Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Radmilo Kostić

Radmilo Kostić

Srpska napredna stranka

Govori

Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, u članu 3. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi – primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja.

Svi članovi tima koji čine Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, moraju imati isti cilj, razumeti ga i imati jasnu nameru i posvećenost u dostizanju cilja. Nezavisnost u radu tima je jasno određena, svima razumljiva i prihvatljiva.

Svrha nezavisnosti u radu je da usmerava rad tima, koncentriše i prikuplja energiju i motiviše članove, a njegova funkcija da olakšava definisanje prioriteta u određivanju zadataka koji će voditi ostvarenju cilja, boljeg socijalnog osiguranja.

Filijale penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i Zavod za zdravstveno osiguranje u Pirotu, spremno dočekuju predstojeće novine, zahvaljujući pravim odlukama Vlade Republike Srbije. Poštujući predviđena načela, pored gore napomenutog načela nezavisnosti u radu, kao i načela efikasnosti koje predviđa da se svi prijavljeni podaci, bez odlaganja prenose u jedinstvenu bazu i načela ekonomičnosti, prema kojem se postupak registracije i prenosa podataka, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja obavlja bez odlaganja i uz što manje troškova, omogućava građanima Srbije potpunu primenu pozitivnih zakonskih propisa koji su u potpunosti na njihovoj strani i govore da je Vlada Srbije na čelu sa SNS, na prvom mestu briga o svojim građanima.
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 2. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi: „Odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja“.

Socijalno osiguranje predstavlja vid socijalne sigurnosti koji osiguranicima, odnosno članovima njihovih porodica, obezbeđuju socijalnu zaštitu za slučaj bolesti, invalidnosti, starosti, nesreće na poslu i nezaposlenosti.

Mnogi građani Pirota ostvarili su svoja prava iz socijalnog osiguranja uz pomoć i poštovanje propisa koji su doneti u mandatu Srpske napredne stranke.

Svrha socijalnog osiguranja kao dela socijalne politike jedne zemlje koja u Pirotu ima svoje korisnike jeste da osiguranim osobama u slučaju ostvarenja osiguranih rizika kao što su starost, bolest, materinstvo, povrede na radu i nezaposlenost, delimično ili potpuno nadoknadi gubitak dohotka.

Definisanjem pojedinih izraza u Predlogu zakona stvara se način jasnijeg tumačenja zakonskih propisa, što omogućava stvaranje pozitivne klime. Takva klima je i te kako potrebna svim opštinama i gradovima na teritoriji Republike Srbije i od ovakvog Predloga zakona možemo očekivati samo pozitivne pomake.

Znajući da osiguranik stiče određena prava iz socijalnog osiguranja, kada nastupi osigurani slučaj, odnosno kada se realizuje osigurani rizik, je svojevrsna pravna sigurnost koju Srbija pruža svim građanima. Zahvaljujem.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministri, na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine na Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji je podnela Vlada, podneo sam amandman koji glasi – u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi – ovim zakonom podstiče sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja.

Amandmanom se dodatno definiše predmet ovog zakona. Socijalno osiguranje kao oblik socijalne politike i socijalne zaštite kojim se zaposlenima i članovima njihovih porodica garantuje materijalno obezbeđenje i zdravstvena zaštita, u sebi sadrži zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Sistem socijalnog osiguranja u Pirotu zauzima značajno mesto u smislu obima i uređenja, poštujući ustavne odredbe u okviru ljudskih i manjinskih prava i sloboda, preko nacionalnih propisa kroz zakonsku i podzakonsku regulativu.

Naravno, Pirot kao deo pravnog sistema Republike Srbije u kojoj su opšte prihvaćeni principi i pravila međunarodnog prava i međunarodni ugovori zauzima svoje mesto. U Pirotu postoje filijale republičkog PIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje koji rade maksimalno u korist u svih građana poštujući zakonske propise, što ujedno utiče i na unapređenja poslovanja svih privrednih subjekata u pirotskom okrugu. Zahvaljujem.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, u članu 4. Predloga zakona o građevinskim proizvodima dodaje se stav 2. koji glasi – primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje ekonomske razmene.

Predloženi amandman da je naglasak na značaj građevinarstva i industriju građevinskih materijala, kao značajan segment privrede svake države u svetu. Građevinarstvo je prvenstveno radno intenzivna hrana koja upošljava veliki broj radnika. Iskustva drugih zemalja u svetu su pokazala da u teškim ekonomskim uslovima u državi povećana aktivnost građevinarstva značajno ublažava i rešava probleme nezaposlenosti.

Sa druge strane, nesumnjivo je višestruko dejstvo građevinarstva na rast i razvoj ostale privrede. Građevinarstvo apsorbuje veliki deo proizvodnje ostalih grana privrede, prvenstveno industrije, čime direktno doprinosi rastu proizvodnje ostale privrede, ali i doprinosi ukupnom razvoju svake zemlje. Stanje i razvoj građevinarstva i industrije građevinskog materijala u direktnoj su vezi sa ovim investicijama.

Pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj set zakona. Hvala.
Zahvaljujem, potpredsedniče.

Uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, predloženi amandman ima za cilj da da naglasak na unapređenje ekonomske razmene, jer kao što znamo, put Srbije ka pridruživanju EU podrazumeva, pored mnogih drugih reformskih procedura, pripremu za prilike i zahteve konkuretnog zajedničkog tržišta. Ovo zahteva veliku posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga.

Iskoristio bih priliku, obzirom da svi imamo malo vremena, da čestitam Slobodnoj zoni Pirot proglašenje za najbolju slobodnu zonu u Evropi, što je pokazatelj i potvrda da je Srbija postala atraktivna investiciona destinacija.

Od 2012. do 2017. godine u Slobodnoj zoni Pirot ukupno je investirano blizu 390 miliona evra, a broj proizvodnih investitora je samo za godinu dana, 2016. i 2017. godine porastao za 22%. Dobra povezanost Slobodne zone Pirot sa panevropskim Koridorom 10 koji povezuje Beograd sa Sofijom, Turskom, Italijom i Grčkom.

Nadam se, gospođo Mihajlović, da će Istočni krak Koridora 10 po vašim rečima biti gotov do kraja godine, što će samo ubrzati dalje investicije i dalji razvoj naše zemlje. Hvala vam.
Hvala, predsedavajući.

Uvažena potpredsednice Vlade sa saradnicima, jedna od pozitivnih posledica ubrzanog razvoja izgradnje putne infrastrukture, naročito Koridora 10, jeste i jačanje i razvoj privatnih putarskih i građevinskih preduzeća, naročito na jugu Srbije.

Posle usporavanja aktivnosti i skoro gašenja građevinske operative u prvoj deceniji 21. veka, posle 2012. godine, na našu veliku sreću, zamagli sektor je postepeno oživljavao i nekoliko godina unazad i oživeo.

Veliki broj ljudi, od majstora do inženjera je zaposlen u ovom sektoru. uglavnom se ta preduzeća bave delatnošću iz vašeg sektora.

Ono što je problem jesu glavni izvođači radova na putnoj infrastrukturi, koji neretko ne ispunjavaju obaveze prema podizvođačima.

Prema informacijama kojima raspolažem, preduzeće „Koridori Srbije“ strogo i na vreme plaćaju svoje obaveze prema izvođačima, međutim, izvođači i dalje ne plaćaju i ozbiljno kasne sa plaćanjima svojim podizvođačima.

Znam da ovo nije možda u vašem resoru, da vi pratite da li izvođači plaćaju podizvođačima, ali čisto da imate informaciju da tu nešto škripi. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO kojim se vrše izmene u članu 12. istog zakona dodaje se novi stav 2. koji glasi – Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja.

Ovim amandmanom se dodatno definiše član 1. ovog zakona. Predloženi amandman ima za cilj da podstakne razvoj Republike Srbije, da se bolje iskoriste ekonomski potencijali i ekonomski resursi kojima raspolaže naša zemlja, što implicira i dovodi do poboljšanja i unapređenja poslovanja.

Razvoj Republike Srbije je prioritet ove Vlade. Razvoj se podstiče kroz borbu kroz smanjenje sive ekonomije i rada na crno, a ljudi kao ekonomski resurs postaju više cenjeni i zaštićeni. Osiguranici samostalnih delatnosti u smislu člana 12. Zakona o PIO, predloženim izmenama i dopunama postaju cenjeni ekonomski resurs, više doprinose razvoju zemlje i mogu biti sigurni da će njihova prava poštovati u skladu sa zakonom. Razvoj zemlje, unapređenje poslovanja i bolji pristup ekonomskim resursima u ovom slučaju ljudima, kao delu ekonomskih resursa jedne zemlje ostaje prioritet ove Vlade koja i kroz donošenje ovog zakona to i potvrđuje. Zahvaljujem.
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poslednjih godina u celom svetu postoji tendencija da vlade zemalja daju veliku slobodu lokalnim vlastima u trošenju novca i prikupljanju dodatnog kapitala. Većina opština i gradova zapadne Evrope probleme rešava emitovanjem sopstvenih hartija od vrednosti, najčešće emitovanjem municipalnim obveznicama.

Uloga lokalnih samouprava je da identifikuje projekte i obezbedi stručne ljude sa iskustvom u sprovođenju ovakvih projekata. Primeri korišćenja ovako obezbeđenih sredstava se mogu dugo ređati, između ostalog koriste se za finansiranje projekata za zaštitu životne sredine ili obnovljivih izvora energije.

Organi lokalne samouprave imaju mogućnost da kroz izdavanje municipalnih obveznica pribave neophodna sredstva za ulaganje u lokalnu infrastrukturu i druge projekte, a ova vrsta hartija od vrednosti je veoma često visoko rangirana kod investitora, s obzirom na relativno nizak rizik neispunjavanja obaveza od strane izdavaoca tj. lokalnih samouprava. Municipalne obveznice se mogu izdavati za finansiranje projekta koji ne donose prihod, za projekte koji donose prihod i za pokrivanje deficita budžeta lokalnih samouprava.

Zakonskih prepreka za ovakav vid finansiranja projekata uopšte nema, a jedini razlozi zašto se ovo ne radi je nezainteresovanost i neznanje. Prema dosadašnjem iskustvu opštine su se zaduživale jedino kod poslovnih banaka, uzimajući kratkoročne kredite da bi prebrodile probleme tekućih plaćanja. Tek pet lokalnih samouprava kapitalne projekte finansira emitovanjem hartija od vrednosti i to Novi Sad, Šabac, Stara Pazova, Pančevo, a ulazak u ovaj posao najavila je i opština Knjaževac. Lokalne samouprave moraju da pitaju građane šta žele da se gradi ili rekonstruiše, a nakon toga, pažljivim planiranjem, projektuje se budžet …
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, realizacija projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podrazumeva nekoliko efekata na unapređenje poslovanja u Republici Srbiji.

Kao prvo, upošljavanje građevinske industrije i građevinske operative u punom kapacitetu, što podrazumeva i nova zapošljavanja i nova radna mesta.

Drugo, jedinice lokalne samouprave imaće veći obuhvat naplate poreza na imovinu, što implicira i samo uvećanje budžeta. To podrazumeva i planiranje novih investicija u lokalnim samoupravama i nove mogućnosti ulaganja u infrastrukturu.

Treće, realizacija ovako velikih projekata imaće posledice i na poslovanje banaka, koje će biti u situaciji da uđu u novu tržišnu utakmicu, a verujem da će posledice biti smanjenje realnih kamatnih stopa, koje će koristiti i ostalim delatnostima da se pod povoljnijim uslovima zadužuju na finansijskom tržištu.

Četvrto, osiguravajuća društva će takođe imati mogućnosti da sve te stanove osiguraju pod povoljnijim uslovima za korisnika osiguranja.

Peto, proizvođači nameštaja, bele tehnike itd, imaće mogućnosti da budu učesnici u realizaciji ovog projekta.

Da više ne nabrajam, realizacija ovog projekta i nadam se sličnih projekata u budućnosti, nosiće lančanu akciju i reakciju celokupne privrede naše zemlje i to će biti u stvari i poenta ovakvih projekata. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona gde se dodaje stav 3.

Da li je uopšte potrebno govoriti da realizacijom ovog projekta se pokreće građevinska industrija i građevinska operativa u meri koja utiče na sveobuhvatno unapređenje poslovanja. Verujem, a čuli smo i od ministra da će ugradnja većina materijala, poluproizvoda i proizvoda koji su neophodni za izgradnju ovih stanova, biti domaćeg porekla.

Jedini problem u realizaciji ovog projekta vidim u nedostatku kvalifikovanog kadra, posebno zidara, armirača, tesara i slično, pa je možda potrebno da se pozabavimo načinom i merama kako školovati i obezbediti kvalitetne majstore ne namenski samo za ovaj projekat i slične projekte, već za budućnost.

Drugi aspekt realizacije ovog projekta je i rešavanje stambenog pitanja pripadnicima snaga bezbednosti. Rešavanje stambenog pitanja pripadnika relaksira njihove porodice, te će sasvim sigurno oni svoje poslove i zadatke obavljati sa više motiva. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, obzirom da kolegi Bogatinoviću niste malopre dali reč, želeo bih samo jednu malu napomenu. Govorio je o tome da grad Leskovac pomaže prilikom promocije srednjih vojnih škola i visokih vojnih škola, kao i oko ispraćaja kadeta, a nismo čuli da je bilo priče o tome da neko utiče na prijem kadeta, tako da sam samo dužan da to kažem.

Najrazvijenije zemlje sveta imaju i najrazvijeniju vojnu industriju. Vojna industrija u savremenom svetu upošljava veliki broj ljudi, kako direktno, tako i indirektno. Vojna industrija je i direktni pokretač privrede i celokupnog razvoja zemalja. Svedoci smo da iz godine u godinu naša vojna industrija, odnosno namenska beleži rast. O tome je nešto govorila i moja koleginica Malušić juče, pa ne bih da ponavljam opet te podatke.

Razvoj vojne industrije u našoj zemlji pokreće i razvoj prateće industrije. Za ovakav željeni rezultat potrebno je i ozbiljno ulaganje u obrazovanje kako civilnih, tako i vojnih kadrova. Hvala vam najlepše.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, svi ovi propisi treba da otklone sve uočene probleme postojećeg načina rada i dopune dobre elemente koje već imamo u državnoj upravi, povezavši ih u jedan sistem.Glavni postulati koje propisuju su dobro razumevanje problema, analitičnost, jasni i konkretni ciljevi, merljivost rezultata, usklađenost sa budžetom, participativnost i povezanost između planova i propisa.

Ovaj zakon uvodi sistem odgovornosti za rezultate i stvara okvir za merenje efikasnosti rada u javnoj upravi. Uspostavlja se i efikasan i transparentan sistem planiranja koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, kao i unapređenje poslovanja. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, obzirom da će se ovim zakonom urediti oblast koja povezuje obrazovanje, kvalifikacije i tržište rada, smatram da bi ovim amandmanom samo dodatno notirali značaj unapređenja poslovanja i sveukupnog ambijenta, privrednog ambijenta Republike Srbije. Nove tehnologije i tehnološke inovacije zahtevaju permanentno usavršavanje i edukacije kako zaposlenih, tako i nezaposlenih lica.

Kapitalizacija stečenih znanja značajna je za razvoj tržišta rada kako bi u budućnosti mnogo spremnije dočekali nove tehnologije i nove izazove koje donosi vreme pred nama. Ako što pre prihvatimo realnost da je stalno učenje i usavršavanje model za budućnost, veoma brzo ćemo smanjiti razliku i stići razvijene privrede zapadnih zemalja. Privredni rast, povećanje zarada i stalno poboljšanje privrednog ambijenta i uslova poslovanja su stalni zadatak ove Vlade, a verujem i svih budućih vlada. Zato su nam bitne strane investicije, naročito koje dolaze sa novim tehnologijama, koje nam olakšavaju pristup učenju kroz praksu. Zahvaljujem.
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam takođe podneo amandman na član 1. gde se pored osnovnog smisla ovog amandmana afirmiše se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja.

Kolege poslanici su podneli dosta amandmana na član 1. što ukazuje na značaj ovog zakona i na njegovo donošenje. Da sam zakon ne bi ostao samo zakon na papiru, možemo sagledati i kroz neke dobre primere, pozitivne primere na koje se trebamo ugledati.

Ja bih spomenuo kompaniju „Tigar tajers“ iz Pirota, koja je 100% u vlasništvu francuskog „Mišelina“, gde je fokus menadžmenta na kadar, odnosno na radnika. Svake godine, gotovo svi radnici i menadžment podležu testiranjima, permanentnoj edukaciji, treninzima, itd. i na taj način „Mišelin“ odnosno „Tigar tajers“ je jedna od najuspešnijih kompanija u našoj zemlji.

Iz tog primera možemo videti da sve kompanije koje su došle unazad nekoliko godina u Srbiju ne samo što donose taj neki novi duh kako i na koji način tretirati radnika, nego uspostavlja i jedan nov odnos prema radniku kroz, kao što sam malopre rekao, permanentne edukacije. Tako da je veoma bitno navesti taj primer, jer je ta kompanija, trenutno sa prosečnom neto zaradom negde 50% iznad republičkog proseka, gde radnici primaju i do 100.000 dinara, što stvarno treba biti primer i za ostale kompanije, kako ove što dolaze u inostranstvo, tako i za domaće kompanije. Hvala.
Hvala predsednice.
Dame i gospodo narodni poslanici, o Predlogu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava za predsednika i članove Saveta komisije za hartije od vrednosti ne bih posebno govorio, obzirom da sam na Odboru podržao taj predlog. Koleginica Tomić je danas u uvodnom izlaganju detaljno predstavila sve kandidate i njihove biografije.
Osvrnuo bih se na značaj tržišta kapitala i hartije od vrednosti, obzirom da je i kolega Kovačević govorio o nerazvijenosti ovog segmenta. Šta ovo zapravo treba da bude? Hartije od vrednosti u užem smislu su investicioni instrumenti, odnosno one hartije od vrednosti kod kojih postoji rizik ulaganja i koji se kompenzuje potencijalnom zaradom. U ovoj grupi hartija nalaze se akcije, obveznice, opcije, derivati, itd. One se prodaju i kupuju na specijalizovanom tržištu, finansijskom tržištu tj. tržištu kapitala i predstavljaju najznačajniju grupu finansijskih instrumenata kojima se trguje na finansijskim tržištima.
Hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu da igraju razne uloge, a da se pojave kao sredstva plaćanja kredita, obezbeđenje potraživanja, robnog prometa i slično. Osnovni organ koji zadužen za uređenje i sprovođenje trgovanja u skladu sa zakonima Republike Srbije. Komisija je odgovorna za zakonito funkcionisanje tržišta hartije od vrednosti sa ciljem zaštite investitora i obezbeđivanje pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti tog tržišta.
Finansijska tržišta predstavljaju najznačajniji faktor ukupnog ekonomskog i privrednog sistema u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom. Preko finansijskih tržišta vrši se lokacija akomulacije sa ciljem da se ona najefikasnije upotrebe u proizvodnji. Finansijska tržišta doprinose privrednom razvoju jer dovode do povećanja mobilnosti finansijskih sredstava. Srpsko finansijsko tržište je bankocentrično. Kredit je i dalje glavni finansijski proizvod.
Zbog navedenog jedan od ključnih zadataka Komisije je jačanje i razvoj tržišta hartija od vrednosti u cilju jačanja privrednog razvoja Republike Srbije. Ono što bih još jednom istakao u danu za glasanje, ja i poslanici SNS podržaćemo predlog Odbora za finansije. Hvala.