VESNA BESAROVIĆ

Socijaldemokratska partija Srbije

Rođena je 21. avgusta 1946. god. u Beogradu.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1968. sa prosečnom ocenom 9,52 i iste godine se upisala na poslediplomske studije i zaposlila u Institutu za spoljnu trgovinu kao asistent. Na Pravni fakultet primljena januara 1973. na mesto asistentkinje za Privredno pravo. Magistrirala 1973. a doktorsku disertaciju na temu “Pravni aspekt prenosa tehnološkog znanja u zemlje u razvoju” odbranila juna 1976. na Pravnom fakultetu u Beogradu. U zvanje docentkinja za Privredno pravo i Autorsko pravo i pravo industrijske svojine izabrana je 1977, u zvanje vanredne profesorke 1985. i u zvanje redovne profesorke za iste predmete 1990. godine.

Više puta je boravila u inostranstvu, po osnovu stranih stipendija i studijskih boravaka (Nemačka, SAD, Švajcarska, Francuska). Govori, čita i piše engleski i francuski a služi se nemačkim i italijanskim jezikom. Pored redovne nastavno-pedagoške aktivnosti na Pravnom fakultetu u Beogradu, dr Besarović je više godina držala predavanja na Pravnim fakultetima u Kragujevcu, Banja Luci i Mostaru i predmet Autorsko pravo na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je kao članica jugoslovenske delegacije na diplomatskim konferencijama u Hagu, Ženevi i dr. i bila članica Pravnog saveta SMIP-a.

Dr. Besarović je bila upravnica francusko-jugoslovenskog odeljenja za specijalističke studije u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom iz Nansija (Francuska) za pravo Evropske unije, članica upravnog odbora Holding kompanije “Ratko Mitrović”, arbitarka u Međunarodnoj trgovinskoj arbitraži u Parizu, arbitarka i članica Predsedništva Spoljnotrgovinske arbitraže u Beogradu, članica Komisije za polaganje pravosudnog ispita pri Vrhovnom sudu Srbije, članica Upravnog odbora Jugoslovenskog udruženja za intelektualnu svojinu, pravna savetnica Skupštine Grada Beograda za međunarodne privredne ugovore, ekspertkinja Agencije EU za rekonstruciju – SCEPP.

Oktobra 2010. godine izabrana je za članicu saveta Komisije za zaštitu konkurencije i na toj funkciji ostala do izbora za narodnog poslanika.

Autorka je većeg broja članaka objavljenih u jugoslovenskim i stranim časopisima.

Bila je narodna poslanica do 03. juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 16:15

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2015.

Zahvaljujem.
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, kolege poslanici, mi danas imamo pred sobom jedan broj, kako mi kažemo, set pravosudnih zakona iz oblasti pravosuđa, Zakon o izvršenju i obezbeđenju i zakone iz oblasti pravosuđa. Potpuno se slažem sa mišljenjima koja su izrečena pre mene da je gospodin ministar dao jednu zaista iscrpnu analizu novosti koje ove propisi donose, kao što je i ukazao na nedostatke i kritikovao pojedina rešenja koja je praksa pokazala, pa mi se sada čini, s obzirom da je sada već proteklo nekoliko sati od kako smo počeli da diskutujemo o ovom setu zakona, neuputno da prepričavam pojedina rešenja.
Potpuno smo svesni da ovaj zakon koji u celini menjamo, Zakon o izvršenju i obezbeđenju je najvažniji, da kažemo, u ovom setu zakona, što ne znači da ovi ostali nisu važni, ali Zakon o izvršenju je sigurno sada poput našeg rada. Njime se kao što znate uređuje postupak prinudnog izvršenja potraživanja koje se zasniva na stranim i domaćim izvršnim ispravama. To je jedan segment. Drugi segment je postupak obezbeđenja potraživanja i treći segment je položaj izvršitelja, sada javnih izvršilaca.
Zakon sadrži čitav niz, po mom mišljenju, poboljšanja, novih rešenja i zaista mislim da predstavlja jedan korak napred u našoj pravosudnoj teoriji, a iz toga će izaći i pravosudna praksa.
Ja bih međutim s obzirom da je zakonska materija izvršenja i obezbeđenja veoma važna za građane i privredu i naravno strane investitore, sa jedne strane, a da sa druge strane predstavlja jedan od ključnih zakona koji služe za rangiranje RS u kriterijumima povoljnosti za investicione aktivnosti, htela da ukažem na tri stvari o kojima do sada nije bilo reči, a koje mislim da zavređuju našu pažnju.
Prva se odnosi, ja bih je formulisala kao predlog, a on se sastoji u sledećem – naime, Zakon o izvršenju i obezbeđenju predlaže, on predviđa, pardon, da zakon stupi na snagu 1. jula 2016. godine, a da ministarstvo i komora pripreme podzakonske odgovarajuće i donesu ih u roku od dva meseca od stupanja zakona na snagu. Znači, to bi bio 1.9.2016. godine.
Međutim, analizom, možda sam pogrešila u nekom broju, ali mislim da nisam, ja sam utvrdila da će ministarstvo, da ministarstvo treba da donese 13 podzakonskih akata, a komora devet. To je veliki broj podzakonskih akata. Ja kao pravnik ne volim kada se tako mnogo podzakonskih akata predviđa. Međutim, činjenica je da je ovo veliki zakon sa 550 članova, da reguliše tri odvojena segmenta i da je verovatno veliki broj podzakonskih akata se može tom činjenicom pravdati.
Međutim, ono što bih ja htela i to je predlog naše poslaničke grupe, da učinim, sastoji se u tome da mislim da pre nego što se pristupi ili pre nego što se nastavi rad na izradi nekih podzakonskih, da se izvrši kompletan i detaljan prikaz postojećeg stanja u ovoj oblasti naročito u oblasti izvršenja.
Naime, možda takve tabele već postoje, ja se ne bavim time bliže, pa ne znam, ali mislim da bi bilo jako važno da broj izvršnih predmeta u sudovima opšte nadležnosti, broj izvršnih predmeta u privrednim sudovima, zatim ukupan broj onog što mi zovemo starih izvršnih predmeta, zatim da dobijemo takođe ukupan broj predmeta u koje su uloženi pravni lekovi, zatim broj podnetih ustavnih žalbi u oblasti izvršenja i obezbeđenja, zatim broj okončanih predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, u kojima je utvrđena odgovornost Republike Srbije u predmetima koji se odnose na izvršenje odluka, zatim prosečan period u kome nadležni organi u izvršnom postupku, kako prvostepenom, tako i u postupku po pravnom leku, donose odluke u materiji izvršenja i druge podatke koji mogu biti pokazatelji postojećeg stanja u ovoj oblasti.
Naime, mišljenja sam da čitav niz ovih podataka, koji možda sada deluju malo i natrpano, predstavlja deo te analize koja će uticati i obeležiti sadržinu podzakonskih akata i omogućiti da ta sadržina podzakonskih akata bude što adekvatnija, da njihova primena bude što bolja i da oni ispune one zadatke koje sam zakonodavac po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju želi.
Druga stvar na koju želim da skrenem pažnju, je zapravo pitanje za gospodina ministra, a to pitanje se odnosi na član 31. Zakona o izvršenju, koji predviđa da su državni organi, imaoci javnih ovlašćenja, pravna lica i preduzetnici dužni da sudu i javnom izvršitelju besplatno dostave na njihov zahtev podatke o izvršnom dužniku i njegovoj imovini u roku od osam dana. Ovo je veoma značajna norma, taj član 31, ali sada mene interesuje ko će obezbediti sankcije za subjekte koji ne izvrše obavezu besplatnog dostavljanja traženih podataka u zakonom propisanom roku, kao i ko će biti zadužen za vršenje kontrole da li je npr. prekoračen taj zakonski navedeni rok? To bi moglo biti da bude pitanje, ako bi gospodin ministar imao podatke, odnosno ako bi bio spreman da na to odgovori.
Treća stvar odnosi se na međuinstitucionalnu saradnju između organa i organizacija nadležnih za sprovođenje novih predloženih rešenja. Naime, kada je u pitanju saradnja po pitanju koordinacije sudova i javnih izvršitelja u pogledu smanjenja broja zaostalih izvršnih predmeta, ali i saradnja sa drugim institucijama, npr. NBS ili Agencijom za privredne registre, Republičkim geodetskim zavodom, poreskom upravom, naravno MUP, Komorom javnih izvršitelja itd, jako je važno da se uspostavi međuinstitucionalna saradnja i da se uspostave mehanizmi da ta saradnja funkcioniše na trajnom nivou.
Eto, to su neka tri elementa na koja sam ja htela da skrenem pažnju. Naravno, na kraju da kažem da će SDPS podržati u danu za glasanje Zakon o izvršenju i obezbeđenju i ostale zakone koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 22.10.2015.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući,.

Mi smo stavili amandman na član 3. stav 1. tačka 2) podtačka (d) i taj amandman, kao što u tekstu piše pod tačkom 9), nije prihvaćen.

Međutim, zapravo on je prihvaćen, jer je cela tačka 2) izmenjena, pa je i podtačka (d) koja je konzumirana u tački 2) izmenjena. Tako da, mi kao SDPS smo zadovoljni što je naš amandman prihvaćen, mada formalno pravno gledano on nije prihvaćen, jer je u amandmanu 1. prihvaćena promena cele tačke 2). Zahvaljujem.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 22.10.2015.

Podneli smo amandman na stav 2. Međutim, pošto je u međuvremenu postignuta saglasnost da stav 2. bude brisan, mi smo onda sasvim zadovoljnim sa ovakvim rešenjem. Hvala.