Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Vojislav Mihailović

Vojislav Mihailović

Srpski pokret obnove

Govori

Reč ima narodni poslanik Miloš Aligrudić. Izvolite.
Gospodin Albijanić, Poslovnik, nakon toga Aleksandar Vučić, replika.
Replika, Aleksandar Vučić.
Gospodine Vučiću, to kad vi budete predsedavali.
Gospodine Vučiću, molim vas da privedete kraju.
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević, po Poslovniku.
Reč ima narodni poslanik Miloš Aligrudić, po Poslovniku.
Reč ima narodni poslanik Dušan Petrović, po Poslovniku.
Momenat samo, vi tražite repliku, ali imamo još po Poslovniku gospođu Stojanović-Plavšić.
Gospodin Krasiću, vi imate preimućstvo, ali koliko shvatam ustupate gospodinu Vučiću. Izvolite.
Narodni poslanik Zoran Krasić, po Poslovniku. Gospodine Krasiću, izvinjavam vam se, vi ste se ranije javili, ali više je njih odjednom, pa sam vam možda redosled poremetio. Izvolite.
Gospodine Krasiću, mislim da sam bio jasan kada sam rekao da u formalno-pravno smislu ne postoje u skupštinskoj proceduri. Molim vas, nemojte ono što je jasno da pravimo iznova nejasnim.
Reč ima narodni poslanik Gordana Pop-Lazić, izvolite.
Reč ima narodni poslanik Zoran Anđelković.
Izvinjavam se mnogima koji su se javljali za reč, ali su svi iza gospodina Zorana Anđelkovića, pa će posle njega dobiti reč. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Snežana Lakićević - Stojačić.
Gospođo Snežana Lakićević-Stojačić, mislim da je sasvim jasno data formulacija, čak u saglasnosti sa vašim šefom poslaničke grupe, tako da, molim vas, gospodin Anđelković je delom, čini mi se, objasnio ako vam pre toga nije bilo jasno, da službena pošta postoji, da postoji način kako se dopisi u Narodnu skupštinu Republike Srbije šalju, kako se u proceduru uzimaju. To ovaj papir koji je do nas stigao sigurno nije zadovoljio one pretpostavke koje je morao da zadovolji, on za nas formalno-pravno ne postoji i u skupštinskoj proceduri formalno-pravno nije. Tako da zaista nemoj da pričamo o nečemu što ne postoji formalno-pravno, jer bi nas vodilo sve drugo u proizvoljnost, a ne želim tim putem da idem.
(Snežana Lakićević-Stojačić, sa mesta: Morate da stavite moj predlog na glasanje, po Poslovniku.)
Konsultovaću pomoćnika sekretara i ako je to moja dužnost, staviću na glasanje.
U međuvremenu, evo, gospodin Aleksandar Vučić, po Poslovniku ima reč.