i u sledećem projektnom ciklusu.

Što se tiče Zakona o zadrugama, o njemu je bilo dosta već reči, ja želim samo da kažem, da osoba koja dolazi iz neke generacije koja se ne seća tog lepog sjajnog vremena udruživanja, iz iskustva svojih starijih kolega i onoga što sam čula iz svog okruženja, od svojih roditelja, mogu da kažem da je izuzetno dobro što se ostavlja našim građanima, našim poljoprivrednim proizvođačima, sada mogućnost ponovnog udruživanja, posebno u trenucima jednog novog liberalnog kapitalizma koji teži tome da uništi sve manje poljoprivredne proizvođače.

Želim da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje se izjasniti pozitivno o svim predlozima zakona, iz večerašnje objedinjene rasprave. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2015.

Hvala vam, uvaženi predsedavajući.
Moram da primetim da se današnja rasprava sve do ovog člana vodila sa željom, barem od strane opozicije, da se prebaci više ingerencija pokrajinskoj vladi u vođenju nacionalnih parkova. Smatram da građane Srbije to ne treba da interesuje. Ne treba da ih interesuje ko će voditi nacionalne parkove, već da se to valjano i čini. Njima je najbitnije da se ne ruše svojstva nacionalnih parkova.
Međutim, kada govorimo o članu 15, ja sam i u načelu govorila o ovom članu i pitala sam Ministarstvo za pojašnjenje, jer se pojavljuju nelogičnosti. Nelogičnost se pojavljuje u rečenici da određeni objekti svojim izgledom narušavaju svojstva nacionalnog parka i oni podležu određenim taksama. Smatram da ne treba da postoje objekti koji narušavaju svojstva nacionalnog parka, jer se gubi suština celog zakona, koji je u svakom slučaju dobar kada govorimo o uređenju i vođenju nacionalnih parkova. Ali, ne smemo da zaboravimo činjenicu i suštinu zbog čega postoje ovakvi zakoni, a oni postoje da bi se očuvala prirodna baština Republike Srbije.
Tako da, ako Ministarstvo kaže da neće postojati nikakvi podzakonski akti koji će malo podrobnije urediti ovu stvar, ja ću morati da prihvatim amandman poslanika koji ga je predložio. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 02.10.2015.

Hvala.
Poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo čuli već dosta definicija o nacionalnim parkovima, ja ne bih se ponavljala i ne bih iznosila ni jednu više, ali ću pokušati da konkretizujem raspravu iako je otišla malo iz oblasti zaštite životne sredine u poljoprivredu koja jeste izuzetno važna tema, ali za današnji dan.
Predlog zakona o nacionalnim parkovima je na današnjem dnevnom redu i poslanička grupa JS će svakako glasati za ovaj predlog zakona u danu za glasanje. Mi kao zemlja, ministarka je već spomenula, imamo dugu tradiciju kada je u pitanju zaštita prirode, što je dokaz Dušanov zakonik koji je sadržao član 123. koji je definisao mogućnost i zabranjivao prekomernu seču šuma u tadašnjem Srpskom carstvu.
Ovaj predlog zakona koji je danas pred nama ima konkretno za cilj uređeniji način vođenja nacionalnih parkova, a uz adekvatnu primenu i ljudstvo doprineće i očuvanju i razvoju naše bogate prirodne baštine. Bitne izmene koje će doneti ovaj zakon je uvođenje stručnog saveta koji treba da obezbedi planove i programe upravljanja i zaštite nacionalnih parkova, kao dodatno telo uvodi se i savet korisnika koji će sa po jednim predstavnikom predstavljati interese i turističkih, lovačkih, ribolovačkih organizacija, ali tu će baš upravo biti zastupljeni i interesi poljoprivrednika i nevladinih organizacija. Bitno je spomenuti da u ovom sistemu upravljač je taj koji će imati najviše nadležnosti.
Ono što je očigledno je da smo preuzeli evropski model upravljanja, što je dobro pod uslovom da ne preuzimamo samo model, već i način rada. Pre svega, mislim na održivo korišćenje resursa i pronalaženje kreativnih načina da upravljači obezbede dodatna sredstva za svoj rad u cilju ostvarenja na primer edukativnih programa, naučnih kampova i slično.
U ovakvim trenucima krize moramo imati na umu da uvek postoji mogućnost zloupotreba i rasprodavanja resursa kako bi se došlo do dodatnih sredstava i nadam se da će ministarstvo, imajući to u vidu, vršiti detaljne provere kako izveštaja upravljača, ali i proverom na terenu.
Imam jedno konkretno pitanje u vezi predloga, nadam se da će neko iz ministarstva biti ljubazan, više se odnosi na tumačenje člana, a to je član 15. koji kaže – objekti za koje se ne plaća naknada za korišćenje nacionalnog parka po osnovu zakona kojim se uređuje zaštita prirode i koji svojim izgledom narušavaju svojstva nacionalnog parka, a koji su vlasništvo pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, podležu naplati naknade za zauzeće prostora u nacionalnom parku.
Meni nije baš 100% jasno šta se podrazumeva pod izgledom objekta koji narušava svojstva nacionalnog parka i koliko sam ja shvatila uvodi se nova taksa za takve iste objekte koji do tada nisu podlegali taksom za naknadu za korišćenje nacionalnog parka.
Iskoristiću ovaj trenutak obraćanja Narodnoj skupštini, jer je i gospođa ministarka tu i pitati za projekat istraživanja uzroka sušenja šume, pri čemu znam da je ishod bio spašavanje 330 stabala, što je izuzetan uspeh, ali mene interesuje - šta je upravo uzrok, znači, šta ste, do kojih ste zaključaka došli pri projektu istraživanja, jer kao i kod čoveka bitno je lečiti uzrok bolesti?
Na kraju obrazlaganja o ovom Predlogu zakona pohvalila bih i težnju ministarstva i plan da se procenat zaštićenih područja koje u ovom trenutku iznosi 6,3% podigne na 12%, što će, ako to ostvarite, biti neprocenjiv poklon našim pokolenjima i hvala na tome i poslanička grupa JS će svakako glasati za ovaj Predlog zakona.
Što se tiče ostalih predloga koji su na današnjem dnevnom redu, pre svega, mislim da Predlog zakona koji potvrđuje Protokol o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, svakako smatramo da je ovaj zakon jako dobar, pre svega zato što je restriktivan i zato što pravi, tj. oformljuje sisteme koji će doprineti visokom nivou kontrole, sprečavanju i praćenju zagađenja voda, prvenstveno od brodova i takođe podržavamo i Sporazum koji potpisujemo, odnosno potvrđujemo sa Kraljevinom Maroko i sa Kraljevinom Mađarskom. Hvala vam.