ŽIVOJIN STANKOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 19. februara 1971. godine u Leskovcu. Po zanimanju je diplomirani farmaceut, specijalista ispitivanja i kontrole lekova.

Radio je u preduzeću "Miki promet" d.o.o, Apotekarskoj ustanovi "Leskovac" i u Medicinskoj školi u Leskovcu. Na izborima za skupštinu Farmaceutske komore 2006. godine izabran je za člana skupštine i Upravnog odbora FKS.

Član je Demokratske stranke od 1991. godine. Bio je aktivan u Klubu Demokratske omladine Leskovac do 1997. godine, kao i član Opštinskog odbora DS Leskovac (1997−2003) i predsednik OO DS Leskovac (2003−2007). Od 2003. godine je član Glavnog odbora DS.

Od oktobra 2006. odbornik u Skupštini opštine Leskovac.
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 09:32

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

TREĆA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.10.2010.

Poštovana predsednice, poštovano predsedništvo, službenici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je set izmena i dopuna zakona koji se tiču regulisanja u oblasti životne sredine.
Ove zakone smo usvojili pre više od godinu dan, a kako kažu predstavnici opozicije, već danas radimo izmene i dopune zakona. Mislim da je to dobra stvar kada se nešto non-stop menja, treba ga zakonom pratiti, a ne čekati da prođe desetak i više godina pa tek onda raditi promene zakona.
Govoriću o dopunama Zakona o hemikalijama i biocidnim proizvodima. Tokom primene Zakona o hemikalijama, izrade podzakonskih akata uočeno je da privredni subjekti imaju problema u sprovođenju zakona i zato se pristupilo ovim izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama. Naravno nije narušen osnovni princip evropskih propisa iz oblasti hemikalija da se regulišu uslovi za stavljanje u promet hemikalija kao proizvoda, odnosno način utvrđivanja uticaja hemikalija na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Ovim izmenama i dopunama ne odstupa se od rešenja u evropskom propisu i dosledno se sprovodi evropsko načelo da troškove ispitivanja opasnih svojstva hemikalija, kao i druge troškove za stavljanje u promet hemikalija, snosi samo onaj ko ih stavlja u promet. Ovim zakonom predviđeno je da stručnu pomoć u sprovođenju obaveza, definisanih osnovnim zakonom, pruža Agencija uz naknadu.
Određeni podaci o hemikalijama, koje treba dostaviti Agenciji u postupku upisa hemikalija u registar hemikalija, mogu predstavljati industrijsku ili poslovnu tajnu i zbog ovoga mnogi uvoznici imaju problem oko pribavljanja podataka od stranog proizvođača. Izmenama ovog zakona je omogućeno da sam strani proizvođač dostavi te podatke Agenciji.
Za odgovore na pojedina stručna pitanja privredni subjekti se obraćaju Agenciji. Kako odgovori na ova pitanja ne zadiru mnogo u tumačenje zakona, već na struku, oni imaju mogućnost da izmenama ovog zakona angažuju Agenciju i da ona odgovori na ta stručna pitanja.
Osnovni cilj izmena zakona je isti kao i cilj osnovnog zakona, a to je uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije osiguranjem visokog nivoa zdravlja ljudi i životne sredine, kao i samog poboljšanje prometa hemikalijama sa zemljama EU i drugim zemljama.
Ove izmene i dopune utiču na proizvođača, odnosno uvoznike hemikalija, jer olakšavaju poslovanje tako što omogućava da sami odluče o načinu angažovanja savetnika za hemikalije, omogućava da se neophodna dokumentacija u postupku pred Agencijom, ako predstavlja obiman materijal, može dostaviti na engleskom jeziku što smanjuje troškove samog podnosioca.
Prilikom primene propisane dokumentacije privredni subjekti imaju niz dilema u vezi sa pojedinim stručnim pitanjima koja prevazilaze stručna mišljenja, koja se odnose na konkretnu primenu zakonskih odredbi, pa im je ovim zakonom omogućeno ili da sami sprovode istraživanja ili da do odgovora dođu na brži i efikasniji način, tako što će angažovati samu agenciju.
Omogućava da strani proizvođač može da dostavi toj agenciji podatke koji predstavljaju poslovnu ili industrijsku tajnu, što pojednostavljuje i ubrzava sam postupak.
Što se tiče izmena i dopuna Zakona o biocidnim proizvodima, takođe, u toku same primene zakona i u izradi podzakonskih akata, došlo je do problema kod privrednih subjekata u samoj primeni zakona, pa se poseglo za izmena ovog zakona. Sve predložene izmene i dopune su u skladu sa propisima EU i suštinski ne menjaju osnovni zakon. Dosledno se sprovodi i u načelu, da svi troškovi ispitivanja opasnih sredstava biocidnih proizvoda, kao i druge troškove u vezi sa stavljanjem ovih proizvoda u promet, snosi onaj ko ih i stavlja u promet.
Izmenama i dopunama zakona je predviđena i mogućnost da sami strani proizvođači dostave te podatke agenciji. Postiže se uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema u pravdanju biociodnih proizvoda na teritoriji Republike Srbije, osiguranje visokog nivoa zdravstvene zaštite i životne sredine.
Ove izmene i dopune će uticati na proizvođače, odnosno uvoznike biocidnih proizvoda, jer olakšavaju postupak dobijanja akata kojima se omogućuje stavljanje biocidnog proizvoda u promet. Omogućava se da tehnički dosije, koji predstavlja obiman materijal, može da se preda na engleskom jeziku, što je finansijska ušteda za njih.
Prilikom primene propisane dokumentacije, subjekti imaju dilemu sa stručnim pitanjima. Takođe, izmenama zakona se omogućava da se obrate agenciji. Omogućava se da strani proizvođač može da dostavi agenciji podatke koji predstavljaju poslovnu ili industrijsku tajnu, što do sada nije bio slučaj. Takođe, utiče i na širu populaciju, jer je data mogućnost agenciji da ne dozvoli u stavljanje u promet biocidni proizvod koji nije dovoljno efikasan.
U toku današnje rasprave smo čuli i niz primedbi na rad samog Ministarstva i na rad ministra, i to od onih poslanika koji, kada su imali Vladu, nisu čak ni imali Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Govori se da nikad gore stanje u životnoj sredini nije bilo. Naravno da nije potrebno ministarstvo da bi se bavili zaštitom životne sredine, ali o samoj Vladi govori onaj podatak, da ko nema takvo ministarstvo, ne može ni da spomene životnu sredinu, a kamoli da brine o njoj.
Mislim da sadašnje Ministarstvo, na čelu sa gospodinom Dulićem, izuzetno dobro radi svoj posao. Zaista se brine o zaštiti životne sredine. O tome će građani dati sud. Možemo da kažemo da je to dobro ili loše, da sukobimo naša mišljenja, ali građani daju konačan sud. To ćemo videti kada dođu izbori, pa ćemo tada govoriti da li je neko dobro radio svoj posao ili nije.
Zahvaljujem se gospodinu Duliću i njegovim saradnicima u Ministarstvu, što su izašli u susret gradu Leskovcu i građanima Leskovca, jer su izuzetno brzo odgovarali na sve naše zahteve. Što se tiče obezbeđivanja papira koji se odnose na izgradnju regionalnog otpada i izgradnju reciklažnog centra, tu se naravno slažu i predstavnici opozicionih partija u lokalnom parlamentu i samo neka nastave da i dalje rade svoj posao, i te kako su na terenu i prisutni su svugde.

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.04.2010.

Gospođo ministarka, predstavnice Ministarstva zdravlja, u diskusiji gospodina Momčilova čuli smo krupne optužbe. Da, pomenuo sam ga od svih predstavnika SRS.
Ovde se navodi da će Zakon o lekovima naneti zlo stanovništvu Srbije. To je krupna optužba koja ne stoji. Poziva se na Udruženje farmaceuta Jezgro, jedino relevantno udruženje farmaceuta u Srbiji je Farmaceutska komora i tu nema dalje diskusije.
Ovaj zakon je bio na javnoj raspravi. Niko iz Farmaceutske komore nije dao nijednu krupnu primedbu koja se odnosi na zakon. Ne znam odakle mogućnost gospodinu Momčilovu i spremnost da iznese optužbe, ovako krupne, na ovaj zakon. Mogu pojedini farmaceuti da prave koliko hoće udruženja, ali jedino relevantno udruženje farmaceuta jeste Farmaceutska komora.
Što se tiče kontrole, odnosno inspekcije, zaista je nelogično to insistiranje da inspekcijski nadzor pripadne agenciji koja daje dozvole, već i dalje treba da ostane pri Ministarstvu, jer je to jedina ispravna odluka.

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.04.2010.

Gospođo predsedavajuća, kao i građani Srbije, znamo da vi iz SRS zaista o svemu i sve znate. To pokazuju i vaši rezultati po opštinama kada se odigravaju lokalni izbori, kako uvek sve znate.
Igrom slučaja, kolega, ja sam diplomirani farmaceut, specijalista ispitivanja i kontrole lekova, upravo o čemu vi govorite, tako da nemojte sa nipodaštavanjem govoriti o mojoj struci i mom znanju u ovoj problematici. Ipak se držite vaše struke i iznosite mišljenja o tome.
Mogu s vama da se složim da treba povećati kapacitete inspekcije u okviru Ministarstva, jer je malo inspektora koji rade pri Ministarstvu. Tu mogu da se složim s vama. Mogu da se složim s vama da se na tržištu nalaze lekovi koji nemaju registraciju u našoj zemlji, ali to ne može da odredi zakon. Postoje inspekcije koje treba da jure te ljude koji prodaju nelegalne lekove. Ipak se držite vaše struke.