Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Živojin Stanković

Govori

Poštovana predsednice, poštovano predsedništvo, službenici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je set izmena i dopuna zakona koji se tiču regulisanja u oblasti životne sredine.
Ove zakone smo usvojili pre više od godinu dan, a kako kažu predstavnici opozicije, već danas radimo izmene i dopune zakona. Mislim da je to dobra stvar kada se nešto non-stop menja, treba ga zakonom pratiti, a ne čekati da prođe desetak i više godina pa tek onda raditi promene zakona.
Govoriću o dopunama Zakona o hemikalijama i biocidnim proizvodima. Tokom primene Zakona o hemikalijama, izrade podzakonskih akata uočeno je da privredni subjekti imaju problema u sprovođenju zakona i zato se pristupilo ovim izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama. Naravno nije narušen osnovni princip evropskih propisa iz oblasti hemikalija da se regulišu uslovi za stavljanje u promet hemikalija kao proizvoda, odnosno način utvrđivanja uticaja hemikalija na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Ovim izmenama i dopunama ne odstupa se od rešenja u evropskom propisu i dosledno se sprovodi evropsko načelo da troškove ispitivanja opasnih svojstva hemikalija, kao i druge troškove za stavljanje u promet hemikalija, snosi samo onaj ko ih stavlja u promet. Ovim zakonom predviđeno je da stručnu pomoć u sprovođenju obaveza, definisanih osnovnim zakonom, pruža Agencija uz naknadu.
Određeni podaci o hemikalijama, koje treba dostaviti Agenciji u postupku upisa hemikalija u registar hemikalija, mogu predstavljati industrijsku ili poslovnu tajnu i zbog ovoga mnogi uvoznici imaju problem oko pribavljanja podataka od stranog proizvođača. Izmenama ovog zakona je omogućeno da sam strani proizvođač dostavi te podatke Agenciji.
Za odgovore na pojedina stručna pitanja privredni subjekti se obraćaju Agenciji. Kako odgovori na ova pitanja ne zadiru mnogo u tumačenje zakona, već na struku, oni imaju mogućnost da izmenama ovog zakona angažuju Agenciju i da ona odgovori na ta stručna pitanja.
Osnovni cilj izmena zakona je isti kao i cilj osnovnog zakona, a to je uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije osiguranjem visokog nivoa zdravlja ljudi i životne sredine, kao i samog poboljšanje prometa hemikalijama sa zemljama EU i drugim zemljama.
Ove izmene i dopune utiču na proizvođača, odnosno uvoznike hemikalija, jer olakšavaju poslovanje tako što omogućava da sami odluče o načinu angažovanja savetnika za hemikalije, omogućava da se neophodna dokumentacija u postupku pred Agencijom, ako predstavlja obiman materijal, može dostaviti na engleskom jeziku što smanjuje troškove samog podnosioca.
Prilikom primene propisane dokumentacije privredni subjekti imaju niz dilema u vezi sa pojedinim stručnim pitanjima koja prevazilaze stručna mišljenja, koja se odnose na konkretnu primenu zakonskih odredbi, pa im je ovim zakonom omogućeno ili da sami sprovode istraživanja ili da do odgovora dođu na brži i efikasniji način, tako što će angažovati samu agenciju.
Omogućava da strani proizvođač može da dostavi toj agenciji podatke koji predstavljaju poslovnu ili industrijsku tajnu, što pojednostavljuje i ubrzava sam postupak.
Što se tiče izmena i dopuna Zakona o biocidnim proizvodima, takođe, u toku same primene zakona i u izradi podzakonskih akata, došlo je do problema kod privrednih subjekata u samoj primeni zakona, pa se poseglo za izmena ovog zakona. Sve predložene izmene i dopune su u skladu sa propisima EU i suštinski ne menjaju osnovni zakon. Dosledno se sprovodi i u načelu, da svi troškovi ispitivanja opasnih sredstava biocidnih proizvoda, kao i druge troškove u vezi sa stavljanjem ovih proizvoda u promet, snosi onaj ko ih i stavlja u promet.
Izmenama i dopunama zakona je predviđena i mogućnost da sami strani proizvođači dostave te podatke agenciji. Postiže se uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema u pravdanju biociodnih proizvoda na teritoriji Republike Srbije, osiguranje visokog nivoa zdravstvene zaštite i životne sredine.
Ove izmene i dopune će uticati na proizvođače, odnosno uvoznike biocidnih proizvoda, jer olakšavaju postupak dobijanja akata kojima se omogućuje stavljanje biocidnog proizvoda u promet. Omogućava se da tehnički dosije, koji predstavlja obiman materijal, može da se preda na engleskom jeziku, što je finansijska ušteda za njih.
Prilikom primene propisane dokumentacije, subjekti imaju dilemu sa stručnim pitanjima. Takođe, izmenama zakona se omogućava da se obrate agenciji. Omogućava se da strani proizvođač može da dostavi agenciji podatke koji predstavljaju poslovnu ili industrijsku tajnu, što do sada nije bio slučaj. Takođe, utiče i na širu populaciju, jer je data mogućnost agenciji da ne dozvoli u stavljanje u promet biocidni proizvod koji nije dovoljno efikasan.
U toku današnje rasprave smo čuli i niz primedbi na rad samog Ministarstva i na rad ministra, i to od onih poslanika koji, kada su imali Vladu, nisu čak ni imali Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Govori se da nikad gore stanje u životnoj sredini nije bilo. Naravno da nije potrebno ministarstvo da bi se bavili zaštitom životne sredine, ali o samoj Vladi govori onaj podatak, da ko nema takvo ministarstvo, ne može ni da spomene životnu sredinu, a kamoli da brine o njoj.
Mislim da sadašnje Ministarstvo, na čelu sa gospodinom Dulićem, izuzetno dobro radi svoj posao. Zaista se brine o zaštiti životne sredine. O tome će građani dati sud. Možemo da kažemo da je to dobro ili loše, da sukobimo naša mišljenja, ali građani daju konačan sud. To ćemo videti kada dođu izbori, pa ćemo tada govoriti da li je neko dobro radio svoj posao ili nije.
Zahvaljujem se gospodinu Duliću i njegovim saradnicima u Ministarstvu, što su izašli u susret gradu Leskovcu i građanima Leskovca, jer su izuzetno brzo odgovarali na sve naše zahteve. Što se tiče obezbeđivanja papira koji se odnose na izgradnju regionalnog otpada i izgradnju reciklažnog centra, tu se naravno slažu i predstavnici opozicionih partija u lokalnom parlamentu i samo neka nastave da i dalje rade svoj posao, i te kako su na terenu i prisutni su svugde.
Gospođo ministarka, predstavnice Ministarstva zdravlja, u diskusiji gospodina Momčilova čuli smo krupne optužbe. Da, pomenuo sam ga od svih predstavnika SRS.
Ovde se navodi da će Zakon o lekovima naneti zlo stanovništvu Srbije. To je krupna optužba koja ne stoji. Poziva se na Udruženje farmaceuta Jezgro, jedino relevantno udruženje farmaceuta u Srbiji je Farmaceutska komora i tu nema dalje diskusije.
Ovaj zakon je bio na javnoj raspravi. Niko iz Farmaceutske komore nije dao nijednu krupnu primedbu koja se odnosi na zakon. Ne znam odakle mogućnost gospodinu Momčilovu i spremnost da iznese optužbe, ovako krupne, na ovaj zakon. Mogu pojedini farmaceuti da prave koliko hoće udruženja, ali jedino relevantno udruženje farmaceuta jeste Farmaceutska komora.
Što se tiče kontrole, odnosno inspekcije, zaista je nelogično to insistiranje da inspekcijski nadzor pripadne agenciji koja daje dozvole, već i dalje treba da ostane pri Ministarstvu, jer je to jedina ispravna odluka.
Gospođo predsedavajuća, kao i građani Srbije, znamo da vi iz SRS zaista o svemu i sve znate. To pokazuju i vaši rezultati po opštinama kada se odigravaju lokalni izbori, kako uvek sve znate.
Igrom slučaja, kolega, ja sam diplomirani farmaceut, specijalista ispitivanja i kontrole lekova, upravo o čemu vi govorite, tako da nemojte sa nipodaštavanjem govoriti o mojoj struci i mom znanju u ovoj problematici. Ipak se držite vaše struke i iznosite mišljenja o tome.
Mogu s vama da se složim da treba povećati kapacitete inspekcije u okviru Ministarstva, jer je malo inspektora koji rade pri Ministarstvu. Tu mogu da se složim s vama. Mogu da se složim s vama da se na tržištu nalaze lekovi koji nemaju registraciju u našoj zemlji, ali to ne može da odredi zakon. Postoje inspekcije koje treba da jure te ljude koji prodaju nelegalne lekove. Ipak se držite vaše struke.
Poštovano predsedništvo, gospođo ministarka, poštovani predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, govori ću o ovom zakonu o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i ovom zakonu o standardizaciji.  
Zakonom o tehničkim zahtevima uređuju se način propisivanja tehničkih zahteva za proizvode i donošenje tehničkih propisa, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim tehničkim zahtevima, obaveze isporučioca proizvoda i vlasnika proizvoda u upotrebi. Primenjuje se na sve proizvode, osim na one proizvode kojima su tehnički zahtevi propisani nekim drugim zakonima.
Postojeći pravni okvir u kojem je funkcionisala ova oblast u Republici Srbiji ima više zakona koji potiču još iz državne zajednice. Cilj ovog zakona je da se stvori opšti pravni osnov za donošenje tehničkih propisa u oblastima koje još nisu uređene posebnim zakonima.
Novi zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti bi trebalo da omogući da se nasleđena tehnička regulativa na brz i efikasan način uskladi sa međunarodnim pravilima i praksom, ne narušavajući bezbednosti i ne stvarajući praznine u pravnom poretku Republike Srbije.
Nova tehnička regulativa je neophodna radi obezbeđivanja visokog nivoa zaštite života, zdravlja i bezbednosti, kako ljudi tako i životinjskog i biljnog sveta, zaštite životne sredine, zaštite potrošača i drugih korisnika, zaštite imovine i zaštite ostalih javnih interesa, sa jedne strane, a sa druge strane, radi obezbeđivanja pravnog okvira za propisivanje tehničkih zahteva kojima se neće stvarati nepotrebne prepreke u trgovini.
Ovo je moguće postići uređivanjem tržišta putem propisivanja tehničkih zahteva za proizvode, čime će se obezbediti da se na tržište Republike Srbije isporučuju isključivo proizvodi koji su usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtevima.
Postavljeni ciljevi u pogledu bezbednosti proizvoda na tržištu i upotrebi, mogu se postići samo donošenjem tehničkih propisa na način i u skladu sa ovim zakonom. Noviji zakon će doprineti jačanju konkurentnosti srpske privrede i obezbediće se da se ispune svi tehnički zahtevi za proizvode i na taj način će ti proizvodi imati olakšan plasman, kako na domaćem tako i na stranom tržištu.
Usvajanjem zakona dolazi do usaglašavanja sa pravilima Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini Svetske trgovinske organizacije i usaglašavanja sa propisima koji važe u zemljama EU. Zakon predviđa da Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja obavlja poslove koji se odnose na standardizaciju tehničkih propisa, akreditaciju, mere i dragocene materijale, a da ministarstva, svako u opisu svog posla, pripreme predlaganje tehničkih propisa. Samim tim je uvedena decentralizacija u ovom poslu, što je dobra novina.
Neophodno je da se uspostavi koordinacija između svih ovih ministarstava i zbog toga će Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj voditi registar. Zakon, u skladu sa praksom u EU, obezbeđuje demonopolizaciju u oblasti infrastrukture, kroz imenovanje, odnosno oglašenje tela za ocenjivanje usaglašenosti.
Zakon o standardizaciji uređuje načela i ciljeve standardizacije u Republici Srbiji. Ovaj zakon se primenjuje na standarde i srodne dokumente koje donosi i objavljuje nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji, kao i na međunarodne standarde i srodne dokumente priznatih međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.
U Republici Srbiji važe propisi koji su nasleđeni iz državne zajednice Srbija i Crna Gora. Po prestanku važenja zajednice Srbija i Crna Gora, Zakon o standardizaciji se primenjuje kao republički zakon, s tim što je Vlada Srbije uvela Institut za standardizaciju Srbije, koji je uređen po pravilima na kojima funkcionišu i instituti drugih zemalja u Evropi, koje su članice EU. Na taj način su se transformisali i instituti svih zemalja članica EU. Moraju se stvoriti mogućnosti da Institut u narednom periodu, kada ispuni postavljene uslove, stekne status punopravnog člana u evropskim organizacijama za standardizaciju, što je jedan od osnovnih preduslova za priključenje Srbije EU.
Imajući u vidu potrebu ispunjenja zahteva za članstvo Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i EU, pokazalo se kao neophodno da Republika Srbija donese svoj zakon o standardizaciji radi usklađivanje samih propisa u Republici Srbiji i unapređenju uloge standardizacije u osavremenjivanju tehničkog zakonodavstva Republike Srbije, da bi došlo do usaglašavanja sa pravilima Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini i usaglašavanja standardizacije sa zemljama EU.
Ovaj zakon, u odnosu na prethodni, preciznije uređuje odnos prema granskoj standardizaciji, pravni položaj i organizaciju Instituta za standardizaciju, prvenstveno upotrebu međunarodnih standarda kao osnovu za izradu srpskih standarda, postupak donošenja srpskih standarda i proglašenje da su doneti. Vrlo je važno naglasiti dobrovoljnu primenu standarda.
Imajući u vidu da je Republika Srbija ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da aktivno vodi pregovore za prijem u Svetsku trgovinsku organizaciju, neophodno je ispuniti obaveze koje iz toga proizilaze, pre svega u delu koji se odnosi na dobrovoljnu primenu standarda.
Predstoji obiman posao u svim ministarstvima koja su nadležna za donošenje tehničkih propisa, jer treba da se obezbede zahtevi iz preko 300 standarda i prenesu u te tehničke propise. Zakon predstavlja materijalni – pravni osnov za preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda kao preduslova za transponovanje direktiva EU u srpsko tehničko zakonodavstvo, kao i osnov za rešenje problema vezano za standarde sa obaveznom primenom, na čemu posebno insistira Svetska trgovinska organizacija. Ovaj zakon predstavlja i podršku za sprovođenje zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.
Poslanici DS će, naravno, podržati ove predloge zakona, kao i poslanici Poslaničke grupe Za evropsku Srbiju. Zahvaljujem. (Aplauz.)
Poštovano predsedništvo, gospodine ministre, uvaženi saradnici ministra, dame i gospodo narodni poslanici, naizgled zaštita životne sredine deluje kao tema koja nije primarna u političkom i svakodnevnom životu jedne zemlje. Kada se zapitate kako će izgledati planeta Zemlja 2050. godine i život na njoj, a imajući u vidu sve probleme koji su vezani za ozonski omotač, za nedostatak energenata, za globalno zagrevanje, onda je zaista krajnje vreme, a nadamo se ne i kasno, da se svi zajedno bavimo problemima kako zaštititi životnu sredinu.
Raduje me što je u skupštinskoj proceduri 16 zakona koji govore kako će Srbija zaštiti svoju životnu sredinu. To treba da ohrabri građane Republike Srbije, jer nadležno ministarstvo i Vlada, odnosno država Srbija misli o svojoj budućnosti. Svi zakonski predlozi su zaista dobri.
Govoriću nešto o Predlogu zakona o hemikalijama. Usvajanje zakona o hemikalijama bi omogućilo uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije, osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalijama sa zemljama EU i drugim zemljama. Na taj način bi se osigurala konkurentnost privrede, a podsticao razvoj bezbednijih alternativa.
Donošenje ovog zakona bi uskladilo oblast upravljanja hemikalijama sa propisima EU, jer sadašnja regulativa ne obuhvata sve oblasti koje su predviđene evropskim propisima. Osnovni akcenat evropskih propisa kojima se reguliše upravljanje hemikalijama stavljen je na uslove za promet hemikalija, odnosno način utvrđivanja uticaja hemikalija na zdravlje ljudi i na životnu sredinu.
Pravilno upravljanje hemikalijama je osnovni cilj donošenja zakona o hemikalijama. Jedan od instrumenata za ostvarivanje tog cilja jeste obrazovanje agencije za hemikalije. Na taj način bi se rasteretilo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja od usko specijalizovanih i stručnih poslova, a stvorilo bi se specijalizovano telo koje bi ubuduće na stručniji i organizovaniji način sprovodilo obaveze iz ovog zakona, kao i druge obaveze koje se nameću u našem približavanju EU. Nadzor bi, naravno, i dalje vršilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kao i tržišne inspekcije lokalnih samouprava kojima su povereni poslovi predviđeni ovim zakonom.
Osim što predviđa formiranje agencije, ovim zakonom se predlaže integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i skladištenje hemikalija. Predviđa se savetnik za hemikalije. Zatim, integralni registar hemikalija. Predviđaju se ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija i reguliše se uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija. Donošenjem ovog zakona mi ćemo se približiti regulativama EU i uskladiti naše tržište i upravljanje hemikalijama.
Takođe, veoma je bitan i Predlog zakona o upravljanju otpadom. U našoj zemlji upravljanje otpadom trenutno je regulisano na osnovu više od 30 propisa.
Dakle, važećim propisima upravljanje otpadom je parcijalno regulisano, propisane su mere zaštite životne sredine od štetnog dejstva otpada, a nadležnost je podeljena od republičkih do organa lokalne samouprave. Naravno, svi ti propisi nisu usklađeni sa regulativama koje postoje u EU, tako da bi usvajanje ovog zakona omogućilo uspostavljanje integralnog upravljanja otpadom, od nastanka, preko sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, do konačnog odlaganja otpada.
Osim tih osnovnih stvari, vrlo je bitno naglasiti da će se regulisati i regionalna reciklaža, da li jedna opština ili grupa opština na osnovu regiona, koje će same regulisati reciklažu otpada. Jer, podaci koji govore o otpadu koji se stvara u našoj zemlji zaista su zabrinjavajući, mali deo se preradi, tako da ćemo usvajanjem ovog zakona omogućiti da se mnogo bolje upravlja otpadom nego do sada.
Takođe, veoma značajan je i Predlog zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Prvi put se posebno reguliše zakonom promet ambalaže i ambalažnog otpada. Na taj način će biti regulisan veoma veliki procenat koji ide u taj otpad.
Poslanici Demokratske stranke će podržati predloge zakona koji regulišu zaštitu životne sredine, kao i poslanička grupa kojoj pripadaju, Za evropsku Srbiju.
Na Odboru za zaštitu životne sredine i poslanici ostalih poslaničkih grupa su pokazali izuzetno interesovanje za usvajanje ovih zakona, jer znaju da se ovim zakonima reguliše zaštita životne sredine u državi Srbiji. Ovom prilikom bih ih pozvao da i oni glasaju za ove zakonske projekte, a u cilju zaštite interesa građana Srbije. Zahvaljujem.